Wat gebeurt er wanneer u een werkprofiel maaktWhat happens when you create a work profile

Een werkprofiel is iets dat u instelt op het apparaat om uw e‑mail, apps en bestanden op het werk of op school gescheiden te houden van uw persoonlijke gegevens.A work profile is something that you set up on your device to keep your work or school email, apps, and data separate from your personal data.

Houd rekening met het volgende wanneer u een werkprofiel maakt:When you create a work profile:

  • De IT-beheerder kan alleen de e-mail, apps, instellingen en gegevens voor uw bedrijf op uw apparaat beheren, geen persoonlijke apps of gegevens.Your IT administrator can manage only the work-related email, apps, settings, and data on your device, not your personal apps or data.

  • U krijgt bedrijfsapps uit de Play Store for Work.You get work apps from the Play Store for Work. Als u persoonlijke apps wilt, gaat u naar de Google Play-store die u altijd gebruikt voor het downloaden of kopen van persoonlijke apps.To get personal apps, you continue to go to the Google Play Store that you always use to get your personal apps. De IT-beheerder kan uw persoonlijke apps niet zien of beheren.The IT administrator cannot see or manage your personal apps.

  • Bedrijfsapps worden gescheiden van uw persoonlijke apps, maar ze kunnen samen worden weergegeven op het startscherm.Work apps are separated from your personal apps, but they can both appear on your home screen at the same time. Hieronder ziet u een voorbeeld.Below is an example of what you might see. Op uw scherm kan dit er iets anders uitzien.Your screen might look slightly different.

  • Pictogrammen van bedrijfsapps hebben een 'logo' dat lijkt op een witte werkmap in een rode cirkel, zoals hieronder is weergegeven.Work app icons have a “badge” that looks like a white briefcase inside a red circle, as shown below. Pictogrammen van persoonlijke apps hebben geen werkmap en zien er hetzelfde uit als nu.Personal app icons don’t show the briefcase, and will look the same as they do now.

    Android Play Store for Work

  • Uw bedrijf of school is eigenaar van uw werkprofiel zodat uw IT-beheerder bedrijfsapps of uw profiel kan installeren of verwijderen, maar niet uw persoonlijke apps of gegevens.Your company or school owns your work profile, so your IT administrator can install or remove work apps or your profile, but not your personal apps or data.

  • De IT-beheerder kan uw apparaat niet opnieuw instellen of wissen.Your IT administrator cannot reset or wipe your device.

Zie Een werkprofiel maken en uw apparaat registreren voor de stapsgewijze procedure voor het maken van een werkprofiel.For the steps to create a work profile, see Create a work profile and enroll your device.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback