Uw Windows 8.1- of Windows RT 8.1-apparaat inschrijven bij IntuneHow to enroll your Windows 8.1 or Windows RT 8.1 device in Intune

Als uw bedrijf of school gebruikmaakt van Microsoft Intune, kunt u uw apparaten registreren voor toegang tot zakelijke e-mail, bestanden en andere bronnen.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your devices to get access to company email, files, and other resources. Door uw apparaten te registreren, kan uw organisatie bedrijfsgegevens veilig houden.When you enroll your devices, your organization can keep corporate data secure. Zie Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw apparaat registreert bij Intune? en Wat het ondersteuningsteam van het bedrijf kan zien op het apparaat voor meer informatie over registratie.To learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune? and What your company support can and can't see on your device.

Ga als volgt te werk om uw Windows 8.1- of Windows RT 8.1-apparaat te registreren:To enroll your Windows 8.1 or Windows RT 8.1 device:

 1. Tik op het apparaat op Instellingen > Pc-instellingen > Netwerk > Werkplek.On the device, tap Settings > PC Settings > Network > Workplace.

  navigeren-naar-werkplek

 2. Voer zo nodig het e-mailadres dat u op het werk of op school gebruikt, in als gebruikers-id en tik op Deelnemen.Enter your work or school email for the User ID, if required, and then tap Join.

  Als de gebruikers-id niet vereist is, wordt het e-mailadres gebruikt dat u hebt ingevoerd bij aanmelding op dit apparaat.If your user ID is not required, the email address that you entered when you signed in to this device is used.

 3. Voer het wachtwoord in voor het e-mailadres dat u op het werk of op school gebruikt.Enter the password for your work or school email.

  typ-wachtwoord

 4. Tik onder Apparaatbeheer inschakelen op Inschakelen.Under Turn on device management, tap Turn on.

  apparaatbeheer-inschakelen

 5. Schakel in het dialoogvenster Apps en services van het ondersteuningsteam van het bedrijf toestaan het selectievakje Ik ga akkoord in en tik op Inschakelen.In the Allow apps and services from company support dialog box, check the I agree box, and then tap Turn on.

  toestaan-apps-services-inschakelen

  Wanneer u het apparaat hebt ingeschreven, wordt het volgende scherm weergegeven.When you have successfully enrolled, you'll see the following screen.

  registratie-voltooid

Het wordt ook aangeraden de bedrijfsportal-app te installeren, waarmee u eenvoudig de bedrijfsapps die relevant zijn voor u en uw rol kunt identificeren en downloaden.We also recommend that you install the Company Portal app, which lets you easily identify and get the company apps that are relevant to you and your role. Afhankelijk van hoe uw bedrijf Intune heeft ingesteld, is de bedrijfsportal-app mogelijk geïnstalleerd als onderdeel van het registratieproces.Depending on how your company set up Intune, the Company Portal app may have been installed as part of your enrollment process. Als u wilt controleren of u de app hebt, zoekt u naar Bedrijfsportal in de lijst met apps.To check if you have the app, look for Company Portal in your apps list. Als u Bedrijfsportal niet in de lijst met apps ziet, volgt u deze stappen om het te installeren.If you don't see the Company Portal in your list of apps, follow these steps to install it.

 1. Tik op Start > Store.Tap Start > Store.

 2. Tik op Zoeken en typ bedrijfsportal.Tap Search, and then type company portal.

 3. Tik in de lijst met resultaten op Bedrijfsportal.In the list of results, tap Company Portal.

 4. Tik op Installeren of Gratis.Tap either Install or Free. De optie die wordt weergegeven is afhankelijk van hoe de app binnen uw bedrijf is ingesteld.The option shown depends on how your company set up the app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of hun contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For their contact information, check the Company Portal website.