Er ontbreekt een certificaat voor uw Android-apparaat dat is vereist door het ondersteuningsteam van uw bedrijfYour Android device is missing a certificate required by your company support

Als uw apparaat niet bij Intune is geregistreerd en er een bepaald certificaat ontbreekt dat is vereist door het ondersteuningsteam van uw bedrijf, kunt u zich niet aanmelden bij de bedrijfsportal-app.If your device isn’t enrolled in Intune, and it’s missing a certain certificate that is required by your company support, you won’t be able to sign in to the Company Portal app. Wanneer u zich probeert aan te melden, wordt het volgende bericht weergegeven:When you try to sign in, you'll see the following message:

screenshot-error-message-about-missing-certificate

Om dit probleem op te lossen en het vereiste certificaat op te halen, moeten er twee belangrijke stappen worden uitgevoerd:To fix this issue and get the required certificate, there are two main steps that you need to do:

 • Het ontbrekende certificaat identificeren door te kijken op een bedrijfs- of school-pc.Identify the missing certificate by looking on a company or school PC.
 • Het ontbrekende certificaat downloaden van internet met behulp van uw apparaat.Use your device to download the missing certificate from the Internet.

Het ontbrekende certificaat identificeren door te kijken op een bedrijfs- of school-pcIdentify the missing certificate by looking on a company or school PC

 1. Open Internet Explorer op een pc.On a PC, open Internet Explorer. Als u voor dit doel niet over een pc beschikt, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.If you don't have a PC to use for this purpose, contact your company support. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de contactgegevens van het ondersteuningsteam van uw bedrijf.For your company support's contact information, check the Company Portal website.

 2. Ga naar de bedrijfsportalwebsite en meld u aan met de referenties van uw werk- of schoolaccount.Go to the Company Portal website, and sign in using your work or school credentials.

 3. Rechts van de adresbalk van de browser kiest u het symbool dat lijkt op een hangslot, zoals hieronder is weergegeven.At the far right of the browser's address bar, choose the symbol that looks like a padlock, as shown in the following screenshot.

  screenshot-internet-explorer-address-bar-padlock-symbol

  Als u het hangslot niet ziet, stopt u en neemt u contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.If you don't see the padlock symbol, stop and contact your company support. Het hangslot betekent dat u veilig bent aangemeld. Ga dus alleen verder als u dit symbool ziet.The lock means that you are securely signed in, so you should not proceed unless you see that symbol.

 4. Kies Certificaten weergeven.Choose View certificates.

  screenshot-internet-explorer-view-certificates-button-on-website-identification-dialog

 5. Kies in het dialoogvenster Certificaat het tabblad Certificaatpad en identificeer vervolgens het certificaat dat u van internet moet ophalen.In the Certificate dialog box, choose the Certification path tab, and then identify the certificate that you need to get from the Internet. De naam van het certificaat dat u nodig hebt, bevindt zich op dezelfde positie als het gemarkeerde certificaat in het voorgaande voorbeeld.The name of the certificate that you need will be in the same position as the one that is highlighted in the previous example screenshot.

Het ontbrekende certificaat op uw mobiele Android-apparaat downloaden en installerenDownload and install the missing certificate on your Android mobile device

 1. Gebruik een zoekmachine zoals Bing of Google, en zoek op de naam van het ontbrekende certificaat dat u in het vorige gedeelte hebt geïdentificeerd.Using a search engine like Bing or Google, search for the name of the missing certificate that you identified in the previous section. Het certificaat kan verschillende extensies hebben, zoals '.crt' of '.pem', enzovoort.The certificate may end in different "extensions," like ".crt" or ".pem", etc.

 2. Download het basiscertificaat van de website.Download the root certificate from the website.

 3. Nadat het certificaat is gedownload, sleept u omlaag vanaf de bovenkant van uw apparaat om de meldingen te openen en vervolgens tikt u op de naam van het certificaat in de lijst met meldingen.After the certificate downloads, drag down from the top of your device to open your notifications, and then tap the name of the certificate in the list of notifications.

 4. In het dialoogvenster Benoem het certificaat dat hieronder wordt weergegeven, accepteert u de standaardcertificaatnaam.In the Name the Certificate dialog box shown in the following screenshot, accept the default certificate name.

 5. Zorg ervoor dat Gebruik van referenties is ingesteld op Worden gebruikt voor VPN en apps en tik op OK.Ensure that Credential Use is set to Used for VPN and apps, and then tap OK.

  screenshot-certificate-name-dialog-showing-certificate-name

 6. Sluit de bedrijfsportal-app.Close the Company Portal app.

 7. Open de bedrijfsportal-app opnieuw.Reopen the Company Portal app. Nu moet u zich bij de bedrijfsportal-app kunnen aanmelden.You should now be able to sign in to the Company Portal app. Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u hulp nodig hebt.If you need help, contact your company support.

Als u dezelfde melding over een 'ontbrekend certificaat' ziet als de melding die eerder werd weergegeven en u de procedure al hebt uitgevoerd, is er waarschijnlijk nog een ander certificaat dat door het ondersteuningsteam van uw bedrijf moet worden geïnstalleerd.If you see the same "missing certificate" message as the one shown previously, and you have already followed the procedure, there is probably still another certificate that your company support will need to help you install. Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf voor hulp bij het gebruik van de contactgegevens die beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.Contact your company support for help using contact information available at the Company Portal website.