Uw apparaat veiliger maken met het juiste wachtwoordMake your device safer with the right password

Mensen hebben dagelijks toegang tot bedrijfsresources, zoals e-mail en documenten, nodig vanaf hun Windows-apparaten.Accessing corporate resources, such as email and documents, is something that people need to do every day from their Windows devices. Uw organisatie wil ervoor zorgen dat uw apparaat dit op een veilige manier doet.Your organization wants to make sure that your device is doing this safely. U kunt een wachtwoord vereisen om ervoor te zorgen dat uw apparaat zich op een veilige manier toegang tot deze resources verschaft.One way to make sure that your device is securely accessing these resources is requiring devices to use a password. Deze wachtwoorden worden bijvoorbeeld gebruikt voor toegang tot het apparaat vanaf het vergrendelingsscherm.These passwords are used, for example, to access your device from the lock screen.

Als uw Windows-apparaat niet aan het wachtwoordbeleid van het ondersteuningsteam van het bedrijf voldoet, wordt er een bericht weergegeven met een korte beschrijving van het probleem en wordt uitgelegd wat u moet doen om ervoor zorgen dat uw wachtwoord voldoet aan de vereisten.If your Windows device doesn't comply with your company support's password policy, you will see a message that briefly describes the issue and explains what you need to do to make your password meet the requirements.

Notitie

Het ondersteuningsteam van het bedrijf kan meerdere wachtwoordvereisten instellen.Your company support can set more than one password requirement. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het wachtwoord een bepaald aantal tekens moet bevatten en dat er een combinatie van cijfers en letters moet worden gebruikt.For example, the password might have to be a certain number of characters, and it might have to be a mix of numbers and letters. Aangezien er meer dan één vereiste kan worden ingesteld, wordt in deze instructies alleen uitgelegd hoe u het wachtwoord instelt of wijzigt.Because more than one requirement might be set, these instructions explain only how to set or change your password. Ze beschrijven niet elke mogelijke combinatie van vereisten.They don't explain every possible combination of requirements.

Uw wachtwoord wijzigen in Windows Phone 8.1To change your password on Windows Phone 8.1

  1. Kies in het beginscherm de optie Instellingen en vervolgens Vergrendelingsscherm.From the home screen, choose Settings, and then choose lock screen.
  2. Schuif omlaag naar Wachtwoord en kies Wachtwoord wijzigen.Scroll down to Password, and choose change password.
  3. Voer in het vak Huidig wachtwoord uw huidige wachtwoord in.Enter your current password in the Current password box.
  4. Voer in het vak Nieuw wachtwoord het nieuwe wachtwoord in en bevestig het wachtwoord in het vak Wachtwoord bevestigen.Enter your new password in the New password box, and then reenter it in the Confirm password box.
  5. Kies Gereed.Choose done.

Uw wachtwoord instellen in Windows Phone 8.1To set your password on Windows Phone 8.1

  1. Kies in het beginscherm de optie Instellingen en vervolgens Vergrendelingsscherm.From the home screen, choose Settings, and then choose lock screen.
  2. Schuif omlaag naar Wachtwoord en stel Wachtwoord in op Aan.Scroll down to Password, and slide the Password bar to On.
  3. Voer in het vak Nieuw wachtwoord het nieuwe wachtwoord in en bevestig het wachtwoord in het vak Wachtwoord bevestigen.Enter your new password in the New password box, and then reenter it in the Confirm password box.
  4. Kies Gereed.Choose done.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.