VersleutelingEncryption

Versleuteling is een belangrijk onderdeel van uw strategie voor bestandsbeveiliging en informatiebeveiliging.Encryption is an important part of your file protection and information protection strategy. In dit artikel vindt u een overzicht van versleuteling voor Office 365.This article provides an overview of encryption for Office 365. Krijg hulp bij versleutelingstaken, zoals het instellen van versleuteling voor uw organisatie en het beveiligen van wachtwoorden voor Office documenten.Get help with encryption tasks like how to set up encryption for your organization and how to password-protect Office documents.

Wat is versleuteling en hoe werkt dit in Office 365?What is encryption, and how does it work in Office 365?

Het versleutelingsproces codeert uw gegevens (ook wel plaintext genoemd) in codetekst.The encryption process encodes your data (referred to as plaintext) into ciphertext. In tegenstelling tot tekst zonder tekst kan codetekst niet worden gebruikt door personen of computers, tenzij en totdat de cijfertekst is ontsleuteld.Unlike plaintext, ciphertext can't be used by people or computers unless and until the ciphertext is decrypted. Voor ontsleuteling is een versleutelingssleutel vereist die alleen geautoriseerde gebruikers hebben.Decryption requires an encryption key that only authorized users have. Versleuteling helpt ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde geadresseerden uw inhoud kunnen ontsleutelen.Encryption helps ensure that only authorized recipients can decrypt your content. Inhoud bevat bestanden, e-mailberichten, agenda-items, en meer.Content includes files, email messages, calendar entries, and so on.

Versleuteling op zich voorkomt niet dat inhoud wordt onderschept.Encryption by itself doesn't prevent content interception. Versleuteling maakt deel uit van een grotere strategie voor informatiebeveiliging voor uw organisatie.Encryption is part of a larger information protection strategy for your organization. Door versleuteling te gebruiken, zorgt u ervoor dat alleen geautoriseerde partijen de versleutelde gegevens kunnen gebruiken.By using encryption, you help ensure that only authorized parties can use the encrypted data.

U kunt meerdere versleutelingslagen tegelijk hebben.You can have multiple layers of encryption in place at the same time. U kunt bijvoorbeeld e-mailberichten versleutelen en ook de communicatiekanalen waarmee uw e-mailberichten stromen.For example, you can encrypt email messages and also the communication channels through which your email flows. Met Office 365 worden uw gegevens in rust en onderweg versleuteld, met behulp van verschillende sterke versleutelingsprotocollen en technologieën zoals Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL), Internet Protocol Security (IPSec) en Advanced Encryption Standard (AES).With Office 365, your data is encrypted at rest and in transit, using several strong encryption protocols, and technologies that include Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL), Internet Protocol Security (IPSec), and Advanced Encryption Standard (AES).

Versleuteling voor gegevens in rust en gegevens die onderweg zijnEncryption for data at rest and data in transit

Voorbeelden van gegevens in rust zijn bestanden die u hebt geüpload naar een SharePoint-bibliotheek, Project Online-gegevens, documenten die u hebt geüpload in een Skype voor Bedrijven-vergadering, e-mailberichten en bijlagen die u hebt opgeslagen in mappen in uw postvak en bestanden die u hebt geüpload naar OneDrive voor Bedrijven.Examples of data at rest include files that you've uploaded to a SharePoint library, Project Online data, documents that you've uploaded in a Skype for Business meeting, email messages and attachments that you've stored in folders in your mailbox, and files you've uploaded to OneDrive for Business.

Voorbeelden van gegevens die onderweg zijn, zijn e-mailberichten die worden bezorgd of gesprekken die plaatsvinden in een onlinevergadering.Examples of data in transit include mail messages that are in the process of being delivered, or conversations that are taking place in an online meeting. In Office 365 zijn gegevens onderweg wanneer het apparaat van een gebruiker communiceert met een Microsoft-server of wanneer een Microsoft-server communiceert met een andere server.In Office 365, data is in transit whenever a user's device is communicating with a Microsoft server, or when a Microsoft server is communicating with another server.

Met Office 365 werken meerdere lagen en soorten versleuteling samen om uw gegevens te beveiligen.With Office 365, multiple layers and kinds of encryption work together to secure your data. De volgende tabel bevat enkele voorbeelden, met koppelingen naar aanvullende informatie.The following table includes some examples, with links to additional information.

Soorten inhoudKinds of Content VersleutelingstechnologieënEncryption Technologies InformatiebronnenResources to learn more
Bestanden op een apparaat.Files on a device. Deze bestanden kunnen e-mailberichten bevatten die zijn opgeslagen in een map, Office documenten die zijn opgeslagen op een computer, tablet of telefoon of gegevens die zijn opgeslagen in de Microsoft-cloud.These files can include email messages saved in a folder, Office documents saved on a computer, tablet, or phone, or data saved to the Microsoft cloud.
BitLocker in Microsoft-datacenters.BitLocker in Microsoft datacenters. BitLocker kan ook worden gebruikt op clientcomputers, zoals Windows computers en tabletsBitLocker can also be used on client machines, such as Windows computers and tablets
Distributed Key Manager (DKM) in Microsoft-datacentersDistributed Key Manager (DKM) in Microsoft datacenters
Klantcode voor Microsoft 365Customer Key for Microsoft 365
Windows IT-centrum: BitLockerWindows IT Center: BitLocker
Microsoft Trust Center: VersleutelingMicrosoft Trust Center: Encryption
Reeks beveiligingsbesturingselementen voor de cloud: Gegevens versleutelen bij restCloud security controls series: Encrypting Data at Rest
Hoe Exchange Online uw e-mailgeheimen kan beveiligenHow Exchange Online secures your email secrets
Serviceversleuteling met klantsleutelService encryption with Customer Key
Bestanden die tussen gebruikers worden overgeslagen.Files in transit between users. Deze bestanden kunnen bestaan uit Office documenten of SharePoint lijstitems die tussen gebruikers worden gedeeld.These files can include Office documents or SharePoint list items shared between users.
TLS voor bestanden die onderweg zijnTLS for files in transit
Data Encryption in OneDrive for Business and SharePoint OnlineData Encryption in OneDrive for Business and SharePoint Online
Skype voor Bedrijven Online: Beveiliging en archiveringSkype for Business Online: Security and Archiving
E-mail die tussen geadresseerden wordt verzonden.Email in transit between recipients. Deze e-mail bevat e-mail die wordt gehost door Exchange Online.This email includes email hosted by Exchange Online.
Office 365-berichtversleuteling met Azure Rights Management, S/MIME en TLS voor e-mail die onderweg isOffice 365 Message Encryption with Azure Rights Management, S/MIME, and TLS for email in transit
Office 365-berichtversleuteling (OME)Office 365 Message Encryption (OME)
E-mailversleuteling in Office 365Email encryption in Office 365
Hoe Exchange Online TLS gebruikt voor het beveiligen van e-mailverbindingen in Office 365How Exchange Online uses TLS to secure email connections in Office 365
Chats, berichten en bestanden die worden verzonden tussen geadresseerden met Microsoft Teams.Chats, messages, and files in transit between recipients using Microsoft Teams.
Teams gebruikt TLS en MTLS om chatberichten te versleutelen.Teams uses TLS and MTLS to encrypt instant messages. Mediaverkeer wordt versleuteld met Secure RTP (SRTP).Media traffic is encrypted using Secure RTP (SRTP). Teams maakt gebruik van compatibele FIPS-algoritmen (Federal Information Processing Standard) voor het uitwisselen van versleutelingssleutels.Teams uses FIPS (Federal Information Processing Standard) compliant algorithms for encryption key exchanges.
Versleuteling voor TeamsEncryption for Teams

Wat moet ik doen als ik meer controle nodig heb over versleuteling om te voldoen aan beveiligings- en compliancevereisten?What if I need more control over encryption to meet security and compliance requirements?

Microsoft 365 biedt door Microsoft beheerde oplossingen voor volumeversleuteling, bestandsversleuteling en postvakversleuteling in Office 365.Microsoft 365 provides Microsoft-managed solutions for volume encryption, file encryption, and mailbox encryption in Office 365. Daarnaast biedt Microsoft versleutelingsoplossingen die u kunt beheren en beheren.In addition, Microsoft provides encryption solutions that you can manage and control. Deze versleutelingsoplossingen zijn gebaseerd op Azure.These encryption solutions are built on Azure.

Zie de volgende bronnen voor meer informatie:To learn more, see the following resources:

Hoe kan ik...How do I...

Deze taak uitvoerenTo do this task Bekijk deze bronnenSee these resources
Versleuteling instellen voor mijn organisatieSet up encryption for my organization
Versleuteling instellen in Office 365 EnterpriseSet up encryption in Office 365 Enterprise
Details weergeven over certificaten, technologieën en TLS-coderingssuitesView details about certificates, technologies, and TLS cipher suites
Technische details over versleutelingTechnical details about encryption
Werken met versleutelde berichten op een mobiel apparaatWork with encrypted messages on a mobile device
Versleutelde berichten weergeven op uw Android-apparaatView encrypted messages on your Android device
Versleutelde berichten weergeven op uw iPhone of iPadView encrypted messages on your iPhone or iPad
Een document versleutelen met wachtwoordbeveiligingEncrypt a document using password protection

Wachtwoordbeveiliging wordt niet ondersteund in een browser.Password protection isn't supported in a browser. Gebruik bureaubladversies van Word, Excel en PowerPoint voor wachtwoordbeveiliging.Use desktop versions of Word, Excel, and PowerPoint for password protection.
Beveiliging toevoegen of verwijderen in uw document, werkmap of presentatieAdd or remove protection in your document, workbook, or presentation
Kies een sectie Beveiliging toevoegen en zie Vervolgens Versleutelen met wachtwoord.Choose an Add protection section, and then see Encrypt with Password.
Versleuteling uit een document verwijderenRemove encryption from a document
Beveiliging toevoegen of verwijderen in uw document, werkmap of presentatieAdd or remove protection in your document, workbook, or presentation
Kies een sectie Beveiliging verwijderen en zie Wachtwoordversleuteling verwijderen.Choose a Remove protection section, and then see Remove password encryption.

Plannen voor Microsoft 365 beveiligings- en informatiebeveiligingsmogelijkhedenPlan for Microsoft 365 security and information protection capabilities

Top 10 manieren om uw Microsoft 365 zakelijke abonnementen te beveiligenTop 10 ways to secure Microsoft 365 for business plans

Versleuteling en afspeelstroom van Microsoft Stream VideoMicrosoft Stream Video level encryption and playback flow