Wat zijn certificaten?What are certificates?

Cryptografie is de wetenschap voor het beveiligen van informatie.Cryptography is the science of providing security for information. Van oudsher wordt cryptografie gebruikt om gecodeerde berichten door te geven om ervoor te zorgen dat de communicatie geheim blijft.Traditionally, cryptography has been used to pass coded messages to ensure that communication is kept secret. In de meest eenvoudige vorm cryptografie vervangt of omgezet letters voor het maken van een gecodeerd bericht in een bericht onleesbaar, gecodeerde of verborgen.In its simplest form, cryptography substitutes or transposes letters to create a coded message into an unreadable, scrambled, or hidden message. Alleen gebruikers met een ontsleutelingssleutel of certificaat kunnen het gecodeerde bericht weer converteren naar de oorspronkelijke, leesbare vorm.Only someone with a decoding key, or certificate, can convert the coded message back into its original, readable form.

Kan ik de certificaten in Intune voor onderwijs beheren?Can I manage certificates in Intune for Education?

Certificaatbeheer is niet beschikbaar zijn vanuit de Intune voor onderwijs-portal.Certificate management is not available from the Intune for Education portal. Tenantbeheerders kunnen gebruikers beveiligde toegang geven tot bronnen via VPN of Wi-Fi met certificaten met behulp van de Intune-portal.Tenant admins can give users secured access to resources through VPN or Wi-Fi with certificates using the Intune portal.

Meer informatieFind out more