Een bedreiging oplossen die is gevonden met Symantec Endpoint Protection MobileResolve a threat found by Symantec Endpoint Protection Mobile

Symantec Endpoint Protection Mobile heeft een mogelijke bedreiging gevonden op uw apparaat. U moet het probleem oplossen om weer toegang te krijgen tot uw e-mail, apps en bestanden van uw werk of school.Symantec Endpoint Protection Mobile has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files.

Als u het probleem wilt oplossen, opent u de Symantec Endpoint Protection Mobile-app en volgt u de instructies in de app.To resolve the issue, open the Symantec Endpoint Protection Mobile app, and follow the instructions shown in the app.

Wat wordt weergegeven als het geregistreerde apparaat geen toegang heeft tot e-mailberichten of bestandenWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Als er een virus of een ander beveiligingsrisico op het geregistreerde apparaat is aangetroffen en u toegang wilt krijgen tot de bestanden of de e-mail van uw bedrijf, ziet u mogelijk een bericht dat er ongeveer als volgt uitziet:If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, you might see a message like this one:

Skycure-foutbericht met een koppeling naar de website van de bedrijfsportal

Tik op de koppeling naar de portal voor apparaatbeheer om naar de website met de bedrijfsportal te gaan. Hier vindt u instructies voor het oplossen van het probleem.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you will see instructions on how to fix the issue.

Voorbeeld van een app die Symantec Endpoint Protection Mobile als een bedreiging zietExample of an app that Symantec Endpoint Protection Mobile sees as a threat

Als u een app hebt geïnstalleerd die Symantec Endpoint Protection Mobile als bedreiging beschouwt, wordt u hierover geïnformeerd in de app.If you have installed an app that Symantec Endpoint Protection Mobile thinks is a threat, Symantec Endpoint Protection Mobile will notify you in the app.

Tik op de naam van de app boven in het scherm en volg de instructies voor het verwijderen van de bedreiging.Tap the app name shown at the top of your screen, and follow the instructions to remove the threat.

Nadat u de app hebt verwijderd, hebt u direct weer toegang tot uw e-mail en andere gegevens van uw bedrijf of school.After you uninstall the app, you regain access to your email and other company or school data right away. Als u de app niet verwijdert, hebt u geen toegang meer tot uw bedrijfs-e-mail en -gegevens totdat u de app wel verwijdert.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your company email and data until you uninstall the app.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.