Werken met verwerkingsfouten in Advanced eDiscoveryWork with processing errors in Advanced eDiscovery

Verwerking is het proces van bestandsidentificatie, uitbreiding van ingesloten documenten en bijlagen, tekstextractie en OCR (Optical Character Recognition) van afbeeldingsbestanden en de daaropvolgende indexering van die inhoud.Processing is the process of file identification, expansion of embedded documents and attachments, text extraction, and Optical Character Recognition (OCR)) of image files and the subsequent indexing of that content.

Wanneer u bewaarders en niet-bewaardergegevensbronnen toevoegt aan een zaak op het tabblad Bronnen, worden alle gedeeltelijk geïndexeerde items uit Microsoft 365 verwerkt om ze volledig doorzoekbaar te maken. When you add custodians and non-custodian data sources to a case on the Sources tab, all partially indexed items from Microsoft 365 are processed to make them fully searchable. Wanneer inhoud wordt toegevoegd aan een revisieset van zowel Microsoft 365 als niet-Microsoft 365 gegevensbronnen, wordt deze inhoud ook verwerkt.Likewise, when content is added to a review set from both Microsoft 365 and non-Microsoft 365 data sources, this content is also processed.

Het tabblad Verwerking in Advanced eDiscovery biedt inzicht in de status van geavanceerde indexering voor verschillende verwerkingsscenario's.The Processing tab in Advanced eDiscovery provides insight into the status of advanced indexing for different processing scenarios.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie:For more information, see the following articles: