Een bedreiging oplossen die door SandBlast Mobile Protect is gevondenResolve a threat found by SandBlast Mobile Protect

SandBlast Mobile Protect heeft een mogelijke bedreiging gevonden op uw apparaat. U moet het probleem oplossen om weer toegang te krijgen tot uw werk- of school-e-mail, -apps en -bestanden.SandBlast Mobile Protect has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files. Het bericht dat u ziet, is afhankelijk van het probleem dat SandBlast Mobile Protect op uw apparaat heeft gevonden.The message that you see depends on the issue that SandBlast Mobile Protect has found on your device.

Los het probleem op door de SandBlast Mobile Protect-app te openen en de instructies in de app te volgen.To fix the issue, open the SandBlast Mobile Protect app, and follow the instructions shown in it.

Wat wordt weergegeven als het geregistreerde apparaat geen toegang heeft tot e-mailberichten of bestandenWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Als er een virus of een ander beveiligingsrisico op het geregistreerde apparaat is aangetroffen en u toegang wilt krijgen tot de bestanden of de e-mail van uw bedrijf, wordt u in een bericht van SandBlast Mobile Protect gewaarschuwd dat u actie moet ondernemen.If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, a message from SandBlast Mobile Protect alerts you to take action.

Tik op de koppeling naar de portal voor apparaatbeheer om naar de website met de bedrijfsportal te gaan. Hier vindt u instructies voor het oplossen van het probleem.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you can follow instructions on how to fix the issue.

Voorbeeld van een app die door SandBlast Mobile Protect als een bedreiging wordt beschouwdExample of an app that SandBlast Mobile Protect sees as a threat

Als u een app hebt geïnstalleerd die door SandBlast Mobile Protect als een bedreiging wordt beschouwd, wordt u gewaarschuwd dat er een onbetrouwbare app op uw apparaat is geïnstalleerd.If you have installed an app that SandBlast Mobile Protect sees as a threat, the app alerts you that an untrustworthy app is installed on your device.

Wanneer dit gebeurt, verwijdert u de app om direct weer toegang tot de e-mail en gegevens van uw bedrijf te krijgen.When this happens, uninstall the app to regain access to your company email and data right away. Als u de app niet verwijdert, hebt u geen toegang meer tot uw e-mail en gegevens totdat u de app wel verwijdert.If do not uninstall the app, you will lose access to your email and data until you do uninstall the app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.