Uw factureringsfrequentie wijzigenChange your billing frequency

Wanneer u een abonnement koopt, kiest u maandelijkse of jaarlijkse facturering.When you buy a subscription, you choose monthly or annual billing. Als u wilt wijzigen hoe vaak een abonnement wordt gefactureerd, gebruikt u de volgende stappen.To change how often you are billed for a subscription, use the following steps.

  1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Facturering van > uw producten.In the admin center, go to the Billing> Your products page.
  2. Selecteer op het tabblad Producten het abonnement dat u wilt wijzigen.On the Products tab, select the subscription that you want to change.
  3. Selecteer op de pagina Abonnementsgegevens in de sectie Abonnements- en betalingsinstellingen de optie Factureringsfrequentie bewerken.On the subscription details page, in the Subscription and payment settings section, select Edit billing frequency.
  4. Kies in het deelvenster Factureringsfrequentie bewerken de optie voor hoe vaak u wilt worden gefactureerd en selecteer Vervolgens Wijzigen.In the Edit billing frequency pane, choose the option for how often you want to be billed, then select Change.

Uw rekening of factuur bekijken (artikel)View your bill or invoice (article)
Betalen voor uw abonnement (artikel)Paying for your subscription (article)
Meer informatie over het zoeken en bekijken van uw factuur of factuur (artikel)Learn how to find and view your bill or invoice (article)
Uw factureringsadressen wijzigen (artikel)Change your billing addresses (article)