Uw wachtwoordcode instellen of wijzigenSet or change your passcode

Als uw iOS-apparaat niet aan het wachtwoordcodebeleid van uw IT-beheerder voldoet, wordt er een bericht weergegeven waarin een korte beschrijving van het probleem wordt gegeven en wordt uitgelegd wat u moet doen om ervoor zorgen dat uw wachtwoordcode voldoet aan de vereisten.If your iOS device doesn't comply with your IT admin's passcode policy, a message appears that briefly describes the issue and explains what you need to do to make your passcode meet the requirements.

De IT-beheerder kan meerdere wachtwoordcodevereisten instellen.Your IT admin can set more than one passcode requirement. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de wachtwoordcode een bepaald aantal tekens moet bevatten en dat er een combinatie van cijfers, letters en tekens moet worden gebruikt.For example, the passcode might have to contain a certain number of characters, and it might need to have a mix of numbers, letters, and characters. Omdat er meerdere vereisten kunnen zijn ingesteld, kan aan de hand van deze instructies alleen worden uitgelegd hoe u de wachtwoordcode instelt of wijzigt.Because more than one requirement might be set, these instructions can explain only how to set or change your passcode. Ze beschrijven niet elke mogelijke combinatie van vereisten.They don't explain every possible combination of requirements. Deze toegangscodes worden bijvoorbeeld gebruikt voor toegang tot het apparaat vanaf het vergrendelingsscherm.These passcodes are used, for example, to access your device from the lock screen.

Als u problemen ondervindt bij het instellen van een wachtwoordcode die voldoet aan de vereisten, neemt u contact op met uw IT-beheerder voor hulp.If you have trouble setting a passcode that meets the passcode requirements, contact your IT admin for help.

Uw wachtwoordcode instellenSet your passcode

  1. Tik op Instellingen > Touch ID en wachtwoordcode.Tap Settings > Touch ID & Passcode.
  2. Tik in het menu Touch ID en wachtwoordcode op Wachtwoordcode inschakelen.On the Touch ID & Passcode menu, tap Turn Passcode On.
  3. Geef een nieuwe wachtwoordcode op die voldoet aan de vereisten van uw IT-beheerder en geef de code nogmaals op om deze te verifiëren.Enter a new passcode that meets your IT admin's requirements, and then enter it again to verify it.

Uw wachtwoordcode wijzigenChange your passcode

  1. Tik op Instellingen > Touch ID en wachtwoordcode.Tap Settings > Touch ID & Passcode.
  2. Voer uw wachtwoordcode in.Enter your passcode. Het menu Touch ID en wachtwoordcode wordt geopend.The Touch ID & Passcode menu opens.
  3. Tik op Wachtwoordcode wijzigen en voer het oude wachtwoord.Tap Change Passcode and enter your old password.
  4. Geef een nieuwe wachtwoordcode op die voldoet aan de vereisten van uw IT-beheerder en geef de code nogmaals op om deze te verifiëren.Enter a new passcode that meets your IT admin's requirements, and then enter it again to verify it.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback