Outlook synchroniseert beheerde e-mail niet wanneer de energieverbruikoptimalisatie voor Android is ingeschakeldOutlook won't sync managed email when battery optimization for Android is turned on

Belangrijk

Dit probleem wordt hier beschreven omdat hierover een toenemend aantal klantrapporten is ontvangen.This issue is documented here because we have been receiving an increased number of customer reports about it. Als dit probleem zich blijft voordoen nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf voor meer hulp.If you continue to experience this issue after you have taken these steps, contact your company support for additional help.

Door uw apparaat bij Intune te registreren, kunt u profiteren van de toegang tot bedrijfsbronnen.Enrolling your device in Intune lets you get access to company resources. Een van de meest voorkomende bronnen is toegang tot e-mail.One of the most common resources is email access. Een probleem dat we hebben gezien met toegang tot e-mail via Outlook voor Android-apparaten is wanneer de energieverbruikoptimalisatie is ingeschakeld.An issue that we have seen with accessing email through Outlook for Android devices has been when battery optimization is turned on. Energieverbruikoptimalisatie wordt mogelijk automatisch ingeschakeld om uw apparaat zo lang mogelijk ingeschakeld te houden.Battery optimization may turn on automatically to try to help your device stay powered on for as long as possible. Energieverbruikoptimalisatie kan u op deze manier deels helpen omdat deze probeert automatisch e-maildownloads te stoppen.Battery optimization is partially able to help you this way because it tries to stop automatic email downloads.

Het Microsoft Intune-team werkt actief aan een oplossing voor dit probleem.The Microsoft Intune team is actively working on a solution for this issue. Een manier om te voorkomen dat het apparaat de energiebesparende modus activeert, is door ervoor te zorgen dat de batterij steeds voor meer dan 30% is geladen.One way to prevent the device from entering low power mode is by making sure the battery maintains a charge of greater than 30%. Als u het probleem wilt voorkomen wanneer de energiebesparende modus wordt geactiveerd, moet u de bedrijfsportal en Outlook verwijderen uit de lijst met apps die worden beïnvloed door energieverbruikoptimalisatie en instellingen voor energiebesparing .To stop the issue from happening when you enter low power mode, you must remove the Company Portal and Outlook from the list of apps that are affected by battery optimization and power saving settings.

Er zijn veel Android-apparaten die door veel fabrikanten worden gemaakt.There are many Android devices that are made by many manufacturers. We kunnen niet de exacte stappen documenteren die u moet uitvoeren voor elk apparaat.We cannot document the exact steps you need to take for every device. Mogelijk moet u deze maatregelen alleen in uw systeeminstellingen nemen of ook in bepaalde fabrikantspecifieke instellingen.You may need to take this action in just your system settings or also in certain manufacturer-specific settings. We hebben enkele algemene voorbeelden gegeven hoe u dit probleem op Android-apparaten kunt oplossen.We have provided some common examples of how you can resolve this issue on Android devices.

Ongewijzigde Android-apparatenUnmodified Android devices

Veel fabrikanten voegen wijzigingen toe aan hun Android-apparaten.Many manufacturers add modifications to their Android devices. Dit kan invloed hebben op bepaalde manieren waarop u met het apparaat communiceert, zoals thema's en meldingen.This can change certain ways you interact with the device, like themes and notifications. Google maakt doorgaans niet van dit soort wijzigingen in hun telefoons.Google generally does not make these types of modifications to their phones. Op een Google Pixel-apparaat met Android 7.0 of hoger moet u bijvoorbeeld deze stappen volgen voor het verwijderen van deze apps uit de energieverbruikoptimalisatie:For example, on a Google Pixel device with Android 7.0 or higher, you would follow these steps to remove these apps from battery optimization:

 1. Open instellingen.Open Settings.
 2. Tik op Batterij > Meer > Batterijoptimalisatie.Tap Battery > More > Battery optimization.
 3. Tik op Pijl-omlaag en vervolgens opNiet optimaliseren.Tap the down arrow, then Not optimized.
 4. Selecteer de bedrijfsportal- en Outlook-apps en schakel energieverbruikoptimalisatie uit.Select the Company Portal and Outlook apps, and turn off battery optimization.

Samsung-apparatenSamsung devices

Voor andere soorten Android-apparaten, zoals Samsung-apparaten met Android 7.0 of hoger, zou u andere stappen moeten uitvoeren om de Outlook- en bedrijfsportal-apps uit de energieverbruikoptimalisatie te verwijderen.For other types of Android devices, such as Samsung devices with Android 7.0 or higher, you would have to follow different steps to remove the Outlook and Company Portal apps from battery optimization.

 1. Open instellingen.Open Settings.
 2. Tik op Menu (...) > Speciale toegang > Batterijgebruik optimaliseren.Tap Menu (…) > Special access > Optimize battery usage.
 3. Selecteer Alle apps uit de vervolgkeuzelijst.Select All apps from the dropdown.
 4. Selecteer Uit op de wisselknop naast de bedrijfsportal- en Outlook-apps en schakel energieverbruikoptimalisatie uit.Turn Off the toggle next to the Company Portal and Outlook apps to turn off battery optimization.

Als u een Samsung-apparaat met een lagere Android-versie gebruikt, zou u als volgt te werk moeten gaan om deze apps uit de energieverbruikoptimalisatie te verwijderen.In addition, if you are using a Samsung device that has a lower version of Android, you would need to follow these steps to remove these apps from power saving mode.

 1. Open instellingen.Open Settings.
 2. Tik op Apparaatonderhoud > Batterij > Ongecontroleerde apps.Tap Device maintenance > Battery > Unmonitored apps.
 3. Klik op Apps toevoegen.Tap Add apps.
 4. Selecteer de bedrijfsportal- en Outlook-apps en klik op Gereed.Select the Company Portal and Outlook apps, and tap Done.

OnePlus-apparatenOnePlus devices

Een ander voorbeeld om deze instellingen op een andere manier te vinden is via het zoeken in de systeeminstellingen.Another example of a different way to locate these settings is through searching in the system settings. Op een OnePlus 3 met Android 7.1.1 bijvoorbeeld, moet u deze stappen volgen:For example, on a OnePlus 3 with Android 7.1.1, you would follow these steps:

 1. Open Systeeminstellingen.Open System Settings.
 2. Tik op de knop Zoeken.Tap the Search button. Deze lijkt op een vergrootglas rechtsbovenaan het scherm.This looks like a magnifying glass at the top right of the screen.
 3. Type batterijoptimalisatie in het zoekvak, selecteer vervolgens in het schermInstellingen dat verschijnt, de optie Batterijoptimalisatie.Type battery optimization into search, then select the Battery Optimization option on the Settings screen that appears.
 4. Tik op Batterij > Batterijoptimalisatie.Tap Battery > Battery optimization.
 5. Selecteer de bedrijfsportal- en Outlook-apps en selecteer vervolgens Niet optimaliseren.Select the Company Portal and Outlook apps, then select Don't optimize. Tik op Gereed.Tap Done.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of hun contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For their contact information, check the Company Portal website.