Wi-Fi-instellingen toevoegen en gebruiken op uw apparaten in Microsoft IntuneAdd and use Wi-Fi settings on your devices in Microsoft Intune

Wi-Fi is een draadloos netwerk dat door veel mobiele apparaten wordt gebruikt om toegang tot het netwerk te krijgen.Wi-Fi is a wireless network that's used by many mobile devices to get network access. Microsoft Intune omvat ingebouwde Wi-Fi-instellingen die kunnen worden geïmplementeerd voor gebruikers en apparaten in uw organisatie.Microsoft Intune includes built-in Wi-Fi settings that can be deployed to users and devices in your organization. Deze groep instellingen wordt een 'profiel' genoemd en kan worden toegewezen aan verschillende gebruikers en groepen.This group of settings is called a "profile", and can be assigned to different users and groups. Wanneer het profiel is toegewezen, krijgen uw gebruikers toegang tot het Wi-Fi-netwerk van uw organisatie zonder dat zij dit zelf hoeven te configureren.Once assigned, your users get access your organization's Wi-Fi network without configuring it themselves.

U installeert bijvoorbeeld een nieuw Wi-Fi-netwerk met de naam Contoso Wi-Fi.For example, you install a new Wi-Fi network named Contoso Wi-Fi. U wilt vervolgens alle iOS-/iPadOS-apparaten instellen om verbinding te maken met dit netwerk.You then want to set up all iOS/iPadOS devices to connect to this network. Dit is het proces:Here's the process:

 1. Maak een Wi-Fi-profiel met daarin de instellingen voor de verbinding met het draadloze netwerk Contoso Wi-Fi.Create a Wi-Fi profile that includes the settings that connect to the Contoso Wi-Fi wireless network.
 2. Wijs het profiel toe aan een groep die alle gebruikers van iOS-/iPadOS-apparaten omvat.Assign the profile to a group that includes all users of iOS/iPadOS devices.
 3. Gebruikers vinden het nieuwe Contoso Wi-Fi-netwerk in de lijst met draadloze netwerken op hun apparaat.On their devices, users find the new Contoso Wi-Fi network in the list of wireless networks. Ze kunnen dan verbinding maken met het netwerk via de door u gekozen verificatiemethode.They can then connect to the network, using the authentication method of your choosing.

In dit artikel worden de stappen vermeld voor het maken van een Wi-Fi-profiel.This article lists the steps to create a Wi-Fi profile. Het bevat ook koppelingen die de verschillende instellingen voor elk platform beschrijven.It also includes links that describe the different settings for each platform.

Ondersteunde apparaatplatformenSupported device platforms

Wi-Fi-profielen ondersteunen de volgende apparaatplatformen:Wi-Fi profiles support the following device platforms:

 • Android 5 en hogerAndroid 5 and newer
 • Android Enterprise en kioskAndroid Enterprise and kiosk
 • iOS 11.0 en hogeriOS 11.0 and newer
 • iPadOS 13.0 en hogeriPadOS 13.0 and newer
 • macOS X 10.12 en hogermacOS X 10.12 and newer
 • Windows 10 en hoger, en Windows Holographic for BusinessWindows 10 and newer, and Windows Holographic for Business

Notitie

Voor apparaten met Windows 8.1 kunt u een Wi-Fi-configuratie importeren die eerder vanaf een andere apparaat is geëxporteerd.For devices running Windows 8.1, you can import a Wi-Fi configuration that was previously exported from another device. Zie Wi-Fi-instellingen voor Windows-apparaten importerenvoor meer informatie.For more information, see Import Wi-Fi settings for Windows devices.

Het profiel makenCreate the profile

 1. Meld u aan bij het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.

 2. Selecteer Apparaten > Configuratieprofielen > Profiel maken.Select Devices > Configuration profiles > Create profile.

 3. Voer de volgende eigenschappen in:Enter the following properties:

  • Platform: Kies het platform van uw apparaten.Platform: Choose the platform of your devices. Uw opties zijn:Your options:

   • Android-apparaatbeheerderAndroid device administrator
   • Android EnterpriseAndroid Enterprise
   • iOS/iPadOSiOS/iPadOS
   • macOSmacOS
   • Windows 10 en hogerWindows 10 and later
   • Windows 8.1 en hogerWindows 8.1 and later
  • Profiel: selecteer Wi-Fi.Profile: Select Wi-Fi. Of selecteer sjablonen > Wi-Fi.Or, select Templates > Wi-Fi.

   Tip

   • Kies voor Android Enterprise-apparaten die worden uitgevoerd als een toegewezen apparaat (kiosk) Volledig beheerd, Toegewezen en Werkprofiel in bedrijfseigendom > Wi-Fi.For Android Enterprise devices running as a dedicated device (kiosk), choose Fully Managed, Dedicated, and Corporate-Owned Work Profile > Wi-Fi.
   • Voor Windows 8.1 en hoger kunt u Wi-Fi importeren kiezen.For Windows 8.1 and newer, you can choose Wi-Fi import. Met deze optie kunt u Wi-Fi-instellingen die u eerder vanaf een ander apparaat hebt geëxporteerd, importeren als een XML-bestand.This option lets you import Wi-Fi settings as an XML file that you previously exported from a different device.
 4. Selecteer Maken.Select Create.

 5. Voer in Basisinformatie de volgende eigenschappen in:In Basics, enter the following properties:

  • Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het profiel.Name: Enter a descriptive name for the profile. Geef uw profielen een naam zodat u ze later eenvoudig kunt identificeren.Name your profiles so you can easily identify them later. Een goede profielnaam is bijvoorbeeld Wi-Fi-profiel voor hele bedrijf.For example, a good profile name is WiFi profile for entire company.
  • Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel.Description: Enter a description for the profile. Deze instelling is optioneel, maar wordt aanbevolen.This setting is optional, but recommended.
 6. Selecteer Volgende.Select Next.

 7. Welke instellingen u kunt configureren in Configuratie-instellingen, is afhankelijk van het platform dat u hebt gekozen.In Configuration settings, depending on the platform you chose, the settings you can configure are different. Selecteer uw platform voor gedetailleerde instellingen:Select your platform for detailed settings:

 8. Selecteer Volgende.Select Next.

 9. Wijs in Bereiktags (optioneel) een tag toe om het profiel te filteren op specifieke IT-groepen, zoals US-NC IT Team of JohnGlenn_ITDepartment.In Scope tags (optional), assign a tag to filter the profile to specific IT groups, such as US-NC IT Team or JohnGlenn_ITDepartment. Zie RBAC en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer informatie over bereiktags.For more information about scope tags, see Use RBAC and scope tags for distributed IT.

  Selecteer Volgende.Select Next.

 10. Selecteer in Toewijzingen de gebruiker of groepen die uw profiel zullen ontvangen.In Assignments, select the user or groups that will receive your profile. Zie Gebruikers- en apparaatprofielen toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van profielen.For more information on assigning profiles, see Assign user and device profiles.

  Selecteer Volgende.Select Next.

 11. Controleer uw instellingen in Beoordelen en maken.In Review + create, review your settings. Wanneer u Maken selecteert, worden uw wijzigingen opgeslagen en wordt het profiel toegewezen.When you select Create, your changes are saved, and the profile is assigned. Het beleid wordt ook weergegeven in de lijst met profielen.The policy is also shown in the profiles list.

Tip

Als u gebruikmaakt van verificatie op basis van certificaten voor uw Wi-Fi-profiel, implementeert u het Wi-Fi-profiel, het certificaatprofiel en het vertrouwde basisprofiel in dezelfde groepen om ervoor te zorgen dat elk apparaat de geldigheid van uw certificeringsinstantie kan herkennen.If you use certificate based authentication for your Wi-Fi profile, deploy the Wi-Fi profile, certificate profile, and trusted root profile to the same groups to ensure that each device can recognize the legitimacy of your certificate authority. Zie Certificaten configureren met Microsoft Intune voor meer informatie.For more information, see How to configure certificates with Microsoft Intune.

Volgende stappenNext steps

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt mogelijk niets.The profile is created, but may not be doing anything. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de bijbehorende status bewaakt.Be sure to assign the profile, and monitor its status..

Problemen met Wi-Fi-profielen in Intune.Troubles Wi-Fi profiles in Intune.