Metagegevensvelden in documenten in Advanced eDiscoveryDocument metadata fields in Advanced eDiscovery

De volgende tabel bevat de metagegevensvelden voor documenten in een revisieset in een zaak in Advanced eDiscovery.The following table lists the metadata fields for documents in a review set in a case in Advanced eDiscovery. De tabel bevat de volgende informatie:The table provides the following information:

  • Veldnaam en weergaveveldnaam: de naam van het metagegevensveld en de naam van het veld dat wordt weergegeven bij het weergeven van de bestandsmetagegevens van een geselecteerd document in een revisieset.Field name and Display field name: The name of the metadata field and the name of the field that's displayed when viewing the file metadata of a selected document in a review set. Sommige metagegevensvelden worden niet opgenomen bij het weergeven van de bestandsmetagegevens van een document.Some metadata fields aren't included when viewing the file metadata of a document. Deze velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).These fields are highlighted with an asterisk (*).

  • Doorzoekbare veldnaam: De naam van de eigenschap die u kunt zoeken bij het uitvoeren van een revisiesetquery.Searchable field name: The name of the property that you can search for when running a review set query. Een lege cel betekent dat u niet kunt zoeken naar het veld in een revisiesetquery.A blank cell means that you can't search for the field in a review set query.

  • Naam van geëxporteerd veld: De naam van het metagegevensveld dat is opgenomen wanneer documenten worden geëxporteerd.Exported field name: The name of the metadata field that included when documents are exported. Een lege cel betekent dat het veld niet is opgenomen in de geëxporteerde metagegevens.A blank cell means the field isn't included with the exported metadata.

  • Beschrijving: Een beschrijving van het metagegevensveld.Description: A description of the metadata field.

Notitie

In het veld Trefwoorden in zoekopdrachtenset wordt KQL (Keyword Query Language) gebruikt.The Keywords field in review set search uses Keyword Query Language (KQL). De velden in de kolom Zoekbare veldnaam kunnen worden gebruikt in het veld Trefwoorden in een zoekactie om complexe query's te vormen zonder dat u de opbouwfunctie voor query's moet gebruiken.The fields listed in the Searchable field name column can be used in the Keywords field in a review set search to form complex queries without you having to use the query builder. Zie Verwijzing naar de syntaxis van de trefwoordquerytaal voormeer informatie over KQL.For more information about KQL, see Keyword Query Language syntax reference.

Veldnaam en veldnaam weergevenField name and Display field name Doorzoekbare veldnaamSearchable field name Naam van geëxporteerd veldExported field name BeschrijvingDescription
Bijlage-inhouds-idAttachment Content Id AttachmentContentIdAttachmentContentId Bijlageinhoud Id van het item.Attachment content Id of the item.
Score voor clientvoorrechten van advocatenAttorney client privilege score AttorneyClientPrivilegeScoreAttorneyClientPrivilegeScore Inhoudsscore van het attorney-client privilege-model.Attorney-client privilege model content score.
AuteurAuthor AuteurAuthor Doc_authorsDoc_authors Auteur van de metagegevens van het document.Author from the document metadata.
BCCBCC BCCBcc Email_bccEmail_bcc BCC-veld voor berichttypen.Bcc field for message types. Notatie is DisplayName. <SMTPAddress>Format is DisplayName <SMTPAddress>.
CCCC CCCc Email_ccEmail_cc CC-veld voor berichttypen.Cc field for message types. Notatie is DisplayName. <SMTPAddress>Format is DisplayName <SMTPAddress>.
CompliancelabelsCompliance labels CompliancelabelsComplianceLabels Compliance_labelsCompliance_labels Bewaarlabels die zijn toegepast op inhoud in Office 365.Retention labels applied to content in Office 365.
Samengesteld padCompound Path CompoundPathCompoundPath Compound_pathCompound_path Human readable path that describes the source of the item.Human readable path that describes the source of the item.
Inhoud*Content* ContentContent Geëxtraheerde tekst van het item.Extracted text of the item.
GespreksonderwerpConversation Body GespreksonderwerpConversation Body Gespreksonderwerp van het item.Conversation body of the item.
GespreksonderwerpConversation Topic GespreksonderwerpConversation Topic Gespreksonderwerp van het item.Conversation topic of the item.
Gespreks-idConversation ID ConversationIdConversationId Conversation_IDConversation_ID Gespreks-id van het bericht.Conversation Id from the message.
GespreksindexConversation Index Conversation_indexConversation_index Gespreksindex uit het bericht.Conversation index from the message.
Gespreks pdf-tijdConversation Pdf Time ConversationPdfTimeConversationPdfTime Datum waarop de PDF-versie van het gesprek is gemaakt.Date when the PDF version of the conversation was created.
Gespreksactie Burn TimeConversation Redaction Burn Time ConversationRedactionBurnTimeConversationRedactionBurnTime Datum waarop de PDF-versie van het gesprek is gemaakt voor Chat.Date when the PDF version of the conversation was created for Chat.
Converted_file_pathConverted_file_path Het pad van het geconverteerde exportbestand.The path of the converted export file. Alleen voor intern Microsoft-gebruik.For internal Microsoft use only.
Documentdatum gemaaktDocument date created CreatedTimeCreatedTime Doc_date_createdDoc_date_created Datum maken op basis van documentmetagegevens.Create date from document metadata.
BewaarderCustodian BewaarderCustodian BewaarderCustodian De naam van de bewaarder aan het item is gekoppeld.Name of the custodian the item was associated with.
DatumDate DatumDate DatumDate Datum is een berekend veld dat afhankelijk is van het bestandstype.Date is a computed field that depends on the file type.

E-mail: Verzonden datumEmail: Sent date
E-mailbijlagen: Laatst gewijzigde datum van het document; indien niet beschikbaar, de verzonden datum van de bovenliggendeEmail attachments: Last modified date of the document;if not available, the parent's Sent date
Ingesloten documenten: Laatst gewijzigde datum van het document; indien niet beschikbaar, de laatst gewijzigde datum van de ouderEmbedded documents: Last modified date of the document; if not available, the parent's last modified date
SPO-documenten (inclusief moderne bijlagen): SharePoint Laatst gewijzigde datum; indien niet beschikbaar, worden de documenten voor het laatst gewijzigdSPO documents (includes modern attachments): SharePoint Last modified date; if not available, the documents last modified date
Niet-Office 365 documenten: Laatst gewijzigde datumNon-Office 365 documents: Last modified date
Vergaderingen: begindatum van vergaderingMeetings: Meeting start date
VoiceMail: Datum verzondenVoiceMail: Sent date
Chatbericht: Verzonden datumIM: Sent date
Andere padenOther paths DedupedcompoundpathDedupedcompoundpath Deduped_compound_pathDeduped_compound_path Lijst met samengestelde paden van documenten die exacte duplicaten zijn (e-mail: op basis van inhoud, documenten: op basis van hash).List of compound paths of documents that are exact duplicates (email: based on content, documents: based on hash).
Andere bewaardersOther custodians DedupedCustodiansDedupedCustodians Deduped_custodiansDeduped_custodians Lijst met bewaarders van documenten die exacte duplicaten zijn (voor e-mail, op basis van inhoud; voor documenten, op basis van hash).List of custodians of documents that are exact duplicates (for email, based on content; for documents, based on hash).
Andere bestands-edsOther file IDs DedupedFileIdsDedupedFileIds Deduped_file_IDsDeduped_file_IDs Lijst met bestands-eds van documenten die exacte duplicaten zijn (voor e-mail, op basis van inhoud; voor documenten, op basis van hash).List of file IDs of documents that are exact duplicates (for email, based on content; for documents, based on hash).
Document opmerkingenDocument comments DocCommentsDocComments Doc_commentsDoc_comments Opmerkingen van de metagegevens van het document.Comments from the document metadata.
DocumentbedrijfDocument company Doc_companyDoc_company Bedrijf van de metagegevens van het document.Company from the document metadata.
DocIndex*DocIndex* De index in het gezin.The index in the family. -1 of 0 betekent dat het de hoofdmap is.-1 or 0 means it is the root.
DocumenttrefwoordenDocument keywords Doc_keywordsDoc_keywords Trefwoorden uit de metagegevens van het document.Keywords from the document metadata.
Document gewijzigd doorDocument modified by Doc_modified_byDoc_modified_by Laatst gewijzigde datum op basis van documentmetagegevens.Last modified date by from document metadata.
DocumentherzieningDocument Revision Doc_VersionDoc_Version Doc_VersionDoc_Version Revisie van de metagegevens van het document.Revision from the document metadata.
DocumentonderwerpDocument subject Doc_subjectDoc_subject Onderwerp van de metagegevens van het document.Subject from the document metadata.
DocumentsjabloonDocument template Doc_templateDoc_template Sjabloon van de metagegevens van het document.Template from the document metadata.
DocLastSavedByDocLastSavedBy Doc_last_saved_byDoc_last_saved_by De naam van de gebruiker die het document het laatst heeft opgeslagen.The name of the user who last saved the document.
Dominant themaDominant theme DominantThemeDominantTheme Dominant_themeDominant_theme Dominant thema zoals berekend voor analyse.Dominant theme as calculated for analytics.
Subset duplicerenDuplicate subset Duplicate_subsetDuplicate_subset Groeps-id voor exacte duplicaten.Group ID for exact duplicates.
EmailAction*EmailAction* Email_actionEmail_action Waarden zijn Geen, Beantwoorden of Doorsturen; op basis van de onderwerpregel van een bericht.Values are None, Reply, or Forward; based on the subject line of a message.
Ontvangstbevestiging per e-mail aangevraagdEmail Delivery Receipt Requested Email_delivery_receiptEmail_delivery_receipt E-mailadres dat wordt opgegeven in internetkoppen voor ontvangstbevestiging.Email address supplied in Internet Headers for delivery receipt.
BelangImportance EmailImportanceEmailImportance Email_importanceEmail_importance Belang van het bericht: 0 - Laag; 1 - Normaal; 2 - HoogImportance of the message: 0 - Low; 1 - Normal; 2 - High
Fouten bij het negeren van verwerkingenIgnored processing errors ErrorIgnoredErrorIgnored Error_IgnoredError_Ignored Fout is genegeerd en niet opgelost.Error was ignored and not remediated.
EmailInternetHeadersEmailInternetHeaders EmailInternetHeadersEmailInternetHeaders Email_internet_headersEmail_internet_headers De volledige set e-mailkoppen uit het e-mailberichtThe full set of email headers from the email message
EmailLevel*EmailLevel* Email_levelEmail_level Geeft het niveau van een bericht aan in de e-mailthread waarin het hoort; bijlagen nemen de waarde van het bovenliggende bericht over.Indicates a message's level within the email thread it belongs to; attachments inherit its parent message's value.
E-mailbericht-idEmail Message Id Email_message_IDEmail_message_ID Internetbericht Id van het bericht.Internet message Id from the message.
EmailReadReceiptRequestedEmailReadReceiptRequested Email_read_receiptEmail_read_receipt E-mailadres dat wordt opgegeven in internetkoppen voor leesbevestiging.Email address supplied in Internet Headers for read receipt.
E-mailbeveiligingEmail Security E-mailbeveiligingEmailSecurity Email_securityEmail_security Beveiligingsinstelling van het bericht: 0 - Geen; 1 - Ondertekend; 2 - Versleuteld; 3 - Versleuteld en ondertekend.Security setting of the message: 0 - None; 1 - Signed; 2 - Encrypted; 3 - Encrypted and signed.
E-mailgevoeligheidEmail Sensitivity EmailSensitivityEmailSensitivity email_sensitivityemail_sensitivity Gevoeligheidsinstelling van het bericht: 0 - Geen; 1 Persoonlijk; 2 - Privé; 3 - CompanyConfidential.Sensitivity setting of the message: 0 - None; 1 Personal; 2 - Private; 3 - CompanyConfidential.
E-mailsetEmail set E-mailsetEmailSet Email_setEmail_set Groeps-id voor alle berichten in dezelfde e-mailset.Group ID for all messages in the same email set.
EmailThread*EmailThread* Email_threadEmail_thread Positie van het bericht in de e-mailset; bestaat uit knooppunt-ID's van de hoofdmap naar het huidige bericht en worden gescheiden door perioden (.).Position of the message within the email set; consists of node IDs from the root to the current message and are separated by periods (.).
Export_native_pathExport_native_path Het pad van het geëxporteerde bestand.The path of the exported file.
Inhoudstype geëxtraheerdExtracted content type Native_typeNative_type Geëxtraheerd inhoudstype, in de vorm van mimetype; bijvoorbeeld image/jpegExtracted content type, in the form of mime type; for example, image/jpeg
Extracted_text_pathExtracted_text_path Het pad naar het uitgepakte tekstbestand in de export.The path to the extracted text file in the export.
GeëxtraheerdTextLength*ExtractedTextLength* Extracted_text_lengthExtracted_text_length Het aantal tekens in de uitgepakte tekst.Number of characters in the extracted text.
FamilyDuplicateSet*FamilyDuplicateSet* Family_duplicate_setFamily_duplicate_set Numerieke id voor gezinnen die exacte duplicaten van elkaar zijn (dezelfde inhoud en allemaal dezelfde bijlagen).Numeric identifier for families that are exact duplicates of each other (same content and all the same attachments).
Gezins-idFamily ID FamilyIdFamilyId Family_IDFamily_ID Groepen alle items voor e-mail.Groups together all items for email. Dit omvat het bericht, alle bijlagen en geëxtraheerde items.This includes the message and all attachments and extracted items.
GezinsgrootteFamily Size Family_sizeFamily_size Het aantal documenten in het gezin.Number of documents in the family.
BestandsklasseFile class FileClassFileClass File_classFile_class Voor inhoud van SharePoint en OneDrive: Document; voor inhoud van Exchange: E-mail of Bijlage.For content from SharePoint and OneDrive: Document; for content from Exchange: Email or Attachment.
Bestands-idFile ID FileIdFileId File_IDFile_ID Documentaanduiding die uniek is in de zaak.Document identifier unique within the case.
Datum van bestandssysteem gemaaktFile system date created File_system_date_createdFile_system_date_created Gemaakt datum uit bestandssysteem (alleen van toepassing op niet-Office 365 gegevens).Created date from file system (only applies to non-Office 365 data).
Datum van bestandssysteem gewijzigdFile system date modified File_system_date_modifiedFile_system_date_modified Gewijzigde datum van bestandssysteem (alleen van toepassing op niet-Office 365 gegevens).Modified date from file system (only applies to non-Office 365 data).
BestandstypeFile Type FileTypeFileType Bestandstype van het item op basis van bestandsextensie.File type of the item based on file extension.
Groeps-idGroup Id Groeps-idGroup Id Group_IDGroup_ID Groepeert alle items voor e-mail en documenten.Groups together all items for email and documents. Voor e-mail bevat dit het bericht, alle bijlagen en geëxtraheerde items.For email, this includes the message and all attachments and extracted items. Voor documenten omvat dit het document en eventuele ingesloten items.For documents, this includes the document and any embedded items.
Heeft bijlageHas attachment HasAttachmentHasAttachment Email_has_attachmentEmail_has_attachment Hiermee wordt aangegeven of het bericht bijlagen heeft.Indicates whether or not the message has attachments.
Heeft een advocaatHas attorney HasAttorneyHasAttorney Waar wanneer ten minste één van de deelnemers wordt gevonden in de lijst met advocaten; anders is de waarde Onwaar.True when at least one of the participants is found in the attorney list; otherwise, the value is False.
HasText*HasText* Has_textHas_text Hiermee geeft u aan of het item wel of geen tekst bevat. mogelijke waarden zijn Waar en Onwaar.Indicates whether or not the item has text; possible values are True and False.
Onveranderlijke idImmutable ID Immutable_IDImmutable_ID Deze id wordt gebruikt om een document in een revisieset uniek te identificeren.This Id is used to uniquely identify a document within a review set. Dit veld kan niet worden gebruikt in een zoekopdracht in een revisieset en de id kan niet worden gebruikt voor toegang tot een document op de oorspronkelijke locatie.This field can't be used in a review set search and the Id can't be used to access a document in its native location.
Inclusief typeInclusive type InclusiveTypeInclusiveType Inclusive_typeInclusive_type Inclusief type berekend voor analyse: 0 - niet inclusief; 1 - inclusief; 2 - inclusief min; 3 - inclusief exemplaar.Inclusive type calculated for analytics: 0 - not inclusive; 1 - inclusive; 2 - inclusive minus; 3 - inclusive copy.
In Antwoord op idIn Reply To Id In_reply_to_IDIn_reply_to_ID In antwoord op Id van het bericht.In reply to Id from the message.
InputFileExtensionInputFileExtension Original_file_extensionOriginal_file_extension De oorspronkelijke bestandsextensie van het bestand.The original file extension of the file.
InputFileIDInputFileID Input_file_IDInput_file_ID De bestands-id van het item op het hoogste niveau in de revisieset.The file ID of the top level item in the review set. Voor een bijlage is deze id de id van de bovenliggende id.For an attachment, this ID will be the ID of the parent. Dit kan worden gebruikt om gezinnen samen te groepen.This can be used to group families together.
Is moderne bijlageIs modern attachment IsModernAttachmentIsModernAttachment Dit bestand is een moderne bijlage of gekoppeld bestand.This file is a modern attachment or linked file.
Is van documentversieIs from document version IsFromDocumentVersionIsFromDocumentVersion Huidig document is afkomstig uit een andere versie van een ander document.Current document is from a different version of another document.
Is e-mailbijlageIs email attachment IsEmailAttachmentIsEmailAttachment Dit item is afkomstig van een e-mailbijlage die wordt weergegeven als een bijgevoegd item aan het bericht.This item is from an email attachment that shows up as an attached item to the message.
Is inlinebijlageIs inline attachment IsInlineAttachmentIsInlineAttachment Dit is inline bijgevoegd en wordt weergegeven in de tekst van het bericht.This was attached inline and shows up in the body of the message.
Is representatiefIs Representative IsRepresentativeIsRepresentative Is_representativeIs_representative Eén document in elke set exacte duplicaten wordt gemarkeerd als representatief.One document in every set of exact duplicates is marked as representative.
ItemklasseItem class ItemclassItemClass Item_classItem_class Itemklasse die wordt geleverd door exchange-server; bijvoorbeeld IPM. OpmerkingItem class supplied by exchange server; for example, IPM.Note
Laatst gewijzigde datumLast modified date LastModifiedDateLastModifiedDate Doc_date_modifiedDoc_date_modified Laatst gewijzigde datum uit documentmetagegevens.Last modified date from document metadata.
Id ladenLoad ID LoadIdLoadId Load_IDLoad_ID De id van de laadset waarin het item is toegevoegd aan een revisieset.The Id of the load set in which the item was added to a review set.
LocatieLocation LocatieLocation LocatieLocation Tekenreeks die het type locatie aangeeft waaruit documenten zijn afkomstig.String that indicates the type of location that documents were sourced from.

Geïmporteerde gegevens - Niet-Office 365 gegevensImported Data - Non-Office 365 data
Teams - Microsoft TeamsTeams - Microsoft Teams
Exchange - Exchange postvakkenExchange - Exchange mailboxes
SharePoint - SharePoint sitesSharePoint - SharePoint sites
OneDrive - OneDrive accountsOneDrive - OneDrive accounts
LocatienaamLocation name LocatienaamLocationName Location_nameLocation_name Tekenreeks die de bron van het item identificeert.String that identifies the source of the item. Voor exchange is dit het SMTP-adres van het postvak. voor SharePoint en OneDrive, de URL voor de siteverzameling.For exchange, this will be the SMTP address of the mailbox; for SharePoint and OneDrive, the URL for the site collection.
Marked_as_pivotMarked_as_pivot Dit bestand is de draaipunt in een bijna dubbele set.This file is the pivot in a near duplicate set.
Gemarkeerd als representatiefMarked as representative MarkAsRepresentativeMarkAsRepresentative Eén document uit elke set exacte duplicaten wordt gemarkeerd als vertegenwoordigers.One document from each set of exact duplicates is marked as representatives.
Einddatum vergaderingMeeting End Date MeetingEndDateMeetingEndDate Meeting_end_dateMeeting_end_date Einddatum van vergadering voor vergaderingen.Meeting end date for meetings.
Begindatum vergaderingMeeting Start Date MeetingStartDateMeetingStartDate Meeting_start_dateMeeting_start_date Begindatum van vergadering voor vergaderingen.Meeting start date for meetings.
Type berichtMessage kind MessageKindMessageKind Message_kindMessage_kind Het type bericht dat u wilt zoeken.The type of message to search for. Mogelijke waarden: contactpersonen docs email
externaldata
faxes
im
journals
meetings
microsoftteams
(returns items from chats, meetings, and calls in Microsoft Teams)
notes posts

rssfeeds
tasks
voicemail
Possible values:

contacts
docs
email
externaldata
faxes
im
journals
meetings
microsoftteams
(returns items from chats, meetings, and calls in Microsoft Teams)
notes
posts
rssfeeds
tasks
voicemail
Moderne bovenliggende bijlage-idModern Attachment Parent Id ModernAttachment_ParentIdModernAttachment_ParentId De onveranderlijke id van het bovenliggende document.The Immutable Id of the document's parent.
Native ExtensionNative Extension NativeExtensionNativeExtension Native_extensionNative_extension Oorspronkelijke uitbreiding van het item.Native extension of the item.
Oorspronkelijke bestandsnaamNative file name NativeFileNameNativeFileName Native_file_nameNative_file_name Oorspronkelijke bestandsnaam van het item.Native file name of the item.
NativeMD5NativeMD5 Native_MD5Native_MD5 MD5-hash (128-bits hashwaarde) van de bestandsstream.MD5 hash (128-bit hash value) of the file stream.
NativeSHA256NativeSHA256 Native_SHA_256Native_SHA_256 SHA256-hash (256-bits hashwaarde) van de bestandsstream.SHA256 hash (256-bit hash value) of the file stream.
ND/ET-sorteer: Bijlagen uitsluitenND/ET Sort: Excluding attachments NdEtSortExclAttachNdEtSortExclAttach ND_ET_sort_excl_attachND_ET_sort_excl_attach Samenvoeging van de ET-set (E-mailthread) en ND-set (Near-Duplicate).Concatenation of the email thread (ET) set and Near-duplicate (ND) set. Dit veld wordt gebruikt voor efficiënt sorteren tijdens de controle.This field is used for efficient sorting at review time. Een D is voorafgevoegd aan ND-sets en een E is voorafgevoegd aan ET-sets.A D is prefixed to ND sets and an E is prefixed to ET sets.
ND/ET-sorteer: inclusief bijlagenND/ET Sort: Including attachments NdEtSortInclAttachNdEtSortInclAttach ND_ET_sort_incl_attachND_ET_sort_incl_attach Samenvoeging van een ET-set (E-mailthread) en ND-set (Near-Duplicate).Concatenation of an email thread (ET) set and near-duplicate (ND) set. Dit veld wordt gebruikt voor efficiënt sorteren tijdens de controle.This field is used for efficient sorting at review time. Een D is voorafgevoegd aan ND-sets en een E is voorafgevoegd aan ET-sets.A D is prefixed to ND sets and an E is prefixed to ET sets. Elk e-mailitem in een ET-set wordt gevolgd door de juiste bijlagen.Each email item in an ET set is followed by its appropriate attachments.
In de buurt van dubbele setNear Duplicate Set ND_setND_set Items die lijken op het draaitabeldocument, delen dezelfde ND_set.Items that are similar to the pivot document share the same ND_set.
O365-auteursO365 authors O365_authorsO365_authors Auteur van SharePoint.Author from SharePoint.
O365 gemaakt doorO365 created by O365_created_byO365_created_by Gemaakt door SharePoint.Created by from SharePoint.
O365-datum gemaaktO365 date created O365_date_createdO365_date_created Datum gemaakt van SharePoint.Created date from SharePoint.
O365-datum gewijzigdO365 date modified O365_date_modifiedO365_date_modified Laatst gewijzigde datum van SharePoint.Last modified date from SharePoint.
O365 gewijzigd doorO365 modified by O365_modified_byO365_modified_by Gewijzigd door van SharePoint.Modified by from SharePoint.
Bovenliggende idParent ID ParentIdParentId Parent_IDParent_ID Id van het bovenliggende item.Id of the item's parent.
ParentNodeParentNode Parent_nodeParent_node Het dichtstbijzijnde voorafgaande e-mailbericht in de e-mailthread.The closest preceding email message in the email thread.
DeelnemersdomeinenParticipant domains ParticipantDomainsParticipantDomains Email_participant_domainsEmail_participant_domains Lijst met alle domeinen van deelnemers aan een bericht.List of all domains of participants of a message.
DeelnemersParticipants DeelnemersParticipants Email_participantsEmail_participants Lijst met alle deelnemers van een bericht; bijvoorbeeld Afzender, Aan, CC, BCC.List of all participants of a message; for example, Sender, To, Cc, Bcc.
Draaitabel-idPivot ID DraaitabelPivotId Pivot_IDPivot_ID De id van een draaipunt.The ID of a pivot.
Potentieel bevoorrechtPotentially privileged PotentieelPrivilegedPotentiallyPrivileged Potentially_privilegedPotentially_privileged Waar als het detectiemodel voor advocaten-clientprivilege van mening is dat het document mogelijk is geprivilegieerdTrue if attorney-client privilege detection model considers the document potentially privileged
VerwerkingsstatusProcessing status ProcessingStatusProcessingStatus Error_codeError_code Verwerkingsstatus nadat het item is toegevoegd aan een revisieset.Processing status after the item was added to a review set.
Percentiel lezenRead percentile ReadPercentileReadPercentile Lees percentiel voor het document op basis van Relevantie.Read percentile for the document based on Relevance.
OntvangenReceived OntvangenReceived Email_date_receivedEmail_date_received De datum en tijd waarop de e-mail is ontvangen in UTC.The date and time the email was received in UTC.
Aantal geadresseerdenRecipient Count Recipient_countRecipient_count Het aantal geadresseerden in het bericht.Number of recipients in the message.
GeadresseerdedomeinenRecipient domains RecipientDomainsRecipientDomains Email_recipient_domainsEmail_recipient_domains Lijst met alle domeinen van geadresseerden van een bericht.List of all domains of recipients of a message.
GeadresseerdenRecipients GeadresseerdenRecipients Email_recipientsEmail_recipients Lijst met alle geadresseerden van een bericht (Aan, CC, BCC).List of all recipients of a message (To, Cc, Bcc).
Redacted_file_pathRedacted_file_path Het pad van het vervangende bestand in de export.The path of the redacted replacement file in the export.
Redacted_text_pathRedacted_text_path Het pad van het vervangende tekstbestand in de export.The path of the redacted text file replacement in the export. Alleen voor intern Microsoft-gebruik.For internal Microsoft use only.
Relevantielabel Case issue 1Relevance tag Case issue 1 Relevance_tag_case_issue_1Relevance_tag_case_issue_1 Relevantielabel Case probleem 1 van Relevantie.Relevance tag Case issue 1 from Relevance.
RelevantiescoreRelevance score RelevantiescoreRelevanceScore Relevantiescore van een document op basis van Relevantie.Relevance score of a document based on Relevance.
RelevantietagRelevance tag RelevantietagRelevanceTag Relevantiescore van een document op basis van Relevantie.Relevance score of a document based on Relevance.
Representatieve idRepresentative ID RepresentativeIdRepresentativeId Numerieke id van elke set exacte duplicaten.Numeric identifier of each set of exact duplicates.
Row_numberRow_number Het rijnummer van het item in het laadbestand.The row number of the item in the load file.
AfzenderSender AfzenderSender Email_senderEmail_sender Het veld Afzender (Van) voor berichttypen.Sender (From) field for message types. Notatie is DisplayName. <SmtpAddress>Format is DisplayName <SmtpAddress>.
Afzender/auteurSender/Author SenderAuthorSenderAuthor Berekend veld dat bestaat uit de afzender of auteur van het item.Calculated field comprised of the sender or author of the item.
AfzenderdomeinSender domain SenderDomainSenderDomain Email_sender_domainEmail_sender_domain Domein van de afzender.Domain of the sender.
VerzondenSent VerzondenSent Email_date_sentEmail_date_sent Verzonden datum van het bericht.Sent date of the message.
Volgorde instellen: Eerst inclusiefSet Order: Inclusive First SetOrderInclusivesFirstSetOrderInclusivesFirst Set_order_inclusives_firstSet_order_inclusives_first Sorteerveld - e-mail en bijlagen: contrachronologisch; documenten: draai eerst en vervolgens door aflopende gelijkenisscore.Sorting field - email and attachments: counter-chronological; documents: pivot first then by descending similarity score.
Id instellenSet ID Set_IDSet_ID Documenten met vergelijkbare inhoud (ND_set) of e-mail binnen dezelfde e-mailthread (Email_set) delen dezelfde Set_ID.Documents of similar content (ND_set) or email within the same email thread (Email_set) share the same Set_ID.
SimilarityPercentSimilarityPercent Similarity_percentSimilarity_percent Geeft aan hoe vergelijkbaar een document is met de draaipunt van de bijna dubbele set.Indicates how similar a document is to the pivot of the near duplicate set.
StandaardbestandsgrootteNative file size GrootteSize Native_sizeNative_size Het aantal bytes van het oorspronkelijke item.Number of bytes of the native item.
OnderwerpSubject OnderwerpSubject Email_subjectEmail_subject Onderwerp van het bericht.Subject of the message.
Onderwerp/titelSubject/Title SubjectTitleSubjectTitle Berekend veld dat bestaat uit het onderwerp of de titel van het item.Calculated field comprised of the subject or title of the item.
TagsTags TagsTags TagsTags Tags die zijn toegepast in een revisieset.Tags applied in a review set.
Lijst met thema'sThemes list ThemesListThemesList Themes_listThemes_list Lijst met thema's zoals berekend voor analyse.Themes list as calculated for analytics.
TitleTitle TitleTitle Doc_titleDoc_title Titel van de metagegevens van het document.Title from the document metadata.
NaarTo NaarTo Email_toEmail_to Veld voor berichttypen.To field for message types. Notatie is DisplayName <SmtpAddress>Format is DisplayName<SmtpAddress>
Uniek in e-mailsetUnique in email set UniqueInEmailSetUniqueInEmailSet Onwaar als er een duplicaat van de bijlage in de e-mailset staat.False if there's a duplicate of the attachment in its email set.
Versiegroep-idVersion Group ID Version_Group_IdVersion_Group_Id Groepeert de verschillende versies van hetzelfde document.Groups together the different versions of the same document.
Is gesaneerdWas Remediated WasRemediatedWasRemediated Was_RemediatedWas_Remediated Waar als het item is gesaneerd, anders Onwaar.True if the item was remediated, otherwise False.
Aantal woordenWord count WordCountWordCount Word_countWord_count Het aantal woorden in het item.Number of words in the item.

Notitie

Zie Trefwoordenquery's en zoekvoorwaarden voor Inhoud zoeken voor meer informatie over doorzoekbare eigenschappen bij het zoeken naar Office 365 inhoudslocatieswanneer u gegevens verzamelt voor een Advanced eDiscovery-geval.For more information about searchable properties when searching Office 365 content locations when you're collecting data for an Advanced eDiscovery case, see Keyword queries and search conditions for Content Search.