Wachtwoorden opnieuw instellenReset passwords

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u wachtwoorden opnieuw kunt instellen voor uzelf en voor uw gebruikers wanneer u een abonnement Microsoft 365 voor bedrijven hebt.This article explains how to reset passwords for yourself and for your users when you have an Microsoft 365 for business subscription.

Voordat u begintBefore you begin

Dit artikel is bedoeld voor personen die het wachtwoordverloopbeleid voor een bedrijf, school of non-profitorganisatie opstellen.This article is for people who set password expiration policy for a business, school, or nonprofit. Voor het uitvoeren van deze stappen moet u zich aanmelden met uw Microsoft 365-beheerdersaccount.To complete these steps, you need to sign in with your Microsoft 365 admin account. Wat is een beheerdersaccount?.What's an admin account?.

U moet een globale beheerder of wachtwoordbeheerder zijn om deze stappen uit te voeren.You must be an global admin or password administrator to perform these steps.

Kijken: Een bedrijfswachtwoord opnieuw instellen voor een gebruikerWatch: Reset a business password for a user

Bekijk een korte video over het opnieuw instellen van gebruikerswachtwoorden.Watch a short video about resetting user passwords.

Als u deze video nuttig vond, raadpleegt u dan de complete training voor kleine bedrijven en degene die nieuw zijn bij Microsoft 365.If you found this video helpful, check out the complete training series for small businesses and those new to Microsoft 365.

Stappen: Een bedrijfswachtwoord opnieuw instellen voor een gebruikerSteps: Reset a business password for a user

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.In the admin center, go to the Users > Active users page.

 2. Selecteer de gebruiker op de pagina Actieve gebruikers en selecteer Wachtwoord opnieuw instellen.On the Active users page, select the user and then select Reset password.

 3. Volg de instructies op de pagina Wachtwoord opnieuw instellen om automatisch een nieuw wachtwoord voor de gebruiker te genereren of er zelf een aan te maken. Selecteer vervolgens Opnieuw instellen.Follow the instructions on the Reset password page to auto-generate a new password for the user or create one for them, and then select Reset.

 4. Voer een e-mailadres in waarop de gebruiker het nieuwe wachtwoord kan ontvangen en neem contact met hen op om te controleren of ze het hebben ontvangen.Enter an email address the user can get to so they receive the new password, and follow up with them to make sure they got it.

Gebruikers toestaan hun eigen wachtwoord opnieuw in te stellenLet users reset their own passwords

We raden u sterk aan de selfservice voor het opnieuw instellen van wachtwoorden te configureren. U hoeft dan de wachtwoorden van uw gebruikers niet handmatig opnieuw in te stellen. Raadpleeg Personen hun eigen wachtwoorden opnieuw laten instellen in Office 365 voor meer informatie.We strongly recommend that you set up self-service password reset. This way you don't have to manually reset passwords for your users. To learn how, see Let users reset their own passwords in Office 365.

Mijn beheerderswachtwoord opnieuw instellenReset my admin password

Gebruik deze stappen als u uw wachtwoord bent vergeten, maar u zich kunt aanmelden bij Microsoft 365 omdat uw wachtwoord bijvoorbeeld wordt opgeslagen in uw browser:Use these steps if you forgot your password but you're able to sign in to Microsoft 365 because, for example, your password is saved in your browser:

 1. Selecteer uw naam (pictogram) in de rechterbovenhoek > Persoonlijke gegevens van mijn > account.Select your name (icon) in upper right corner > My Account > Personal Info.

 2. Controleer onder Contactgegevens of uw alternatieve e-mail juist is en of u een mobiel telefoonnummer hebt opgegeven. Under Contact details, double-check that your Alternate email is accurate and that you've provided a mobile phone number. Als dit niet zo is, wijzigt u deze nu.If not, change them now.

 3. Meld u af: selecteer uw naam in de rechterbovenhoek > Meld u af.Sign out: select your name in the upper right corner > Sign out.

 4. Meld u nu weer aan: typ uw gebruikersnaam van de gebruiker > Volgende > en selecteer vervolgens Wachtwoord vergeten.Now sign in again: type your user name > Next > and then select Forgot password.

 5. Volg de stappen in de wizard om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Uw alternatieve contactgegevens worden gebruikt om te controleren of u de juiste persoon bent om het wachtwoord opnieuw in te stellen.Follow the steps in the wizard to reset your password. It uses your alternate contact info to verify you're the right person to reset your password.

Als u uw wachtwoord bent vergeten en u zich niet kunt aanmelden:If you forgot your password and can't sign in:

 • Vraag een andere globale beheerder in uw bedrijf uw wachtwoord opnieuw in te stellen.Ask another global admin in your business to reset your password for you.

 • Zorg ervoor dat u alternatieve contactgegevens hebt opgegeven, waaronder een mobiel telefoonnummer.Make sure you've provided alternate contact information, including a mobile phone number.

 • U kunt ook Microsoft Ondersteuning bellen.Or, call Microsoft Support.

Alle zakelijke wachtwoorden voor iedereen in uw organisatie tegelijk opnieuw instellenReset all business passwords for everyone in your organization at the same time

Deze stappen werken voor een bedrijf met tienduizenden gebruikers.These steps work for a business with tens of users. Als u honderden of duizenden gebruikers hebt, bekijkt u de volgende sectie over het bulksgewijs opnieuw instellen van wachtwoorden (maximaal 40 gebruikers tegelijk).If you have hundreds or thousands of users, see the next section on resetting passwords in bulk (maximum 40 users at a time).

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.In the admin center, go to the Users > Active users page.

 2. Selecteer de optie naast Weergavenaam om iedereen in uw bedrijf te selecteren.Select the option next to Display name to select everyone in your business. Vervolgens heft u de selectie van uzelf op.Then unselect yourself. U kunt uw eigen wachtwoord niet opnieuw instellen op hetzelfde moment dat u dat van anderen opnieuw instelt.You can't reset your own password at the same time you reset everyone else's password.

 3. Selecteer Wachtwoord opnieuw instellen.Select Reset password.

 4. Volg de aanwijzingen op de pagina Wachtwoord opnieuw instellen en selecteer Opnieuw instellen.Follow the instructions on the Reset password page, and select Reset. Als u ervoor hebt gekozen om het wachtwoord automatisch te genereren, worden de nieuwe tijdelijke wachtwoorden weergegeven.If you opted for auto-generating the passwords, the new temporary passwords will be displayed.

 5. Voer een e-mailadres in waarop u de tijdelijke wachtwoorden kunt ontvangen.Enter an email address where you can receive the temporary passwords. U moet uw gebruikers op de hoogte stellen van hun tijdelijke wachtwoorden.You'll need to notify your users what their temporary passwords are.

Zakelijke wachtwoorden bulksgewijs opnieuw instellenReset business passwords in bulk

PowerShell gebruiken! Lees deze post van Eyal Doron: Het beheren van wachtwoorden met PowerShell.Use PowerShell! Check out this post by Eyal Doron: Managing passwords with PowerShell.

Zie Beheer uw Microsoft 365 met PowerShell voor overzichtsinformatie.For overview information, see Manage Microsoft 365 with PowerShell.

Wijzigen van het wachtwoord voor alle gebruikers in uw bedrijf forcerenForce a password change for all users in your business

Bekijk deze interessante blogpost van Vasil Michev, MVP van Microsoft: Wijzigen van wachtwoord foreceren voor alle gebruikers in Office 365.Check out this great blog post by Vasil Michev, Microsoft MVP: Force password change for all users in Office 365.

Ik heb geen abonnement Microsoft 365 voor bedrijvenI don't have a Microsoft 365 for business subscription

Kijk eens naar dit artikel: Ik weet de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer voor het account dat ik met Office gebruik.Try this article: I forgot the username or password for the account I use with Office.

Gebruikers toestaan hun eigen wachtwoord opnieuw in te stellen (artikel)Let users reset their own passwords (article)
Wachtwoorden opnieuw instellen (artikel)Reset passwords (article)
Het wachtwoord van een individuele gebruiker zo instellen dat het nooit verloopt (artikel)Set an individual user's password to never expire (article)
Het wachtwoordverloopbeleid voor uw organisatie instellen (artikel)Set the password expiration policy for your organization (article)
Trainingsvideo's voor Microsoft 365 voor bedrijven (koppelingspagina)Microsoft 365 for business training videos (link page)