Een werkprofiel maken en uw apparaat registreren bij IntuneCreate a work profile and enroll your device in Intune

Door een Android-apparaat te registreren, hebt u toegang tot e-mail, apps en andere werkgegevens van het bedrijf.Enrolling your Android device gives you access to company email, apps, and other work data. Als onderdeel van de inschrijving moet u een werkprofiel instellen dat de persoonlijke gegevens op uw apparaat onderscheidt van uw werkgegevens.As part of enrollment, you set up a work profile, which separates the personal data on your device from your work data.

Het ondersteuningsteam van het bedrijf kan alleen het werkprofiel beheren dat uw werkgegevens bevat.Your company support can manage only the work profile, which contains your work data. Het ondersteuningsteam van het bedrijf kan niet de persoonlijke gegevens op uw apparaat beheren.Your company support cannot manage the personal data on your device. Zie Wat gebeurt er wanneer u een werkprofiel maakt voor meer informatie.Find out more about what happens when you create a work profile.

Ga als volgt te werk om een werkprofiel te maken:To create a work profile:

 1. Tik in het aanmeldingsscherm van de Android-bedrijfsportal op Aanmelden en meld u vervolgens aan met uw werk- of schoolaccount.On the Android Company Portal Welcome screen, tap Sign in, and then sign in with your work or school account. Als u de gratis app nog niet hebt geïnstalleerd, downloadt en installeert u deze vanaf Google Play.If you haven't installed the free app yet, download and install it from Google Play.

  Aanmeldingsscherm van de Android-bedrijfsportal-app

 2. Tik in het scherm Instellen van bedrijfstoegang op DOORGAAN.On the Company Access Setup screen, tap CONTINUE.

  Het scherm Instellen van bedrijfstoegang

 3. Lees op het scherm Waarom een werkprofiel maken? wat u kunt doen en tik vervolgens op DOORGAAN.On the Why create a work profile? screen, read about what you'll be able to do, and then tap CONTINUE.

  Waarom een werkprofiel maken

 4. Bekijk een lijst met zaken die het ondersteuningsteam van het bedrijf wel en niet kan zien op het apparaat en tik op DOORGAAN.Review a list of what your company support can and can't see on your device, and tap CONTINUE.

  Wat het ondersteuningsteam van het bedrijf wel en niet kan zien op uw apparaat

 5. Lees op het scherm De volgende stap wat er gebeurt tijdens het registreren en tik vervolgens op REGISTREREN.On the What's next? screen, read about what happens during enrollment, and then tap ENROLL.

  Scherm De volgende stap

 6. Tik op het scherm Werkprofiel instellen op VOLGENDE om de bedrijfsportal-app toegang tot het werkprofiel te geven.On the Set up work profile screen, tap NEXT to let the Company Portal app access the work profile.

  De bedrijfsportal-app toegang tot het werkprofiel geven

 7. Controleer het Google-scherm waarin wordt beschreven wat het ondersteuningsteam van het bedrijf kan wanneer u een werkprofiel maakt en tik op OK.Review the Google screen that describes what your company support can do when you create a work profile, and then tap OK.

  Informatie van Google over werkprofielen bekijken

  U ziet een aantal berichten dat uw werkprofiel wordt ingesteld en dat uw apparaat wordt geregistreerd.You'll see a couple of messages that say "Setting up your work profile" and "Enrolling your device."

 8. Op het scherm U bent op de helftOn the You're Halfway There! wacht u enkele seconden totdat de bedrijfsportal-app wordt geopend.screen, wait a few seconds until the Company Portal app opens.

  Tik op de bedrijfsportal-app met het logo

 9. Tik in het aanmeldingsscherm van de Android-bedrijfsportal op Aanmelden en meld u vervolgens aan met hetzelfde werk- of schoolaccount waarmee u zich eerder in deze procedure hebt aangemeld.On the Android Company Portal Welcome screen, tap Sign in, and then sign in with the same work or school account that you used to sign in earlier in this process.

 10. U ziet in het scherm Instellen van bedrijfstoegang dat het instellen van uw werkprofiel nu is voltooid. Tik op DOORGAAN.On the Company Access Setup screen, note that your Work Profile Setup is now complete, and then tap CONTINUE.

  Indicatie in het scherm Instellen van bedrijfstoegang dat het instellen van het werkprofiel is voltooid

  U ziet kort het bericht 'Uw apparaat inschrijven'.You'll briefly see the message "Enrolling your device."

 11. Wanneer in het scherm U bent klaarWhen the You're all set! wordt aangegeven dat alles juist is ingesteld, tikt u op DOORGAAN.screen shows that everything has been set up correctly, tap DONE.

  Indicatie in het scherm Instellen van bedrijfstoegang dat het werkprofiel en de registratie van uw apparaat zijn voltooid

  U kunt nu bedrijfsapps downloaden uit de Play Store for Work.You can now get company apps from the Play Store for Work.

  Pagina voor Play Store for Work-apps

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.