Veelgestelde vragen - Skype voor Bedrijven upgraden naar Microsoft TeamsFAQ - Upgrading from Skype for Business to Microsoft Teams

Tip

Bekijk de volgende video‘s voor hulp bij het plannen van een succesvolle upgrade van Skype voor Bedrijven naar Microsoft Teams:Watch the following videos for guidance on planning a successful upgrade from Skype for Business to Microsoft Teams:

Buitengebruikstelling Skype voor Bedrijven OnlineSkype for Business Online Plan 1 retirement

Waarom wordt Skype voor Bedrijven Online vervangen door Microsoft Teams?Why is Microsoft Teams replacing Skype for Business Online?

Microsoft Teams breidt de mogelijkheden in Skype voor Bedrijven Online uit door bestanden, chats en apps samen te brengen in een geïntegreerde app, met functionaliteit waarmee organisaties sneller kunnen werken en efficiënter kunnen samenwerken.Microsoft Teams expands on the capabilities in Skype for Business Online by bringing together files, chats, and apps in an integrated app, with functionality that enables organizations to move faster and collaborate more efficiently. Vanwege de uitgebreidere verzameling functies die worden aangeboden in Teams, zal deze Skype voor Bedrijven vervangen als de kerncommunicatie-client voor Office 365.Because of the richer set of experiences offered in Teams, it replaces Skype for Business as the core communications client for Office 365.

Wanneer wordt Skype voor Bedrijven Online buitengebruikgesteld?When is the retirement of Skype for Business Online?

De buitengebruikstelling van Skype voor Bedrijven Online vindt plaats op 31 juli 2021.Skype for Business Online will retire on July 31, 2021. Klanten van Skype voor Bedrijven Online zullen vóór de buitengebruikstelling geen wijzigingen zien.Skype for Business Online customers should see no change to the service before the retirement date. Lees Buitengebruikstelling Skype voor Bedrijven Online voor meer informatie.Read Skype for Business Online to Be Retired for more details.

Kunnen huidige Skype voor Bedrijven Online-klanten nieuwe seats toevoegen aan hun tenant?Will current Skype for Business Online customers be able to add new seats to their tenant?

Ja.Yes. Huidige klanten van Skype voor Bedrijven Online kunnen nieuwe seats toevoegen aan hun tenant, zolang ze onthouden dat ze uiteindelijk moeten overstappen op Microsoft Teams.Current Skype for Business Online customers may add new seats to their tenant with the understanding they will eventually need to transition these users to Microsoft Teams.

Wat is de toekomst van Skype voor Bedrijven Server?What is the future of Skype for Business Server?

Wij houden er rekening mee dat klanten Skype voor Bedrijven Server gebruiken en dat veel klanten Skype voor Bedrijven Server moeten kunnen gebruiken voor sommige gebruikers of gebieden, als gevolg van hun vereisten.We recognize that customers are using Skype for Business on-premises and many need to use Skype for Business on-premises for some users or geographies due to their requirements. In die gevallen raden wij organisaties aan om Teams naast Skype voor Bedrijven Server te implementeren om hun teamwerk en samenwerking te verbeteren.In these instances, we encourage organizations to adopt Teams along with Skype for Business Server to drive teamwork and collaboration. De nieuwste versie van Skype voor Bedrijven Server 2019 werd uitgebracht in oktober 2018, met de eerste basisondersteuning gepland tot en met 9 januari 2024.The latest version of Skype for Business Server 2019 was released in October 2018 with initial mainstream support planned through January 9, 2024.

Wat betekent dit voor bestaande klanten van Office 365?What does this mean for existing Office 365 customers?

We brengen de belangrijkste mogelijkheden van Skype voor Bedrijven Online geleidelijk naar Teams, samen met nieuwe en vernieuwende functies voor spraak, video en vergaderingen.We will bring the key set of Skype for Business capabilities in Office 365 into Teams over time along with new voice, video and meetings innovation. Wij moedigen alle klanten van Office 365 aan om Teams nu al onafhankelijk of naast Skype voor Bedrijven te gebruiken.We encourage all Office 365 customers to start using Teams independently or side-by-side with Skype for Business.

Blijven jullie investeren in de verbetering van Skype voor Bedrijven Online?Will you continue to invest in improving Skype for Business Online?

We zijn van plan om Skype voor Bedrijven Online en de client te ondersteunen tot en met de buitengebruikstelling op 31 juli 2021.We plan to support the Skype for Business Online and client through the July 31, 2021 retirement date.

Vanaf 1 september 2019 zullen alle nieuwe Office 365-klanten aan Teams worden toegevoegd en hebben ze geen toegang tot Skype voor Bedrijven Online.Starting October 1, 2018, new Office 365 customers with 500 seats or less will be onboarded to Teams and will not have access to Skype for Business Online. Tenants die Skype voor Bedrijven Online al gebruiken, kunnen dit blijven doen (inclusief het toevoegen van nieuwe gebruikers) totdat ze hun overstap naar Teams hebben voltooid.Tenants that are already using Skype for Business Online will be able to continue doing so (including provisioning new users) until they complete their transition to Teams.

Wat beveelt u aan voor klanten die momenteel bezig zijn met de implementatie of de planning voor de implementatie van Skype voor Bedrijven in Office 365?What do you recommend for customers who are currently in the process of deploying—or planning to deploy—Skype for Business in Office 365?

Klanten die bezig zijn met het implementeren van Skype voor Bedrijven Online kunnen hiermee doorgaan.Customers currently deploying Skype for Business Online may continue to do so. We moedigen alle nieuwe Office 365-klanten aan om Teams te gaan gebruiken, onafhankelijk van of parallel met Skype voor Bedrijven en het pad (coëxistentie of alleen Teams) en de timing te bepalen die aan hun zakelijke behoeften voldoen.We encourage all new Office 365 customers to start using Teams, independently of or in parallel with Skype for Business and determine the path (coexistence or Teams only) and timing that meets their business needs. Ongeacht of men een abonnement heeft op Skype voor Bedrijven Online, moeten klanten vóór de buitengebruikstelling van Skype voor Bedrijven Online naar Teams verhuizen.Regardless of tenure with Skype for Business Online, customers will need to move to Teams before the Skype for Business Online retirement date.

Welke ondersteuning bieden jullie aan klanten die wensen over te stappen naar Teams, in het bijzonder klanten die aanzienlijk hebben geïnvesteerd in Skype voor Bedrijven Online?What support are you offering customers who want to move to Teams, especially those who have made significant investments in Skype for Business Online?

We moedigen alle klanten van Skype voor Bedrijven aan om te beginnen met het implementeren van Teams en het plannen van de upgrades.We encourage all Skype for Business customers to begin deploying Teams and planning their upgrades. We zullen klanten die wensen over te stappen naar Teams helpen door hun hulpmiddelen en richtlijnen te geven om het proces in goede banen te leiden.We will assist customers who wish to move users to Teams with tools and guidance to control and manage the process. Deze richtlijnen vindt u hier: https://aka.ms/SkypetoTeams.Prescriptive guidance is at https://aka.ms/SkypetoTeams. We zullen helpen om de overstap voor gebruikers die nog nooit met Teams hebben gewerkt vlotter te laten verlopen, met een gespecialiseerde procedure voor het eerste gebruik en instructies op het scherm tijdens het gebruik.We will help ease the transition for users new to Teams with a specialized first run experience and in-product coach marks. FastTrack, training met docent, klantondersteuning en partners zijn beschikbaar om klanten te helpen bij de overgang.FastTrack, customer support and partners will be available to help guide customers through the transition. Daarnaast zal Microsoft upgradeworkshops organiseren voor hulp bij het plannen van upgrades.In addition, Microsoft is hosting Upgrade Workshops to help with upgrade planning.

Wat betekent dit vanuit het oogpunt van de licentieverlening?What does this mean from a licensing perspective? Hoe betalen klanten voor services voor intelligente communicatie in Teams?How will customers pay for Intelligent Communications services in Teams?

Teams is beschikbaar in de Office 365-suites.Teams is available in the Office 365 suites. Mogelijkheden die momenteel premium workloads zijn in Skype voor Bedrijven Online zullen ook in Teams premium workloads zijn.Capabilities that are premium workloads in Skype for Business in Office 365 today will continue to be premium workloads in Teams. Bestaande licenties van klanten worden overgezet naar Teams.Existing licensing investments made by customers will carry forward to Teams. Als een klant bijvoorbeeld het zelfstandige pakket voor audiovergaderingen of E5 heeft aangekocht voor Skype voor Bedrijven, dan zal de functie Audiovergaderingen in Teams worden ingeschakeld in de vorm waarin die vandaag beschikbaar is.For example, if a customer has purchased Audio Conferencing standalone or E5 with Skype for Business, Audio Conferencing will be enabled in Teams as it is available today.

Plant Microsoft geplande upgrades?Is Microsoft planning scheduled upgrades?

Momenteel hebben we geen plannen om upgrades te plannen voor zakelijke klanten.Currently, we have no plans to schedule upgrades for enterprise customers. Klanten kunnen ervoor kiezen om vóór de buitengebruikstelling van Skype voor Bedrijven Online op 31 juli 2021 over te stappen naar Teams, aangezien dit voor hun organisatie zinvol is.Customers can choose to move to Teams as it makes sense for their organizations before the July 31, 2021 retirement date for Skype for Business Online. We zullen beheerders en gebruikers de nodige hulpmiddelen en richtlijnen aanreiken om hen te helpen bij de overstap naar Teams.We will empower administrators and users with tools and guidance to assist them in the transition to Teams.

Om ook kleinere klanten te ondersteunen die mogelijk niet de nodige IT-resources hebben, biedt Microsoft assistentie met geautomatiseerde upgrades van Skype voor Bedrijven Online naar Teams.In effort to support smaller customers that may not have dedicated IT resources, Microsoft is assisting with automated upgrades from Skype for Business Online to Teams. Eligible customers will be notified of the upgrade through emails and Message Center notifications. Additional details are provided in the communications. In aanmerking komende klanten worden op de hoogte gehouden van de upgrade via e-mails en meldingen in het Berichtencentrum.Eligible customers are notified of the upgrade through emails and Message Center notifications. Aanvullende informatie wordt in de verdere communicatie verstrekt.More details are provided in the communications.

Welke invloed heeft de aankondiging van de buitengebruikstelling van Skype voor Bedrijven Online op organisaties met hybride configuraties (Skype voor Bedrijven Online en Skype voor Bedrijven Server)?How does the Skype for Business Online retirement announcement affect organizations with hybrid configurations (Skype for Business Online and Skype for Business Server)?

Hybride klanten met online- en on-premises configuraties moeten gebruikers vóór 31 juli 2021 van Skype voor Bedrijven Online naar Microsoft Teams overzetten.Hybrid customers with online and on-prem configurations will be required to transition users from Skype for Business Online to Microsoft Teams by the July 31, 2021 retirement date. Upgradepaden voor hybride configuraties die zijn gebouwd op de principes van co-existentie en interoperabiliteit blijven bestaan na de buitengebruikstelling van Skype voor Bedrijven Online.Upgrade paths for hybrid configurations built around principles of coexistence and interoperability will remain after the retirement of Skype for Business Online.

Klanten met in aanmerking komende abonnementen worden aangemoedigd om FastTrack te overwegen, voor assistentie met de overgang naar Teams.Customers with eligible subscriptions are encouraged to engage with FastTrack for Teams onboarding assistance.

Upgrade van Skype voor Bedrijven naar TeamsSkype for Business to Teams upgrade

Is er een vaste deadline voor de overstap van klanten van Skype voor Bedrijven Online naar Teams?Is there a firm deadline by which customers need to move from Skype for Business Online to Teams?

Ja.Yes. Skype voor Bedrijven Online wordt op 31 juli 2021 buiten gebruik gesteld en is dan niet langer toegankelijk en wordt niet meer ondersteund.Skype for Business Online will be retired on July 31, 2021, at which point it will no longer be accessible or supported. We moedigen Skype voor Bedrijven Online-klanten aan om Teams te gaan gebruiken en hun upgrades nu te plannen, zodat er voldoende tijd is om de upgrade vóór de buitengebruikstelling te voltooien.We encourage Skype for Business Online customers to start using Teams and begin planning their upgrades now to allow ample time to complete upgrade prior to the retirement date.

Hoe lang duurt het om mijn organisatie te upgraden naar Teams?How long will it take to upgrade my organization to Teams?

De overstap van uw organisatie van Skype voor Bedrijven naar Teams kan door u worden bepaald.Your organization's journey from Skype for Business to Teams can be defined by you. Om u te helpen bij uw planning en uitvoering, hebben we uitgebreide upgrade-richtlijnen ontwikkeld op basis van een bewezen framework. Het is ontworpen om u te helpen bij het navigeren door de technische en organisatorische elementen van verandering.To assist in your planning and execution, we’ve developed comprehensive upgrade guidance based upon a proven framework designed to help you navigate the technical and organizational elements of change. Begin uw reis door uzelf vertrouwd te maken met ons upgrade-succesraamwerk en bijbehorende bronnen die dienen als de hoeksteen voor het navigeren van uw reis van Skype voor Bedrijven naar Teams.Start your journey by familiarizing yourself with our upgrade success framework and associated resources that serve as the cornerstone for navigating your journey from Skype for Business to Teams.

Klanten worden aangemoedigd om de overstap van Skype voor Bedrijven Online naar Teams te plannen door gebruik te maken van de planningsrichtlijnen en -middelen van https://aka.ms/SkypetoTeams, om het upgradepad te identificeren en te implementeren dat het beste aansluit op de behoeften van uw organisatie.Customers are encouraged to plan your journey from Skype for Business Online to Teams leveraging the planning guidance and resources at https://aka.ms/SkypetoTeams to identify and implement the upgrade path that best meets your organization’s needs.

Waar kan ik meer informatie vinden over co-existentiemodi in het Microsoft Teams-beheercentrum?Where can I learn more about coexistence modes in the Microsoft Teams admin center?

In het Microsoft Teams-beheercentrum ziet u opties voor co-existentiemodi, waarmee uw organisatie de overstap van Skype voor Bedrijven naar Teams kan maken op een manier die geschikt is voor uw organisatie.Within the Microsoft Teams admin center, you’ll notice options for coexistence modes, enabling your organization to manage the Skype for Business to Teams journey that’s right for your organization. Meer informatie over coëxistentie en upgrademodi.Learn more about coexistence and upgrade modes.

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op mijn upgrade?What should I do to prepare for my upgrade?

A successful upgrade will include validating technical readiness in addition to user acceptance readiness. Even if you determine your organization isn’t quite ready to upgrade to Teams, you can begin the planning process today. Further, you can start realizing the value of Teams by enabling Teams alongside Skype for Business. Get started on your Skype to Teams journey today.A successful upgrade will include validating technical readiness in addition to user acceptance readiness. Even if you determine your organization isn’t quite ready to upgrade to Teams, you can begin the planning process today. Further, you can start realizing the value of Teams by enabling Teams alongside Skype for Business. Get started on your Skype to Teams journey today.

Microsoft biedt ook live, interactieve workshops waarin we begeleiding, best practices en bronnen delen die zijn ontworpen om de planning en implementatie van upgrades op gang te brengen.Microsoft also offers live, interactive workshops in which we’ll share guidance, best practices, and resources designed to kick start upgrade planning and implementation. Meer informatie over workshops voor upgradeplanning.Learn about upgrade planning workshops.

Mijn organisatie gebruikt Teams al naast Skype voor Bedrijven.My organization is already running Teams alongside Skype for Business. Can I just disable Skype for Business? Mag ik Skype voor Bedrijven zomaar uitschakelen?Can I just disable Skype for Business?

Nee, u dient de gebruikers over te schakelen op de modus Alleen Teams, om de upgrade naar Teams te voltooien.No, you'll want to switch users to Teams only mode to complete the upgrade to Teams. Als uw organisatie klaar is om over te stappen naar Teams, neemt u de tijd om te communiceren met gebruikers om hen te laten weten wat er gebeurt en hen enige tijd te geven om aan Teams te wennen.If your organization is ready to upgrade to Teams, take time to communicate to users to let them know what’s happening and allow them to acclimate to Teams. Dit zorgt ervoor dat ze een positieve upgrade-ervaring hebben en voorkomt u dat uw helpdesk overspoeld wordt met vragen om hulp.This will help ensure they have a positive upgrade experience and help alleviate calls to your helpdesk. Download onze Upgrade Success Kit voor voorbeelden van communicatiesjablonen.For sample communication templates, download our Upgrade Success Kit.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het upgradeproces?Who can I contact if I have questions about the upgrade process?

Voor vragen met betrekking tot uw upgrade kunt u contact opnemen met uw huidige contactpunten, zoals uw toegewezen Microsoft-accountteam, -partner of FastTrack.For questions related to your upgrade, reach out to your current points of contact, which might include your assigned Microsoft account team, partner, or FastTrack. Alternatively, you can open a help ticket from within your Microsoft Teams admin center. U kunt ook een helpticket openen in het Beheercentrum van Microsoft Teams.Alternatively, you can open a help ticket from within your Microsoft Teams admin center.

Moet ik alle gebruikers van mijn tenant samen upgraden of kan ik ervoor kiezen om telkens alleen geselecteerde gebruikers te upgraden?Do I upgrade all users on my tenant together, or can I opt to upgrade select users at a time?

U hebt de flexibiliteit om gebruikers te upgraden naar Teams wanneer dit volgens u zinvol is. Dit is mogelijk voor individuele personen, groepen gebruikers of uw hele organisatie.You have the flexibility to upgrade users to Teams as it makes sense for you, whether it’s individuals, groups of users, or your entire organization. Om de optimale aanpak voor uw organisatie te helpen begrijpen, bekijkt u de verschillende co-existentie- en upgrademodi die u kunt inschakelen.You have the flexibility to upgrade users as Teams meets your needs, whether it’s individuals, groups of users, or your entire organization. To help understand the optimal approach for your organization, review the various coexistence and upgrade modes that you can enable.

Wat gebeurt er nadat mijn gebruikers geüpgraded zijn?What happens after my users are upgraded?

Het volgende gebeurt nadat uw gebruikers geüpgraded zijn naar Teams (modus Alleen Teams):After your users are upgraded to Teams (Teams only mode):

  • Hun Skype voor Bedrijven-client zal worden uitgeschakeld voor gebruik, aangezien alle chats en gesprekken naar Teams gaan. Deze client wordt nog steeds gebruikt voor eerder geplande vergaderingen in Skype voor Bedrijven. Als deze bureaubladclient wordt verwijderd, worden gebruikers omgeleid om toegang te krijgen tot eerder geplande vergaderingen in Skype voor Bedrijven via Skype voor Bedrijven-web-app.Their Skype for Business client will be disabled for use as all chat and calls will go to Teams. This client will continue to be used for previously scheduled Skype for Business meetings. If this desktop client is uninstalled, users will be redirected to access previously scheduled Skype for Business meetings via the Skype for Business web app.

  • Alle vergaderingen in Skype voor Bedrijven die vóór de upgrade waren gepland, werken zoals het hoort, maar alle nieuwe vergaderingen worden gepland in Teams.Any Skype for Business meetings scheduled before the upgrade will work as designed, but all new meetings will be scheduled in Teams.

  • Als gebruikers proberen zich aan te melden bij Skype voor Bedrijven ontvangen ze een melding van hun client dat ze zijn geüpgraded naar Teams.If users attempt to sign in to Skype for Business, they’ll get a notification from their client that they’ve been upgraded to Teams.

  • Gebruikers moeten de Skype voor Bedrijven-client handmatig verwijderen op hun mobiele apparaat.Users will need to manually uninstall the Skype for Business client on their mobile device.

Kunnen gebruikers nog steeds Skype voor Bedrijven gebruiken nadat ik de upgrademelding in hun client heb geactiveerd?Will users still be able to use Skype for Business after I activate the upgrade notification in their client?

Ja, met de upgrademelding worden gebruikers gewoon gewaarschuwd dat Skype voor Bedrijven zal worden geüpgraded naar Teams. Ze worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met Teams, als ze dat nog niet hebben gedaan.Yes, the upgrade notification will simply alert users that Skype for Business will be upgrading to Teams and invite them to get started with Teams if they haven’t already. We raden aan om deze melding aan te vullen met een bewustmakingscampagne (e-mails, veelgestelde vragen, gereedheid voor de helpdesk, posters/borden) om verdere details door te geven die specifiek zijn voor uw organisatie, zoals de timing van de upgrade, oproepen tot actie voor de gebruiker, toegang tot training, enz.Yes. The upgrade notification will simply alert users that Skype for Business will be upgrading to Teams and invite them to get started with Teams, if they haven’t already. We recommend complementing this notification with an awareness campaign (emails, FAQs, helpdesk readiness, posters/signage) to communicate further details specific to your organization, such as timing for the upgrade, calls-to-action for the user, access to training, and so on. For communication templates, download our Upgrade Success Kit. Download onze Upgrade Success Kit voor communicatiesjablonen.For communication templates, download our Upgrade Success Kit.

Mogelijkheden en routekaart van Microsoft TeamsMicrosoft Teams capabilities and roadmap

Wat zijn de voordelen van de back-end-infrastructuur van Teams?What are the benefits of Teams' back-end infrastructure?

Teams is gebouwd voor de cloud op een zeer schaalbare microservices-architectuur die efficiënt is in bandbreedteverbruik, robuustere telemetrie biedt en onderhoud en upgrades mogelijk maakt met minimale verstoring.Supported by the new Skype back-end infrastructure, Teams is built for the cloud on a highly scalable microservices architecture that’s efficient in bandwidth consumption, provides a more robust telemetry, and enables maintenance and upgrades with minimal disruption. Hierdoor kunnen gebruikers sneller aan vergaderingen deelnemen en vlotter browsen, zonder plug-ins te hoeven downloaden. Deze moderne infrastructuur maakt het eenvoudig om gebruik te maken van Microsoft Cognitive Services, waaronder transcriptie, vertaling, spraakherkenning en machine learning. Dit maakt communicatie en samenwerking eenvoudiger en effectiever.As a result, users will see faster meeting join times and a better browser experience without needing to download plug-ins. This modern infrastructure makes it easy to tap into Microsoft Cognitive Services, which include transcription, translation, speech recognition, and machine learning capabilities and have the power to make communication and collaboration easier and more effective.

Hoe kunnen klanten te weten komen wanneer de mogelijkheden van Skype voor Bedrijven beschikbaar zijn in Teams?How can customers learn when Skype for Business capabilities will be available in Teams?

Raadpleeg de Microsoft 365-roadmap.See the Microsoft 365 Roadmap.

Welke API’s en SDK’s zullen beschikbaar zijn voor Teams?Which APIs and SDKs will be made available for Teams?

Ga naar het ontwikkelaarsplatform van Microsoft Teams voor informatie over beschikbare API's en SDK's.Please visit the Microsoft Teams developer platform for information about available APIs and SDKs.

Ondersteunen jullie ontwikkelingen van derde partijen in Teams?Will you support third-party development opportunities in Teams?

Ja, de integratie van apps is een van de belangrijkste voordelen van de overstap naar Teams.Yes, app integration is one of the key benefits of adopting Teams. Momenteel ondersteunen we bots, connectors en extensies van derden in Teams.We currently support third-party bots, connectors, and extensions in Teams. Daarnaast hebben we een groot ecosysteem van invoegtoepassingen beschikbaar in de appstore van Microsoft Teams.In addition, we have a large ecosystem of add-ins available in the Microsoft Teams app store.

Is Teams beschikbaar voor Office 365 Education?Is Teams available in Office 365 Education?

Teams is beschikbaar in alle licenties van de Office 365 for Education-suite: Education, Education Plus en Education E5, maar ook voor bestaande klanten van Education E3 die E3 hebben aangekocht voordat het pakket buiten gebruik werd gesteld.Teams is available in all Office 365 for Education suite licensing: Education, Education Plus, and Education E5, in addition to existing Education E3 customers who purchased E3 before it was retired.

Is Teams beschikbaar voor de Cloud community van de Amerikaanse overheid (GCC)?Is Teams available in the government community cloud (GCC)?

Ja, teams is beschikbaar voor de Cloud community van de Amerikaanse overheid (GCC).Yes, Teams is available for the US Government Cloud Community (GCC). Meer informatie.Learn more

BelmogelijkhedenCalling capabilities

Wat zijn de plannen voor de online spraakfuncties van Microsoft?What is the plan for Microsoft’s online voice capabilities?

De kern van onze spraakoplossing is het Telefoonsysteem, dat momenteel beschikbaar is.The core of our voice solution is Phone System which is available today. Klanten kunnen bovendien een Microsoft-belplan toevoegen dat volledige ondersteuning biedt voor bellen, inclusief nummerverwerving en -toewijzing, rechtstreeks in Office 365.Customers can additionally add a Microsoft Calling Plan which provides complete support for calling including number acquisition and assignment directly in Office 365. Klanten die hun vaste telefoonlijn willen behouden, kunnen Direct Routeren gebruiken. Dit is inbegrepen als onderdeel van het Telefoonsysteem.Customers who want to keep their telecom telephone trunks can use Direct Routing – which is included as part of Phone System. Mix en match beiden wanneer de behoeften van uw organisatie daar om vragen, om zo een complete spraakoplossing te krijgen.Mix and match both together as you see fit for your organization’s needs to have a complete voice solution.

Wat moeten klanten doen die het Telefoonsysteem (Cloud PBX) al hebben geïmplementeerd in Skype voor Bedrijven Online?What is the guidance for customers already deployed on Phone System (Cloud PBX) in Skype for Business Online?

Gesprekken in Microsoft Teams is gereed voor al uw communicatiebehoeften.Calling in Microsoft Teams is ready for all your communication needs. We moedigen alle klanten van Microsoft 365 aan om Teams nu al onafhankelijk of naast Skype voor Bedrijven te gebruiken.We encourage all Office 365 customers to start using Teams, independently of or in parallel with Skype for Business.

Wat zijn de richtlijnen voor klanten die Enterprise Voice al gebruiken en die naar Teams willen overstappen en de belmogelijkheden willen gebruiken?What is the guidance for customers using Enterprise Voice today who want to move to Teams and use calling capabilities?

Klanten die hun eigen telefoondienst naar Teams willen brengen, dit nu doen met de algemene beschikbaarheid van Directe Routering.For calling, customers interested in bringing their own telephone service to Teams can now do so with the general availability of Direct Routing. Directe routering en Abonnementen zijn de twee keuzes voor kiestoon in Microsoft Teams.Direct Routing and Calling Plans are the two choices for dial tone in Microsoft Teams.

Mogelijkheden voor vergaderingenMeeting capabilities

Verschilt de dekking voor audiovergaderingen in Teams van die van Skype voor Bedrijven?Is Audio Conferencing coverage in Teams different in Skype for Business?

De dekking van audiovergaderingen verandert niet nu ze beschikbaar zijn in Teams.There will be no change in the coverage for Audio Conferencing as a result of its availability in Teams. De huidige dekking van de meer dan 90 landen en meer dan 400 steden blijft bestaan in beide producten.The coverage of 90+ countries and 400+ cities we have today will continue to persist in both products. Raadpleeg Beschikbaarheid land/regio voor audiovergaderingen en belabonnementen voor de actuele lijst.For the current list, see Country and region availability for Audio Conferencing and Calling Plans.

Worden externe televergaderingproviders ondersteund in Teams?Are third-party audio conferencing providers (ACP) supported in Teams?

Er zijn momenteel geen plannen om externe televergaderingproviders te ondersteunen in Teams.There are no plans to support third-party audio conferencing providers (ACP) in Teams. We zijn ervan overtuigd dat de audiovergaderingen voor klanten van Teams en Skype voor Bedrijven het best via onze audiovergaderingservices in Office 365 verlopen.We believe the best audio conferencing experience for customers using Teams and Skype for Business will be to use our Audio Conferencing services in Office 365 (formerly PSTN Conferencing). Klanten die gebruik willen maken van ACS-ondersteuning in Skype voor Bedrijven-vergaderingen kunnen hun Skype voor Bedrijven-client blijven gebruiken om deel te nemen aan Skype voor Bedrijven-vergaderingen.Customers who need to leverage our ACP support in Skype for Business meetings can continue to use their Skype for Business client. Vergaderingen die in Teams zijn gepland, moeten gebruikmaken van de audiovergaderingservices van Office 365.Meetings scheduled in Teams will need to utilize the Audio Conferencing services of Office 365.

Ondersteuning voor de integratie van audio conferencing-providers van derden (ACS) in Skype voor Bedrijven Online is verlengd tot 31 juli 2021, met beperkte ondersteuning voor resterende actieve tenants, om zo extra tijd te bieden voor de overstap.Support for the integration of third-party party Audio Conferencing Providers (ACP) into Skype for Business Online has been extended to July 31, 2021, with limited support for remaining active tenants to allow additional time for transition. Dit is een update in de ACS-tijdlijn die is aangekondigd in april 2018. This is an update in the ACP timeline announced in April 2018.

Wat zijn de plannen voor de ondersteuning van de interoperabiliteit voor video voor vergaderingen in Teams?What’s the plan for video interoperability support for Teams meetings?

Apparaten voor vergaderruimten zijn essentieel voor onze visie van de moderne werkplek.Meeting room devices are critical to our vision for the modern workplace. Cloudvideo-interoperabiliteitsservices ter ondersteuning van Teams-vergaderingen met bestaande VTC-systemen zijn beschikbaar via onze partners Pexip, Polycom en Blue Jeans.Cloud video interoperability services to support Teams meetings with existing VTC systems are available through our partners Pexip, Polycom, and Blue Jeans.

Zal de nieuwste generatie van Skype-ruimtesystemen versie 2 vergaderingen in Teams ondersteunen?Will the latest generation of Skype Room Systems v2 support meetings in Teams?

We hebben Skype Room Systems omgebouwd tot Microsoft Teams-ruimten, die Microsoft Teams-vergaderingen volledig ondersteunt en een eenvoudig migratiepad biedt van Skype voor Bedrijven naar Teams door Teams gewoon in te schakelen op het apparaat.We rebranded Skype Room Systems to Microsoft Teams Rooms which fully supports Microsoft Teams meetings and offer an easy migration path from Skype for Business to Teams by just enabling Teams on the device.

Naast de mogelijkheid voor gebruikers om nabijgelegen Microsoft Teams-ruimten te identificeren met nabijheidsdetectie, kunnen Teams-vergaderingen worden samengevoegd met een enkele klik. Er is ondersteuning voor twee schermen en Microsoft Whiteboard en we blijven innovatieve functies zoals contentcamera met intelligente opname bieden.In addition to the ability for users to identify nearby Microsoft Teams Rooms with proximity detection, Teams meetings can be joined with a single-click, dual screen support, Microsoft Whiteboard and we continue to bring innovative features like content camera with intelligent capture.

Wordt Skype-vergadersystemen versie 1 bijgewerkt om vergaderingen in Teams te ondersteunen?Will Skype Room Systems v1 be updated to support Teams meetings?

Lync Room System (LRS)-apparaten met Skype Room System Versie 1 (SRS v1)-software worden vanaf 9 oktober 2018 niet langer ondersteund.Lync Room System (LRS) devices with Skype Room System Version 1 (SRS v1) software has reached end of support on October 9, 2018. Dit betekent dat de Skype Room Systems v1-software geen productupdates of fixes meer ontvangt.This means Skype Room Systems v1 software will no longer get any product updates or fixes anymore. Klanten met Lync Room System-apparaten die Skype Room System v1-software gebruiken, wordt geadviseerd hun apparaten te upgraden naar Microsoft Teams-ruimten.Customers with Lync Room System devices using Skype Room System v1 software are advised to upgrade their devices to Microsoft Teams Rooms. Meer informatie.Learn more

BeheermogelijkhedenManagement capabilities

Wat zijn de managementervaringen voor Teams?What are the management experiences for Teams?

Net als de Skype voor Bedrijven-beheerconsole is het Microsoft Teams-beheercentrum in het Microsoft 365-beheercentrum de centrale locatie om nieuwe Teams-ervaringen te beheren.Like the Skype for Business Admin Console, the Microsoft Teams admin center within the Microsoft 365 admin center is the single place to administer new Teams experiences. Met dit portal kunnen beheerders aangepaste beleidsregels opstellen voor aanwezigheid, chatgesprekken, apps, vergaderingen en spraak en deze beleidsregels toewijzen aan gebruikers van Teams.With this portal, we’ll be able to create custom presence, chat, app, meeting, and voice policies and assign those policies to Teams users.

Compatibiliteit met apparatenDevice compatibility

Kan ik Teams gebruiken op Surface Hub?Can I use Teams on Surface Hub?

Teams-vergaderingen zijn nu beschikbaar op Surface Hub met mogelijkheden om te bellen en te vergaderen.Teams meetings is now available on Surface Hub with Calling and Meetings experience. U vindt meer informatie in Microsoft Teams implementeren voor Surface Hub.For more information, see Deploy Microsoft Teams for Surface Hub.

Blijven de huidige IP-telefoons (3PIP) van derden werken met Microsoft Teams?Will current third-party IP (3PIP) phones continue to work with Microsoft Teams? En zo ja, hoelang?And if so, how long?

Na de buitengebruikstelling op 31 juli 2021 van Skype voor Bedrijven Online kunnen gebruikers met 3PIP-apparaten die alleen naar Teams zijn gemigreerd, hun 3PIP-apparaten met een beperkte set functies blijven gebruiken tot 31 juli 2023.After the Skype for Business Online retirement date of July 31, 2021, users with 3PIP devices who have been migrated over to Teams only will be able to continue using their 3PIP devices with a limited set of functionalities until July 31, 2023.

Werken online telefoons die gecertificeerd zijn voor Skype voor Bedrijven ook met Teams?Will certified Skype for Business online phones work with Teams?

Lees Certified Skype for Business Online Phones and what this means for Teams (Online telefoons gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en wat dit betekent voor Teams) voor antwoorden op uw vragen in verband met de compatibiliteit van telefoons.For questions related to phone compatibility, read Certified Skype for Business Online Phones and what this means for Teams.