Uw Windows-apparaat handmatig synchroniserenSync your Windows device manually

Voer een handmatige synchronisatie van uw apparaat uit als een app erg langzaam wordt geïnstalleerd. Bij een handmatige synchronisatie maakt uw apparaat verbinding met Intune en worden de nieuwste updates en communicatie opgehaald.When app installation speed is less than ideal, initiate a manual device sync. Manual syncs force your device to connect with Intune for the latest updates and communications. De installatiesnelheid kan verbeteren nadat de apparaatsynchronisatie is voltooid.Installation speed may increase after the device sync is complete.

Intune ondersteunt handmatige synchronisatie vanuit de bedrijfsportal-app en vanuit de app Instellingen van het apparaat.Intune supports manual sync from the Company Portal app and from the device Settings app.

De functionaliteit van de bedrijfsportal-app wordt ondersteund op Windows 10-apparaten waarop de makersupdate (1703) of hoger wordt uitgevoerd.Company Portal app functionality is supported on Windows 10 devices running the Creator's Update (1703) or later.

Alle Windows-apparaten kunnen worden gesynchroniseerd vanuit de app Instellingen van het apparaat, met inbegrip van:All Windows devices can be synced from the device Settings app, including:

Synchroniseren vanuit de bedrijfsportal-app voor WindowsSync from Company Portal app for Windows

Voer deze stappen uit als u een Windows 10-apparaat wilt synchroniseren waarop makersupdate (versie 1703) of hoger wordt uitgevoerd.Complete these steps to manually sync any Windows 10 device running Creator's Update (version 1703) or later.

 1. Open de bedrijfsportal-app op uw apparaat.Open the Company Portal app on your device.

 2. Selecteer Instellingen > Synchroniseren.Select Settings > Sync.

  Schermafbeelding van de startpagina van de bedrijfsportal-app waarin Instellingen is gemarkeerd

  Schermafbeelding van de instellingenpagina van de bedrijfsportal-app waarin de knop Synchroniseren is gemarkeerd

Synchroniseren vanuit de app InstellingenSync from Settings App

Voltooi deze stappen als u uw Microsoft HoloLens-, Windows 10 desktop-, Windows 10 Mobile- of Windows Phone 8.1-apparaat handmatig wilt synchroniseren vanuit de app Instellingen.Complete these steps to manually sync your Microsoft HoloLens, Windows 10 desktop, Windows 10 Mobile, or Windows Phone 8.1 devices from the Settings app.

Windows 10 DesktopWindows 10 desktop

 1. Selecteer op het apparaat Start > Instellingen.On your device, select Start > Settings.

 2. Selecteer Accounts.Select Accounts.

  Accounts kiezen op de pagina Instellingen

 3. Er bestaan meerdere versies van Windows 10 voor pc's.Multiple versions of Windows 10 exist for desktops. Vergelijk uw scherm met onderstaande schermafbeeldingen om te bepalen welke reeks stappen u moet volgen.Compare your screen to the screenshots below to determine which set of steps to follow.

  Optie Toegang tot werk of school in app Instellingen

  • Als in het scherm Toegang via het werknetwerk wordt weergegeven, gaat u verder met de stappen onder Toegang via het werknetwerk.If your screen reads Work access, skip to the steps under Work access.

  Toegang via het werknetwerk kiezen als het accounttype

Stappen voor toegang tot werk of schoolAccess work or school steps

 1. Klik op Toegang tot werk of school.Click Access work or school.

  Schermafbeelding van de optie Toegang tot werk of school

 2. Selecteer het account waarnaast het pictogram van een werkmap wordt weergegeven.Select the account that has a briefcase icon next to it. Als u dit account helemaal niet ziet, heeft uw bedrijf uw instellingen mogelijk op een andere manier geconfigureerd.If you don't see this account at all, your company may have configured your settings a different way. Klik in dat geval op het account waarnaast een Microsoft-logo wordt weergegeven.Instead, click the account that has a Microsoft logo next to it.

  Kies de naam van het account naast de aktetas of het Microsoft-logo

 3. Klik op Info.Click Info.

 4. Klik op Synchroniseren.Click Sync.

Stappen voor toegang via het werknetwerkWork access steps

 1. Klik op Toegang via het werknetwerk.Click Work access.

  Toegang via het werknetwerk kiezen als het accounttype

 2. Selecteer onder Registreren voor apparaatbeheer de naam van uw bedrijf.Under Enroll in to device management, select the name of your company.

  De naam van het bedrijf kiezen voor apparaatbeheer

 3. Klik op Synchroniseren. De knop blijft uitgeschakeld totdat de synchronisatie is voltooid.Click Sync. The button remains disabled until the sync is complete.

  De knop Synchroniseren kiezen

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

 1. Ga op uw apparaat naar Alle apps > Instellingen > Accounts.On your device, go to All apps > Settings > Accounts.

  Accounts kiezen op het scherm Instellingen

 2. Selecteer Toegang via werknetwerk.Select Work access.

  Toegang via het werknetwerk kiezen als het accounttype

 3. Selecteer onder Registreren voor apparaatbeheer de naam van uw bedrijf.Under Enroll in to device management, select your company name.

  De naam van het bedrijf kiezen voor apparaatbeheer

 4. Selecteer het pictogram Synchroniseren.Select the Sync icon. De knop blijft uitgeschakeld totdat de synchronisatie is voltooid.The button remains disabled until the sync is complete.

  Het pictogram Synchroniseren kiezen

Microsoft HoloLensMicrosoft HoloLens

Deze instructies zijn van toepassing op HoloLens-apparaten waarop de Windows 10 Jubileumupdate (ook wel RS1 genoemd) wordt uitgevoerd.These instructions apply to HoloLens devices running the Windows 10 Anniversary Update (also known as RS1).

 1. Open de app Instellingen op uw apparaat.Open the Settings app on your device.

 2. Selecteer Accounts > Toegang via werknetwerk.Select Accounts > Work Access.
  Schermafbeelding van de app Instellingen in HoloLens waarin de koppeling Accounts is gemarkeerdScreenshot HoloLens settings app, accounts link highlighted

 3. Selecteer uw verbonden account > Synchroniseren. Schermafbeelding van de app Instellingen in HoloLens waarin de knop Synchroniseren is gemarkeerdSelect your connected account > Sync. Screenshot HoloLens settings app, sync button highlighted

Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1

 1. Ga naar Alle apps > Instellingen > Werkplek.Go to All apps > Settings > workplace.

  Lijst met instellingen

 2. Selecteer de naam van uw bedrijf.Select the name of your company.

  De naam van het bedrijf kiezen voor het werkplekaccount

 3. Selecteer het pictogram Synchroniseren.Select the Sync icon.

  Het pictogram Synchroniseren kiezen

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.