Op de hoogte blijven van wijzigingenStay on top of changes

Met Microsoft 365 ontvangt u nieuwe productupdates en -functies zodra deze beschikbaar komen in plaats van geplande updates die maanden of jaren uit elkaar liggen.With Microsoft 365, you receive new product updates and features as they become available instead of scheduled updates that are months or years apart. Hierdoor krijgen u en uw gebruikers automatisch de beschikking over nieuwe en verbeterde manieren om uw werk te doen en is het niet nodig om kostbare en tijdrovende updates voor het hele bedrijf uit te voeren.As a result, you and your users will routinely experience new and improved ways to do your job rather than a costly and time-consuming company-wide upgrade. De uitdaging bij een dergelijke model is om te weten om welke wijzigingen en updates het gaat.The challenge with such a model is keeping up with the changes and updates. Hier volgen enkele manieren waarop u op de hoogte kunt blijven van de Microsoft 365 updates in uw organisatie.Here are a few ways that you can stay on top of the Microsoft 365 updates in your organization.

Blijf op de hoogte van wijzigingen in Microsoft 365Stay on top of Microsoft 365 changes

FunctieFeature BeschrijvingDescription ProcedureHow to use
BerichtencentrumMessage center
Meer informatie over officiƫle serviceaankondigingen en functiewijzigingen.Learn about official service announcements and feature changes. U kunt deze berichten lezen in het Microsoft 365 beheercentrum, de mobiele beheer-app of een wekelijks overzicht ontvangen in e-mail.You can read these messages in the Microsoft 365 admin center, the admin mobile app, or receive a weekly digest in email. Deel deze berichten met anderen in uw organisatie wanneer u een bericht ziet waarop iemand anders moet reageren.Share these messages with others in your organization when you see a message someone else should act on. U kunt ook de Service Communications-API gebruiken om berichten op te halen.You can also use the Service Communications API to retrieve messages.
Meld u aan bij het beheercentrum of de mobiele app Office 365 Admin.Sign in to the admin center or admin mobile app. Selecteer > Gezondheidsberichtcentrum.Select Health > Message center. Selecteer een bericht om dit te lezen of te delen.Select a message to read or share.
Wijzig de services waar u berichten over ziet of kies de wekelijkse samenvatting door Voorkeuren bewerken te kiezen in het beheercentrum.Change the services you see messages about or opt-in to the weekly digest by choosing Edit preferences in the admin center. Hier kunt u zich ook voor de wekelijkse samenvatting opt-outen.This is also where you can opt-out of the weekly digest.
Overzicht van het Microsoft 365 BerichtencentrumOverview of the Microsoft 365 Message center
Targeted ReleaseTargeted release
Meld uzelf en een bepaalde groep personen in uw organisatie aan voor het Targeted Release-programma.Sign up for Targeted release for yourself and a select group of individuals at your organization. Ontvang de nieuwste Microsoft 365 updates voor iedereen en informeer of train uw gebruikers vervolgens over de nieuwe ervaring.Get the latest Microsoft 365 updates before everyone else and then inform or train your users on the new experience.
Meld u aan bij het beheercentrum of de mobiele app Office 365 Admin.Sign in to the admin center or admin mobile app. Selece Instellingen > Organisatieprofiel > Releasevoorkeuren.Selece Settings > Organization profile > Release preferences. Meer informatie over Targeted Release.Learn more about Targeted release.
RoutekaartRoadmap
Ga naar Microsoft 365 routekaart voor meer informatie over functies die zijn gestart, worden uitgerold, in ontwikkeling zijn, zijn geannuleerd of eerder zijn uitgebracht.Visit the Microsoft 365 Roadmap to learn about features that have been launched, are rolling out, are in development, have been cancelled, or previously released. De roadmap is de officiƫle site voor Microsoft 365 updates en wijzigingen.The roadmap is the official site for Microsoft 365 updates and changes.
Ga regelmatig naar Microsoft 365 routekaart en lees meer over geplande updates en releases.Visit the Microsoft 365 Roadmap frequently and learn about planned updates and releases.
Blogs en communityBlogs and Community
Ga Office Blogs, Microsoft Community en Microsoft Tech Community naar meer informatie over wijzigingen in Microsoft 365 en deel ervaringen met andere gebruikers.Visit Office Blogs, Microsoft Community, and Microsoft Tech Community to learn more details about changes in Microsoft 365 and share experiences with other users.
Bezoek de Office Blogs. Bezoek de Microsoft-community. Bezoek de Microsoft Tech Community. Visit Office Blogs. Visit Microsoft Community. Visit Microsoft Tech Community.

Notitie

U moet een globale beheerder zijn om wijzigingen aan te brengen in releasevoorkeuren.You need to be a global administrator to make changes to release preferences.