Uw Mac OS-apparaat registreren bij IntuneEnroll your macOS device in Intune

Door toegang te verkrijgen tot de apps, gegevens en bronnen van uw organisatie krijgt u uw werkzaamheden gedaan.Getting access to your organization’s apps, data, and resources makes it possible for you to do your job. Als u een Mac OS-apparaat op het werk gebruikt, betekent dit dat u een beheerprofiel moet installeren.If you're using a macOS device at work, this means installing a Management Profile. Dit is gewoon een bestand dat door het ondersteuningsteam van het bedrijf wordt ingesteld en dat instellingen laadt en toegang verkrijgt tot informatie op uw Mac.This is simply a file set up by your company support that loads settings and access information onto your Mac. Wilt u meer weten?Want to know more? Lees wat er gebeurt als u de bedrijfsportal-app installeert en uw apparaat registreert bij IntuneFind out what happens when you install the Company Portal app and enroll your device in Intune

 1. Ga in de Dock naar Safari en open een nieuw venster. Open vervolgens de bedrijfsportalwebsite.On your Dock, find Safari and open a new window, then open the Company Portal website.
 2. Meld u aan bij de bedrijfsportalwebsite met uw werk- of schoolaccount.Log into the Company Portal website with your work or school account.

  Notitie

  Zorg ervoor dat u op de juiste plaatsen de juiste wachtwoorden gebruikt.Make sure you're using the right passwords in the right places. Mogelijk wijkt het wachtwoord voor uw werk- of schoolaccount af van het wachtwoord dat u gebruikt om aan te melden bij uw apparaat en mogelijk heeft het ene apparaat een ander wachtwoord dan het andere.Your work or school account password may be different from the password you use to log into your device, and one device could have a different password than another. Als u problemen hebt met uw wachtwoorden, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf voor hulp.If you're having trouble with your passwords, contact your company support for help.

 3. Nadat u zich hebt aangemeld, klik u op het Menu in de linkerbovenhoek van de pagina en selecteert u Mijn apparaten.After logging in, click on the Menu in the top left corner of the page and select My Devices.

  Een schermafbeelding van de startpagina voor de web-portal waarin wordt aangegeven dat er nog geen apps kunnen worden geïnstalleerd, met een knop Mijn apparaten eronder.

 4. Op de pagina Mijn apparaten ziet u ofwel een lijst van geregistreerde apparaten of gewoon een koptekst.On the My Devices page, you will either see a list of enrolled devices or simply a banner. Dit is afhankelijk van of u al een apparaat hebt ingeschreven, macOS of anderszins.This depends on if you already have a device enrolled, macOS or otherwise. Om een apparaat in te schrijven dat niet wordt weergegeven, selecteert u de koptekst Klik hier als uw apparaat in de lijst voorkomt om het te identificeren. U kunt ook hier tikken om uw apparaat in te schrijven als dit niet wordt weergegeven.To enroll a device that is not listed, select the banner that says If your device is listed, tap here to identify it. You can also tap here to enroll your device if it is not listed. Als u geen geregistreerde apparaten hebt, toont de banner U hebt geen apparaten geregistreerd. U kunt dit apparaat registreren door hier te tikken.If you don't have any enrolled devices, the banner will read You don't have any devices enrolled. Enroll this one by tapping here.

  Een schermafbeelding van de pagina Mijn apparaat met een paar onbekende apparaten boven de koptekst die vraagt naar het inschrijven van niet-vermelde apparaten of het identificeren van ongeïdentificeerde apparaten.

 5. Er wordt een pop-upvenster weergegeven met een korte uitleg waarom u dit apparaat gaat identificeren of registreren.A popup window will appear with a brief explanation of why you are going to Identify or enroll this device. Controleer deze informatie en klik vervolgens op Registreren om door te gaan.Review this, then click Enroll to proceed.

  Dit Mac OS-apparaat identificeren of registreren

 6. Er wordt een tweede pop-upvenster weergegeven met een korte uitleg wat er gebeurt wanneer u dit apparaat registreert.A second popup window will appear with a brief explanation of what will happen when you Enroll this device. Controleer deze informatie en klik vervolgens op Installeren om door te gaan.Review this, then click Install to proceed.

  Dit Mac OS-apparaat registreren

  Notitie

  Intune heeft toegang nodig tot uw computer om te controleren of dit apparaat voldoende is beveiligd om toegang te verkrijgen tot de bronnen van uw organisatie.Intune needs access to your computer to make sure that your device is secure enough to access your organization's resources. Lees wat er gebeurt wanneer u uw apparaat registreert bij Intune.Find out what happens when you enroll your device in Intune.

 7. De Systeemvoorkeuren worden geopend en de vraag Beheerprofiel installeren? wordt weergegevenSystem Preferences will open, and ask you if you want to Install "Management Profile"? Klik op Installeren om door te gaan, of klik op Profiel weergeven voor meer informatie.Click Install to proceed, or get more details by clicking Show Profile.

  Beheerprofiel installeren

 8. Er wordt een pop-upvenster van Mac OS weergegeven.A macOS popup window will appear. Bevestig dat u wijzigen wilt aanbrengen door de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van uw computer op te geven en klik vervolgens op OK.Confirm that you want to make changes by providing your computer's User Name and Password, then clicking OK. Hiermee installeert u het beheerprofiel op uw Mac.This will install the management profile onto your Mac.

  Pop-upvenster Mac OS-profiel installeren

 9. Mogelijk worden u enkele extra berichten op uw Mac weergegeven met meer informatie over het profiel of met de vraag of u zeker weet of u het profiel wilt Installeren.You may see some additional messages from your Mac with more details about the profile, or whether you're sure that you want to Install. Klik in deze berichten op Doorgaan en Installeren om door te gaan.Click Continue and Install through these to proceed. Nadat de installatie is voltooid, kunt u uw zojuist geïnstalleerde Beheerprofiel bekijken in de lijst met Apparaatprofielen.Once the installation finishes, you will be able to view your newly-installed Management Profile in the list of Device Profiles.

  Mac OS-profiel geïnstalleerd

Bij sommige profielen kan staan dat ze Niet geverifieerd zijn; zolang ze van uw bedrijf zijn, is dit normaal.Some profiles may say that they're Unverified; as long as they're from your company, this is normal.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Check in with your company support. U vindt de contactgegevens van uw beheerder op de bedrijfsportalwebsite.You can find their contact information on the Company Portal website.