Uw apparaat opnieuw instellen op de website van de bedrijfsportalReset your device from the Company Portal website

Als u uw apparaat kwijt bent of als het gestolen is, hebt u de mogelijkheid de fabrieksinstellingen ervan terug te zetten om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot uw gegevens krijgen.If your device gets lost or stolen, you might want to reset it to its factory default settings to prevent unauthorized access to your data. U kunt uw apparaat op afstand opnieuw instellen op de website van de bedrijfsportal.You can reset your device remotely by using the Company Portal website. De bedrijfsportalwebsite is een webpagina waarop u de computers en apparaten beheert die u bij Intune hebt geregistreerd.The Company Portal website is a web page that you can use to manage computers and devices that you have enrolled in Intune. U kunt deze website gebruiken om de meeste taken uit te voeren die u ook met de bedrijfsportal-app uitvoert.You can use this website to do most of the same tasks that you can do when using your Company Portal app.

Als u uw apparaat opnieuw instelt, wordt het apparaat niet meer weergegeven in de bedrijfsportal en worden de fabrieksinstellingen op het apparaat hersteld.If you reset your device, it will no longer be listed in the Company Portal, and the device will be reset to its factory default settings.

Notitie

U kunt ook de volgende stappen uitvoeren vanaf een ander apparaat dat u hebt ingeschreven door de Bedrijfsportal-app op dat apparaat te openen en vergelijkbare stappen uit te voeren om het opnieuw instellen te voltooien.You can also perform the following steps from another device that you've enrolled by opening the Company Portal app on that device and going through similar steps to complete the reset.

Ga als volgt te werk om uw apparaat opnieuw in te stellen:To reset your device:

  1. Op de bedrijfsportalwebsite tikt u op de knop Menu en selecteert u Mijn apparaten.On the Company Portal website, tap the menu button, then select My Devices.

  2. Op de pagina Mijn apparaten selecteert u de naam van het apparaat waarvan u de naam wilt wijzigen.On the My Devices page, select the name of the device you want to rename.

    Een schermafbeelding van de pagina Mijn apparaat met een paar onbekende apparaten boven de koptekst die vraagt naar het inschrijven van niet-vermelde apparaten of het identificeren van ongeïdentificeerde apparaten.

  3. Het apparaat wordt in een pop-upvenster geopend.The device will open in a popup window. Tik op de knop Opnieuw instellen.Tap the Reset button.

    Alle opties voor een geselecteerd apparaat op de Bedrijfsportalwebsite, zoals Naam wijzigen, Verwijderen, Apparaat opnieuw instellen, Wachtwoordcode opnieuw instellen en Extern vergrendelen.All options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

  4. Er wordt een waarschuwing weergegeven zodat u weet dat u alle inhoud op het apparaat wist door de fabrieksinstellingen te herstellen.A warning message will appear to let you know that you are about to erase all content on your device by resetting it to the factory default settings. Tik op Opnieuw instellen om te bevestigen dat u dit wilt doen.Tap Reset to confirm that this is what you want to do.

Uw apparaat is nu opnieuw ingesteld.Your device has now been reset.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.