Meervoudige verificatie instellenSet up multi-factor authentication

Gezien uw ervaring met meervoudige verificatie (MFA) en de bijbehorende ondersteuning in Microsoft 365, is het tijd om dit in te stellen en te implementeren in uw organisatie.Based on your understanding of multi-factor authentication (MFA) and its support in Microsoft 365, it’s time to set it up and roll it out to your organization.

Belangrijk

Als u na 21 oktober 2019 uw abonnement of proefabonnement hebt afgesloten en u wordt gevraagd om aanvullende verificatie met MFA als u zich aanmeldt, zijn de standaardinstellingen voor beveiliging automatisch ingeschakeld voor uw abonnement.If you purchased your subscription or trial after October 21, 2019, and you're prompted for MFA when you sign in, security defaults have been automatically enabled for your subscription.

Voordat u begintBefore you begin

Standaardinstellingen voor beveiliging in- of uitschakelenTurn Security defaults on or off

Voor de meeste organisaties bieden standaardinstellingen voor beveiliging een goed niveau aanvullende aanmeldingsbeveiliging.For most organizations, Security defaults offer a good level of additional sign-in security. Raadpleeg Wat zijn standaardinstellingen voor beveiliging? voor meer informatieFor more information, see What are security defaults?

Als uw abonnement nieuw is, zijn de standaardinstellingen voor beveiliging mogelijk al automatisch ingeschakeld.If your subscription is new, Security defaults might already be turned on for you automatically.

U kunt standaardinstellingen voor beveiliging in- of uitschakelen vanuit het deelvenster Eigenschappen voor Azure Active Directory (Azure AD) in Azure Portal.You enable or disable security defaults from the Properties pane for Azure Active Directory (Azure AD) in the Azure portal.

 1. Meld u aan bij Microsoft 365-beheercentrum met algemeen beheerdersreferenties.Sign in to the Microsoft 365 admin center with global admin credentials.
 2. Kies in het linker navigatievenster Alle weergeven en kies onder Beheercentra Azure Active Directory.In the left nav choose Show All and under Admin centers, choose Azure Active Directory.
 3. Kies in het Azure Active Directory-beheercentrum Azure Active Directory > -eigenschappen.In the Azure Active Directory admin center choose Azure Active Directory > Properties.
 4. Kies onderaan de pagina de optie Standaardinstellingen voor beveiliging beheren.At the bottom of the page, choose Manage Security defaults.
 5. Kies Ja als u de standaardinstellingen voor beveiliging wilt inschakelen of Nee om deze uit te schakelen en kies vervolgens Opslaan.Choose Yes to enable security defaults or No to disable security defaults, and then choose Save.

Als u Beleid voor voorwaardelijke toegang volgens basislijn gebruikt, zal u gevraagd worden dit uit te schakelen alvorens standaardinstellingen voor beveiliging te gebruiken.If you have been using baseline Conditional Access policies, you will be prompted to turn them off before you move to using security defaults.

 1. Ga naar de pagina met beleidsregels voor voorwaardelijke toegang.Go to the Conditional Access - Policies page.
 2. Kies elk basislijnbeleid dat Aan staat en zet Beleid inschakelen Uit.Choose each baseline policy that is On and set Enable policy to Off.
 3. Ga naar de eigenschappenpagina van Azure Active Directory.Go to the Azure Active Directory - Properties page.
 4. Kies onderaan de pagina de optie Standaardinstellingen voor beveiliging beheren.At the bottom of the page, choose Manage Security defaults.
 5. Kies Ja als u de standaardinstellingen voor beveiliging wilt inschakelen of Nee om deze uit te schakelen en kies vervolgens Opslaan.Choose Yes to enable security defaults and No to disable security defaults, and then choose Save.

Gebruik Beleid voor voorwaardelijke toegangUse Conditional Access policies

Als uw organisatie gedetailleerdere beveiligingsbehoeften voor aanmelding heeft, kunt u met Beleid voor voorwaardelijke toegang meer controle krijgen.If your organization has more granular sign-in security needs, Conditional Access policies can offer you more control. Met voorwaardelijke toegang kunt u regels maken en definiëren die reageren op aanmeldingsgebeurtenissen en aanvullende acties verzoeken voordat een gebruiker toegang krijgt tot een toepassing of service.Conditional Access lets you create and define policies that react to sign in events and request additional actions before a user is granted access to an application or service.

Belangrijk

Schakel zowel MFA als Standaardinstellingen voor beveiliging uit voordat u Beleid voor voorwaardelijke toegang inschakelt.Turn off both per person MFA and Security defaults before you enable Conditional Access policies.

Voorwaardelijke toegang is beschikbaar voor klanten die Azure AD Premium P1 hebben aangeschaft of licenties hebben waarin dit is inbegrepen, zoals Microsoft 365 Business Premium en Microsoft 365 E3.Conditional Access is available for customers who have purchased Azure AD Premium P1, or licenses that include this, such as Microsoft 365 Business Premium, and Microsoft 365 E3. Raadpleeg Een regel voor voorwaardelijke toegang maken voor meer informatie.For more information, see create a Conditional Access policy.

Op risico's gebaseerde voorwaardelijke toegang is beschikbaar met de Azure AD Premium P2-licentie of licenties waarin dit is inbegrepen, zoals Microsoft 365 E5.Risk-based conditional access is available through Azure AD Premium P2 license, or licences that include this, such as Microsoft 365 E5. Raadpleeg Op risico's gebaseerde voorwaardelijke toegang voor meer informatie.For more information, see risk-based Conditional Access.

Voor meer informatie over de Azure AD P1 en P2, zie Prijzen Azure Active Directory.For more information about the Azure AD P1 and P2, see Azure Active Directory pricing.

Moderne verificatie voor uw organisatie inschakelenTurn on Modern authentication for your organization

Voor de meeste abonnementen wordt moderne verificatie automatisch ingeschakeld, maar als u uw abonnement lang geleden hebt aangeschaft, is dat mogelijk niet het geval.For most subscriptions modern authentication is automatically turned on, but if you purchased your subscription a long time ago, it might not be. Dit moet worden ingeschakeld voordat MFA correct werkt met Office-apps.This has to be turned on before MFA works appropriately with Office apps.

 1. In het Microsoft 365-beheercentrum kiest u in het linker navigatievenster Instellingen > Org-instellingen.In the Microsoft 365 admin center, in the left nav choose Settings > Org settings.
 2. Kies op het tabblad Services Moderne verificatie en zorg dat in het deelvenster Moderne verificatie de optie Moderne verificatie inschakelen is geselecteerd.Under Services tab, choose Modern authentication, and in the Modern authentication pane, make sure Enable Modern authentication is selected. Kies Wijzigingen opslaan.Choose Save changes.

Verouderde per persoon-MFA uitschakelenTurn off legacy per person MFA

Als u eerder per persoon-MFA hebt ingeschakeld, moet u dit uitschakelen voordat u de standaardinstellingen voor beveiliging inschakelt.If you have previously turned on per person MFA, you must turn it off before enabling Security defaults.

 1. In het Microsoft 365-beheercentrum kiest u in het linker navigatievenster Gebruikers > Actieve gebruikers.In the Microsoft 365 admin center, in the left nav choose Users > Active users.
 2. Kies Meervoudige verificatie op de pagina Actieve gebruikers.On the Active users page, choose Multi-factor authentication.
 3. Selecteer elke gebruiker op de pagina Meervoudige verificatie en stel hun meervoudige verificatiestatus in op Uitgeschakeld.On the multi-factor authentication page, select each user and set their Multi-Factor auth status to Disabled.

Volgende stappenNext steps