Gegevensopslaglocatie verifiëren en instellingen voor het bewaren van gegevens bijwerken voor Microsoft Defender voor EindpuntVerify data storage location and update data retention settings for Microsoft Defender for Endpoint

Van toepassing op:Applies to:

Wilt u Defender voor Eindpunt ervaren?Want to experience Defender for Endpoint? Meld u aan voor een gratis proefabonnement.Sign up for a free trial.

Tijdens het onboardingproces neemt een wizard u mee door de instellingen voor gegevensopslag en -bewaring van Defender voor Eindpunt.During the onboarding process, a wizard takes you through the data storage and retention settings of Defender for Endpoint.

Na het voltooien van de onboarding kunt u uw selectie verifiëren op de pagina instellingen voor gegevensretentie.After completing the onboarding, you can verify your selection in the data retention settings page.

Locatie voor gegevensopslag verifiërenVerify data storage location

Tijdens de fase Instellenzou u de locatie hebben geselecteerd om uw gegevens op te slaan.During the Set up phase, you would have selected the location to store your data.

U kunt de gegevenslocatie verifiëren door te navigeren naar Instellingen > gegevensretentie.You can verify the data location by navigating to Settings > Data retention.

Instellingen voor gegevensretentie bijwerkenUpdate data retention settings

U kunt de instellingen voor het bewaren van gegevens bijwerken.You can update the data retention settings. De bewaarperiode is standaard 180 dagen.By default, the retention period is 180 days.

  1. Selecteer in het navigatiedeelvenster Instellingen > gegevensretentie.In the navigation pane, select Settings > Data retention.

  2. Selecteer de duur van de gegevensretentie in de vervolgkeuzelijst.Select the data retention duration from the drop-down list.

    Notitie

    Andere instellingen kunnen niet worden bewerkt.Other settings are not editable.

  3. Klik op Voorkeuren opslaan.Click Save preferences.