Er ontbreekt een vereist certificaat voor uw apparaatYour device is missing a required certificate

Wat is een certificaat?What's a certificate?

Cryptografie is de wetenschap voor het beveiligen van informatie.Cryptography is the science of providing security for information. Van oudsher wordt cryptografie gebruikt om gecodeerde berichten door te geven om ervoor te zorgen dat de communicatie geheim blijft.Traditionally, cryptography has been used to pass coded messages to ensure that communication is kept secret. In de eenvoudigste vorm worden letters vervangen of omgezet om zodoende een onleesbaar, gecodeerd of verborgen bericht te maken.In its simpliest form, cryptography substitutes or transposes letters to create a coded message into an unreadable, scrambled, or hidden message. Alleen gebruikers met een ontsleutelingssleutel of certificaat kunnen het gecodeerde bericht weer converteren naar de oorspronkelijke, leesbare vorm.Only someone with a decoding key, or certificate, can convert the coded message back into its original, readable form. Uw Android-apparaat maakt gebruik van certificaten voor Intune om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen uw apparaat en organisatieresources, zoals e-mail en documenten, veilig van het ene apparaat naar het andere worden verzonden.Your Android device uses certificates with Intune to make sure that communications between your device and your organizational resources, such as email and documents, are kept safe from one end, through the air, to the other.

Certificaatproblemen oplossenFixing certificate issues

Als uw Android-apparaat niet bij Intune is geregistreerd en er een bepaald certificaat ontbreekt dat is vereist door het ondersteuningsteam van uw bedrijf, kunt u zich niet aanmelden bij de bedrijfsportal-app.If your Android device isn’t enrolled in Intune, and it’s missing a certain certificate that is required by your company support, you won’t be able to sign in to the Company Portal app. Wanneer u zich probeert aan te melden, wordt het volgende bericht weergegeven:When you try to sign in, you'll see the following message:

screenshot-error-message-about-missing-certificate

U moet eerst controleren of er een certificaat op het apparaat ontbreekt dat doorgaans vooraf wordt geïnstalleerd.The first step you should try is to see if your device is missing a certificate that usually comes preinstalled on it.

Als dit niet werkt, kan het ondersteuningsteam van uw bedrijf vereisen dat u een tweede certificaat voor extra beveiliging installeert.If this doesn't work, your company support could require you to install a second certificate for additional security.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.