Uw pincode of wachtwoord instellenSet your PIN or password

Mogelijk vraagt het ondersteuningsteam van het bedrijf u op uw Android-apparaat een pincode of wachtwoord in te stellen wanneer u Intune gebruikt voor toegang tot de gegevens van uw werk- of schoolaccount.Your company support might require you to set a PIN or password on your Android device when you're using Intune to access your work or school data. U ziet wellicht ook berichten die u vragen uw pincode of wachtwoord langer of complexer te maken om de veiligheid te vergroten.You might also see messages that require you to make your PIN or password longer or more complex so that it's more secure. Deze toegangscodes worden bijvoorbeeld gebruikt voor toegang tot het apparaat vanaf het vergrendelingsscherm.These passcodes are used, for example, to access your device from the lock screen.

U kunt de volgende stappen gebruiken om een pincode of wachtwoord in te stellen.You can use the following steps to set a PIN or password.

  1. Tik op Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Wachtwoord.Tap Settings > Security > Screen Lock > Password.

  2. Kies en bevestig uw nieuwe wachtwoord.Choose and confirm your new password.

Voor bepaalde apparaten moet u naast het schermwachtwoord ook een opstartpincode instellen.For certain devices, you may need to set a startup PIN in addition to your screen password. U kunt dit probleem oplossen door in uw instellingen-app de locatie te zoeken waar u deze optie kunt inschakelen.You can try to fix this issue by finding a location in your settings app to enable this option. Op de Samsung Galaxy S7 schakelt u Beveiligd opstarten bijvoorbeeld in bij Instellingen > Vergrendelscherm en beveiliging > Beveiligd opstarten.For example, on the Samsung Galaxy S7, you enable Secure Startup by going to Settings > Lock Screen and Security > Secure Startup. Hier kunt u meer informatie daarover vinden.You can find out more here.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.