OverzichtOverview

Microsoft Information ProtectionMicrosoft Information Protection

Micro soft Information Protection (MIP) is het combineert van de classificatie, labels en beveiligings services van micro soft:Microsoft Information Protection (MIP) is the unification of Microsoft's classification, labeling, and protection services:

  • Unified Administration vindt u in Microsoft 365, Azure Information Protection, Windows Information Protection en andere micro soft-Services.Unified administration is provided across Microsoft 365, Azure Information Protection, Windows Information Protection, and other Microsoft services.
  • Derden kunnen de MIP SDK gebruiken om te integreren met toepassingen, met behulp van een standaard, consistent schema en beveiligings service voor gegevens labelen.Third parties can use the MIP SDK to integrate with applications, using a standard, consistent data labeling schema and protection service.

Microsoft Information Protection SDKMicrosoft Information Protection SDK

De MIP-SDK biedt de services voor labeling en beveiliging van Office 365 Security and Compliance Center aan toepassingen en services van derden.The MIP SDK exposes the labeling and protection services from Office 365 Security and Compliance Center, to third-party applications and services. Ontwikkel aars kunnen de SDK gebruiken om systeem eigen ondersteuning te bouwen voor het Toep assen van labels en beveiliging op bestanden.Developers can use the SDK to build native support for applying labels and protection to files. Ontwikkel aars kunnen een reden hebben om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen wanneer specifieke labels worden gedetecteerd en de reden voor MIP-versleutelde informatie.Developers can reason over which actions should be taken when specific labels are detected, and reason over MIP-encrypted information.

De labels en beveiliging die worden toegepast op informatie over het hele pakket micro soft-Services, zijn consistent.The labels and protection applied to information across the suite of Microsoft services are consistent. Met consistentie kunnen toepassingen en services die MIP ondersteunen, de labels op een gemeen schappelijke, voorspel bare manier lezen en schrijven.Consistency allows applications and services that support MIP to read and write the labels in a common, predictable manner.

Voor het gebruik van de MIP-SDK op hoog niveau zijn:High-level MIP SDK use cases include:

  • Een line-of-Business-toepassing die classificatie labels toepast op bestanden tijdens het exporteren.A line-of-business application that applies classification labels to files on export.
  • Een CAD/CAM-ontwerp toepassing biedt systeem eigen ondersteuning voor het labelen van micro soft Information Protection.A CAD/CAM design application provides native support for Microsoft Information Protection labeling.
  • Een oplossing voor Cloud Access Security Broker of gegevens verlies ter voorkoming van gegevens die zijn versleuteld met Azure Information Protection.A cloud access security broker or data loss prevention solution reasons over data encrypted with Azure Information Protection.

Bekijk de API-conceptenvoor een uitgebreidere lijst.For a more exhaustive list, review API concepts.

De MIP-SDK wordt ondersteund op de volgende platformen:The MIP SDK is supported on the following platforms:

BesturingssysteemOperating system VersiesVersions DownloadsDownloads OpmerkingenNotes
UbuntuUbuntu 16,0416.04 C++ tar. gzC++ tar.gz
UbuntuUbuntu 18,0418.04 C++ tar. gzC++ tar.gz
Java (preview) tar. gzJava (Preview) tar.gz
.NET core-NuGet (preview-versie).NET Core NuGet (Preview)
Red Hat Enterprise LinuxRedHat Enterprise Linux 7 met devtoolset-77 with devtoolset-7 C++ tar. gzC++ tar.gz
DebianDebian 99 C++ tar. gzC++ tar.gz
macOSmacOS Hoge Sierra en hogerHigh Sierra and later C++. zipC++ .zip Xcode Development vereist 9.4.1 of hoger.Xcode development requires 9.4.1 or greater.
WindowsWindows Alle ondersteunde versies, 32/64 bitsAll supported versions, 32/64 bit C++/.net-ontwikkeling. Framework 4,6. zipC++/.NET Framework 4.6 .zip
C++/.net-ontwikkeling. NuGetC++/.NET NuGet
Java (preview). zipJava (Preview) .zip
AndroidAndroid 7,0 en hoger7.0 and later C++. zipC++ .zip Alleen beveiliging en beleids-Api's.Protection and Policy APIs only.
iOSiOS Alle ondersteunde versiesAll supported versions C++. zipC++ .zip Alleen beveiliging en beleids-Api's.Protection and Policy APIs only.

Volgende stappenNext Steps

Nu bent u klaar om aan de slag te gaan met de SDK.Now you're ready to get started with the SDK. Het eerste wat u moet doen, is het volt ooien van de installatie en configuratie stappen van MIP SDK.The first thing you'll need to do is complete the MIP SDK setup and configuration steps. Met deze stappen wordt ervoor gezorgd dat uw Microsoft 365-abonnement en de client computer correct zijn ingesteld.These steps will ensure your Microsoft 365 subscription and client machine are set up correctly.