Inschrijving van Android Enterprise-apparaten in persoonlijk eigendom met een werkprofiel instellenSet up enrollment of Android Enterprise personally-owned work profile devices

Intune helpt u om apps en instellingen te implementeren op Android Enterprise-apparaten in persoonlijk eigendom met een werkprofiel om ervoor te zorgen dat werk- en priv├ęgegevens gescheiden zijn.Intune helps you deploy apps and settings to Android Enterprise personally-owned work profile devices to make sure work and personal information are separate. Zie Android Enterprise-vereisten voor specifieke informatie over Android Enterprise.For specific details about Android Enterprise, see Android Enterprise requirements.

Volg deze stappen om het beheer van Android Enterprise-werkprofielen in persoonlijk eigendom in te stellen:To set up Android Enterprise personally-owned work profile management, follow these steps:

  1. Verbind uw Intune-tenantaccount met uw Android Enterprise-account.Connect your Intune tenant account to your Android Enterprise account.
  2. Geef inschrijvingsinstellingen op voor Android Enterprise-werkprofielen.Specify Android Enterprise work profile enrollment settings. Android Enterprise-werkprofielen in persoonlijk eigendom worden alleen ondersteund op bepaalde Android-apparaten.Android Enterprise personally-owned work profiles are supported on only certain Android devices. Elk apparaat dat ondersteuning biedt voor Android Enterprise-werkprofielen in persoonlijk eigendom biedt ook ondersteuning voor beheer door Android-apparaatbeheerder.Any device that supports Android Enterprise personally-owned work profiles also supports Android device administrator management. In Intune kunt u opgeven hoe apparaten met ondersteuning voor werkprofielen moeten worden beheerd vanuit Inschrijvingsbeperkingen.Intune lets you specify how devices that support work profiles should be managed from within Enrollment Restrictions.
    • Blokkeren: Alle Android-apparaten worden ingeschreven als apparaten met Android-apparaatbeheerder, tenzij inschrijving als apparaatbeheerder ook is geblokkeerd.Block: All Android devices will be enrolled as Android device administrator devices, unless device administrator enrollment is also blocked. Dit gedrag geldt ook voor apparaten die Android Enterprise-werkprofielen in persoonlijk eigendom ondersteunen.This behavior includes devices that support Android Enterprise personally-owned work profiles.
    • Toestaan (standaardinstelling) : Alle apparaten met ondersteuning voor Android Enterprise-werkprofielen in persoonlijk eigendom worden ingeschreven als apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel in persoonlijk eigendom.Allow (set by default): All devices that support Android Enterprise personally-owned work profiles are enrolled as personally-owned work profile devices. Elk Android-apparaat dat geen ondersteuning biedt voor werkprofielen in persoonlijk eigendom, wordt ingeschreven als Android-apparaat met apparaatbeheerder, tenzij inschrijving als apparaatbeheerder is geblokkeerd.Any Android device that doesn't support personally-owned work profiles is enrolled as an Android device administrator device, unless device administrator enrollment is blocked.

Notitie

Vanaf juli 2019 is de standaardinstelling Toestaan voor nieuwe tenants ingesteld op Waar.The default set to Allow is true for new tenants as of July 2019. Eerdere tenants ondervinden geen wijzigingen in hun inschrijvingsbeperkingen, en zien de beleidsregels die zijn ingesteld in de inschrijvingsbeperkingen.All previous tenants will experience no change to their Enrollment Restrictions, and will see whatever policies they have set in Enrollment Restrictions. Voor eerdere tenants die nooit wijzigingen in hun inschrijvingsbeperkingen hebben ondervonden, blijft Blokkeren de standaardinstelling voor werkprofielen in persoonlijk eigendom.For previous tenants that never had Enrollment Restrictions changes, Block will still be the default for personally-owned work profiles.

  1. Vertel uw gebruikers hoe ze hun apparaten moeten registreren.Tell your users how to enroll their devices. Gebruikers moeten het primaire gebruikers account op hun apparaat gebruiken om zich te registreren.To enroll, users must be using the primary user account on their device. Inschrijven met een secundaire gebruikers account wordt niet ondersteund.Enrolling with a secondary user account is not supported.

Apparaten die eerder zijn ingeschreven bij Android-apparaatbeheerder kunnen opnieuw worden ingeschreven met behulp van werkprofielen in persoonlijk eigendom.Devices previously enrolled with Android device administrator can be re-enrolled using personally-owned work profiles. U moet de apparaten met apparaatbeheerder eerst uitschrijven.You'll first need to unenroll the device administrator devices. U kunt deze vervolgens opnieuw inschrijven met werkprofielen in persoonlijk eigendom.Then you can re-enroll them with personally-owned work profiles.

Notitie

Als beheerder kunt u dit extern doen met behulp van de functie Buiten gebruik stellen.As an administrator, you can accomplish this remotely using the Retire function. U vindt deze functie in het actiemenu nadat u het apparaat hebt geselecteerd op de Blade Alle apparaten.This function can be found in the actions menu after selecting the device from the All Devices blade.

Als u apparaten met een werkprofiel in persoonlijk eigendom inschrijft met een apparaatinschrijvingsmanager-account, kunt u per account 10 apparaten inschrijven.If you're enrolling personally-owned work profile devices by using a Device Enrollment Manager account, there's a limit of 10 devices that can be enrolled per account.

Zie Gegevens die Intune naar Google stuurt voor meer informatie.For more information, see Data Intune sends to Google.

Volgende stappenNext steps

Zie ookSee also

Android Enterprise-apparaten in Microsoft Intune configureren en problemen ermee oplossenConfiguring and troubleshooting Android Enterprise devices in Microsoft Intune