Windows PowerShell voor Azure Rights Management installerenInstalling Windows PowerShell for Azure Rights Management

Van toepassing op: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

De volgende informatie kan u helpen bij de installatie van de Windows PowerShell-module voor de service Azure Rights Management installeren vanuit Azure Information Protection.Use the following information to help you install the Windows PowerShell module for the Azure Rights Management service from Azure Information Protection.

U kunt deze PowerShell-module gebruiken voor het beheer van de service Azure Rights Management vanaf de opdrachtregel. Gebruik daarvoor een computer met een internetverbinding die voldoet aan de vereisten die worden vermeld in het volgende gedeelte.You can use this PowerShell module to administer the Azure Rights Management service from the command line by using any computer that has an Internet connection and that meets the prerequisites listed in the next section. Windows PowerShell voor Azure Rights ManagementAzure Rights Management biedt ondersteuning voor het uitvoeren van scripts voor automatisering en is mogelijk vereist in situaties met geavanceerde configuratie.Windows PowerShell for Azure Rights ManagementAzure Rights Management supports scripting for automation or might be necessary for advanced configuration scenarios. Voor meer informatie over de beheertaken en configuraties waarvoor de module ondersteuning biedt, raadpleegt u Beheer van Azure Rights Management met Windows PowerShell.For more information about the administration tasks and configurations that the module supports, see Administering Azure Rights Management by Using Windows PowerShell.

VereistenPrerequisites

Deze tabel bevat de vereisten voor het installeren en gebruiken van Windows PowerShell voor Azure Rights ManagementAzure Rights Management.This table lists the prerequisites to install and use Windows PowerShell for Azure Rights ManagementAzure Rights Management.

VereisteRequirement Meer informatieMore information
Een versie van Windows die ondersteuning biedt voor de Rights ManagementRights Management-beheermoduleA version of Windows that supports the Rights ManagementRights Management administration module Controleer de lijst met ondersteunde besturingssystemen in de sectie Systeemvereisten van de -downloadpagina voor het beheerprogramma voor Azure Rights Management.Check the list of supported operating systems in the System Requirements section of the download page for the Azure Rights Management Administration Tool.
Minimaal vereiste versie van Windows PowerShell: 2.0Minimum version of Windows PowerShell: 2.0

Standaard worden de meeste Windows-besturingssystemen geïnstalleerd met ten minste versie 2.0 van Windows PowerShell.By default, most Windows operating systems install with at least version 2.0 of Windows PowerShell. Zie Windows PowerShell 2.0 installeren als u deze minimaal vereiste versie moet installeren.If you need to install this minimum supported version, see Install Windows PowerShell 2.0.

Tip: als u wilt controleren welke versie van Windows PowerShell u gebruikt, typt u $PSVersionTable tijdens een PowerShell-sessie.Tip: You can confirm the version of Windows PowerShell that you are running by typing $PSVersionTable in a PowerShell session.

Als u deze minimaal vereiste versie hebt, moet u de module handmatig laden in uw PowerShell-sessie door Import-Module AADRM uit te voeren voordat u een cmdlet van de Rights Management-beheermodule kunt gebruiken.If you have this minimum version, you will need to manually load the module in your PowerShell session by running Import-Module AADRM before you can use any cmdlet from the Rights Management administration module. Wanneer u Windows PowerShell v3 of hoger hebt, wordt de module automatisch geladen en hoeft u deze extra opdracht niet uit te voeren.When you have Windows PowerShell v3 and later, the module loads automatically and you do not need this extra command.
De minimaal vereiste versie van Microsoft .NET Framework: 4.5Minimum version of the Microsoft .NET Framework: 4.5

Opmerking: deze versie van Microsoft .NET Framework is inbegrepen bij de nieuwere besturingssystemen. U hoeft deze dus alleen handmatig te installeren als uw clientbesturingssysteem ouder is dan Windows 8.0 of als uw serverbesturingsysteem ouder is dan Windows Server 2012.Note: This version of the Microsoft .NET Framework is included with the later operating systems, so you should need to manually install it only if your client operating system is less than Windows 8.0 or your server operating system is less than Windows Server 2012.
Als de minimaal vereiste versie van Microsoft .NET Framework nog niet is geïnstalleerd, kunt u Microsoft .NET Framework 4.5 downloaden.If the minimum version of the Microsoft .NET Framework is not already installed, you can download Microsoft .NET Framework 4.5.

Deze versie van Microsoft .NET Framework is minimaal vereist voor enkele van de klassen waar de Rights ManagementRights Management-beheermodule gebruik van maakt.This minimum version of the Microsoft .NET Framework is required for some of the classes that the Rights ManagementRights Management administration module uses.
Notitie

Vanaf versie 2.5.0.0 van de Rights Management-beheermodule is de Microsoft Online Services-aanmeldhulp niet meer vereist.Starting with version 2.5.0.0 of the Rights Management administration module, the Microsoft Online Services Sign-In Assistant is no longer required.

Als u een eerdere versie van de Rights Management-beheermodule hebt geïnstalleerd, gebruikt u Programma's en onderdelen om Beheer van Microsoft Azure AD Rights Management te verwijderen voordat u de meest recente versie installeert.If you had a previous version of the Rights Management administration module installed, use Programs and Features to uninstall Windows Azure AD Rights Management Administration before you install the latest version.

De Rights Management-beheermodule installerenHow to install the Rights Management administration module

  1. Ga naar het Microsoft Downloadcentrum en download het beheerprogramma voor Azure Rights Management, dat de Azure Rights ManagementAzure Rights Management-beheermodule voor Windows PowerShell bevat.Go to the Microsoft Download Center and download the Azure Rights Management Administration Tool, which contains the Azure Rights ManagementAzure Rights Management administration module for Windows PowerShell.

  2. In de lokale map waarnaar u het Rights ManagementRights Management-installatiebestand hebt gedownload, dubbelklikt u op het uitvoerbare bestand dat u voor uw platform hebt gedownload (WindowsAzureADRightsManagementAdministration_x64 of WindowsAzureADRightsManagementAdministration_x86.exe) om de Azure AD Rights Management-installatiewizard te starten.From the local folder where you downloaded and saved the Rights ManagementRights Management installer file, double-click the executable file that you downloaded for your platform (WindowsAzureADRightsManagementAdministration_x64 or WindowsAzureADRightsManagementAdministration_x86.exe) to start the Azure AD Rights Management Administration Setup Wizard.

  3. Voltooi de wizard.Complete the wizard.

Windows PowerShell voor Azure Rights ManagementAzure Rights Management wordt nu geïnstalleerd.Windows PowerShell for Azure Rights ManagementAzure Rights Management is now installed.

Volgende stappenNext steps

Een Windows PowerShell-sessie starten en de versie van de geïnstalleerde module bevestigen.Start a Windows PowerShell session and confirm the version of the installed module. Deze controle is met name belangrijk als u een upgrade hebt uitgevoerd van een oudere versie:This check is particularly important if you upgraded from an older version:

(Get-Module AADRM –ListAvailable).Version

Opmerking: als deze opdracht mislukt, voert u eerst Import-Module AADRM uit.Note: If this command fails, first run Import-Module AADRM.

Als u wilt zien welke cmdlets beschikbaar zijn, typt u het volgende:To see which cmdlets are available, type the following:

Get-Command -Module AADRM

Gebruik de opdracht Get-Help <cmdlet_name> om de Help voor een specifieke cmdlet te bekijken en de -onlineparameter te gebruiken om de meest recente hulpinformatie op de website met Microsoft-documentatie te bekijken.Use the Get-Help <cmdlet_name> command to see the Help for a specific cmdlet, and use the -online parameter to see the latest help on the Microsoft documentation site. Bijvoorbeeld:For example:

Get-Help Connect-AadrmService -online

Meer informatie:For more information:

Voordat u opdrachten kunt uitvoeren voor het configureren van de Azure Rights ManagementAzure Rights Management-service, moet u verbinding maken met de service via de cmdlet Connect-AadrmService.Before you can run any commands that configure the Azure Rights ManagementAzure Rights Management service, you must connect to the service by using the Connect-AadrmService cmdlet.

Wanneer u klaar bent met het uitvoeren van de gewenste configuratieopdrachten, verbreekt u de verbinding met de service via de cmdlet Disconnect-AadrmService.When you have finished running your configuration commands, as a best practice, disconnect from the service by using the Disconnect-AadrmService cmdlet. Als u de verbinding niet verbreekt, wordt deze automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.If you do not disconnect, the connection is automatically disconnected after a period of inactivity. Hierdoor moet u soms wellicht opnieuw verbinding maken tijdens een PowerShell-sessie.Because of the automatic disconnection behavior, you might find that you need to occasionally reconnect in a PowerShell session.

Notitie

Als u de service Azure Rights Management nog niet hebt geactiveerd, kunt u dit doen nadat u verbinding hebt gemaakt met de service via de cmdlet Enable-Aadrm.If the Azure Rights Management service is not yet activated, you can do this after you have connected to the service, by using the Enable-Aadrm cmdlet.

OpmerkingenComments

Voordat u opmerking invoert, vragen we u onze regels door te lezen.Before commenting, we ask that you review our House rules.