Registreer uw iOS-apparaat in Intune met het Device Enrollment ProgramEnroll your iOS device in Intune with the Device Enrollment Program

Het Device Enrollment Program wordt aangeboden door Apple om het voor bedrijven eenvoudiger te maken grote aantallen iOS-apparaten te beheren.The Device Enrollment Program is offered by Apple to make it easier for companies to manage large numbers of iOS devices. Als uw bedrijf u toestaat uw eigen apparaat mee te brengen, volgt u de stappen voor reguliere iOS-registratie in plaats van de stappen op deze pagina.If your company allowed you to bring your own device, you follow the regular iOS enrollment steps rather than the steps on this page. Lees verder als uw bedrijf u heeft voorzien van een iOS-apparaat en u vertelde dat het deel uitmaakte van het Device Enrollment Program.Read on if your company provided you with an iOS device and told you that it was part of the Device Enrollment Program.

 1. Schakel uw iOS-apparaat in.Turn on your iOS device.

 2. Nadat u uw Taal hebt geselecteerd, verbindt u uw apparaat met wifi.After you select your Language, connect your device to Wi-Fi.

 3. Kies op het scherm iOS-apparaat instellen een van de volgende mogelijkheden:On the Set up iOS device screen, choose whether you want to:

  • Instellen als nieuw apparaatSet up as new device
  • Terugzetten vanaf iCloud-back-upRestore from iCloud backup
  • Terugzetten vanaf iTunes-back-upRestore from iTunes backup
 4. Zodra u een wifi-verbinding hebt, wordt het scherm Configuratie weergegeven.Once you’ve connected to Wi-Fi, the Configuration screen will appear. Dit geeft aan dat [uw bedrijf] automatisch uw apparaat configureert.This will say that [Your Company] will automatically configure your device.

  Configuratie maakt het mogelijk voor [uw bedrijf] om dit apparaat draadloos te beheren. Een beheerder kan u helpen bij het instellen van e-mail- en netwerkaccounts, het installeren en configureren van apps, en het op afstand beheren van instellingen. Een beheerder kan functies uitschakelen, apps installeren en verwijderen, uw internetverkeer bewaken en beperken en dit apparaat op afstand wissen.Configuration allows [Your Company] to manage this device over the air. An administrator can help you set up email and network accounts, install and configure apps, and manage settings remotely. An administrator may disable features, install and remove apps, monitor and restrict your Internet traffic and remotely erase this device.

  Configuratie wordt mogelijk gemaakt door: het iOS-team van [uw bedrijf] [adres]Configuration is provided by: [Your Company's] iOS Team [Address]

 5. Meld u aan met uw Apple-id.Log in with your Apple ID. Als u zich aanmeldt, kunt u de bedrijfsportal-app installeren en kunt u het beheerprofiel installeren waarmee uw bedrijf u toegang verschaft tot de bedrijfsbronnen, zoals e-mail en apps.Logging in lets you install the Company Portal app and install the management profile that will let your company give you access to their resources, like email and apps.

 6. Ga akkoord met de Algemene voorwaarden en beslis of u diagnostische gegevens naar Apple wilt verzenden.Agree to the Terms and Conditions and decide whether you want to send diagnostic information to Apple.

 7. Nadat u uw registratie hebt voltooid, wordt u mogelijk gevraagd om meer acties te ondernemen.Once you complete your enrollment, your device may prompt you to take more actions. Bij sommige van deze stappen wordt mogelijk uw wachtwoord ingevoerd voor toegang tot e-mail of wordt een toegangscode ingesteld.Some of these steps might be entering your password for email access or setting up a passcode.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.