Onbelangrijke e-mail configureren voor uw organisatieConfigure Clutter for your organization

Tip

Postvak IN met prioriteit gaat Onbelangrijke e-mail vervangen.Focused Inbox is going to replace Clutter. Meer informatie: Update over Postvak IN met focus en onze plannen voor Onbelangrijke e-mailLearn more: Update on Focused Inbox and our plans for Clutter

Als beheerder moet u mogelijk de functie Onbelangrijke e-mail beheren in Microsoft 365.As an admin, you may have to manage the Clutter feature in Microsoft 365. Als u de functie Onbelangrijke e-mail wilt in- of uitschakelen voor gebruikers in uw organisatie, moet u Exchange PowerShell gebruiken.To turn the Clutter feature on/off for users in your organization, you must use Exchange PowerShell. (Personen kunnen het in- of uitschakelen met behulp van deze instructies: Onbelangrijke e-mail in- of uitschakelen in Outlook.(Individuals can turn it on/off using these instructions: Turn off/on Clutter in Outlook.

Zie Using PowerShell with Exchange Online (PowerShell gebruiken met Exchange Online) en Connect to Exchange Online PowerShell (Verbinding maken met Exchange Online PowerShell) voor informatie over het gebruik van Exchange PowerShell.Check out Using PowerShell with Exchange Online and Connect to Exchange Online PowerShell for details on using Exchange PowerShell. U moet een account hebben dat ten minste de rol Exchange servicebeheerder en de mogelijkheid om verbinding te maken met Exchange Online PowerShell.You need to have an account that has at least the Exchange Service administrator role and the ability to connect to Exchange Online with PowerShell.

Onbelangrijke e-mail inschakelen bij gebruik van Exchange PowerShellTurn Clutter on using Exchange PowerShell

U kunt Onbelangrijke e-mail handmatig voor een postvak inschakelen door de cmdlet Set-Clutter uit te voeren. U kunt ook de instellingen voor Onbelangrijke e-mail voor postvakken in uw organisatie weergeven door de cmdlet Get-Clutter uit te voeren.You can enable Clutter manually for a mailbox by running the Set-Clutter cmdlet. You can also view Clutter settings for mailboxes in your organization by running the Get-Clutter cmdlet.

Onbelangrijke e-mail voor gebruiker Ilene de Crom inschakelenTurn on Clutter for a single user named Allie Bellew

Set-Clutter -Identity "Allie Bellew" -Enable $true

Onbelangrijke e-mail uitschakelen bij gebruik van Exchange PowerShellTurn Clutter off using Exchange PowerShell

U kunt Onbelangrijke e-mail handmatig voor een postvak uitschakelen door de cmdlet Set-Clutter uit te voeren. U kunt ook de instellingen voor Onbelangrijke e-mail voor postvakken in uw organisatie weergeven door de cmdlet Get-Clutter uit te voeren.You can disable Clutter manually for a mailbox by running the Set-Clutter cmdlet. You can also view Clutter settings for mailboxes in your organization by running the Get-Clutter cmdlet.

Onbelangrijke e-mail voor gebruiker Ilene de Crom uitschakelen:Turn off Clutter for a single user named Allie Bellew:

Set-Clutter -Identity "Allie Bellew" -Enable $false

Als u PowerShell gebruikt om veel gebruikers ineens te maken, dan moet u Set-Clutter voor elk postvak van een gebruiker uitvoeren om Onbelangrijke e-mail te beheren.If you use PowerShell to bulk create your users, then you'll need to run Set-Clutter against each user's mailbox to manage Clutter.

Wanneer krijgen gebruikers de schakeloptie voor het in- en uitschakelen van Onbelangrijke e-mail te zien in de webversie van Outlook?When does the Clutter on/off switch appear to users in Outlook on the web?

Als beheerder kunt u Onbelangrijke e-mail opnieuw inschakelen met Exchange PowerShell.As an admin, you can re-enable Clutter using Exchange PowerShell. Wanneer u dit hebt gedaan, wordt Postvak IN met prioriteit uitgeschakeld en is Onbelangrijke e-mail opnieuw actief.Once this is done, Focused Inbox will be turned off and Clutter will be active again.

Als u een Outlook op internet gebruikt met een Microsoft 365 Business Premium abonnement:If you're using Outlook on the web with a Microsoft 365 Business Premium subscription:

 • Als een gebruiker momenteel Onbelangrijke e-mail heeft ingeschakeld:If user currently has Clutter enabled:

  • Instellingen voor Onbelangrijke e-mail worden weergegevenClutter settings appear
 • Als een gebruiker momenteel Postvak IN met prioriteit heeft ingeschakeld:If user currently has Focused Inbox enabled:

  • Instellingen voor Onbelangrijke e-mail worden niet weergegevenClutter settings will not appear
 • Als Onbelangrijke e-mail en Postvak IN met prioriteit beiden zijn uitgeschakeld:If neither Clutter or Focused Inbox is enabled:

  • Zowel Onbelangrijke e-mail als Postvak IN met prioriteit worden weergegeven als optie in de E-mailinstellingen van de gebruiker.Both Clutter and Focused Inbox appear as options in the user's Mail Settings

Als u Outlook.com gebruikt:If you're using Outlook.com:

 • Als een gebruiker momenteel Onbelangrijke e-mail heeft ingeschakeld:If user currently has Clutter enabled:

  • Instellingen voor Onbelangrijke e-mail worden weergegevenClutter settings appear
 • Als een gebruiker momenteel Postvak IN met prioriteit heeft ingeschakeld:If user currently has Focused Inbox enabled:

  • Instellingen voor Onbelangrijke e-mail worden niet weergegevenClutter settings will not appear
 • Als Onbelangrijke e-mail en Postvak IN met prioriteit beiden zijn uitgeschakeld:If neither Clutter or Focused Inbox is enabled:

  • Zowel Onbelangrijke e-mail als Postvak IN met prioriteit worden weergegeven als optie in de E-mailinstellingen van de gebruiker.Both Clutter and Focused Inbox appear as options in the user's Mail Settings
 • Als een gebruiker Postvak IN met prioriteit op enig moment in het verleden heeft ingeschakeld:If user enabled Focused Inbox at some point in the past:

  • Instellingen voor Onbelangrijke e-mail worden nooit weergegevenClutter settings will never appear

   In alle andere gevallen:Otherwise,

  • Instellingen voor Onbelangrijke e-mail worden weergegevenClutter settings will appear

Onbelangrijke e-mail gebruiken om berichten met een lage prioriteit te sorteren in Outlook (artikel)Use Clutter to sort low priority messages in Outlook (article)
Onbelangrijke e-mail gebruiken om berichten met een lage prioriteit te sorteren in OWA (artikel)Use Clutter to sort low priority messages in OWA (article)
Onbelangrijke e-mail uitschakelen in Outlook (artikel)Turn off Clutter in Outlook (article)