Ongezonde sensoren in Microsoft Defender voor eindpunt oplossenFix unhealthy sensors in Microsoft Defender for Endpoint

Van toepassing op:Applies to:

Apparaten die zijn gecategoriseerd als onjuist geconfigureerd of inactief, kunnen worden gemarkeerd vanwege verschillende oorzaken.Devices that are categorized as misconfigured or inactive can be flagged due to varying causes. In deze sectie worden enkele uitleg gegeven over de oorzaak van de mogelijke inactiviteit of onjuiste configuratie van een apparaat.This section provides some explanations as to what might have caused a device to be categorized as inactive or misconfigured.

Inactieve apparatenInactive devices

Een inactief apparaat wordt niet per se gemarkeerd vanwege een probleem.An inactive device is not necessarily flagged due to an issue. De volgende acties op een apparaat kunnen ertoe leiden dat een apparaat wordt gecategoriseerd als inactief:The following actions taken on a device can cause a device to be categorized as inactive:

Apparaat is niet in gebruikDevice is not in use

Als het apparaat om welke reden dan ook niet langer dan zeven dagen is gebruikt, blijft het in de portal de status 'Inactief'.If the device has not been in use for more than seven days for any reason, it will remain in an ‘Inactive’ status in the portal.

Apparaat is opnieuw geïnstalleerd of hernoemdDevice was reinstalled or renamed

Een opnieuw geïnstalleerd of hernoemd apparaat genereert een nieuwe apparaatentiteit in Microsoft Defender-beveiligingscentrum.A reinstalled or renamed device will generate a new device entity in Microsoft Defender Security Center. De vorige apparaatentiteit blijft behouden met de status 'Inactief' in de portal.The previous device entity will remain with an ‘Inactive’ status in the portal. Als u een apparaat opnieuw hebt geïnstalleerd en het Defender for Endpoint-pakket hebt geïmplementeerd, zoekt u naar de naam van het nieuwe apparaat om te controleren of het apparaat normaal rapporteert.If you reinstalled a device and deployed the Defender for Endpoint package, search for the new device name to verify that the device is reporting normally.

Apparaat is offboardedDevice was offboarded

Als het apparaat buiten het bord is geplaatst, wordt het nog steeds weergegeven in de lijst met apparaten.If the device was offboarded, it will still appear in devices list. Na zeven dagen moet de status van het apparaat worden gewijzigd in inactief.After seven days, the device health state should change to inactive.

Apparaat verstuurt geen signalenDevice is not sending signals

Als het apparaat om welke reden dan ook geen signalen meer dan zeven dagen naar een van de Kanalen van Microsoft Defender voor Eindpunt verstuurt, inclusief voorwaarden die onder verkeerd geconfigureerde apparatenclassificatie vallen, kan een apparaat als inactief worden beschouwd.If the device is not sending any signals for more than seven days to any of the Microsoft Defender for Endpoint channels for any reason including conditions that fall under misconfigured devices classification, a device can be considered inactive.

Verwacht u dat een apparaat de status 'Actief' heeft?Do you expect a device to be in ‘Active’ status? Open een ondersteuningsticket.Open a support ticket.

Onjuist geconfigureerde apparatenMisconfigured devices

Verkeerd geconfigureerde apparaten kunnen verder worden geclassificeerd als:Misconfigured devices can further be classified to:

  • Communicatie met verminderde werkingImpaired communications
  • Geen sensorgegevensNo sensor data

Communicatie met verminderde werkingImpaired communications

Deze status geeft aan dat er beperkte communicatie is tussen het apparaat en de service.This status indicates that there's limited communication between the device and the service.

De volgende voorgestelde acties kunnen helpen bij het oplossen van problemen met een verkeerd geconfigureerd apparaat met communicatieproblemen:The following suggested actions can help fix issues related to a misconfigured device with impaired communications:

Als u corrigerende acties hebt ondernomen en de apparaatstatus nog steeds niet is geconfigureerd, opent u een ondersteuningsticket.If you took corrective actions and the device status is still misconfigured, open a support ticket.

Geen sensorgegevensNo sensor data

Een verkeerd geconfigureerd apparaat met de status 'Geen sensorgegevens' heeft communicatie met de service, maar kan slechts gedeeltelijke sensorgegevens rapporteren.A misconfigured device with status ‘No sensor data’ has communication with the service but can only report partial sensor data. Volg theses actions to correct known issues related to a misconfigured device with status 'No sensor data':Follow theses actions to correct known issues related to a misconfigured device with status ‘No sensor data’:

Als u corrigerende acties hebt ondernomen en de apparaatstatus nog steeds niet is geconfigureerd, opent u een ondersteuningsticket.If you took corrective actions and the device status is still misconfigured, open a support ticket.

Zie ookSee also