Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw Windows-apparaat inschrijft bij Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Windows device in Intune?

Wanneer u de bedrijfsportal-app installeert en deze vervolgens gebruikt om een Windows- of Windows Phone-apparaat in te schrijven, kan het ondersteuningsteam van uw bedrijf uw apparaat beheren ter beveiliging van de bedrijfs- of schoolgegevens.When you install the Company Portal app and then use it to enroll a Windows or Windows Phone device, you are letting your company support manage your device to help keep company or school data secure. In dit onderwerp wordt beschreven wat er gebeurt met apparaten ouder dan Windows 10.This topic describes what happens for devices earlier than Windows 10. Zie het relevante onderwerp als het gaat om apparaten met Windows 10.For Windows 10 devices, see the related topic.

Wat gebeurt er met alle Windows-apparaten na de inschrijvingWhat happens to all Windows devices after enrollment

Wanneer u een Windows- of Windows Phone-apparaat in Intune inschrijft, profiteert u van het volgende:Enrolling your Windows or Windows Phone device in Intune lets you:

 • Toegang tot het bedrijfsnetwerk en uw e-mail en werkbestanden.Access the company’s network, and your email and work files.

 • Bedrijfsapps ophalen via de bedrijfsportalwebsite.Get company apps from the Company Portal website. (Opmerking: voor Windows 7 en Windows Vista kunt u alleen bedrijfsapps ophalen via de Bedrijfsportalwebsite.)(Note: for Windows 7 and Windows Vista, you can only get company apps from the Company Portal website.)

 • Het e-mailaccount van uw bedrijf of school wordt automatisch ingesteld.Automatically set up your company or school email account.

 • De standaardinstellingen van uw telefoon herstellen als u deze verliest of als deze wordt gestolen.Reset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Wanneer u uw apparaat registreert, geeft u het ondersteuningsteam van uw bedrijf toestemming voor handelingen zoals:When you enroll your device, you are giving your company support permission to do things like:

 • Het herstellen van de standaardinstellingen van de fabrikant.Reset your device back to the manufacturer’s default settings. Dit is handig als u het apparaat verliest of als dit wordt gestolen.This is helpful if the device is lost or stolen.

 • Alleen bedrijfsgerelateerde bestanden en bedrijfsapps verwijderen.Remove only company-related files and business apps. Uw persoonlijke instellingen en gegevens worden niet verwijderd.Your personal data and settings aren’t removed.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan zien welke software op het apparaat is geïnstalleerd, inclusief software die u zelf hebt geïnstalleerd.Your company support can see the software installed on the device, including software you have personally installed.

 • Vereisten op uw apparaat instellen, zoals een wachtwoord of pincode voor het apparaat vereisen ter beveiliging van bedrijfsgegevens.Set requirements on your device, like requiring you to have a device password or PIN to help protect company data. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan ook het aantal keren beperken dat u een onjuist wachtwoord mag invoeren. Als u te vaak een onjuist wachtwoord invoert, kan het apparaat worden vergrendeld.Your company support might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the device if you try too many times.

 • Vereisen dat u de gegevens op uw apparaat versleutelt, zodat de bedrijfsgegevens beter zijn beveiligd als u het apparaat verliest of als dit wordt gestolen.Require you to encrypt the data on your device to help protect company data, in case your device is lost or stolen.

 • Vereisen dat u voorwaarden accepteert.Require you to accept terms and conditions.

 • Voorkomen dat u foto's van bedrijfsgerelateerde gegevens maakt.Prevent you from taking pictures of company-related data.

Wat gebeurt er met alle Windows-pc’s na de inschrijvingWhat happens to all Windows PCs after enrollment

 • Er wordt software op de computer geïnstalleerd, zodat het ondersteuningsteam van uw bedrijf de computer kan beheren en u bedrijfsbronnen (zoals apps en ondersteuningsinformatie) kunt gebruiken.Software will be installed on your computer to let your company support manage the computer, and to let you access company resources like apps and support information. Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan deze software automatisch bijwerken.Your company support might automatically update this software.

 • Intune Endpoint Protection wordt mogelijk op de computer geïnstalleerd.Intune Endpoint Protection might be installed on your computer. Dit is software die op virussen en kwaadaardige software controleert.This software checks for viruses and malware.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan gegevens van de harde schijf van uw computer verzamelen of verwijderen.Your company support can collect or delete data from your computer’s hard drive.

 • Het ondersteuningsteam van uw bedrijf kan apps en updates op uw computer installeren.Your company support can install apps and updates on your computer.

Wat gebeurt er elke acht uur na de inschrijving van het apparaatWhat happens every eight hours after device enrollment

Ongeveer elke acht uur gebeurt er voor ingeschreven apparaten het volgende:About every eight hours, enrolled devices will:

 • Beleids- of app-updates die het ondersteuningsteam van uw bedrijf beschikbaar heeft gemaakt, worden gedownload.Download any policy or app updates that your company support has made available.

 • Eventuele hardware-inventarisatie-updates worden verzonden.Send any hardware inventory updates.

 • Eventuele inventarisupdates van de bedrijfsapps worden verzonden.Send any company app inventory updates.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.