Wat komt er met Microsoft Secure Score?What's coming to Microsoft Secure Score

Belangrijk

Het verbeterde Microsoft 365-beveiligingscentrum is nu beschikbaar.The improved Microsoft 365 security center is now available. Deze nieuwe ervaring brengt Defender voor Eindpunt, Defender voor Office 365, Microsoft 365 Defender en meer naar het Microsoft 365-beveiligingscentrum.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Ontdek wat er nieuw is.Learn what's new.

Microsoft Secure Score is te vinden https://security.microsoft.com/securescore in het Microsoft 365 beveiligingscentrum.Microsoft Secure Score can be found at https://security.microsoft.com/securescore in the Microsoft 365 security center.

Voorgestelde wijzigingenProposed changes

We brengen in de nabije toekomst enkele wijzigingen aan om van Microsoft Secure Score een betere vertegenwoordiger van uw beveiligingsbeleid te maken en de bruikbaarheid te verbeteren.We're making some changes in the near future to make Microsoft Secure Score a better representative of your security posture and improve usability. Uw score en de maximaal mogelijke score kunnen worden gewijzigd.Your score and the maximum possible score may change.

Juni 2021June 2021

  • Gebruik Cloud App Security om afwijkende gedragingen te detecterenUse Cloud App Security to detect anomalous behavior