Uw iOS-apparaat uit Intune verwijderenRemove your iOS device from Intune

Wanneer u uw iOS-apparaat uit Intune verwijdert, heeft uw apparaat geen toegang meer tot bedrijfsresources en wordt uw apparaat niet meer beheerd met Intune.When you remove your iOS device from Intune, your device will no longer be able to access company resources and will no longer be managed by Intune.

Het apparaat verwijderen uit Mijn apparatenRemoving the device from My Devices

Voer deze stappen uit of bekijk deze video om uw apparaat uit Intune te verwijderen:To remove your device from Intune, use these steps or watch this video:

 1. Tik in de bedrijfsportal-app op ApparatenIn the Company Portal app, tap Devices. en selecteer het apparaat waarvoor u de registratie ongedaan wilt maken.and select the device you want to unenroll. Als u slechts één apparaat hebt en op Apparaten tikt, gaat u rechtstreeks naar het scherm met details voor dat apparaat.If you only have one device, when you tap Devices, you will go directly to the device details screen.

 2. Tik naast NAAM WIJZIGEN op de knop met het beletselteken > Apparaat verwijderen > Verwijderen.Next to RENAME tap the ellipses button > Remove Device > Remove.

  |Schermopname van het scherm Apparaten in de bedrijfsportal-app, met de opties die beschikbaar zijn nadat de gebruiker op Verwijderen heeft geklikt.|

  |Schermopname van het scherm Apparaten in de bedrijfsportal-app, met de opties die beschikbaar zijn nadat de gebruiker op de knop Apparaat verwijderen heeft geklikt.|

Wanneer u uw apparaat bij Intune uitschrijft, gebeurt het volgende:When you unenroll your device from Intune, here's what happens:

 • Het apparaat wordt niet meer in de bedrijfsportal weergegeven.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

 • U kunt geen apps meer van de bedrijfsportal installeren.You can’t install apps from the Company Portal anymore.

 • Alle instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte) zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera, or requiring a certain password length) will no longer apply.

 • Mogelijk hebt u vanaf het apparaat geen toegang meer tot een aantal bedrijfsresources, zoals bestandsshares of interne websites.You might not have access to some company resources, such as file shares or internal web sites, on your device anymore.

 • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Mogelijk kunt u geen verbinding meer met uw bedrijfsnetwerk maken met behulp van Wi-Fi of een virtueel particulier netwerk (VPN).You might not be able to connect to your company network using Wi-Fi or a virtual private network (VPN) anymore.

 • Bedrijfse-mailprofielen worden verwijderd van het apparaat.Company email profiles are removed from the device.

 • Apparaten die alleen zijn geconfigureerd voor e-mail worden niet meer in de bedrijfsportal-app of op de website weergegeven.Devices that are configured for email only won't appear in the Company Portal app or website anymore.

 • Apps worden verwijderd.Apps are uninstalled. Gegevens van bedrijfs-apps worden verwijderd.Company app data is removed.

Gegevens verwijderen die door de bedrijfsportal-app zijn verzameldRemoving data collected by the Company Portal app

Er zijn drie locaties waar de bedrijfsportal lokale gegevens op uw apparaat opslaat.There are three places the Company Portal stores local data on your device.

 • Informatielogboeken: standaardinformatie over de appactiviteit die door Microsoft wordt verzameld, bijvoorbeeld hoe lang de app was geopend of is gecrasht. Deze informatie wordt automatisch gewist wanneer u het apparaat uit de bedrijfsportal verwijdert.Information logs: standard app activity data that Microsoft collects, like how long the app was open or if it's crashed, is automatically erased when you remove the device from the Company Portal.

 • Apple Analytics: standaardinformatie over crashactiviteiten van de app die door Apple worden verzameld.Apple analytics: standard app crash activity data that Apple collects. Deze gegevens kunnen alleen worden verwijderd door de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.This information can only be removed by resetting your device back to factory settings. Hiermee worden alle persoonsgegevens op uw apparaat gewist.This will erase all personal information on your device. Open hiervoor Instellingen > Algemeen > Opnieuw instellen > Alle inhoud en instellingen wissen.To do this, open Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

 • Sleutelketen: uw apparaat bewaart uw wachtwoorden en andere informatie die wordt gebruikt voor aanmeldingen in de sleutelketen.Keychain: your device stores your passwords and other information used for sign-ins in your Keychain. Microsoft-apps delen uw aanmeldgegevens in alle door Microsoft ontwikkelde apps die op uw apparaat staan, inclusief Microsoft Outlook en Microsoft Authenticator.Microsoft apps share your sign-in information across any Microsoft-developed apps that you have on your device, including Microsoft Outlook and Microsoft Authenticator. Net zoals bij Apple Analytics kunnen deze gegevens alleen worden verwijderd door de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.Like Apple analytics, this information can only be removed by resetting your device back to factory settings. Hiermee worden alle persoonsgegevens op uw apparaat gewist.This will erase all personal information on your device. Open hiervoor Instellingen > Algemeen > Opnieuw instellen > Alle inhoud en instellingen wissen.To do this, open Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.