Hoe beheer ik instellingen?How do I manage settings?

U kunt een aantal instellingen voor uw gebruikers, apps en apparaten met Intune kunt beheren.You can manage a variety of settings for your users, apps, and devices with Intune. Het is hoe kunt u wijzigen hoe apparaten kunnen reageren op acties van de gebruiker.It is how you will change how devices can respond to user actions.

Wanneer de instellingen worden toegepast op een groep apparaten, geldt gebruikers wanneer ze toegang krijgen een apparaat uit die groep tot.When settings are applied to a group of devices, users are affected when they access a device from that group. Als een instelling wordt toegepast op een groep gebruikers,If a setting is applied to a group of users,

Instellingen voor apparaten van toepassing op alle apparaten in de groep.Device settings apply to all devices in their group. Instellingen die zijn niet geconfigureerd toestaan dat de gebruiker definieert u de instellingen op hun apparaten zelf.Settings that are Not configured allow the user to define their settings on their devices themselves.

Instellingen voor groepen beherenManage settings for groups

Gebruik de volgende stappen voor het beheren van de volledige lijst met instellingen in Intune voor onderwijs:Use the following steps to manage the full list of settings in Intune for Education:

 1. In de Intune voor onderwijs kiezen in het navigatiemenu aan de linkerkant console groepen.In the Intune for Education console, in the left-side navigation menu, choose Groups.
 2. Selecteer de groep waarvan u de instellingen u wilt beheren.Select the group whose settings you want to manage. Zie voor een volledige lijst beschikbare instellingen.For a complete list, see Available settings.
 3. Klik op instellingen boven aan de pagina om een volledige lijst met beschikbare instellingen weer te geven.Click Settings at the top of the page to view the full list of available settings.
 4. Categorie├źn uitvouwen en afzonderlijke instellingen voor de geselecteerde groep wijzigen.Expand categories and modify individual settings for the selected group.
 5. Klik op opslaan de wijzigingen voor de groep op te slaan.Click Save to save the changes for that group. Instellingen worden automatisch verzonden naar apparaten in die groep.Settings are automatically sent to devices in that group.

Express-configuratie-instellingen beherenManage settings with Express Configuration

Express-configuratie kunt u gemakkelijk kunt u snel aan de slag, maar kunt u snel wijzigingen aanbrengen in uw apparaten.Express Configuration makes it easy for you to get started quickly, but can also help you make quick changes to your devices.

Snelle oplossing voor configuratie-instellingen

 1. In de Intune voor onderwijs console, kiest u Express-configuratie starten.In the Intune for Education console, choose Launch Express Configuration. Controleer de Welkom pagina en kies aan de slag.Review the Welcome page and choose Get started.
 2. Controleer de school informatie pagina.Review the Get school information page. Als u school informatie al hebt toegevoegd, kiest u volgende.If you've already added school information, choose Next.
 3. Selecteer de groep waarvan u wilt beheren, en kies vervolgens de instellingen volgende.Select the group whose settings you want to manage, and then choose Next.
 4. Bekijk de lijst met apps en kies vervolgens volgende.Review the list of apps, and then choose Next.
 5. Op de instellingen pagina uit, vouw de categorie├źn van de beschikbare instellingen:On the Settings page, expand the categories of available settings:

  Vouw een categorie- en uitschakelen van het besturingselement wilt wijzigen, instellingen en kies vervolgens volgende.Expand a category and toggle the control to modify settings, and then choose Next.

 6. Controleer uw selecties en kies vervolgens voltooien om op te slaan uw wijzigingen ze bijwerken op apparaten in de geselecteerde groep.Review your choices and then choose Finish to save your changes update them on devices in the selected group.

Kan ik ooit hebben de instellingen die niet samen werken?Can I ever have settings that don't work together?

Het is mogelijk voor niet-compatibele instellingen worden toegepast op dezelfde groep.It is possible for incompatible settings to be applied to the same group. Deze inconsistences resulteren in fouten, wanneer een gebruiker of apparaat wordt ingesteld met verschillende instellingen op meerdere plaatsen.These inconsistences result in errors, when a user or device is being set up with different settings in multiple places. Dit gebeurt als gevolg van de gebruiker of apparaat is lid van meerdere groepen.This happens as a result of the user or device being a member of multiple groups.

Esperanza is bijvoorbeeld lid is van de 6 hoogwaardige groeperen en is ook lid zijn van de groep met de naam Earth wetenschappelijke.For example, Esperanza is a member of the 6th Grade group and is also a member of group called Earth Science. Als u een instelling startpagina configureren en toewijzen aan 6 hoogwaardige, en u een andere startpagina-instelling configureren en toewijzen aan Earth wetenschappelijke, ze nu heeft twee conflicterende startpagina instellingen die zijn toegewezen aan haar gebruikers.If you configure a homepage setting and assign to 6th Grade, and you configure a different homepage setting and assign it to Earth Science, she now has two conflicting homepage settings assigned to her user. Die in inconsistente instellingen toewijzing, wat leidt tot een fout resulteert.That results in inconsistent settings assignment leading to an error. U vindt de apparaten en gebruikers hebben met instellingsfouten de fouten instellingenrapport.You can find which devices and users have settings errors using the settings errors report.

Meer informatieFind out more