De naam van een apparaat wijzigen op de website van de bedrijfsportalRename your device from the Company Portal website

U kunt beslissen om de naam van uw apparaat te wijzigen zodat het makkelijker te identificeren is.You may decide that you want to rename your device to make it easier to identify. U kunt dit op de bedrijfsportalwebsite doen.You can do this from the Company Portal website. De bedrijfsportalwebsite is een webpagina waarop u de computers en apparaten beheert die u hebt ingeschreven voor beheer door de IT-afdeling.The Company Portal website is a web page that you can use to manage computers and devices that you have enrolled into management with your IT department.

Ga als volgt te werk om de naam van uw apparaat te wijzigen:To rename your device:

  1. Op de Bedrijfsportal-website tikt u op de knop Menu Een kleine afbeelding van de knop Menu, drie horizontale, parallelle balken. en selecteert u vervolgens Mijn apparaten.On the Company Portal website, tap the menu button A small image of the menu button, three horizontal bars stacked in parallel., then select My Devices.

  2. Op de pagina Mijn apparaten selecteert u de naam van het apparaat waarvan u de naam wilt wijzigen.On the My Devices page, select the name of the device you want to rename.

    Een schermafbeelding van de pagina Mijn apparaat met een paar onbekende apparaten boven de koptekst die vraagt naar het inschrijven van niet-vermelde apparaten of het identificeren van ongeïdentificeerde apparaten.

  3. Het apparaat wordt in een pop-upvenster geopend.The device will open in a popup window. Tik op de knop Naam wijzigen.Tap the Rename button.

    Alle opties voor een geselecteerd apparaat op de Bedrijfsportal-website, zoals Naam wijzigen, Verwijderen, Apparaat opnieuw instellen, Wachtwoordcode opnieuw instellen en Vergrendelen op afstand.All options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

  4. Typ de nieuwe naam voor uw apparaat in het vak waar de apparaatnaam wordt weergegeven en tik vervolgens op de knop Wijzigen.In the box where your device's name appears, type a new name for your device, and then tap the Rename button. Uw apparaat wordt nu met de nieuwe naam weergegeven.Your device now appears with the new name.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.