Type aanbevelingsresourceRecommendation resource type

Van toepassing op: Microsoft Defender voor EindpuntApplies to: Microsoft Defender for Endpoint

Wilt u Defender voor Eindpunt ervaren?Want to experience Defender for Endpoint? Meld u aan voor een gratis proefabonnement.Sign up for a free trial.

Notitie

Als u een klant van de Amerikaanse overheid bent, gebruikt u de URL's die worden vermeld in Microsoft Defender voor Eindpunt voor klanten van de Amerikaanse overheid.If you are a US Government customer, please use the URIs listed in Microsoft Defender for Endpoint for US Government customers.

Tip

Voor betere prestaties kunt u de server dichter bij uw geografische locatie gebruiken:For better performance, you can use server closer to your geo location:

  • api-us.securitycenter.microsoft.comapi-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.comapi-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.comapi-uk.securitycenter.microsoft.com

Belangrijk

Sommige informatie is gerelateerd aan voorlopige productversies die mogelijk aanzienlijk gewijzigd worden voordat ze commercieel gepubliceerd worden.Some information relates to prereleased product which may be substantially modified before it's commercially released. Microsoft geeft geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de informatie die hier wordt beschreven.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

MethodenMethods

MethodeMethod RetourtypeReturn Type BeschrijvingDescription
Lijst van alle aanbevelingenList all recommendations AanbevelingsverzamelingRecommendation collection Hiermee wordt een lijst opgehaald met alle beveiligingsaanbevelingen die van invloed zijn op de organisatieRetrieves a list of all security recommendations affecting the organization
Aanbevelingen per id ophalenGet recommendation by Id AanbevelingRecommendation Haalt een beveiligingsaanbeveling op met de idRetrieves a security recommendation by its ID
Aanbevelingssoftware downloadenGet recommendation software SoftwareSoftware Haalt een beveiligingsaanbeveling op die betrekking heeft op een specifieke softwareRetrieves a security recommendation related to a specific software
Aanbevelingsapparaten krijgenGet recommendation devices MachineRef-verzamelingMachineRef collection Hiermee wordt een lijst opgehaald met apparaten die zijn gekoppeld aan de beveiligingsaanbevelingRetrieves a list of devices associated with the security recommendation
Beveiligingsproblemen met aanbevelingen krijgenGet recommendation vulnerabilities KwetsbaarheidsverzamelingVulnerability collection Hiermee wordt een lijst met beveiligingsproblemen opgehaald die zijn gekoppeld aan de beveiligingsaanbevelingRetrieves a list of vulnerabilities associated with the security recommendation

EigenschappenProperties

EigenschapProperty TypeType BeschrijvingDescription
idid TekenreeksString Aanbevelings-idRecommendation ID
productNaamproductName TekenreeksString Gerelateerde softwarenaamRelated software name
recommendationNamerecommendationName TekenreeksString Naam van aanbevelingRecommendation name
Zwakke puntenWeaknesses LangLong Aantal gevonden beveiligingslekkenNumber of discovered vulnerabilities
LeverancierVendor TekenreeksString Naam van gerelateerde leverancierRelated vendor name
aanbevolenVersierecommendedVersion TekenreeksString Aanbevolen versieRecommended version
aanbevelingCategoryrecommendationCategory TekenreeksString Aanbevelingscategorie.Recommendation category. Mogelijke waarden zijn: 'Accounts', 'Toepassing', 'Netwerk', 'OS', 'SecurityStack'Possible values are: "Accounts", "Application", "Network", "OS", "SecurityStack
subCategoriesubCategory TekenreeksString Subcategorie AanbevelingRecommendation sub-category
ernstScoreseverityScore DubbelDouble Mogelijke gevolgen van de configuratie voor de Microsoft Secure Score voor apparaten van de organisatie (1-10)Potential impact of the configuration to the organization's Microsoft Secure Score for Devices (1-10)
publicExploitpublicExploit Booleaanse waardeBoolean Openbare exploit is beschikbaarPublic exploit is available
activeAlertactiveAlert Booleaanse waardeBoolean Actieve waarschuwing is gekoppeld aan deze aanbevelingActive alert is associated with this recommendation
associatedThreatsassociatedThreats TekenreeksverzamelingString collection Bedreigingsanalyserapport is gekoppeld aan deze aanbevelingThreat analytics report is associated with this recommendation
hersteltyperemediationType TekenreeksString Hersteltype.Remediation type. Mogelijke waarden zijn: "ConfigurationChange","Update","Upgrade","Uninstall"Possible values are: "ConfigurationChange","Update","Upgrade","Uninstall"
StatusStatus EnumEnum Uitzonderingsstatus van aanbeveling.Recommendation exception status. Mogelijke waarden zijn: 'Actief' en 'Uitzondering'Possible values are: "Active" and "Exception"
configScoreImpactconfigScoreImpact DubbelDouble Microsoft Secure Score for Devices impactMicrosoft Secure Score for Devices impact
exposureImpacteexposureImpacte DubbelDouble Impact van blootstellingsscoreExposure score impact
totalMachineCounttotalMachineCount LangLong Aantal geïnstalleerde apparatenNumber of installed devices
exposedMachinesCountexposedMachinesCount LangLong Aantal geïnstalleerde apparaten dat wordt blootgesteld aan beveiligingslekkenNumber of installed devices that are exposed to vulnerabilities
nonProductivityImpactedAssetsnonProductivityImpactedAssets LangLong Aantal apparaten dat niet wordt beïnvloedNumber of devices which are not affected
relatedComponentrelatedComponent TekenreeksString Gerelateerde softwarecomponentRelated software component