Uw apparaat extern vergrendelen op de website van de bedrijfsportalRemotely lock your device from the Company Portal website

Ongelukken gebeuren en soms raakt een apparaat verloren.Accidents happen, and sometimes devices can go missing. Als uw apparaat vermist is geraakt of is gestolen, kan het zijn dat u bang bent dat anderen toegang krijgen tot uw informatie, waar uw apparaat dan ook is.If your device has been lost or stolen, the first worry you might have is that the information on it could be accessed by anyone, wherever your device is.

Notitie

Zorg ervoor dat u op de juiste plaatsen de juiste wachtwoorden gebruikt.Make sure you're using the right passwords in the right places. Mogelijk wijkt het wachtwoord voor uw werk- of schoolaccount af van het wachtwoord dat u gebruikt om aan te melden bij uw apparaat en mogelijk heeft het ene apparaat een ander wachtwoord dan het andere.Your work or school account password may be different from the password you use to sign in to your device, and one device could have a different password than another. Als u problemen hebt met uw wachtwoorden, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf voor hulp.If you're having trouble with your passwords, contact your company support for help.

Voor extra gemoedsrust kunt u uw apparaat vergrendelen met de optie Extern vergrendelen op de website van de bedrijfsportal.To be safe, you can lock it by using the Remote Lock option on the Company Portal website. Extern vergrendelen werkt voor:Remote Lock works for:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows 10Windows 10
 • Windows 10 Mobile (als voor het apparaat al een wachtwoordcode is ingesteld)Windows 10 Mobile (if the device already had a passcode set)
 • Windows Phone 8.1 (als voor het apparaat al een wachtwoordcode is ingesteld)Windows Phone 8.1 (if the device already had a passcode set)

Ga als volgt te werk om uw apparaat te vergrendelen met Extern vergrendelenTo use Remote Lock to lock your device

 1. Op de bedrijfsportalwebsite tikt u op de knop Menu en selecteert u Mijn apparaten.On the Company Portal website, tap the menu button, then select My Devices.

 2. Op de pagina Mijn apparaten selecteert u de naam van het apparaat dat u wilt vergrendelen.On the My Devices page, select the name of the device you want to lock.

  Een schermafbeelding van de pagina Mijn apparaat met een paar onbekende apparaten boven de koptekst die vraagt naar het inschrijven van niet-vermelde apparaten of het identificeren van ongeïdentificeerde apparaten.

 3. Het apparaat wordt in een pop-upvenster geopend.The device will open in a popup window. Tik op de knop Extern vergrendelen.Tap the Remote Lock button.

  Alle opties voor een geselecteerd apparaat op de Bedrijfsportalwebsite, zoals Naam wijzigen, Verwijderen, Apparaat opnieuw instellen, Wachtwoordcode opnieuw instellen en Extern vergrendelen.All options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

 4. Er wordt een bericht weergegeven met de melding dat u op het punt staat om uw apparaat te vergrendelen.A notice will appear to let you know that you are about to lock your device. Tik op Extern vergrendelen. Uw apparaat wordt dan vergrendeld via de website van de bedrijfsportal.Tap Remote Lock, and the Company Portal website will try to lock your device.

  Wanneer u Extern vergrendelen hebt geselecteerd, wordt het bericht 'Extern vergrendelen is in behandeling' weergegeven.Once you select Remote Lock, a “Remote lock pending” message will appear. Als extern vergrendelen is gelukt, wordt de status gewijzigd in 'Extern vergrendelen is voltooid'.When Remote Lock succeeds, the status changes to “Remote lock successful.”

  De status Externe vergrendelen wordt op drie locaties weergegeven:The Remote Lock status displays in three places:

  • Het meldingengebied van de website.The notifications area of the website.
  • De pagina Details voor het apparaat.The Details page for the device.
  • De tegel waarin de naam van het apparaat wordt weergegeven in het gedeelte Mijn apparaten van de pagina.The tile that shows the device name on the My Devices section of the page.

Notitie

Als u de melding 'Extern vergrendelen is mislukt' ziet, wacht u een paar minuten. Probeer vervolgens opnieuw uw apparaat te vergrendelen.If you see a “Remote Lock failed” notification, wait a few minutes, and try to lock your device again. Wanneer u bent begonnen met de nieuwe poging, wordt de status weer gewijzigd in Extern vergrendelen is in behandeling.After you begin to retry, the status will change back to “Remote lock pending.” Als de nieuwe poging niet werkt, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf.If the retry doesn't work, you need to reach out to your company support.

Als u uw apparaat terugvindt en het wilt ontgrendelen nadat u eerder Extern vergrendelen hebt gebruikt, voer dan gewoon uw wachtwoordcode in.If you find your device and want to unlock it after using Remote Lock, just enter your passcode.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.