Uw apparaat uit de bedrijfsportal verwijderenRemove your device from the Company Portal

Als u besluit dat u uw apparaat niet meer wilt laten beheren door uw bedrijf of organisatie, kunt u het apparaat uit de bedrijfsportal verwijderen via de bedrijfsportalwebsite.If you decide you no longer want your device to be managed by your company or organization, you can remove it from the Company Portal by using the Company Portal website. De bedrijfsportalwebsite is een webpagina waarop u de computers en apparaten beheert die u hebt ingeschreven voor beheer door de IT-afdeling.The Company Portal website is a web page that you can use to manage computers and devices that you have enrolled into management with your IT department. Als u uw apparaat verwijdert, wordt het niet meer weergegeven op de bedrijfsportal en mogelijk hebt u ook geen toegang meer tot de gegevens, apps en e-mail van uw werk of school.If you remove your device, it will no longer be listed in the Company Portal, and you might also lose access to company or school data, apps, and email.

Ga als volgt te werk om uw apparaat te verwijderen:To remove your device:

  1. Op de Bedrijfsportal-website tikt u op de knop Menu Een kleine afbeelding van de knop Menu, drie horizontale, parallelle balken. en selecteert u vervolgens Mijn apparaten.On the Company Portal website, tap the menu button A small image of the menu button, three horizontal bars stacked in parallel., then select My Devices.

    Een afbeelding van de Bedrijfsportal-website met een uitgebreid menu aan de linkerkant van het scherm met de knoppen Startpagina, Alle apps, Mijn apparaten, Helpdesk en Optie voor afmelden.

  2. Op de pagina Mijn apparaten selecteert u de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen.On the My Devices page, select the name of the device you want to remove.

    Een schermafbeelding van de pagina Mijn apparaat met een paar onbekende apparaten boven de koptekst die vraagt naar het inschrijven van niet-vermelde apparaten of het identificeren van ongeïdentificeerde apparaten.

  3. Het apparaat wordt in een pop-upvenster geopend.The device will open in a popup window. Klik op de knop Verwijderen.Tap the Remove button.

    <span data-ttu-id="4ba25-114">Alle opties voor een geselecteerd apparaat op de Bedrijfsportalwebsite, zoals Naam wijzigen, Verwijderen, Apparaat opnieuw instellen, Wachtwoordcode opnieuw instellen en Extern vergrendelen.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="4ba25-114">All options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.</span></span>

  4. Lees het waarschuwingsbericht, en tik vervolgens op Verwijderen als u uw apparaat uit de bedrijfsportal wilt verwijderen.Read the warning message, and then tap Remove to remove your device from the Company Portal.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.