Veelgestelde vragen over Microsoft 365 BusinessMicrosoft 365 Business Premium frequently asked questions

AlgemeenGeneral

Wat is Microsoft 365 Business Premium?What is Microsoft 365 Business Premium?

Microsoft 365 is een geïntegreerde oplossing die de beste productiviteitstools, beveiliging en apparaatbeheer combineert voor kleine tot middelgrote bedrijven.Microsoft 365 is an integrated solution that brings together best-in-class productivity tools, security, and device management capabilities for small to medium-sized businesses. Deze omvat:It includes:

Een set hulpprogramma's voor productiviteit en samenwerkingA set of business productivity and collaboration tools

 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher en AccessWord, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, and Access
 • Exchange Online, Skype voor Bedrijven, Microsoft Teams en SharePoint.Exchange, OneDrive, Skype for Business, Microsoft Teams, and SharePoint.
 • Zakelijke apps van Office (Bookings, MileIQ1).Business apps from Office (Bookings, MileIQ1).

Apparaatbeheer en beveiligingsmogelijkheden op bedrijfsniveauEnterprise-grade device management and security capabilities

 • Biedt bescherming tegen externe bedreigingen zoals phishing en geavanceerde malware met Office 365 Advanced Threat Protection Plan 1 en Windows Defender Exploit Guard.Helps provide protection from external threats like phishing and sophisticated malware with Office 365 Advanced Threat Protection Plan 1 and Windows Defender Exploit Guard.
 • Helpt bij het controleren en beheren van hoe gevoelige informatie wordt geopend en verzonden, met beleid ter voorkoming van gegevensverlies en Azure Information Protection Plan 1.Helps control and manage how sensitive information is accessed and transmitted with data loss prevention policies and Azure Information Protection Plan 1.
 • Beschermt en behoudt uw gegevens en maakt er een back-up van met Exchange Online Archiving.Helps protect, preserve, and back up your data with Exchange Online Archiving.
 • App-bescherming voor Office en andere mobiele apps met Intune App Protection.App protection for Office and other mobile apps with Intune App Protection.
 • Apparaatbeheer voor Windows 10 pc's, MacOS en mobiele apparaten met Intune-apparaatbeheer.Device management for Windows 10 PCs, MacOS, and mobile devices with Intune device management.
 • Identiteitsbescherming met meervoudige verificatie, self-service voor wachtwoordherstel en voorwaardelijke toegang.Identity protection with multi-factor authentication, self-service password reset, and conditional access.
 • Consistente beveiligingsconfiguratie op verschillende apparaten—bescherming van bedrijfsgegevens op verschillende apparaten; Windows Defender, dat altijd is ingeschakeld en up-to-date is.Consistent security configuration across devices—protection of company data across devices; Windows Defender, which is always on and up to date.

Vereenvoudigde apparaatimplementatie en gebruikersconfiguratieSimplified device deployment and user setup

 • Eén beheerconsole om gebruikers en apparaten in te stellen en te beherenSingle admin console to set up and manage users and devices
 • Automatische installatie van Office-apps op Windows 10 pc's.Auto-installation of Office apps on Windows 10 PCs.
 • Office + Windows 10 altijd up-to-date.Always up-to-date Office + Windows 10.
 • Gestroomlijnde implementatie van pc's met Windows AutoPilot.Streamlined deployment of PCs with Windows AutoPilot.

Overige toeslagenOther entitlements

Wie zou moeten overwegen om Microsoft 365 Business Premium te gebruiken?Who should consider adopting Microsoft 365 Business Premium?

Microsoft 365 Business Premium is een uitgebreide, cloudgebaseerde beveiligingsoplossing waarmee u:Microsoft 365 Business Premium is a comprehensive, cloud-based security solution that lets you:

 • Uw bedrijf kunt beschermen tegen geavanceerde cyberdreigingen met geavanceerde phishing- en ransomwarebescherming.Defend your business against advanced cyberthreats with sophisticated phishing and ransomware protection.
 • De toegang tot gevoelige informatie kunt beheren door versleuteling te gebruiken om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden gedeeld met iemand die niet is toegestaan om deze te zien.Control access to sensitive information by using encryption to keep data from being accidentally shared with someone not authorized to see it.
 • De apparaten kunt beveiligen die verbinding maken met uw bedrijf en ervoor zorgen dat uw gegevens op iOS-, Android-, Windows-en Mac-apparaten veilig zijn en dat uw Windows-apparaten up-to-date zijn.Secure the devices that connect to your business and help keep your data on iOS, Android, Windows, and Mac devices secure, and your Windows devices up to date.

Microsoft 365 Business Premium is volledig geïntegreerd met Office 365 en biedt u een vertrouwde locatie voor beheer, facturering en 24x7 ondersteuning.Microsoft 365 Business Premium is fully integrated with Office 365 to provide you with a familiar location for administration, billing, and 24x7 support. Het is een technologie op bedrijfsniveau die is ontworpen voor bedrijven met minder dan 300 werknemers.It consists of enterprise-grade technology built for businesses with fewer than 300 employees.

Hoe kan ik Microsoft 365 Business Premium voor mijn bedrijf krijgen?How can I get Microsoft 365 Business Premium for my business?

Microsoft 365 Business Premium kan worden aangeschaft via een Microsoft-partner of rechtstreeks bij Microsoft.Microsoft 365 Business Premium can be purchased through a Microsoft Partner or directly from Microsoft. Bij de keuze om rechtstreeks bij Microsoft of via een Microsoft-partner te kopen, moet u rekening houden met de capaciteit van uw werknemers en of u zelf de IT-infrastructuur wilt onderhouden.In choosing whether to purchase directly from Microsoft or via a Microsoft Partner, you should consider your on-staff capability and desire to maintain an IT infrastructure. Een Microsoft-partner kan u helpen bij het implementeren en beheren van uw IT-infrastructuur, inclusief Microsoft-oplossingen.A Microsoft Partner can help you deploy and manage your IT infrastructure, including Microsoft solutions.

Hoeveel kost Microsoft 365 Business Premium?How much does Microsoft 365 Business Premium cost?

Microsoft 365 Business Premium wordt aangeboden voor USD$20,00 per gebruiker/maand op basis van een jaarcontract, indien rechtstreeks bij Microsoft gekocht.Microsoft 365 Business Premium is offered at USD$20.00 user/month based on an annual contract if purchased directly from Microsoft. Bij aankoop via een Microsoft-partner kunnen de prijzen variëren op basis van de services die de partner biedt en hun prijsmodel voor Microsoft 365 Business Premium.When purchased through a Microsoft Partner, pricing can vary based on the services the partner provides and their pricing model for Microsoft 365 Business Premium.

Is er een limiet voor hoeveel Microsoft 365 Business Premium-seats een klant kan hebben?Is there a cap to how many Microsoft 365 Business Premium seats a customer can have?

Microsoft 365 Business Premium is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven met een lage tot middelgrote IT-complexiteit.Microsoft 365 Business Premium was designed for small to medium-sized businesses with low to medium IT complexity requirements. Klanten kunnen maximaal 300 licenties voor Microsoft 365 Business Premium aanschaffen voor hun organisatie.Customers can purchase up to 300 Microsoft 365 Business Premium licenses for their organization. Klanten kunnen Cloud abonnementen combineren.Customers can mix and match cloud subscriptions. Afhankelijk van hun IT-behoeften kunnen klanten Microsoft 365 Enterprise-licenties toevoegen aan hetzelfde account.As a result, depending on their IT requirements, customers may add Microsoft 365 Enterprise licenses to the same account.

Wanneer klanten een omgeving overwegen die bestaat uit meerdere soorten abonnementen, moeten ze samenwerken met hun vertrouwde IT-adviseurs om te bepalen hoe ze de verschillende abonnementen het beste kunnen beheren en beveiligen. Microsoft 365 Business Premium en Microsoft 365 Enterprise gebruiken verschillende mogelijkheden om applicaties en gegevens te beveiligen en te beheren.When customers consider an environment consisting of multiple subscription types, they should work with their trusted IT advisors to determine how best to manage and secure the various subscriptions as Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Enterprise use different capabilities to secure and manage applications and data.

Kan ik Microsoft 365 Business Premium combineren met andere Microsoft-abonnementen?Can I combine Microsoft 365 Business Premium with other Microsoft subscription offerings?

Ja, klanten kunnen hun abonnementen op Microsoft 365 Business Premium combineren met abonnementen en invoegtoepassingen van Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security en Office 365.Yes, customers can combine their Microsoft 365 Business Premium subscriptions with plans and add-ons from Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security, and Office 365.

Moet iedereen in mijn bedrijf een Microsoft 365 Business Premium-abonnement hebben?Is everyone in my business required to have a Microsoft 365 Business Premium subscription?

Nee, niet iedereen heeft een Microsoft 365 Business Premium-abonnement nodig, hoewel de voordelen voor beveiliging en beheer alleen beschikbaar zijn voor gebruikers met apparaten die worden beheerd met een Microsoft 365 Business Premium-abonnement.No, not everyone needs a Microsoft 365 Business Premium subscription, although the security and management benefits are available only to those users with devices managed with a Microsoft 365 Business Premium subscription.

Het standaardiseren van een IT-omgeving helpt de onderhouds- en beveiligingskosten in de loop van de tijd te verminderen en is een staat die bedrijven moeten nastreven.Standardizing an IT environment helps reduce maintenance and security costs over time and is a state that businesses should strive to attain. We erkennen echter dat sommige kleine en middelgrote klanten hun software gedurende een langere periode bijwerken, telkens wanneer ze hun hardware upgraden.However, we recognize that some small and medium-sized customers update their software primarily when they upgrade their hardware, over an extended period. Bedrijven kunnen Premium in een deel van hun organisatie implementeren, maar voor de beste bescherming van gevoelige bedrijfsgegevens en consistente samenwerkingservaringen wordt implementatie voor alle gebruikers aanbevolen.Businesses can deploy Premium to part of their organization, but for best protection of sensitive business data and consistent collaboration experiences, deployment to all users is recommended.

Hoe weet ik of de hardware en software die ik momenteel gebruik compatibel is met Microsoft 365 Business Premium?How can I know if the hardware and software I run today is compatible with Microsoft 365 Business Premium?

Als de hardware die u vandaag gebruikt Windows 7 Pro of later gebruikt, voldoet deze waarschijnlijk aan de minimumvereisten voor Microsoft 365 Business Premium.If the hardware you run today runs Windows 7 Pro or later, it likely meets the minimum requirements for Microsoft 365 Business Premium. Bepaalde Windows 10-functies zoals Cortana, Windows Hello en multitouch vereisen specifieke hardware die alleen beschikbaar is op nieuwere pc's.Certain Windows 10 features such as Cortana, Windows Hello, and multitouch require specific hardware that is only available on newer PCs. Zie de systeemvereisten voor Windows 10 Pro voor meer informatie.See the Windows 10 Pro system requirements for details.

De compatibiliteit van de bestaande desktop (Win32) -toepassingen met Windows 10 is goed, waarbij de meeste bestaande toepassingen zonder wijzigingen werken.Existing desktop (Win32) application compatibility is strong in Windows 10, with most existing applications working without any changes. Klanten en hun vertrouwde IT-adviseurs moeten het aanbevolen applicatietestproces voor compatibiliteit met Windows 10 lezen en de systeemvereisten voor Office doornemen om een soepele overgang naar Microsoft 365 Business Premium te garanderen.Customers and their trusted IT advisors should read the recommended application testing process for Windows 10 compatibility and review the Office system requirements to ensure a smooth transition to Microsoft 365 Business Premium.

Wat is Windows 10 Business?What is Windows 10 Business?

Windows 10 Business is een set cloudservices en apparaatbeheerfuncties die een aanvulling vormt op Windows 10 Pro en die het centrale beheer en de besturingselementen voor beveiliging van Microsoft 365 Business Premium inschakelt.Windows 10 Business is a set of cloud services and device management capabilities that complement Windows 10 Pro and enable the centralized management and security controls of Microsoft 365 Business Premium.

Windows 10 Business wordt ook geleverd met bepaalde premium Microsoft Defender-functies, zoals Controlled Folder Access en Network Protection voor webgebaseerde bedreigingen.Windows 10 Business also comes with certain premium Microsoft Defender features like Controlled Folder Access and Network Protection for web-based threats. Het bevat ook Windows AutoPilot, een service die de implementatie van nieuwe Windows 10 pc's stroomlijnt.It also includes Windows AutoPilot, a service that streamlines the deployment of new Windows 10 PCs.

Als u apparaten hebt met een licentie voor Windows 7, 8 en 8.1 Professional, biedt Microsoft 365 Business Premium een upgrade naar Windows 10 Pro, wat een vereiste is voor de implementatie van Windows 10 Business.If you have devices that are licensed for Windows 7, 8, and 8.1 Professional, Microsoft 365 Business Premium provides an upgrade to Windows 10 Pro, which is the prerequisite for deploying Windows 10 Business.

Belangrijk

U moet de oorspronkelijke productcode invoeren wanneer u een upgrade uitvoert, anders werkt de upgrade niet.You need to supply the original product key when you upgrade, otherwise the upgrade won't work.

Hoe ondersteunt Microsoft 365 Business Premium ons Bring Your Own Device (BYOD)-beleid?How does Microsoft 365 Business Premium help support our Bring Your Own Device (BYOD) policy?

Veel werknemers geven er de voorkeur aan hun eigen mobiele telefoons of tablets te gebruiken om toegang te krijgen tot persoonlijke en werkgegevens, in plaats van dat ze voor elk doel meerdere apparaten bij zich hebben.Many employees prefer to use their own mobile phones or tablets to access personal and work information rather than carrying multiple devices for each purpose. Het gebruik van persoonlijke apparaten voor het werk, hoewel alledaags, verhoogt het risico dat bedrijfsinformatie in verkeerde handen zou kunnen komen.The use of personal devices for work, while commonplace, increases the risk that business information could end up in the wrong hands. Veel concurrerende oplossingen voor mobiele gegevensbescherming vereisen dat gebruikers overschakelen naar een specifieke modus op hun apparaat of een ander complex mechanisme gebruiken dat gebruikers mogelijk opdringerig vinden en daarom vermijden te gebruiken.Many competing mobile data protection solutions require users to switch to a specific mode on their device or use another complex mechanism that users may find intrusive and therefore avoid using.

Microsoft 365 Business Premium biedt klanten een eenvoudige maar krachtige manier om werknemers in staat te stellen hun persoonlijke apparaten voor hun werk te gebruiken. Daarnaast wordt uw bedrijf de mogelijkheid geboden om te voorkomen dat die apparaten toegang krijgen tot bedrijfsgegevens of deze bewaren en/of delen.Microsoft 365 Business Premium offers customers a simple but powerful means of enabling employees to use their personal devices for work while providing the business with the ability to prevent those devices from accessing, retaining, and/or sharing business information. Meer specifiek:More specifically:

 • App-bescherming voor mobiele Office-apps helpt Office-gegevens te beschermen, inclusief e-mail, agenda, contacten en documenten op mobiele iOS- en Android-apparaten. Het dwingt beleid af, zoals het automatisch verwijderen van bedrijfsgegevens na een voorgeschreven tijd dat er geen verbinding met de service is gemaakt, waardoor die informatie alleen wordt opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven. Een ander beleid is een pincode of vingerafdrukverificatie te vereisen om toegang te krijgen tot Office-apps, om te voorkomen dat bedrijfsgegevens vanuit een Office-app worden gekopieerd naar persoonlijke apps.App Protection for Office mobile apps helps protect Office data, including email, calendar, contacts, and documents on iOS and Android mobile devices, by enforcing policies such as automatically deleting business data after a prescribed amount of time of not connecting to the service, requiring that information is stored only in OneDrive for Business, requiring a PIN/fingerprint verification to access Office apps, and preventing company data from being copied from an Office app into personal apps. Beheer van mobiele applicaties voor andere mobiele apps via Intune is ook beschikbaar voor Microsoft 365 Business Premium-abonnees.Mobile application management for other mobile apps through Intune is also available for Microsoft 365 Business Premium subscribers.

 • Met Apparaatbeheer voor Windows 10 pc's kunnen bedrijven ervoor kiezen om functionaliteit in te stellen en af te dwingen, zoals Windows Defender-bescherming voor malware, automatische updates en het uitschakelen van schermen na een voorgeschreven tijd.Device Management for Windows 10 PCs allows businesses to choose to set and enforce capabilities such as Windows Defender protection for malware, automatic updates, and turning off screens after a prescribed amount of time. Bovendien kunnen zakelijke applicaties en gegevens van verloren of gestolen Windows 10-apparaten via het beheercentrum volledig worden verwijderd.In addition, lost or stolen Windows 10 devices can be completely wiped of business applications and data through the admin center.

 • Apparaatbeheer voor iOS, Android en MacOS-functies helpt bedrijven bij het veilig beheren van een divers ecosysteem met iOS-, Android-, Windows- en MacOS-apparaten.Device Management for iOS, Android & MacOS features helps businesses securely manage a diverse device ecosystem that includes iOS, Android, Windows, and MacOS devices.

Hoe beschermt Microsoft 365 Business Premium computers in mijn organisatie tegen schadelijke aanvallen?How does Microsoft 365 Business Premium help protect PCs in my organization from malicious attacks?

Pc's die worden beheerd met Microsoft 365 Business Premium, zijn beveiligd met Windows Defender, de #PCs managed with Microsoft 365 Business Premium are protected with Windows Defender, which is the No. 1 antivirusfunctie op Windows 10, die meer computers beschermt tegen virussen, malware, spyware en andere bedreigingen dan welke andere oplossing dan ook.1 antivirus feature on Windows 10, protecting more computers against viruses, malware, spyware, and other threats than any other solution. Met Microsoft 365 Business Premium kunnen organisaties ervoor zorgen dat Windows Defender-bescherming actief en altijd up-to-date is op al hun Windows 10-apparaten.With Microsoft 365 Business Premium, organizations can ensure that Windows Defender protection is running and always up to date on all their Windows 10 devices.

Windows 10 Business omvat ook Windows Defender Exploit Guard, een nieuwe set mogelijkheden voor preventie van aanvallen.Windows 10 Business also includes Windows Defender Exploit Guard, a new set of intrusion prevention capabilities. Een van de functies, gecontroleerde toegang tot mappen, stopt ransomware door mappen te vergrendelen en te voorkomen dat ongeautoriseerde apps toegang krijgen tot de belangrijke bestanden van een gebruiker.One of its features, Controlled folder access, stops ransomware by locking down folders and preventing unauthorized apps from accessing a user's important files.

Wat is het verschil tussen Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium en Microsoft 365 Enterprise?What's the difference between Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, and Microsoft 365 Enterprise?

Microsoft heeft verschillende mogelijkheden voor productiviteit en beveiligingsbeheer die kleine tot middelgrote klanten in overweging kunnen nemen bij het upgraden van hun desktop- en apparaatinfrastructuur, die elk steeds krachtigere functies en functionaliteit bieden.Microsoft has various productivity and security management offerings that small to medium-sized customers may consider when upgrading their desktop and device infrastructure, each bringing increasingly powerful features and functionality.

Microsoft 365 Business Standard biedt de beste productiviteit met Office 365-apps en -services, maar beschikt niet over de applicatiebeveiliging en apparaatbeheerfuncties van Microsoft 365 Business Premium.Microsoft 365 Business Standard delivers best-in-class productivity with Office 365 apps and services, but doesn't include the application protection and device management capabilities of Microsoft 365 Business Premium.

Microsoft 365 Business Premium combineert Office 365-apps en -services met geavanceerde beveiligingsmogelijkheden om uw bedrijf te beschermen tegen geavanceerde cyberdreigingen, uw gegevens te beschermen en uw apparaten te beheren.Microsoft 365 Business Premium combines Office 365 apps and services with advanced security capabilities to help protect your business against advanced cyberthreats, safeguard your data and manage your devices. Het bevat een vereenvoudigde beheerconsole waarmee het apparaat en het gegevensbeleid kunnen worden beheerd.It includes a simplified management console through which device and data policies may be administered. Veel kleine tot middelgrote bedrijven kunnen het beste worden bediend met Microsoft 365 Business Premium.Many small to medium-sized businesses can be best served with Microsoft 365 Business Premium.

Microsoft 365 Enterprise is een reeks licentieabonnementen die meer nalevings- en beveiligingsbeheer bieden dan Microsoft 365 Business Premium en die zijn ontworpen voor zakelijke klanten en klanten met meer dan 300 gebruikers.Microsoft 365 Enterprise is a set of licensing plans that offer increased levels of compliance and security management over Microsoft 365 Business Premium and are designed for enterprise customers and those customers that have over 300 users. Bovendien bieden Microsoft 365 Enterprise-abonnementen extra functionaliteit, waaronder business intelligence en analysehulpmiddelen.In addition, Microsoft 365 Enterprise plans provide additional functionality, including business intelligence and analytics tools.

Kan ik van mijn Office 365-abonnement overstappen op Microsoft 365 Business Premium?Can I switch my Office 365 plan to Microsoft 365 Business Premium?

Ja, klanten kunnen hun abonnement wijzigen van een in aanmerking komend Office 365-abonnement naar Microsoft 365 Business Premium.Yes, customers may switch their plans from a qualifying Office 365 plan to Microsoft 365 Business Premium. Afhankelijk van het huidige abonnement van de klant, kan het zijn dat de maandelijkse kosten dalen of stijgen.Depending on the customer's current plan, there may be a decrease or increase in monthly charges.

In welke regio's is Microsoft 365 Business Premium verkrijgbaar?In what regions is Microsoft 365 Business Premium available?

Microsoft 365 Business Premium is beschikbaar voor alle partners en klanten waar Office 365 beschikbaar is.Microsoft 365 Business Premium is available to all partners and customers where Office 365 is available. Bekijk de lijst met Office 365 internationale beschikbaarheid voor talen, landen en regio's.See the list of Office 365 international availability for languages, countries, and regions.

Is er een proefabonnement op Microsoft 365 Business Premium waarmee ik de aanbieding kan evalueren?Is there a Microsoft 365 Business Premium trial I may use to evaluate the offer?

Er is een proefabonnement op Microsoft 365 Business Premium beschikbaar voor CSP's.A Microsoft 365 Business Premium trial is available for CSPs. Een proefabonnement voor eindgebruikers komt later beschikbaar.A trial for direct customers will be available later.

Wat moeten klanten en partners weten voordat ze Microsoft 365 Business Premium binnen hun organisatie gebruiken?What should customers and partners know before running Microsoft 365 Business Premium within their organization?

Klanten die de volledige mogelijkheden van Microsoft 365 Business Premium willen ervaren, moeten Windows 7, 8.1 of 10 Pro2 gebruiken op hun bestaande desktops.Customers that wish to experience the complete capabilities of Microsoft 365 Business Premium must be running Windows 7, 8.1, or 10 Pro2 on their existing desktops. Op bestaande Windows 10 Pro-pc's moet de Creator-update worden uitgevoerd als deze nog niet is uitgevoerd.Existing Windows 10 Pro PCs should be running Creators Update if they have not already done so.

ImplementatieDeployment

Waarop moeten klanten letten bij het plannen van een Microsoft 365 Business Premium-implementatie?What should customers consider when planning a Microsoft 365 Business Premium deployment?

De eenvoudigste manier voor een succesvolle implementatie van Microsoft 365 Business Premium is door contact op te nemen met een Microsoft-partner.The most direct path to a successful Microsoft 365 Business Premium deployment is to engage with a Microsoft Partner. Ze hebben uitgebreide training en ervaring met een breed scala aan klantscenario's en zijn het best uitgerust om uw omgeving en behoeften te begrijpen.They have extensive training and experience with a wide variety of customer scenarios and are best equipped to understand your environment and needs. Klanten die ervaren IT-personeel hebben, kunnen Aan de slag met Microsoft 365 Business Premium gebruiken om hen te helpen bij hun Microsoft 365 Business Premium-implementatie.Customers that have experienced IT on staff can use the Microsoft 365 Business Premium Getting Started to assist them in their Microsoft 365 Business Premium deployment.

Omvat Microsoft 365 Business Premium de volledige functionaliteit van Microsoft Intune?Does Microsoft 365 Business Premium include the full capabilities of Microsoft Intune?

Ja, Microsoft 365 Business Premium-abonnees hebben een licentie voor het volledige gebruik van Intune-mogelijkheden voor iOS, Android, MacOS en ander platformonafhankelijk apparaatbeheer.Yes, Microsoft 365 Business Premium subscribers are licensed to use full Intune capabilities for iOS, Android, MacOS, and other cross-platform device management. Functies die niet beschikbaar zijn in de vereenvoudigde beheerconsole in Microsoft 365 Business Premium, zoals app-beheer door derden en configuratie van WiFi-profielen en VPN-certificaten, kunnen worden beheerd in de volledige Intune-console.Features not available in the simplified management console in Microsoft 365 Business Premium, like third-party app management and configuration of WiFi profiles, VPN certificates, can be managed in the full Intune console.

Wordt Azure Active Directory (Azure AD) Premium P1 geleverd met Microsoft 365 Business?Does Azure Active Directory (Azure AD) Premium P1 come with Microsoft 365 Business?

Voorheen had Microsoft 365 Business een subset van Azure AD Premium Plan 1-mogelijkheden, waaronder voorwaardelijke toegang, self-service wachtwoordherstel en meervoudige verificatie.Formerly Microsoft 365 Business had a subset of Azure AD Premium Plan 1 capabilities including Conditional Access, self-service password reset, and Multi-Factor Authentication. We implementeren nu de volledige Azure AD Premium P1-licentie voor Microsoft 365 Business-abonnees, aanvankelijk voor nieuwe klanten en vervolgens voor huidige abonnees.We are now rolling out the full Azure AD Premium P1 license to Microsoft 365 Business subscribers, initially to new customers and then to current subscribers. Zie Microsoft 365 Business Service Description en deze blogvoor meer informatie.For more information, see Microsoft 365 Business Service Description and this blog.

Biedt Microsoft 365 Business Premium klanten de mogelijkheid Macs te beheren?Does Microsoft 365 Business Premium allow customers to manage Macs?

Met Intune kunt u op een veilige manier iOS-, Android-, Windows- en MacOS-apparaten beheren.Intune helps you securely manage iOS, Android, Windows, and MacOS devices.

Wat is Windows AutoPilot?What is Windows AutoPilot?

Windows AutoPilot is een service die de implementatie van nieuwe Windows 10-pc's stroomlijnt.Windows AutoPilot is a service that streamlines the deployment of new Windows 10 PCs. Dit proces kan worden uitgevoerd wanneer de eindgebruiker zich voor het eerst aanmeldt bij Microsoft 365 Business Premium —zonder dat de IT-afdeling het apparaat ooit aanraakt—, door gebruik te maken van de gecentraliseerde beheercontroles van Microsoft 365 Business Premium.This process can be done when the end user logs on to Microsoft 365 Business Premium for the first time—without IT ever touching the device—by leveraging the centralized management controls of Microsoft 365 Business Premium. U kunt Windows AutoPilot ook gebruiken voor bestaande pc's met Windows 10 Professional Creators Update (of hoger) en die zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.You can also use Windows AutoPilot for existing PCs that are running Windows 10 Professional Creators Update (or later) and have been factory reset. Details over Windows AutoPilot zijn te vinden in dit blogbericht van juni 2017.Details about Windows AutoPilot can be found in this June 2017 blog post.

CompatibiliteitCompatibility

Kan ik Office 365-invoegtoepassingen toevoegen aan Microsoft 365 Business Premium?Can I add Office 365 add-ons to Microsoft 365 Business Premium?

Alle invoegtoepassingen die kunnen worden toegevoegd aan Microsoft 365 Business Standard, kunnen ook worden toegevoegd aan Microsoft 365 Business Premium.All the add-ons that can be added to Microsoft 365 Business Standard can be added to Microsoft 365 Business Premium. Dit betekent dat u Office 365 Cloud App Security, Advanced Compliance, Threat Intelligence, MyAnalytics, PowerBI Pro en Audio Conferencing kunt kopen.This means that you can purchase Office 365 Cloud App Security, Advanced Compliance, Threat Intelligence, MyAnalytics, PowerBI Pro, and Audio Conferencing.

Kan ik telefoonsysteem en oproepabonnementen toevoegen aan Microsoft 365 Business Premium?Can I add Phone System and Calling Plans to Microsoft 365 Business Premium?

Nee, telefoonsysteem en oproepabonnementen zijn gereserveerd voor klanten die meer geavanceerde behoeften hebben.No, Phone System and Calling Plan are reserved for customers who have more advanced needs. Klanten die deze mogelijkheden nodig hebben, moeten kijken naar het aanbod van Microsoft 365 Enterprise.Customers who require these capabilities should look at Microsoft 365 Enterprise offerings.

Kunnen klanten van Microsoft 365 Business Premium Windows Defender Advanced Threat Protection gebruiken?Can Microsoft 365 Business Premium customers use Windows Defender Advanced Threat Protection?

Nee, klanten die Windows Defender Advanced Threat Protection nodig hebben, hebben Windows 10 Enterprise E5 of Microsoft 365 Enterprise E5 nodig.No, customers that require Windows Defender Advanced Threat Protection need either Windows 10 Enterprise E5 or Microsoft 365 Enterprise E5.

Kansen voor partnersPartner opportunity

Waar vind ik meer informatie over de kansen en voordelen om Microsoft Partner te worden?Where can I learn more about the opportunities and benefits in becoming a Microsoft Partner?

IT-serviceproviders die nog geen Microsoft-partner zijn, kunnen meer informatie vinden over het Microsoft Cloud Solution Provider-programma op https://partners.office.com/microsoft365business.IT service providers that are not already Microsoft partners can learn more about the Microsoft Cloud Solution Provider program at https://partners.office.com/microsoft365business.

Waar kan ik meer informatie krijgen over het verkopen van Microsoft 365 Business Premium?Where can I learn how to sell Microsoft 365 Business Premium?

Partners die nu Office 365 verkopen, kunnen dezelfde adviserende verkoopmethoden gebruiken om Microsoft 365 Business Premium te verkopen.Partners now selling Office 365 can use the same consultative selling methods to sell Microsoft 365 Business Premium. Daarnaast zijn er meer bronnen en training voor uw verkoopteam beschikbaar om inzicht te krijgen in de bestaande bureaubladomgeving van klanten, hun afhankelijkheid van Active Directory, mobiliteit en beveiligingsbehoeften, om de volledige waarde van Microsoft 365 Business Premium effectief te communiceren op een manier die relevant is voor de klant.In addition, we are introducing more resources and training for your sales team to understand the customers' existing desktop environment, Active Directory reliance, mobility, and security needs to effectively communicate the full value of Microsoft 365 Business Premium in a way that is relevant to the customer. U vindt deze informatiebronnen op de Office-Partner Portal op https://partners.office.com/microsoft365business.Find these resources on the Office Partner portal at https://partners.office.com/microsoft365business.

Hoe kunnen partners hun winstgevendheid vergroten met Microsoft 365 Business Premium?How can Microsoft 365 Business Premium help partners increase the profitability?

Microsoft 365 Business Premium helpt partners de kosten te verlagen door een grotere operationele efficiëntie en hogere inkomsten door de verkoop van aanvullende services.Microsoft 365 Business Premium will help partners reduce costs through greater operational efficiencies and enhance revenue through the sale of additional services. Een Forrester Research-onderzoek van juni 2017 genaamd Microsoft 365 Business Premium Total Economic Impact (TEI) Study (https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners/PartnerTEI)), toont aan dat Microsoft 365 Business Premium een positieve impact heeft op de winstgevendheid van partners.The Forrester Research, Microsoft 365 Business Premium Total Economic Impact (TEI) Study, June 2017 (https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners/PartnerTEI), demonstrates that Microsoft 365 Business Premium will have positive impact on partner profitability.

In het TEI-onderzoek meldden partners dat ze met Microsoft 365 Business Premium het volgende verwachten:In the TEI study partners reported that with Microsoft 365 Business Premium they expect:

 • Een 20%-punt toename in [eenmalige] inkomsten uit implementatie en adviesdiensten20%-point increase in [one-time] deployment and advisory services revenue
 • Een 10%-punt toename van de toevoegingsfrequentie van beheerde services10%-point increase in attach rate of managed services
 • Een 8% -punt toename van de winstmarges in consulting en [doorlopende] beheerde services (door lagere kosten)8%-point increase in consulting and [ongoing] managed services profit margins (from lower costs)

Welke resources zijn beschikbaar voor partners om Microsoft 365 Business Premium te verkopen, te implementeren en te ondersteunen?What resources are available to partners to sell, deploy and support Microsoft 365 Business Premium?

Microsoft biedt een brede selectie aan bronnen voor CSP-partners om Microsoft 365 Business Premium te promoten, te verkopen en te ondersteunen.Microsoft provides a wide selection of resources for CSP partners to market, sell, and support Microsoft 365 Business Premium. U kunt deze vinden op https://partners.office.com/microsoft365business.They can be found at https://partners.office.com/microsoft365business.

Welke mogelijkheden voor up-selling biedt Microsoft 365 Business Premium partners?What up-sell opportunities does Microsoft 365 Business Premium give partners?

Met Microsoft 365 Business Premium kunnen partners hun positie als vertrouwde adviseur bij klanten behouden door een solide en veilig platform te bieden waarop aanvullende services kunnen worden verkocht en bestaande producten en services kunnen worden geüpgraded.Microsoft 365 Business Premium allows partners to maintain their trusted advisor position with customers by creating a solid and secure platform upon which to sell additional services and to upgrade existing products and services. Microsoft 365 Business Premium biedt de mogelijkheid om een discussie over upgraden te voeren met klanten die nu Exchange Server, Exchange Online of Microsoft 365 Business Basic gebruiken.Microsoft 365 Business Premium provides an opportunity to have an upgrade discussion with customers now using Exchange Server, Exchange Online, or Microsoft 365 Business Basic. Partners kunnen ook meer inkomsten halen uit verhoogde kosten voor beheerde services en/of ondersteuningskosten per gebruiker.Partners may also gain more revenue from increased managed services and/or peruser support fees.

Met de nieuwe Windows AutoPilot-functie die is opgenomen in Microsoft 365 Business Premium, zullen partners die terughoudend zijn om nieuwe Windows-apparaten te verkopen vanwege implementatielogistiek en -kosten, deze mogelijkheid veel aantrekkelijker vinden.With the new Windows AutoPilot feature included in Microsoft 365 Business Premium, partners who have been reluctant to sell new Windows devices because of deployment logistics and costs will find this opportunity much more attractive. Klanten die vertrouwen hebben in de beveiliging van hun on-premises en mobiele apparaten, zullen ook vaker investeren in meer diensten, zoals Dynamics 365.Customers who are confident in the security of their on-premises and mobile devices are also more likely to invest in more services, such as Dynamics 365.

Moeten partners zich richten op de verkoop van Microsoft 365 Business Premium in plaats van andere abonnementen van Microsoft?Should partners sell Microsoft 365 Business Premium over other plans from Microsoft?

Een Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) moet altijd het plan verkopen dat het beste past bij de zakelijke behoeften en het budget van de klant.A Microsoft Cloud Solution Provider should always sell the plan that best suits its customer business needs and budget. Als een klant bijvoorbeeld moet voldoen aan de privacy- en beveiligingsregels, mag een CSP Microsoft 365 Business Premium verkopen plus eventuele invoegtoepassingen die de klant helpen aan de vereisten te voldoen. Of de CSP kan de geavanceerde beveiliging en het beheer suggereren die door Microsoft 365 Business Enterprise SKU's worden geboden.For example, if a customer must comply with privacy and security regulations, a CSP may sell Microsoft 365 Business Premium plus any add-ons that help the customer meet its requirements or may suggest the advanced security and management provided by Microsoft 365 Business Enterprise SKUs.

Sommige van mijn klanten hebben apparaten die niet legaal zijn; maakt Microsoft 365 Business Premium deze apparaten legitiem?Some of my customers have devices that aren't genuine; will Microsoft 365 Business Premium make these devices genuine?

Microsoft 365 Business Premium maakt een niet-legitieme versie van Windows niet legaal.Microsoft 365 Business Premium doesn't make an otherwise non-genuine version of Windows, genuine. Microsoft 365 Business Premium biedt een upgrade-voordeel waardoor klanten met legitieme Windows 7, 8 of 8.1 Pro kunnen upgraden naar de meest recente, legitieme versie van Windows 10 Pro.Microsoft 365 Business Premium does provide an upgrade benefit allowing those customers running genuine Windows 7, 8, or 8.1 Pro to upgrade to the most recent, genuine version of Windows 10 Pro.

Wat is de AVG en hoe helpt Microsoft 365 Business Premium klanten met hun nalevingsverplichtingen?What is the GDPR and how does Microsoft 365 Business Premium help customers with their compliance obligations?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een allesomvattende nieuwe privacywet die inwoners van de Europese Unie (EU) meer controle geeft over hun 'persoonlijke gegevens' en van organisaties verlangt dat ze de integriteit van die persoonlijke gegevens bewaken.The General Data Protection Regulation (GDPR) is a comprehensive new privacy law that gives residents of the European Union (EU) greater control over their "personal data" and requires organizations to maintain the integrity of that personal data. De AVG vereist dat organisaties die persoonlijke gegevens beheren of verwerken die zijn verbonden aan EU-inwoners, alleen externe gegevensverwerkers gebruiken die voldoen aan de AVG-vereisten voor de verwerking van persoonlijke gegevens.The GDPR requires organizations that control or process personal data tied to EU residents to only use third-party data processors that meet the GDPR requirements for personal data processing. In maart 2017 heeft Microsoft contractuele garanties afgegeven die deze zekerheid geven.In March 2017, Microsoft made available contractual guarantees that provide these assurances. Klanten die vragen hebben over hoe Microsoft hen kan helpen aan hun aanvullende AVG-verplichtingen te voldoen, kunnen zich verdiepen in de geavanceerde nalevings- en beveiligingsmogelijkheden die beschikbaar zijn in Microsoft 365 Business Premium (bijvoorbeeld Azure Information Protection, preventie van gegevensverlies en Advanced Threat Protection) en in andere suites (bijvoorbeeld Microsoft 365 Enterprise E5).Customers that have questions about how Microsoft can help them meet their additional GDPR obligations should learn about the advanced compliance and security capabilities available in Microsoft 365 Business Premium (for example, Azure Information Protection, data loss prevention, Advanced Threat Protection, and so on) and in other suites (for example, Microsoft 365 Enterprise E5). Voor meer informatie gaat u naar www.microsoft.com/gdpr.To learn more, visit www.microsoft.com/gdpr.

VoetnotenFootnotes

1 Verkrijgbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.1 Available in US, UK, and Canada.
2 Apparaten met Windows 7 of 8.1 Pro komen in aanmerking voor een upgrade naar Windows 10 Pro binnen de Microsoft 365 Business Premium preview.2 Devices running Windows 7 or 8.1 Pro are eligible for an upgrade to Windows 10 Pro within the Microsoft 365 Business Premium preview.