Uw wachtwoord voldoet niet aan de vereisten van de IT-beheerderYour password does not meet your IT admin's requirements

Het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot de resources van uw bedrijf of school voldoet niet aan een of meer vereisten die uw IT-beheerder heeft ingesteld.The password that you use to access your company or school resources does not meet one or more requirements that your IT admin has set up. Los het probleem op aan de hand van de instructies die worden weergegeven op het apparaat.To fix the issue, follow the instructions that are shown on your device. Beschrijvingen van de problemen worden hieronder vermeld.Descriptions of the issues are listed below.

Voor het instellen van uw pincode of wachtwoord gebruikt u de koppeling die overeenkomt met uw type apparaat:For the steps on how to set your PIN or password, use the link that matches the type of device you have:

Beschrijvingen van problemen met de pincode of het wachtwoord:PIN or password issue descriptions:

  • Het wachtwoord bevat geen complexe tekens.Password does not contain complex characters. Van uw IT-beheerder moet u complexe tekens in uw wachtwoord gebruiken.Your IT admin requires you to use complex characters in your password. Voorbeelden van complexe tekens zijn cijfers, hoofdletters en symbolen zoals $, % en #.Examples of complex characters might be numbers, capital letters, and symbols like $, %, and #.

  • Het wachtwoord is te eenvoudig en niet veilig genoeg.Password is too simple and not secure enough. Voorbeelden van te eenvoudige wachtwoorden zijn 1234 en 1111.Examples of simple passwords might be 1234 or 1111. Als u niet zeker weet welke soorten wachtwoorden zijn toegestaan, zorg er dan voor dat uw wachtwoord geen opeenvolgende of herhalende cijfers bevatten, zoals in het voorbeeld.If you're not sure what kinds of passwords are allowed, try making sure that your password doesn't contain sequential or repeating numbers, like the ones in the example.

  • Het wachtwoord is verlopen.Password has expired. Omdat uw wachtwoord is verlopen, moet u een nieuw wachtwoord instellen dat voldoet aan de vereisten die door uw IT-beheerder zijn ingesteld.Your password has expired, so you must set a new one that meets the requirements set by your IT admin.

  • Er is geen wachtwoord ingesteld.Password is not set. Voordat u toegang kunt krijgen tot werk-e-mail en -gegevens op uw apparaat, moet u een wachtwoord instellen dat voldoet aan de vereisten die zijn ingesteld door uw IT-beheerder.Before you can access work email and data on your device, you must set a password that meets the requirements set by your IT admin.

  • Het wachtwoord is te kort.Password is too short. Van uw IT-beheerder moet u een langer wachtwoord gebruiken met meer tekens.Your IT admin requires you to use a longer password with more characters.

  • Het wachtwoord is nog te kort geleden gebruikt.Your password was used too recently. Uw IT-beheerder voorkomt dat u gebruik kunt maken van de wachtwoorden die u in het verleden hebt gebruikt.Your IT admin is preventing you from using previous passwords that you've used in the past. Kies een wachtwoord dat u nog niet eerder hebt gebruikt.Choose a password that you haven't used before.

  • Het wachtwoord is niet complex genoeg om aan de vereisten te voldoen.Password isn't complex enough to meet requirements. Van uw IT-beheerder moet u complexere tekens in uw wachtwoord gebruiken.Your IT admin requires you to use more complex characters in your password. Probeer tekens zoals cijfers, hoofdletters en symbolen zoals $, % en #.Try using characters like numbers, capital letters, and symbols like $, %, and #. Dit kan ook gelden voor andere accounts op uw apparaat, controleer dus alle andere werkaccounts om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord voldoet aan de vereisten die door IT zijn ingesteld voor uw apparaat.This can also be true of other accounts on your device, so be sure to check any other work accounts to ensure that your password meets the requirements set up by IT for your device.

Als u niet goed weet wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord voldoet aan de vereisten, neemt u contact op met uw IT-beheerder.If you have trouble figuring out how to make your password comply with the requirements, contact your IT administrator. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback