Tegelijkertijd gebruikers toevoegen en licenties toewijzenAdd users and assign licenses at the same time

De personen in uw team hebben elk een gebruikersaccount nodig voordat ze zich kunnen aanmelden en toegang hebben tot Microsoft 365 voor Bedrijven. De eenvoudigste manier om gebruikersaccounts toe te voegen, is om ze een voor een toe te voegen in het Microsoft 365-beheercentrum. Nadat u deze stap hebt uitgevoerd, hebben uw gebruikers Microsoft 365-licenties, aanmeldingsreferenties en Microsoft 365-postvakken.The people on your team each need a user account before they can sign in and access Microsoft 365 for business. The easiest way to add user accounts is to add them one at a time in the Microsoft 365 admin center. After you do this step, your users have Microsoft 365 licenses, sign in credentials, and Microsoft 365 mailboxes.

Voordat u begintBefore you begin

U moet een globale, licentie- of gebruikersbeheerder zijn om gebruikers toe te voegen en licenties toe te wijzen.You must be a global, license, or a user admin to add users and assign licenses. ZieOver beheerdersrollen voor meer informatie.For more information, see About admin roles.

Een gebruiker toevoegen in de vereenvoudigde weergave voor beheerdersAdd a user in the admin simplified view

Als u deze pagina in het beheercentrum ziet, bent u in de vereenvoudigde weergave voor beheerders.If you're seeing this page in the admin center, you're on the admin simplified view. Volg de onderstaande stappen om een gebruiker toe te voegen.Follow the steps below to add a user.

Schermafbeelding: Vereenvoudigde weergave van het beheercentrum

 1. Ga naar het beheercentrum via https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.
 1. Ga naar het beheercentrum op https://portal.office.de.Go to the admin center at https://portal.office.de.
 1. Ga naar het beheercentrum op https://portal.partner.microsoftonline.cn.Go to the admin center at https://portal.partner.microsoftonline.cn.
 1. Selecteer Account maken voor een andere persoon.Select Create an account for another person.
 2. Vul op de pagina Een gebruikersaccount toevoegen de voor- en achternaam, weergavenaam en gebruikersnaam in die ze gebruiken om zich aan te melden.On the Add a user account page, fill in the first and last name, display name, and username they'll use to sign in.
 3. Voeg het e-mailadres van de gebruiker toe in het tekstvak Maximaal vijf e-mailadressen...Add the email address of the user in the Up to 5 email addresses... text box. Zo zorgt u ervoor dat de nieuwe gebruiker de informatie krijgt die hij of zij nodig heeft om zich aan te melden bij Microsoft 365-services.This will make sure the new user gets the information they need to sign into Microsoft 365 services.
 4. Kies Gebruiker toevoegen en Aanmeldingsgegevens downloaden als u deze informatie wilt opslaan.Select Add user and Download sign-in info if you want to save this info.

Bekijken: Gebruikers toevoegen in de dashboardweergaveWatch: Add users in the dashboard view

Notitie

De stappen in de video laten een ander beginpunt zien voor het toevoegen van gebruikers, maar de resterende stappen zijn hetzelfde als de volgende procedure.The steps used in the video show a different starting point for adding users, but the remaining steps are the same as the following procedure.

Gebruikers een voor een toevoegen in de dashboardweergaveAdd users one at a time in the dashboard view

Schermafbeelding: Dashboardweergave van het beheercentrum

 1. Ga naar het beheercentrum via https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.
 1. Ga naar het beheercentrum op https://portal.office.de.Go to the admin center at https://portal.office.de.
 1. Ga naar het beheercentrum op https://portal.partner.microsoftonline.cn.Go to the admin center at https://portal.partner.microsoftonline.cn.
 1. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers en selecteer Gebruiker toevoegen.Go to Users > Active users, and select Add a user.
 2. Vul de basisgegevens in het deelvenster Basisinformatie instellen in en selecteer vervolgens Volgende.In the Set up the basics pane, fill in the basic user information, and then select Next.
  • Naam Vul de voor- en achternaam, weergavenaam en gebruikersnaam in.Name Fill in the first and last name, display name, and username.
  • Domein Kies het domein voor het account van de gebruiker. Als de gebruikersnaam van de gebruiker bijvoorbeeld Jakob is en zijn domein contoso.com, dan zal hij zich aanmelden met jakob@contoso.com.Domain Choose the domain for the user's account. For example, if the user's username is Jakob, and the domain is contoso.com, they'll sign in by using jakob@contoso.com.
  • Wachtwoordinstellingen Kies ervoor om het automatisch gegenereerde wachtwoord te gebruiken of maak zelf een sterk wachtwoord voor de gebruiker.Password settings Choose to use the autogenerated password or to create your own strong password for the user.
  • De gebruiker moet zijn of haar wachtwoord na 90 dagen wijzigen. U kunt ook de optie Laat deze persoon zijn of haar wachtwoord wijzigen bij de eerste aanmelding kiezen.The user must change their password after 90 days. Or you can choose to Require this user to change their password when they first sign in.
  • Kies of u het wachtwoord in een e-mail wilt verzenden wanneer de gebruiker is toegevoegd.Choose whether you want to send the password in email when the user is added.
 3. Selecteer in het deelvenster Productlicenties toewijzen de locatie en de geschikte licentie voor de gebruiker.In the Assign product licenses pane, select the location and the appropriate license for the user. Als u geen beschikbare licenties hebt, kunt u nog steeds een gebruiker toevoegen en extra licenties kopen.If you don't have any licenses available, you can still add a user and buy additional licenses. Vouw Apps uit en selecteer of deselecteer apps om de apps te beperken waarvoor de gebruiker een licentie heeft.Expand Apps and select or deselect apps to limit the apps the user has a license for. Selecteer Volgende.Select Next.
 4. Vouw in het venster Optionele instellingen Rollen uit als u van deze gebruiker een beheerder wilt maken en vouw Profielgegevens uit als u extra informatie over de gebruiker wilt toevoegen.In the Optional settings pane, expand Roles to make this user an admin. Expand Profile info to add additional information about the user.
 5. Selecteer Volgende, controleer de instellingen van de nieuwe gebruiker, breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer vervolgens Toevoegen voltooien en Sluiten.Select Next, review your new user's settings, make any changes you like, then select Finish adding, then Close.

Verschillende gebruikers tegelijkertijd toevoegenAdd multiple users at the same time

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om meerdere gebruikers tegelijk toe te voegen:You can use any of the following methods to add multiple users at the same time:

 • Gebruik een spreadsheet om personen bulksgewijs toe te voegen.Use a spreadsheet to add people in bulk. Zie Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen.See Add several users at the same time.
 • Automatiseer het toevoegen van accounts en het toewijzen van licenties. Raadpleeg Gebruikersaccounts maken met Microsoft 365 PowerShell. Kies deze methode als u al vertrouwd bent met het gebruik van Windows PowerShell-cmdlets.Automate adding accounts and assigning licenses. See Create user accounts with Microsoft 365 PowerShell. Choose this method if you're already familiar with using Windows PowerShell cmdlets.
 • Gebruikt u ActiveDirectory? Stel adreslijstsynchronisatie in voor Microsoft 365. Gebruik het hulpprogramma Azure AD Connect om Active Directory-gebruikersaccounts (en andere Active Directory-objecten) te repliceren in Microsoft 365. Tijdens de synchronisatie worden alleen de gebruikersaccounts toegevoegd. U moet licenties toewijzen aan de gesynchroniseerde gebruikers voordat ze e-mail en andere Office-apps kunnen gebruiken.Using ActiveDirectory? Set up directory synchronization for Microsoft 365. Use the Azure AD Connect tool to replicate Active Directory user accounts (and other Active Directory objects) in Microsoft 365. The sync only adds the user accounts. You must assign licenses to the synced users before they can use email and other Office apps.
 • Migreert u vanuit Exchange?Migrating from Exchange? Zie Manieren om meerdere e-mailaccounts naar Office 365 te migreren.See Ways to migrate multiple email accounts to Office 365. Wanneer u meerdere postvakken naar Microsoft 365 wilt migreren met behulp van een cutover-, gefaseerde of een hybride Exchange-methode, voegt u gebruikers automatisch als onderdeel van de migratie toe.When you migrate multiple mailboxes to Microsoft 365 by using either cutover, staged, or a hybrid Exchange method, you automatically add users as part of the migration. Tijdens de migratie worden alleen de gebruikersaccounts toegevoegd.The migration only adds the user accounts. U moet licenties toewijzen aan de gebruikers voordat ze e-mail en andere Office-apps kunnen gebruiken.You must assign licenses to the users before they can use email and other Office apps. Als u geen licentie toewijst aan een gebruiker, wordt het postvak uitgeschakeld na een respijtperiode van 30 dagen.If you don't assign a license to a user, their mailbox is disabled after a grace period of 30 days. Ontdek hoe u licenties aan gebruikers kunt toewijzen via het Microsoft 365-beheercentrum.Learn how to assign licenses to users in the Microsoft 365 admin center.

Volgende stappenNext steps

Nadat u een gebruiker toevoegt, krijgt u een e-mailmelding van Microsoft.After you add a user, you get an email notification from Microsoft. Het e-mailbericht bevat de gebruikers-id en het wachtwoord van de persoon, zodat deze zich kan aanmelden bij Microsoft 365.The email contains the person's user ID and password so they can sign in to Microsoft 365. Gebruik het gangbare proces voor het doorgeven van wachtwoorden.Use your normal process for communicating new passwords. Deel de Aan de slag-handleiding voor werknemers met uw gebruikers om dingen in te stellen, zoals Office-apps op een pc of Mac downloaden en installeren en Office-apps en e-mail op een mobiel apparaat instellen.Share the Employee quickstart guide with your new users to set up things, like how to download and install Office apps on a PC or Mac and how to set up Office apps and email on a mobile device.

Een nieuwe werknemer toevoegen aan Microsoft 365 (artikel)Add a new employee to Microsoft 365 (article)
Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen aan Microsoft 365 (artikel)Add several users at the same time to Microsoft 365 (article)
Een gebruiker herstellen in Microsoft 365 (artikel)Restore a user in Microsoft 365 (article)
Licenties toewijzen aan gebruikers (artikel)Assign licenses to users (article)
Een gebruiker uit uw organisatie verwijderen (artikel)</span>Delete a user from your organization (article)