Vertaalfunctie voor posts in het BerichtencentrumLanguage translation for Message center posts

Posts in het berichtencentrum worden alleen in het Engels aangeboden vanwege de snelheid waarmee we de informatie beschikbaar willen maken, maar ze kunnen automatisch worden weergegeven in de taal die je hebt opgegeven in je persoonlijke taalinstellingen voor Microsoft 365.Message center posts are written in English-only due to the timeliness of the information we are posting, but can be automatically displayed in the language specified by your personal language settings for Microsoft 365. Als u de taal van uw voorkeur instelt op een andere taal dan Engels, wordt er in het Berichtencentrum een optie weergegeven voor het automatisch vertalen van berichten.If you set your preferred language to anything other than English, you'll see an option in Message center to automatically translate posts. De berichten worden machine vertaald naar de gewenste taal, wat betekent dat een computer de vertaling heeft gedaan.The messages is machine translated to your preferred language, meaning that a computer did the translation. Deze optie bepaalt de standaardweergave, maar u kunt ook het vervolgkeuzemenu gebruiken om berichten te vertalen en weer te geven in een van de talen die worden ondersteund voor vertaling.This option controls the default view, but you can also use the drop-down menu to translate and display posts in any of the languages we support for translation. Als u Engels selecteert, zetten we de oorspronkelijke Engelse versie van het bericht weer terug.If you select English, we'll revert the message to the original English version.

Voordat u begintBefore you begin

Belangrijk

Voordat je je taalinstellingen voor het Berichtencentrum kunt kiezen, moet je je voorkeurstaal instellen.Before you can choose your language settings for Message center, you have to set your preferred language. Er worden geen vertaalopties weergegeven als de taal is ingesteld op Engels.No translation options are shown when your language is set to English. U kunt geen voorkeurstaal opgeven voor anderen; iedereen moet deze instellingen voor zichzelf wijzigen.You can't specify a preferred language for others, each person has to change this setting for themselves.

Je voorkeurstaal instellenSet your preferred language

  1. Selecteer in het Microsoft 365-beheercentrum of op de startpagina het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek van het venster.From the Microsoft 365 admin center or home page, select the settings icon in the upper-right corner of the window.

  2. Onder Taal en tijdzone selecteer je Alles weergeven om de beschikbare opties te tonen.Under Language and time zone, select View all to show the available options. Selecteer je gewenste taal in het vervolgkeuzemenu en klik op Opslaan.Select your desired language from the drop-down menu, and then select Save. Microsoft 365 zal proberen te vernieuwen om de nieuwe taal weer te geven.Microsoft 365 will try to refresh and display the new language. Als dat niet direct gebeurt, of als u denkt dat het te lang duurt, kunt u de browser vernieuwen of u afmelden en dan weer aanmelden.If that doesn't happen immediately or if it seems that it's taking too long, you can either refresh your browser or sign out and then sign back in.

Automatische vertaling in het BerichtencentrumMachine translation in Message center

Als uw voorkeurstaal niet is ingesteld op Engels, zijn de vertaalopties in het Berichtencentrum beschikbaar.When your preferred language is not set to English, the translation options in Message center are available.

Als u berichten in het Berichtencentrum automatisch wilt laten vertalen en weergeven in uw voorkeurstaal, gaat u naar Status > Berichtencentrum. Boven aan de berichtenlijstweergave ziet u een schakelaar waarmee u automatische vertaling in of uit kunt schakelen. Wanneer deze instelling uit staat, worden berichten weergegeven in het Engels. Wanneer deze instelling aan is, worden berichten weergegeven in uw voorkeurstaal. De instelling die u kiest, blijft behouden voor elk bezoek aan het Berichtencentrum.To set Message center posts to automatically machine-translate and display in your preferred language, go to Health > Message center. You'll see a switch at the top of the message list view to toggle automatic translation on or off. When this setting is off, posts are shown in English. When this setting is on, messages display in your preferred language. The setting you choose will persist for each visit to Message center.

Overzicht van het Microsoft 365 (video)Overview of the Microsoft 365 admin center (video)
Welk abonnement heb ik?What subscription do I have? (artikel)(article)
Op de hoogte blijven van wijzigingen (artikel)Stay on top of changes (article)