Een Microsoft 365 Business CSP-abonnement overstappenTransition a Microsoft 365 Business CSP subscription

Als u een Microsoft 365 Business Preview CSP-abonnement hebt, volgt u deze handleiding om te zien hoe u uw bestaande preview-abonnement kunt overstappen naar Microsoft 365 Business GA (algemene beschikbaarheid).If you have a Microsoft 365 Business Preview CSP subscription, follow this guide to find out how you can transition your existing preview subscription to Microsoft 365 Business GA (general availability).

Een voorbeeldabonnement overstappen op GAHow to transition a preview subscription to GA

 1. Meld u aan bij partnercentrum.Sign in to Partner Center.

 2. Selecteer klanten in het dashboard en zoek en selecteer de bedrijfsnaam.From the dashboard, select Customers, and then find and select the company name.

  De abonnementen voor het bedrijf worden weergegeven.The subscriptions for the company will be listed.

  Abonnementen van klanten in partnercentrum

 3. Selecteer op de pagina Abonnementen van het bedrijf de optie Abonnement toevoegen.On the company's Subscriptions page, select Add subscription.

 4. Selecteer op de pagina Nieuw abonnement de optie Kleine bedrijven en selecteer Microsoft 365 Business in de lijst.On the New subscription page, select Small business and then select Microsoft 365 Business from the list.

 5. Voeg het aantal licenties toe en selecteer Volgende: Controleren om het abonnement te bekijken en selecteer vervolgens Verzenden.Add the number of licenses and then select Next: Review to review the subscription and then select Submit.

  Het nieuwe abonnement voor Microsoft 365 Business

  De op licentie gebaseerde abonnementen worden weergegeven Microsoft 365 Business Preview en Microsoft 365 Business.The License-based subscriptions will show Microsoft 365 Business Preview and Microsoft 365 Business. Het preview-abonnement wordt vervolgens opgeschort.You'll suspend the Preview subscription next.

 6. Selecteer Microsoft 365 Business Voorbeeld.Select Microsoft 365 Business Preview.

 7. Selecteer op Microsoft 365 Business pagina Voorbeeld de optie Opgeschort om het preview-abonnement op te schorten.On the Microsoft 365 Business Preview page, select Suspended to suspend the Preview subscription.

  Het preview Microsoft 365 Business-abonnement opschorten

 8. Selecteer Verzenden om te bevestigen.Select Submit to confirm.

  Controleer op de pagina Abonnementen of de status Microsoft 365 Business preview wordt weergegeven.On the Subscriptions page, confirm that the Microsoft 365 Business Preview status shows Suspended.

  Controleren of de status van het Preview-abonnement is opgeschort

 9. Desgewenst kunt u ook de licentieovereenkomst valideren.Optionally, you can also validate the license agreement. Ga hiervoor als volgt te werk:To do this, follow these steps:

  1. Selecteer Gebruikers en licenties op de pagina Abonnementen van het bedrijf.Select Users and licenses from the company's Subscriptions page.

  2. Selecteer een gebruiker op de pagina Gebruikers en licenties.On the Users and licenses page, select a user.

  3. Controleer op de pagina van de gebruiker de sectie Licenties toewijzen en bevestig dat deze Microsoft 365 Business.On the user's page, check the Assign licenses section and confirm that it shows Microsoft 365 Business.

   Controleer of Microsoft 365 Business licentie is toegewezen aan de gebruiker

Gevolgen voor klanten en gebruikers tijdens en na de overgangImpact to customers and users during and after transition

Er is geen invloed op klanten en gebruikers tijdens de overgang en na de overgang.There's no impact to customers and users during transition and post transition.

Gevolgen voor klanten die niet overstappenImpact to customers who don't transition

De volgende tabel bevat een overzicht van de gevolgen voor klanten die niet overstappen van een Microsoft 365 Business Preview-abonnement naar een Microsoft 365 Business abonnement.The following table summarizes the impact to customers who don't transition from a Microsoft 365 Business Preview subscription to a Microsoft 365 Business subscription.

T-0 tot en met T+30T-0 to T+30 T+30 naar T+60T+30 to T+60 T+60 naar T+120T+60 to T+120 Voorbij T+120Beyond T+120
StatusState In respijtperiodeIn grace period VerlopenExpired UitgeschakeldDisabled DeprovisionedDeprovisioned
Service-effectenService impacts
Microsoft 365 Business beheerportalMicrosoft 365 Business admin portal Geen invloed op functionaliteitNo impact to functionality Geen invloed op functionaliteitNo impact to functionality Kan gebruikers toevoegen/verwijderen, abonnementen kopen.Can add/delete users, purchase subscriptions.
U kunt geen licenties toewijzen/intrekken.Can't assign/revoke licenses.
Het abonnement van de klant en alle gegevens worden verwijderd.Customer's subscription and all data is deleted. Beheerder kan andere betaalde abonnementen beheren.Admin can manage other paid subscriptions.
Office appsOffice apps Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact Office in de modus Beperkte functionaliteit.Office enters reduced functionality mode.
Gebruikers kunnen alleen bestanden bekijken.Users can view files only.
Office in de modus Beperkte functionaliteit.Office enters reduced functionality mode.
Gebruikers kunnen alleen bestanden bekijken.Users can view files only.
Cloudservices (SharePoint Online, Exchange Online, Skype, Teams en meer)Cloud services (SharePoint Online, Exchange Online, Skype, Teams, and more) Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact Eindgebruikers en beheerders hebben geen toegang tot gegevens in de cloud.End users and admins have no access to data in the cloud. Het abonnement van de klant en alle gegevens worden verwijderd.Customer's subscription and all data are deleted.
EM+S-onderdelenEM+S components Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
De mogelijkheid wordt niet meer afgedwongen.Capability is no longer enforced.
Zie Gevolgen voor mobiel apparaat bij het verlopen van het abonnement en Windows 10 van pc-effecten op het verlopen van het abonnement voor meer informatie.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
De mogelijkheid wordt niet meer afgedwongen.Capability is no longer enforced.
Zie Gevolgen voor mobiel apparaat bij het verlopen van het abonnement en Windows 10 van pc-effecten op het verlopen van het abonnement voor meer informatie.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
Windows 10 BusinessWindows 10 Business Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
De mogelijkheid wordt niet meer afgedwongen.Capability is no longer enforced.
Zie Gevolgen voor mobiel apparaat bij het verlopen van het abonnement en Windows 10 van pc-effecten op het verlopen van het abonnement voor meer informatie.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
De mogelijkheid wordt niet meer afgedwongen.Capability is no longer enforced.
Zie Gevolgen voor mobiel apparaat bij het verlopen van het abonnement en Windows 10 van pc-effecten op het verlopen van het abonnement voor meer informatie.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
Azure AD-aanmelding bij een Windows 10 pcAzure AD login to a Windows 10 PC Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
Geen invloed van beheerderNo admin impact
Geen gevolgen voor eindgebruikersNo end user impact
Wanneer de tenant is verwijderd, kan een gebruiker zich alleen aanmelden met lokale referenties.Once the tenant is deleted, a user can sign in with local credentials only. Afbeelding van het apparaat opnieuw maken als er geen lokale referenties zijn.Re-image the device if there are no local credentials.

Gevolgen voor mobiel apparaat bij verlopen abonnementMobile device impacts upon subscription expiration

In de volgende tabel worden de gevolgen voor het beleid voor app-beheer op mobiele apparaten samengevat.The following table summarizes the impact to the app management policies on mobile devices.

Volledig gelicentieerde ervaringFully licensed experience T+60 dagen na verloop van tijdT+60 days post expiration
Werkbestanden verwijderen van een inactief apparaatDelete work files from an inactive device Werkbestanden worden na geselecteerde dagen verwijderdWork files are removed after selected days Werkbestanden blijven op de persoonlijke apparaten van de gebruiker staanWork files remain on the user's personal devices
Gebruikers dwingen om alle werkbestanden op te slaan in OneDrive voor BedrijvenForce users to save all work files to OneDrive for Business Werkbestanden kunnen alleen worden opgeslagen in OneDrive voor BedrijvenWork files can only be saved to OneDrive for Business Werkbestanden kunnen overal worden opgeslagenWork files can be saved anywhere
Werkbestanden versleutelenEncrypt work files Werkbestanden worden versleuteldWork files are encrypted Werkbestanden worden niet meer versleuteld.Work files are no longer encrypted.
Beveiligingsbeleid wordt verwijderd en Office gegevens in apps verwijderd.Security policies are removed and Office data on apps is removed.
Pincode of vingerafdruk vereisen om toegang te krijgen tot Office appsRequire PIN or fingerprint to access Office apps Beperkte toegang tot appsRestricted access to apps Geen toegangsbeperking op app-niveauNo app-level access restriction
Pincode opnieuw instellen wanneer aanmelden misluktReset PIN when login fails Beperkte toegang tot appsRestricted access to apps Geen toegangsbeperking op app-niveauNo app-level access restriction
Gebruikers verplichten zich opnieuw aan te melden nadat Office apps inactief zijn geweestRequire users to sign in again after Office apps have been idle Aanmelding vereistSign-in required Aanmelden is niet vereistNo sign-in required
Toegang weigeren tot werkbestanden op opengebroken of geroote apparatenDeny access to work files on jailbroken or rooted devices Werkbestanden kunnen niet worden gebruikt op jailbroken/geroote apparatenWork files can't be accessed on jailbroken/rooted devices Werkbestanden kunnen worden gebruikt op jailbroken/geroote apparatenWork files can be accessed on jailbroken/rooted devices
Gebruikers toestaan inhoud te kopiëren van Office apps naar persoonlijke appsAllow users to copy content from Office apps to Personal apps Kopiëren/plakken beperkt tot apps die beschikbaar zijn als onderdeel van Microsoft 365-abonnementCopy/paste restricted to apps available as part of Microsoft 365 subscription Kopiëren/plakken beschikbaar voor alle appsCopy/paste available to all apps

Windows 10 Pc heeft gevolgen voor het verlopen van het abonnementWindows 10 PC impacts upon subscription expiration

In de volgende tabel wordt een overzicht van de invloed op Windows 10 beleid voor apparaatconfiguratie.The following table summarizes the impact to the Windows 10 device configuration policies.

Volledig gelicentieerde ervaringFully licensed experience T+60 dagen na verloop van tijdT+60 days post expiration
Pc's beschermen tegen bedreigingen met Windows DefenderHelp protect PCs from threats using Windows Defender In-/uitschakelen valt buiten het beheer van de gebruikerTurn on/off is outside of user control Gebruiker kan de Windows Defender in- Windows 10 pcUser can turn on/off Windows Defender on the Windows 10 PC
Bescherm pc's tegen internetdreigingen in Microsoft EdgeHelp protect PCs from web-based threats in Microsoft Edge Pc-beveiliging in Microsoft EdgePC protection in Microsoft Edge Gebruiker kan pc-beveiliging in- of uitschakelen in Microsoft EdgeUser can turn on/off PC protection in Microsoft Edge
Apparaatscherm uitschakelen inactiefTurn off device screen when idle Beheerder definieert het intervalbeleid voor schermtijdAdmin defines screen timeout interval policy Scherm time-out kan worden geconfigureerd door eindgebruikerScreen timeout can be configured by end user
Gebruikers toestaan om apps te downloaden vanuit de Microsoft StoreAllow users to download apps from Microsoft Store Beheerder definieert of een gebruiker apps kan downloaden van Microsoft StoreAdmin defines if a user can download apps from Microsoft Store Gebruiker kan op elk gewenst moment apps Microsoft Store downloadenUser can download apps from Microsoft Store anytime
Gebruikers toestaan om Cortana te openenAllow users to access Cortana Beheerder definieert beleid voor gebruikerstoegang tot CortanaAdmin defines policy on user access to Cortana Gebruikersapparaten om Cortana in- of uit te schakelenUser devices to turn on/off Cortana
Gebruikers toestaan tips en advertenties van Microsoft te ontvangenAllow users to receive tips and advertisements from Microsoft Beheerder definieert beleid voor gebruikers ontvangen tips en advertenties van MicrosoftAdmin defines policy on user receive tips and advertisements from Microsoft Gebruiker kan tips en advertenties van Microsoft in- of uitschakelenUser can turn on/off tips and advertisements from Microsoft
Gebruikers toestaan om inhoud uit Office-apps te kopiëren naar persoonlijke appsAllow users to copy content from Office apps into personal apps Beheerder definieert beleid om Windows 10 apparaten up-to-date te houdenAdmin defines policy to keep Windows 10 devices up to date Gebruikers kunnen bepalen wanneer ze hun WindowsUsers can decide when to update Windows