Manieren om contact op te nemen met de ondersteuning voor zakelijke producten - Hulp voor beheerdersWays to contact support for business products - Admin Help

Belangrijk

U moet beheerder zijn van een bedrijfsabonnement om deze ondersteuningsmethoden te kunnen gebruiken.You must be an admin for a business subscription to use these support methods. Als u geen bedrijfsbeheerder bent, gebruikt u deze ondersteuningspagina.If you're not a business admin, please use this support page.

Begin met het bekijken van de huidige status van uw services.Start by checking the current health of your services. U kunt gedetailleerde informatie over huidige en eerdere problemen bekijken op het Servicestatus-dashboard.You can view detailed information about current and past issues on the Service health dashboard. Als u een probleem ondervindt dat niet vermeld wordt, kunt u op een van de volgende manieren ondersteuning krijgen:If you're experiencing an issue that isn't listed, you can get support in one of the following ways:

Online-ondersteuning Online support

Bespaar tijd door uw serviceaanvraag online in te dienen.Save time by starting your service request online. Wij helpen u bij het zoeken naar een oplossing of verbinden u met technische ondersteuning.We'll help you find a solution or connect you to technical support.

 1. Ga naar het beheercentrum via https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com. Als u de melding krijgt dat u geen toestemming heeft voor toegang tot deze pagina of voor het uitvoeren van deze handeling, bent u geen beheerder. Wie heeft beheerdersrechten binnen mijn onderneming?If you get a message that says you don't have permission to access this page or perform this action, then you aren't an admin. Who has admin permissions in my business?

 2. Selecteer de Hulp nodig?-knop.Select the Need help? button.

 3. Geef in het deelvenster Hulp nodig? aan waar u hulp bij nodig hebt en druk op Enter.In the Need help? pane, tell us what you need help with, and then press Enter.

 4. Als de resultaten niet helpen, kiest u Contact opnemen met ondersteuning.If the results don't help, select Contact support.

 5. Voer een beschrijving van uw probleem in, bevestig uw contactgegevens en e-mailadres, kies de gewenste contactwijze en vervolgens Neem contact met mij op.Enter a description of your issue, confirm your contact number and email address, select your preferred contact method, and then select Contact me. De verwachte wachttijd wordt vermeld in het deelvenster Hulp nodig?.The expected wait time is indicated in the Need help? pane.

Telefonische ondersteuningPhone support

Ondersteuning voor facturering is beschikbaar in het Engels van 09:00 tot 17:00 uur (09:00 tot 18:00 uur in Australië), van maandag t/m vrijdag.Billing support is provided in English from 9 AM-5 PM (9 AM-6 PM in Australia), Monday-Friday.
Technische ondersteuning is beschikbaar in het Engels, 24 uur per dag, 7 dagen per week.Technical support is provided in English 24 hours a day, 7 days a week.
Beheerders: houd uw accountgegevens bij de hand wanneer u belt.Admins, have your account details ready when you call.

 • In de Verenigde Staten belt u 1 800 865 9408.In the United States, call 1 800 865 9408.

 • In Australië belt u 1 800 197 503.In Australia, call 1 800 197 503.

 • In Canada belt u 1 800 865 9408.In Canada, call 1 800 865 9408.

 • In het Verenigd Koninkrijk belt u 0800 032 6417.In the United Kingdom, call 0800 032 6417.

Internationale telefoonnummersPhone numbers for other countries

Als uw telefoonnummer voor ondersteuning hierboven niet wordt vermeld, zoekt u het nummer voor uw land of regio in de vervolgkeuzelijst hieronder.If your support phone number isn't listed above, use the drop-down menu below to find the number for your country or region.

Voor elk abonnement op Office 365 dat wordt beheerd door 21Vianet levert de klantenservice van 21VIanet technische, pre-sales, facturerings- en abonnementsondersteuning.With every subscription of Office 365 operated by 21Vianet, 21Vianet support provides technical, pre-sales, billing and subscription support. Ondersteuning kunt u zowel online als via het door Office 365 beheerde 21Vianet-portal ontvangen, en ook telefonisch voor zowel betaalde als proefabonnementen.Support is available both online through the Office 365 operated by 21Vianet portal, and by telephone for both paid and trial subscriptions.

Gemachtigde beheerders kunnen gebruikmaken van het door Office 365 beheerde 21Vianet-portal om online serviceaanvragen in te dienen en telefoonnummers voor de ondersteuning op te vragen.Authorized administrators can use the Office 365 operated by 21Vianet portal to submit service requests online and access support telephone numbers. Zie Contact opnemen met ondersteuning voor instructies.For instructions, see Contact support.

Het technische ondersteuningsteam van het door 21Vianet beheerde Office 365 lost alleen problemen op met betrekking tot het door 21Vianet beheerde Office 365.The Office 365 operated by 21Vianet technical support team troubleshoots only those issues that are related to Office 365 operated by 21Vianet. Problemen die zich voordoen in klantennetwerken vallen buiten het bereik van de Office 365-ondersteuning en in dergelijke gevallen dienen klanten ondersteuning te vragen bij hun eigen netwerkteam.Issues that originate in customer networks fall outside of the Office 365 support boundaries, and in these cases, customers must work with their networking team for assistance.

Ondersteuningsopties voor de community en selfserviceCommunity and self-service support options

Ondersteuning door selfservice is beschikbaar voor alle door Office 365 beheerde 21Vianet-gebruikers en omvat hulpprogramma's en video's voor het oplossen van problemen, Help-artikelen en -video's, alsook fora en wiki's in de Office 365-community.Self-service support is available for all Office 365 operated by 21Vianet users, and includes troubleshooting tools and videos, help articles and videos, as well as forums and wikis in the Office 365 community. Zie Informatie over Office 365 beheerd door 21Vianet voor meer bronnen om zelf problemen op te lossen.For more self-help resources, see Learn about Office 365 operated by 21Vianet.

Pre-sales ondersteuningPre-sales support

Pre-sales ondersteuning voor Office 365 beheerd door 21Vianet biedt assistentie en abonnementsfuncties en -voordelen, vergelijkingen tussen abonnementen, prijsopgaven en licenties. Hiermee kunt u de beste oplossing kiezen voor uw bedrijf.Pre-sales support for Office 365 operated by 21Vianet provides assistance on subscription features and benefits, plan comparisons, pricing and licensing, and helps to identify the right solution to meet your business needs. Daarnaast kunt u met pre-sales ondersteuning een partner zoeken en u voor een proefabonnement aanmelden en er een aanschaffen.In addition, pre-sales support can help you find a Partner, and purchase and sign up for a trial. U kunt van maandag t/m vrijdag bellen tijdens kantooruren.You can call during local business hours, Monday through Friday. De pre-sales ondersteuning vindt u onder hetzelfde telefoonnummer als dat voor de technische ondersteuning.Pre-sales support can be accessed using the same phone number as with technical support. Zie Contact opnemen met ondersteuning voor instructies.For instructions, see Contact support.

Ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheerBilling and subscription management support

Assistentie voor problemen met het facturerings- en abonnementsbeheer is online of telefonisch beschikbaar tijdens Chinese kantooruren (lokale tijd) van maandag t/m vrijdag.Assistance for billing and subscription management issues is available online or by telephone during China business hours (Beijing Time), Monday through Friday. Ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheer is beschikbaar onder hetzelfde telefoonnummer en hetzelfde proces voor online serviceaanvragen als dat voor de technische ondersteuning.Billing and subscription management support can be accessed using the same phone number and online service request process as with technical support. Het telefoonnummer voor de ondersteuning kunt u vinden in het door Office 365 beheerde 21Vianet-portal.The support telephone number can be found on the Office 365 operated by 21Vianet portal. Zie Contact opnemen met ondersteuning voor instructies.For instructions, see Contact support.

Hier ziet u enkele voorbeelden van problemen met het beheer van de facturering en abonnementen:Here are some examples of billing and subscription management issues:

 • Aanmelden voor een proefabonnement of een abonnement kopenSigning up for a trial or purchasing a subscription

 • Proefabonnement omzetten naar een betaald abonnementConverting from a trial subscription to a paid subscription

 • FactureringUnderstanding the bill

 • Abonnementen verlengenRenewing a subscription

 • Licenties toevoegen of verwijderenAdding or removing licenses

 • Een betaald abonnement annulerenCanceling a paid subscription

Technische ondersteuningTechnical support

Technische ondersteuning voor door 21Vianet beheerde Office 365-abonnementen voorziet in hulp bij eenvoudige installaties, instellingen en algemeen technisch gebruik.Technical support for Office 365 operated by 21Vianet subscriptions provides assistance with basic installation, setup, and general technical usage. In de onderstaande tabel ziet u enkele voorbeelden van deze problemen.Some examples of these issues are listed in the following table.

OndersteuningscategorieSupport category VoorbeeldenExamples
Installatie en instellingenInstallation and setup Exchange OnlineExchange Online
 • Migratie van het Office 365-postvakOffice 365 mailbox migration
 • Configuratie van geadresseerden (postvakmachtigingen, e-mail doorsturen configureren, gedeeld postvak configureren)Recipient configuration (mailbox permissions, configuring mail forwarding, configuring shared mailbox)
 • Configuratie van AutodiscoverAutodiscover configuration
SharePoint OnlineSharePoint Online
 • Machtigingen en gebruikersgroepenPermissions and user groups
 • Configuratie van externe gebruikersConfiguration of external users
Skype voor Bedrijven OnlineSkype for Business Online
 • Installatie en contactpersonen makenInstallation and creating contacts
Microsoft 365-apps voor ondernemingenMicrosoft 365 Apps for enterprise
 • Installatie en instellingenInstallation and setup
ConfiguratieConfiguration Problemen met de configuratie van de serviceService configuration issues
 • Eenmalige aanmelding (SSO)Single sign-on (SSO)
 • Active Directory-synchronisatieActive Directory synchronization

Notitie

Hieronder ziet u hoe u contact kunt opnemen met de technische ondersteuning: Contact opnemen met de ondersteuning.You can learn how to contact technical support here: Contact support. Technische ondersteuning omvat geen probleemoplossing voor services van derden of invoegtoepassingen. Vind meer informatie over het vinden van antwoorden van andere klanten in de Community.Technical support does not include troubleshooting third-party services or add-ins. Learn about finding answers from other customers in the Community.

Afhandelen van gevallen door de technische ondersteuningTechnical support case handling

Zodra een geval wordt opgepakt, wijst 21Vianet er een urgentieniveau aan toe op basis van een beoordeling van het type probleem en de impact op de klant.21Vianet assigns a severity level to a case when it is opened, based on an assessment of the issue type and customer impact. In de onderstaande tabel vindt u voorbeelden van probleemtypen en urgentieniveaus.Examples of issue types and severity levels are shown in the following table.

UrgentieniveauSeverity level Bewerkingen en beschrijving van de ondersteuningOperations and support description VoorbeeldenExamples
Urgentieniveau A (kritiek)Sev A (Critical) Een of meer services zijn niet beschikbaar of niet te gebruiken.One or more services aren't accessible or are unusable. De deadlines wat betreft productie, bewerkingen of implementatie staan ernstig onder druk of de impact op de productie of rentabiliteit is ernstig.Production, operations, or deployment deadlines are severely affected, or there will be a severe impact on production or profitability. Er zijn meerdere gebruikers of services die hiervan last hebben.Multiple users or services are affected.
 • Grootschalig probleem bij het verzenden en ontvangen van e-mail.Widespread problems sending or receiving mail.
 • SharePoint-site buiten werking.SharePoint site down.
 • Alle gebruikers kunnen geen chatberichten verzenden, zakelijke vergaderingen via Skype inplannen of hieraan deelnemen of Skype- voor Bedrijven-oproepen uitvoeren.All users can't send instant messages, join or schedule Skype for Business Meetings, or make Skype for Business calls.
Urgentieniveau B (hoog)Sev B (High) De service is beperkt bruikbaar.The service is usable but in an impaired fashion. De situatie heeft een gemiddelde impact op het bedrijf en kan tijdens kantooruren worden opgelost.The situation has moderate business impact and can be dealt with during business hours. Er is één gebruiker, klant of service die hiervan ten dele last heeft.A single user, customer, or service is partially affected.
 • De Verzenden-knop in Outlook wordt niet goed weergegeven. Send button in Outlook is garbled.
 • De instelling is niet mogelijk vanuit het EAC (Exchange-beheercentrum), maar wel mogelijk in Windows PowerShell.Setting is impossible from EAC (Exchange admin center) but possible in Windows PowerShell.
Urgentieniveau C (niet-kritiek)Sev C (Non-critical) De situatie heeft een minimale impact op het bedrijf.The situation has minimal business impact. Het probleem is van belang maar heeft momenteel geen impact op een service of de productiviteit van de klant.The issue is important but does not have a significant current service or productivity impact for the customer. Er is één gebruiker die een tijdelijke onderbreking ondervindt, maar er is een acceptabele, tijdelijke oplossing beschikbaar.A single user is experiencing partial disruption, but an acceptable workaround exists.
 • Hoe wordt een wachtwoord ingesteld dat nooit verloopt?How to set user password that never expires.
 • Gebruiker kan de contactgegevens in Exchange Online niet verwijderen.User can't delete contact information in Exchange Online.

Initiële reactietijden van de technische ondersteuningTechnical support initial response times

De initiële reactietijd is gebaseerd op de urgentieniveaus die hierboven zijn beschreven.Initial response time is based on the severity levels described above. Het team van de 21Vianet-klantenservice gaat het probleem onderzoeken en in gesprek met de klant binnen een tijdsduur overeenkomstig het urgentieniveau.21Vianet customer service team follow up with investigation and customer communication in reasonable rhythm according to severity levels. 21Vianet verwacht van de klant dat deze in overeenkomstige mate meewerkt.21Vianet also expect customer to collaborate at reasonable level accordingly.

Beveiligingsniveau 1Security level 1 Initiële reactietijd van het team van de 21Vianet-klantenservice21Vianet customer support team Initial response Verantwoordelijkheid van de klantCustomer responsibility
Urgentieniveau A 2 (kritiek)Sev A 2 (Critical) Initiële reactie: 1 uur of minder; Follow-up: er wordt aan het probleem gewerkt totdat het is opgelost.Initial Response: 1 hour or less; Follow up: continues effort until problem resolution. Aanleveren van een duidelijke verklaring over de bedrijfsimpact (zie beschrijving bij urgentieniveau A en de voorbeelden hierboven); toewijzen van resource zodat een voortgaande samenwerking met de medewerker van de 21Vianet-klantondersteuning is verzekerd voor het gezamenlijke onderzoek en de noodzakelijke communicatie; aanleveren van accurate contactgegevens en zorgen voor betrouwbare communicatie gedurende de gehele cyclus van de serviceaanvraag.Provide solid business impact statement (see the severity A description and examples above); Allocate resource to ensure continues collaboration with 21Vianet customer support agent for the joint investigation and necessary communication; Provide accurate contact information and ensure reliable communication throughout the service request lifecycle.
Urgentieniveau B (hoog)Sev B (High) Initiële reactie: 1 werkdag of minder.Initial Response: 1 business day or less. Aanleveren van accurate contactgegevens en zorgen voor betrouwbare communicatie gedurende de gehele cyclus van de serviceaanvraag.Provide accurate contact information and ensure reliable communication throughout the service request lifecycle.
Urgentieniveau C (gemiddeld)Sev C (Medium) Initiële reactie: 3 werkdagen of minder.Initial Response: 3 business day or less. Aanleveren van accurate contactgegevens en zorgen voor betrouwbare communicatie gedurende de gehele cyclus van de serviceaanvraag.Provide accurate contact information and ensure reliable communication throughout the service request lifecycle.

1 Indien de klant niet binnen een redelijke tijdsduur de vereiste resource kan leveren of niet reageert op samenwerking met de medewerker van de 21Vianet-klantondersteuning, kan het 21Vianet-ondersteuningsteam het urgentieniveau van een serviceaanvraag verlagen.1 If the customer cannot provide required resource or make response for collaboration with 21Vianet customer support agent investigation in reasonable time, 21Vianet support team may lower down the severity level of a service request.

2 Urgentieniveau A geldt alleen voor klanten die via een salesaccountmanager een uitgebreide onlineserviceverklaring hebben ondertekend met 21Vianet.2 Severity A is only available to customers who had signed an advanced online service agreement with 21Vianet through a sales account manager. Urgentieniveau A is alleen van toepassing op de technische ondersteuning.Severity A is available only for technical support. Voor ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheer is urgentieniveau B het hoogste niveau.For billing and subscription management support, the highest severity level is B.

Kantooruren technische ondersteuningTechnical support working hours

Urgentieniveau A: 24*7 continue serviceSeverity A: 24*7 continuous service

Urgentieniveau B/C: 09:00 - 00:00 uur (lokale tijd Beijing), 365 dagen per jaar.Severity B/C: 9:00 ~24:00 (Beijing Time) a day, 365 days.

Contact opnemen met de ondersteuningContact support

Notitie

Alleen voor beheerders van organisaties met een Office 365-abonnement zijn er opties voor hulp bij ondersteuning beschikbaar.Assisted support options are for admins of Office 365 subscribed organizations only. Als u Office 365 gebruikt, maar zelf geen beheerder bent, kunt u voor ondersteuning terecht in de communityfora of neemt u contact op met uw beheerder.If you use Office 365 but you're not an admin, you can still get support in the community forums, or by contacting your admin.

Een onlineaanvraag openenOpen an online request

Bespaar tijd door uw serviceaanvraag online te starten.Save time by starting your service request online. Kies in het Microsoft 365-beheercentrum voor Ondersteuning > Nieuwe serviceaanvraag.In the Microsoft 365 admin center, choose Support > New service request.

Ondersteuning bellenCall support

Ondersteuning bellen.Call support. Als u een probleem ondervindt met de onlineaanvraag, kunt u telefonische ondersteuning krijgen via +86 400 089 0365.If you encounter any problem with online request, phone support is available at (86) 400-089-0365.

Gedeelde verantwoordelijkheden voor ondersteuningShared support responsibilities

21Vianet begrijpt dat het ontvangen van tijdige technische ondersteuning van gekwalificeerde deskundigen een belangrijk aspect vormt voor cloudservices.21Vianet understands that receiving timely technical support from qualified professionals is a key aspect of cloud services. Net zo belangrijk is de kritieke rol die de IT-afdeling van de klant speelt bij het ondersteunen van haar gebruikers.Equally important is the critical role that the customer's IT department plays in the support of its users.

Beheerdersrollen en -verantwoordelijkhedenAdministrator roles and responsibilities

Personen met beheerdersrollen zijn de enige personen in de organisatie van de klant die geautoriseerd zijn voor toegang tot de Beheerderssectie van het door Office 365 beheerde 21Vianet-portal en om rechtstreeks te communiceren met 21Vianet over Office 365-serviceaanvragen.People with administrator roles are the only ones in the customer's organization authorized to access the Admin section of the Office 365 operated by 21Vianet portal and to communicate directly with 21Vianet about Office 365 service requests.

Met Office 365 kunt u een aantal typen beheerders aanwijzen die met verschillende functies zijn belast.With Office 365 you can designate several types of administrators who serve different functions. Deze serviceomschrijving maakt gebruik van de algemene titel 'beheerder' als verwijzing naar alle categorieën beheerders.This service description uses the generic title administrator to refer to all categories of administrators. Zie Beheerdersrollen toewijzen in Microsoft 365 voor bedrijven voor meer informatie over de typen beheerdersrollen.For more information about the types of administrator roles, see Assign admin roles in Microsoft 365 for business.

De beheerder is:The administrator is:

 • Verantwoordelijk voor servicebeheer en onderhoud van accounts.Responsible for service administration and account maintenance.

 • De primaire contactpersoon die verantwoordelijk is voor het instellen en ondersteunen van alle servicegebruikers.The primary contact that sets up and supports each service user.

 • Geautoriseerd voor het indienen van serviceaanvragen bij 21Vianet.Authorized to submit service requests to 21Vianet.

De rol van de beheerder:The administrator's role is to:

 • Zorgt voor het instellen en configureren van accounts zodat gebruikers toegang krijgen tot de services.Provide user account setup and configuration to allow users access to the services.

 • Lost installatieproblemen met de clientconnectiviteit, clientsoftware en mobiliteit op.Address client connectivity, client software, and mobility installation issues.

 • Lost problemen op met de beschikbaarheid van de services voor zover deze zich binnen de 'span of control' van de organisatie van de klant bevinden.Address service availability issues within the customer's organizational span of control.

 • Maakt gebruik van ondersteuningsbronnen voor selfservice om ondersteuningsproblemen op te lossen.Use self-service support resources to resolve support issues.

Van de beheerder wordt verwacht dat deze initiële assistentie verleent voor de gebruikers van de klant.The administrator is expected to provide initial assistance for the customer's users. Als de beheerder echter niet in staat is de problemen te verhelpen met behulp van de ondersteuningsbronnen voor selfservice, moet hij of zij Contact opnemen met de ondersteuning.However, if the administrator is unable to resolve issues with the help of self-service support resources, he or she should Contact support.

Ondersteuningsrol van 21Vianet21Vianet support role

De ondersteuningsrol van 21Vianet bestaat uit:21Vianet's support role is to:

 • Problemen oplossen en bieden van technische begeleiding bij problemen en escalaties van klanten.Troubleshoot and provide technical guidance for customer issues and escalations.

 • Informatie verzamelen en valideren in verband met specifieke serviceaanvragen.Gather and validate information related to specific service requests.

 • Coördineren van problemen en beheren van oplossingenProvide issue coordination and resolution management.

 • Communicatie met de beheerders in stand houden om ervoor te zorgen dat de aanpak van de problemen continu verloopt.Maintain communication with the administrators to help ensure that issues are addressed on an ongoing basis.

 • Assistentie bieden bij vragen over de licentieverlening, facturering en abonnementen.Provide assistance with licensing, invoicing, and subscription inquiries.

 • Assistentie bieden bij vragen over aanschaf van abonnementen en proefabonnementen.Provide assistance with purchasing and trial inquiries.

 • Door middel van enquêtes voortdurend feedback van klanten verzamelen over het verbeteren van de service.Continually gather customer feedback on how to improve the service through surveys.

Beschikbaarheid van functiesFeature availability

Zie Office 365 Service Description (Serviceomschrijving van Office 365) als u de beschikbaarheid van de functies in Office 365-abonnementen wilt bekijken.To view feature availability across Office 365 plans, see Office 365 Service Description

Volg ons op WeChatFollow us on WeChat

Scan deze QR-code, volg ons op WeChat en download de meest recente updates voor Office 365 beheerd door 21Vianet.Scan this QR code to follow us on WeChat and get the latest updates for Office 365 operated by 21Vianet.

QR-code voor updates voor Office 365 beheerd door 21Vianet

Dit artikel is bedoeld voor klanten van Office 365 Germany met domeinen die eindigen op onmicrosoft.de.This article applies to customers of Office 365 Germany, which has domains ending onmicrosoft.de. Zie Meer informatie over Office 365 Germany voor meer informatie.For more information, see Learn about Office 365 Germany.

Als beheerder van Office 365 Germany krijgt u gratis toegang tot onze deskundige ondersteuningsmedewerkers voor hulp bij het oplossen van technische problemen en ondersteuning op het gebied van pre-sales, accounts en facturering.As an admin for Office 365 Germany, you get free access to our knowledgeable support agents for help resolving technical issues, as well as for pre-sales, account, and billing support. U kunt ook contact met ons opnemen namens Office 365-gebruikers in uw organisatie.You can also contact us on behalf of Office 365 Germany users in your organization.

Notitie

Alle onderstaande ondersteuningsopties gelden voor Microsoft Cloud Germany.All of the support options below are for Microsoft Cloud Germany. In de privacyverklaring leest u hoe Microsoft gebruikmaakt van de gegevens die u opgeeft wanneer u contact opneemt met ondersteuning voor Microsoft.For more information about how Microsoft uses the data that you provide when you contact Microsoft support, please see the privacy statement.

Hulp bij ondersteuning vragenGet assisted support

Alleen voor beheerders van organisaties met een Office 365 Germany-abonnement zijn er opties voor hulp bij ondersteuning beschikbaar.Assisted support options are for admins of Office 365 Germany subscribed organizations only. Als u Office 365 Germany op het werk of op school gebruikt, maar u geen beheerder bent, kunt u voor ondersteuning terecht in de communityfora of neemt u contact op met uw beheerder of IT-afdeling.If you use Office 365 Germany at work or school, but you're not an admin, you can still get support in the community forums, or by contacting your admin or IT department.

 • Een online aanvraag openen.Open an online request. Bespaar tijd door uw serviceaanvraag online te starten.Save time by starting your service request online. Kies in het beheercentrum voor Ondersteuning > Nieuwe serviceaanvraag.In the admin center, choose Support > New service request. Wij helpen u bij het zoeken naar een oplossing of zorgen ervoor dat een expert contact met u opneemt, telefonisch of per e-mail.We'll help you find a solution or connect you to an expert who will contact you by email or phone.

 • Ondersteuning bellen.Call support. We staan voor u klaar.We're here to talk. Beheerders moeten hun accountgegevens bij de hand hebben wanneer ze bellen met de ondersteuning.Admins, have your account details ready when you call support.

RegioRegion TelefoonnummerPhone number UrenHours
DuitslandGermany 0800 589 23300800 589 2330 Ondersteuning bij facturering:Billing Support:
 • Duits: ma-vr 9.00-17.00 BerlijnGerman: Mon-Fri 9-5 Berlin
 • Engels: ma-vr 9.00-17.00 BerlijnEnglish: Mon-Fri 9-5 Berlin
Technische ondersteuning:Technical Support:
 • Duits: 24 uur per dag, 7 dagen per weekGerman: 24 hours a day, 7 days a week
 • Engels: 24 uur per dag, 7 dagen per weekEnglish: 24 hours a day, 7 days a week
Alternatief telefoonnummer: 069 380 789 305 (Lokale gesprekskosten zijn van toepassing)Alternative Phone Number: 069 380 789 305 (Local call charges apply)
Alle overige markten in de Europese Economische RuimteAll other markets within the European Economic Area +49 69 380 789 305+49 69 380 789 305 Ondersteuning bij facturering:Billing Support:
 • Duits: ma-vr 9.00-17.00 Berlijn (UTC+1)German: Mon-Fri 9-5 Berlin(UTC+1)
 • Engels: ma-vr 9.00-17.00 Berlijn (UTC +1)English: Mon-Fri 9-5 Berlin (UTC +1)
Technische ondersteuning:Technical Support:
 • Duits: 24 uur per dag, 7 dagen per weekGerman: 24 hours a day, 7 days a week
 • Engels: 24 uur per dag, 7 dagen per weekEnglish: 24 hours a day, 7 days a week
Telefonische ondersteuning is internationaal beschikbaar vanuit Duitsland.Telephone support is available via international call to Germany. Internationale gesprekskosten zijn van toepassing.International call charges apply. U kunt gesprekskosten voorkomen door een ondersteuningsticket in te dienen via het beheercentrum.Call charges can be avoided by submitting a support ticket through the admin center.

Laat onze community helpenLet our community help

U kunt ook zoeken in de communityfora voor Microsoft 365 voor Bedrijven om oplossingen voor bekende problemen te vinden, te lezen over populaire onderwerpen of een nieuwe vraag te stellen.You can also search the Microsoft 365 for business community forums to find known issues and trending topics, or to post a new question. De communityforums worden in de gaten gehouden door getrainde Microsoft-ondersteuningsmedewerkers, die u kunnen helpen uw probleem op te lossen.The community forums are monitored by trained Microsoft support agents who can help resolve your issue.