Registreer uw iOS-apparaat in Intune met het Device Enrollment ProgramEnroll your iOS device in Intune with the Device Enrollment Program

Het Device Enrollment Program wordt aangeboden door Apple aan bedrijven en organisaties die de standaardgebruikerservaring eenvoudiger willen maken voor het beheren van iOS-apparaten.The Device Enrollment Program is offered by Apple to companies and organizations that want to make the user experience easier out of the box for managing iOS devices. Als uw bedrijf u toestaat uw eigen apparaat mee te brengen, volgt u gewoon de stappen voor reguliere iOS-registratie in plaats van de stappen op deze pagina.If your company allowed you to bring your own device, you will simply follow the regular iOS enrollment steps rather than the steps on this page. Lees verder als uw bedrijf u heeft voorzien van een iOS-apparaat en u vertelde dat het deel uitmaakte van het Device Enrollment Program.Read on if your company provided you with an iOS device and told you that it was part of the Device Enrollment Program.

  1. Schakel uw iPad in en volg de stappen in de eerste paar installatieschermen.Turn on your iPad, and proceed through the first couple of setup screens.
  2. Nadat u uw Taal hebt geselecteerd, verbindt u uw apparaat met wifi.After you select your Language, connect your device to Wi-Fi.
  3. Zodra u een wifi-verbinding hebt, wordt het scherm Configuratie weergegeven.Once you’ve connected to Wi-Fi, the Configuration screen will appear. Dit geeft aan dat [uw bedrijf] automatisch uw [iPad/iPhone] configureert.This will say that [Your Company] will automatically configure your [iPad/iPhone].
  4. Meld u aan met uw bedrijfsgebruikersnaam en wachtwoord.Log in with your company Username and Password.
  5. Ga akkoord met de Algemene voorwaarden en beslis of u diagnostische gegevens naar Apple wilt verzenden.Agree to the Terms and Conditions and decide whether you want to send diagnostic information to Apple.
  6. Nadat u uw registratie hebt voltooid, wordt u mogelijk gevraagd om meer acties te ondernemen.Once you complete your enrollment, your device may prompt you to take more actions. Dit kan bijvoorbeeld het invoeren van uw wachtwoord zijn voor toegang tot e-mail, een wachtwoordcode instellen of akkoord gaan met de installatie van toepassingen. Dit is allemaal op basis van wat ingesteld is door de Intune-beheerder van uw bedrijf.Some of these might be entering your password for email access, setup a passcode, agree to application installations all based on what has been setup by your company’s Intune administrator.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.