Veelgestelde vragen - Skype voor Bedrijven upgraden naar Microsoft TeamsFAQ - Upgrading from Skype for Business to Microsoft Teams

Tip

Bekijk de volgende video‘s voor hulp bij het plannen van een succesvolle upgrade van Skype voor Bedrijven naar Microsoft Teams:Watch the following videos for guidance on planning a successful upgrade from Skype for Business to Microsoft Teams:

Visie voor Intelligente CommunicatieIntelligent Communications vision

Wat is de visie van Microsoft voor Intelligente communicatie (ook wel visie voor Geïntegreerde communicatie genoemd)?What is Microsoft’s vision for Intelligent Communications (aka Unified Communications vision)?

Office 365 is zeer succesvol: meer dan 155 miljoen commerciële actieve gebruikers rekenen elke maand op Office 365 om hun werk uit te voeren. Nu willen we de mogelijkheden van Skype voor Bedrijven in de cloud naar Teams brengen, zodat we één hub kunnen aanbieden voor teamwerk, met ingebouwde, volledig geïntegreerde spraak en video. Door de communicatie sterk te integreren in de apps waarmee de teams elke dag samenwerken, naast AI, Microsoft Graph, LinkedIn en andere data- en cognitieve services, maken we intelligente communicatie mogelijk. Het gevolg is een ware revolutie voor de manier waarop we bellen en vergaderen.We’ve enjoyed great success across Office 365 with over 155M monthly commercial active users counting on Office 365 to get their work done. We are now aiming to bring the capabilities of Skype for Business in the cloud into Teams to deliver a single hub for teamwork, with built-in, fully integrated voice and video. By tightly weaving communications into the apps teams use to collaborate every day, alongside AI, Microsoft Graph, LinkedIn, and other data and cognitive services, we are enabling Intelligent Communications by revolutionizing calling and meeting experiences.

Waarom zijn jullie van plan om Skype voor Bedrijven en Teams samen te brengen?Why are you planning on bringing Skype for Business and Teams together?

Omdat mensen steeds vaker in team samenwerken, zien we een gelegenheid om onze communicatiemogelijkheden naadloos in Teams te integreren, zodat gebruikers hun gesprekken, contacten en inhoud op één plaats kunnen samenhouden. Wij menen dat Teams ook een moderne cloudinfrastructuur biedt waarmee wij voordeel kunnen halen uit onze activa voor artificiële intelligentie, zoals AI, Microsoft Graphs en LinkedIn, om intelligente communicatie mogelijk te maken. Met Teams kunnen wij nieuwe functies ter beschikking stellen voor vergaderingen en gesprekken, waaronder de voorbereiding, de uitvoering en follow-ups nadien.As users are working on more teams, we see the opportunity to more seamlessly integrate our communication capabilities into Teams so users can have a single place for their conversations, contacts, and content. We believe Teams also provides a modern cloud infrastructure that enables us to take advantage of our assets for artificial intelligence, such as AI, Microsoft Graph, and LinkedIn, to deliver intelligent communications. With Teams, we’re creating new experiences for meetings and calling, including preparation, delivery, and follow-up.

Is er een vaste deadline voor de overstap van klanten van Skype voor Bedrijven Online naar Teams?Is there a firm deadline by which customers need to move from Skype for Business Online to Teams?

Customers can determine the timing for moving to Teams that best meets their needs. Customers not quite ready to upgrade can still realize the benefits of Teams by adopting it alongside Skype for Business. To learn more, read Understand Teams and Skype for Business coexistence and interoperability.Customers can determine the timing for moving to Teams that best meets their needs. Customers not quite ready to upgrade can still realize the benefits of Teams by adopting it alongside Skype for Business. To learn more, read Understand Teams and Skype for Business coexistence and interoperability.

Om ook kleinere klanten te ondersteunen die mogelijk niet de nodige IT-resources hebben, biedt Microsoft assistentie met geautomatiseerde upgrades van Skype voor Bedrijven Online naar Teams. In aanmerking komende klanten worden op de hoogte gehouden van de upgrade via e-mails en meldingen in het Berichtencentrum. Aanvullende informatie wordt in de verdere communicatie verstrekt.In effort to support smaller customers that may not have dedicated IT resources, Microsoft is assisting with automated upgrades from Skype for Business Online to Teams. Eligible customers will be notified of the upgrade through emails and Message Center notifications. Additional details are provided in the communications.

Wat is de toekomst van Skype voor Bedrijven Server?What is the future of Skype for Business Server?

We recognize that customers are using Skype for Business Server and many need to continue to use Skype for Business on-premises for some users or geographies due to their requirements. In these instances, we encourage organizations to adopt Teams in conjunction with Skype for Business on-premises to drive teamwork and collaboration as well as integration with other productivity apps. The latest version of Skype for Business Server 2019 was released in October 2018.We recognize that customers are using Skype for Business Server and many need to continue to use Skype for Business on-premises for some users or geographies due to their requirements. In these instances, we encourage organizations to adopt Teams in conjunction with Skype for Business on-premises to drive teamwork and collaboration as well as integration with other productivity apps. The latest version of Skype for Business Server 2019 was released in October 2018.

Wat gebeurt er met het merk Skype?What will happen to the Skype brand?

We willen het overkoepelende merk Skype, dat bestaat uit een groep communicatiemogelijkheden voor consumenten en commerciële gebruikers, behouden. Skype blijft onze productnaam voor ons consumentenaanbod en Skype voor Bedrijven blijft de productnaam voor de on-premises server. Het Skype-merk zal ook worden gebruikt voor spraak- en videomogelijkheden binnen Teams.We remain committed to the overall Skype brand, which represents a family of communications capabilities across our consumer and commercial segments. Skype remains the product name for our consumer offer and Skype for Business remains as the product name for the on-premises server. The Skype brand will also surface in voice and video experiences within Teams.

Wat zijn de voordelen van de back-end-infrastructuur van Teams?What are the benefits of Teams' back-end infrastructure?

Teams wordt ondersteund door de nieuwe back-end-infrastructuur van Skype. Het is gemaakt voor de cloud op basis van een uiterst schaalbare microservicesarchitectuur die efficiënt omgaat met de bandbreedteconsumptie, die een robustere telemetrie verschaft en die zorgt dat onderhoud en upgrades kunnen worden doorgevoerd met een minimale verstoring van de activiteiten. Als gevolg hiervan zien gebruikers dat mensen sneller deelnemen aan vergaderingen en kunnen ze hun browser vlotter gebruiken zonder invoegtoepassingen te hoeven downloaden. Dankzij deze moderne infrastructuur wordt het gemakkelijk om gebruik te maken van Microsoft Cognitive Services, waaronder functies voor transcriptie, vertaling, spraakherkenning en machine learning, en kan de communicatie en samenwerking eenvoudiger en effectiever worden gemaakt.Supported by the new Skype back-end infrastructure, Teams is built for the cloud on a highly scalable microservices architecture that’s efficient in bandwidth consumption, provides more robust telemetry, and enables maintenance and upgrades with minimal disruption. As a result, users will see faster meeting join times and a better browser experience without needing to download plug-ins. This modern infrastructure makes it easy to tap into Microsoft Cognitive Services—which include transcription, translation, speech recognition, and machine learning capabilities—and have the power to make communication and collaboration easier and more effective.

Wat betekent dit voor bestaande klanten van Office 365?What does this mean for existing Office 365 customers?

Wij brengen de belangrijkste mogelijkheden van Skype voor Bedrijven in Office 365 geleidelijk naar Teams, samen met nieuwe en vernieuwende functies voor spraak, video en vergaderingen. Wij moedigen alle klanten van Office 365 aan om Teams nu al onafhankelijk of naast Skype voor Bedrijven te gebruiken.We’re bringing the key set of Skype for Business capabilities in Office 365 into Teams over time along with new voice, video, and meetings innovation. We encourage all Office 365 customers to start using Teams today, whether independently or side-by-side with Skype for Business.

Blijven jullie investeren in de verbetering van Skype voor Bedrijven Online?Will you continue to invest in improving Skype for Business Online?

Onze visie voor het samenbrengen van Intelligente communicatie en samenwerking is gericht op Teams. We zijn van plan om de service en client van Skype voor Bedrijven te blijven ondersteunen in Office 365. We zijn van plan om de toegang van clients van Skype voor Bedrijven tot de on-premises server en online services te blijven ondersteunen. Momenteel is er nog geen datum voorzien voor het einde van de ondersteuning.Our vision for bringing together Intelligent Communications and collaboration is focused on Teams. We plan to continue to support the Skype for Business service and client in Office 365. We plan to continue to support the Skype for Business clients to access on-premises server and online services. There is no end-of-support date at this time.

Starting October 1, 2018, new Office 365 customers with fewer than 500 seats will be onboarded to Teams and will not have access to Skype for Business Online. Tenants already using Skype for Business Online will be able to continue doing so (including provisioning new users) until they complete their transition to Teams. To learn more please read Microsoft Teams is now the primary client for meetings and calling in Office 365.Starting October 1, 2018, new Office 365 customers with fewer than 500 seats will be onboarded to Teams and will not have access to Skype for Business Online. Tenants already using Skype for Business Online will be able to continue doing so (including provisioning new users) until they complete their transition to Teams. To learn more please read Microsoft Teams is now the primary client for meetings and calling in Office 365.

Wat beveelt u aan voor klanten die momenteel bezig zijn met de implementatie of de planning voor de implementatie van Skype voor Bedrijven in Office 365?What do you recommend for customers who are currently in the process of deploying—or planning to deploy—Skype for Business in Office 365?

Klanten moeten de Microsoft 365-roadmap evalueren om te bepalen of de mogelijkheden voldoen aan zakelijke behoeften en timingvereisten. Als dat zo is, moeten ze hun strategie aanpassen om alleen Teams te implementeren. De planning en investeringen in infrastructuur, zoals netwerkbeoordelingen, zullen de implementatie van Teams ten goede komen. We moedigen alle nieuwe klanten van Office 365 aan om Teams nu al onafhankelijk of naast Skype voor Bedrijven te gebruiken.Customers should evaluate the Microsoft 365 Roadmap to determine whether capabilities will meet business needs and timing requirements. If so, they should adjust their strategy to deploy Teams only. Planning and infrastructure investments such as network assessments will accrue to Teams deployment. We encourage all new Office 365 customers to start using Teams, independently of or in parallel with Skype for Business.

Welke ondersteuning bieden jullie klanten die wensen over te stappen naar Teams, in het bijzonder klanten die aanzienlijk hebben geïnvesteerd in Skype voor Bedrijven Online?What support are you offering customers who want to move to Teams, especially those who have made significant investments in Skype for Business Online?

Customers may continue to use Skype for Business Online until Teams meets their business needs. We’ll assist customers who want to move users to Teams with tools and guidance to control and manage the process. Prescriptive guidance and best practices will be available at https://aka.ms/Skype2Teams. We’ll help ease the transition for users new to Teams with a specialized first-run experience and in-product coach marks. FastTrack, instructor-led training, customer support, and partners will be available to help guide customers through the transition.Customers may continue to use Skype for Business Online until Teams meets their business needs. We’ll assist customers who want to move users to Teams with tools and guidance to control and manage the process. Prescriptive guidance and best practices will be available at https://aka.ms/Skype2Teams. We’ll help ease the transition for users new to Teams with a specialized first-run experience and in-product coach marks. FastTrack, instructor-led training, customer support, and partners will be available to help guide customers through the transition.

Wat betekent dit vanuit het oogpunt van de licentieverlening? Hoe betalen klanten voor services voor intelligente communicatie in Teams?What does this mean from a licensing perspective? How will customers pay for Intelligent Communications services in Teams?

Teams is beschikbaar in de Office 365-suites. Mogelijkheden die momenteel premium workloads zijn in Skype voor Bedrijven Online zullen ook in Teams premium workloads zijn. Bestaande licenties van klanten zullen worden overgezet naar Teams. Als een klant bijvoorbeeld het zelfstandige pakket voor audiovergaderingen of E5 heeft aangekocht voor Skype voor Bedrijven, dan zal de functie Audiovergaderingen in Teams worden ingeschakeld in de vorm waarin ze vandaag beschikbaar is.Teams is available in Office 365 suites. Capabilities that are premium workloads in Skype for Business Online today will continue to be premium workloads in Teams. Existing licensing investments made by customers will carry forward to Teams. For example, if a customer has purchased Audio Conferencing standalone or as part of E5 with Skype for Business, Audio Conferencing will be enabled in Teams as it’s available today.

Plant Microsoft geplande upgrades?Is Microsoft planning scheduled upgrades?

Momenteel hebben we geen plannen om upgrades te plannen voor zakelijke klanten. Klanten kunnen ervoor kiezen om over te stappen op Teams wanneer ze de functies nodig hebben. We zullen beheerders en gebruikers de nodige hulpmiddelen en richtlijnen aanreiken om hen te helpen bij de overstap naar Teams.Currently, we have no plans to schedule upgrades for enterprise customers. Customers can choose to move to Teams as the capabilities meet their business needs. We’ll empower administrators and users with tools and guidance to assist them in the transition to Teams.

Om ook kleinere klanten te ondersteunen die mogelijk niet de nodige IT-resources hebben, biedt Microsoft assistentie met geautomatiseerde upgrades van Skype voor Bedrijven Online naar Teams. In aanmerking komende klanten worden op de hoogte gehouden van de upgrade via e-mails en meldingen in het Berichtencentrum. Aanvullende informatie wordt in de verdere communicatie verstrekt.In effort to support smaller customers that may not have dedicated IT resources, Microsoft is assisting with automated upgrades from Skype for Business Online to Teams. Eligible customers will be notified of the upgrade through emails and Message Center notifications. Additional details are provided in the communications.

Upgrade van Skype voor Bedrijven naar TeamsSkype for Business to Teams upgrade

Hoe lang duurt het om mijn organisatie te upgraden naar Teams?How long will it take to upgrade my organization to Teams?

Your organization's journey from Skype for Business to Teams can be defined by you. To assist in your planning and execution, you can choose from two core upgrade paths, Upgrade Basic and Upgrade Pro. Upgrade Basic is for smaller organizations or those with low Skype for Business adoption or core workloads such as IM, and is designed to upgrade your entire organization to Teams at once. Upgrade Pro is for organizations with expanded functionality who’d benefit from a more phased upgrade approach. Review both paths to determine the optimal approach for your organization.Your organization's journey from Skype for Business to Teams can be defined by you. To assist in your planning and execution, you can choose from two core upgrade paths, Upgrade Basic and Upgrade Pro. Upgrade Basic is for smaller organizations or those with low Skype for Business adoption or core workloads such as IM, and is designed to upgrade your entire organization to Teams at once. Upgrade Pro is for organizations with expanded functionality who’d benefit from a more phased upgrade approach. Review both paths to determine the optimal approach for your organization.

Waarom zie ik geen modus Alleen Teams in het beheercentrum voor Microsoft Teams?Why don’t I see a “Teams Only” mode in the Microsoft Teams admin center?

We’ll be enabling this mode over the coming weeks. Further, you’ll see additional coexistence modes lighting up, enabling your organization to manage the Skype for Business to Teams journey that’s right for your organization. Learn more about the coexistence and upgrade modes that are available or will be available soon.We’ll be enabling this mode over the coming weeks. Further, you’ll see additional coexistence modes lighting up, enabling your organization to manage the Skype for Business to Teams journey that’s right for your organization. Learn more about the coexistence and upgrade modes that are available or will be available soon.

Wat betekent het om Teams “klaar” te hebben voor mijn organisatie?What does it mean to have Teams “be ready” for my organization?

As an existing Skype for Business customer, you’ll know Teams is ready when it meets the Skype for Business functionality that’s currently enabled and active in your organization. Aligning your upgrade with the availability of relevant functionality will help ease your users’ transition from Skype for Business to Teams. In addition to understanding when Teams might be ready for your organization, you also want to plan for your organization’s readiness for Teams, from validating technical readiness to implementing a user readiness and acceptance strategy.As an existing Skype for Business customer, you’ll know Teams is ready when it meets the Skype for Business functionality that’s currently enabled and active in your organization. Aligning your upgrade with the availability of relevant functionality will help ease your users’ transition from Skype for Business to Teams. In addition to understanding when Teams might be ready for your organization, you also want to plan for your organization’s readiness for Teams, from validating technical readiness to implementing a user readiness and acceptance strategy.

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op mijn upgrade?What should I do to prepare for my upgrade?

A successful upgrade will include validating technical readiness in addition to user acceptance readiness. Even if you determine your organization isn’t quite ready to upgrade to Teams, you can begin the planning process today. Further, you can start realizing the value of Teams by enabling Teams alongside Skype for Business. Get started on your Skype to Teams journey today.A successful upgrade will include validating technical readiness in addition to user acceptance readiness. Even if you determine your organization isn’t quite ready to upgrade to Teams, you can begin the planning process today. Further, you can start realizing the value of Teams by enabling Teams alongside Skype for Business. Get started on your Skype to Teams journey today.

Mijn organisatie gebruikt Teams nu al naast Skype voor Bedrijven. Mag ik Skype voor Bedrijven zomaar uitschakelen?My organization is already running Teams alongside Skype for Business. Can I just disable Skype for Business?

No, you'll want to switch users to Teams Only mode to complete the upgrade to Teams. If your organization is ready to upgrade to Teams, take time to communicate to users to let them know what’s happening and allow them to acclimate to Teams. This will help ensure they have a positive upgrade experience and help alleviate calls to your helpdesk. For sample communication templates, download our Upgrade Success Kit.No, you'll want to switch users to Teams Only mode to complete the upgrade to Teams. If your organization is ready to upgrade to Teams, take time to communicate to users to let them know what’s happening and allow them to acclimate to Teams. This will help ensure they have a positive upgrade experience and help alleviate calls to your helpdesk. For sample communication templates, download our Upgrade Success Kit.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het upgradeproces?Who can I contact if I have questions about the upgrade process?

Voor vragen met betrekking tot uw upgrade kunt u contact opnemen met uw huidige contactpunten, zoals uw toegewezen Microsoft-accountteam, -partner of FastTrack. U kunt ook een helpticket openen in uw Beheercentrum van Microsoft Teams.For questions related to your upgrade, reach out to your current points of contact, which might include your assigned Microsoft account team, partner, or FastTrack. Alternatively, you can open a help ticket from within your Microsoft Teams admin center.

Moet ik alle gebruikers van mijn tenant samen upgraden of kan ik ervoor kiezen om telkens alleen geselecteerde gebruikers te upgraden?Do I upgrade all users on my tenant together, or can I opt to upgrade select users at a time?

You have the flexibility to upgrade users as Teams meets your needs, whether it’s individuals, groups of users, or your entire organization. To help understand the optimal approach for your organization, review the various coexistence and upgrade modes that you can enable.You have the flexibility to upgrade users as Teams meets your needs, whether it’s individuals, groups of users, or your entire organization. To help understand the optimal approach for your organization, review the various coexistence and upgrade modes that you can enable.

Wat gebeurt er nadat mijn gebruikers geüpgraded zijn?What happens after my users are upgraded?

Het volgende gebeurt nadat uw gebruikers geüpgraded zijn naar Teams (modus Alleen Teams):After your users are upgraded to Teams (Teams only mode):

  • Hun Skype voor Bedrijven-client zal worden uitgeschakeld voor gebruik, aangezien alle chats en gesprekken naar Teams gaan. Deze client wordt nog steeds gebruikt voor eerder geplande vergaderingen in Skype voor Bedrijven. Als deze bureaubladclient wordt verwijderd, worden gebruikers omgeleid om toegang te krijgen tot eerder geplande vergaderingen in Skype voor Bedrijven via Skype voor Bedrijven-web-app.Their Skype for Business client will be disabled for use as all chat and calls will go to Teams. This client will continue to be used for previously scheduled Skype for Business meetings. If this desktop client is uninstalled, users will be redirected to access previously scheduled Skype for Business meetings via the Skype for Business web app.

  • Alle vergaderingen in Skype voor Bedrijven die vóór de upgrade waren gepland, werken zoals het hoort, maar alle nieuwe vergaderingen worden gepland in Teams.Any Skype for Business meetings scheduled before the upgrade will work as designed, but all new meetings will be scheduled in Teams.

  • Als gebruikers proberen zich aan te melden bij Skype voor Bedrijven ontvangen ze een melding van hun client dat ze zijn geüpgraded naar Teams.If users attempt to sign in to Skype for Business, they’ll get a notification from their client that they’ve been upgraded to Teams.

  • Gebruikers moeten de Skype voor Bedrijven-client handmatig verwijderen op hun mobiele apparaat.Users will need to manually uninstall the Skype for Business client on their mobile device.

Kunnen gebruikers nog steeds Skype voor Bedrijven gebruiken nadat ik de upgrademelding in hun client heb geactiveerd?Will users still be able to use Skype for Business after I activate the upgrade notification in their client?

Yes. The upgrade notification will simply alert users that Skype for Business will be upgrading to Teams and invite them to get started with Teams, if they haven’t already. We recommend complementing this notification with an awareness campaign (emails, FAQs, helpdesk readiness, posters/signage) to communicate further details specific to your organization, such as timing for the upgrade, calls-to-action for the user, access to training, and so on. For communication templates, download our Upgrade Success Kit.Yes. The upgrade notification will simply alert users that Skype for Business will be upgrading to Teams and invite them to get started with Teams, if they haven’t already. We recommend complementing this notification with an awareness campaign (emails, FAQs, helpdesk readiness, posters/signage) to communicate further details specific to your organization, such as timing for the upgrade, calls-to-action for the user, access to training, and so on. For communication templates, download our Upgrade Success Kit.

Roadmap voor overstap van Skype naar TeamsSkype to Teams Roadmap

Hoe kunnen klanten te weten komen wanneer de mogelijkheden van Skype voor Bedrijven beschikbaar zijn in Teams?How can customers learn when Skype for Business capabilities will be available in Teams?

Raadpleeg de Microsoft 365-roadmap.See the Microsoft 365 Roadmap.

Welke API’s en SDK’s zullen beschikbaar zijn voor Teams?Which APIs and SDKs will be made available for Teams?

Ga naar het ontwikkelaarsplatform van Microsoft Teams voor informatie over beschikbare API's en SDK's.Please visit the Microsoft Teams developer platform for information about available APIs and SDKs.

Ondersteunen jullie ontwikkelingen van derde partijen in Teams?Will you support third-party development opportunities in Teams?

Ja, de integratie van apps is een van de belangrijkste voordelen van de overstap naar Teams.Yes, app integration is one of the key benefits of adopting Teams. Momenteel ondersteunen we bots, connectors en extensies van derden in Teams.We currently support third-party bots, connectors, and extensions in Teams. Daarnaast hebben we een groot ecosysteem van invoegtoepassingen beschikbaar in de appstore van Microsoft Teams.In addition, we have a large ecosystem of add-ins available in the Microsoft Teams app store.

Is Teams beschikbaar voor Office 365 Education?Is Teams available in Office 365 Education?

Teams is beschikbaar in alle licenties van de Office 365 for Education-suite: Education, Education Plus en Education E5, maar ook voor bestaande klanten van Education E3 die E3 hebben aangekocht voordat het pakket buiten gebruik werd gesteld.Teams is available in all Office 365 for Education suite licensing: Education, Education Plus, and Education E5, in addition to existing Education E3 customers who purchased E3 before it was retired.

Hebben jullie plannen om Teams aan te bieden in de Government Community Cloud (GCC)?Do you have plans to offer Teams in the government community cloud (GCC)?

[Hier](plan-for-government-gcc.md) vindt u meer informatie over de beschikbaarheid van Teams voor de Amerikaanse Government Cloud Community (GCC).Additional information on Teams availability for the US Government Cloud Community (GCC) can be found [here](plan-for-government-gcc.md).

BelmogelijkhedenCalling capabilities

Wat zijn de plannen voor de online spraakfuncties van Microsoft?What is the plan for Microsoft’s online voice capabilities?

Ons actuele Telefoonsysteem (vroeger Cloud PBX genoemd) en onze actuele belmogelijkheden zijn aan Teams toegevoegd.We’ve added our currently available Phone System (formerly known as Cloud PBX) and calling capabilities to Teams. Bovendien zijn bepaalde functies die eerder alleen beschikbaar waren in Skype voor Bedrijven Server, nu beschikbaar in Microsoft Teams.In addition, there are some features that were formerly only available in Skype for Business Server that are now available in Microsoft Teams. Hier vindt u aanvullende informatie.Additional information can be found here.

Wat moeten klanten doen die het Telefoonsysteem (Cloud PBX) al hebben geïmplementeerd in Skype voor Bedrijven Online?What is the guidance for customers already deployed on Phone System (Cloud PBX) in Skype for Business Online?

Klanten moeten eerst de Teams-roadmap evalueren om na te gaan wanneer de functies ervan zullen aansluiten op hun zakelijke behoeften.Customers should evaluate the Teams roadmap to determine when capabilities will meet their business needs. We moedigen alle klanten van Office 365 aan om Teams nu al onafhankelijk of naast Skype voor Bedrijven te gebruiken.We encourage all Office 365 customers to start using Teams, independently of or in parallel with Skype for Business.

Wanneer kunnen hybride klanten overstappen naar Teams?When will hybrid customers be able to move to Teams?

We zijn van plan om de koppeling van trunks of telefoniesystemen van derde partijen met Office 365 eenvoudiger te maken, op basis van feedback van klanten.We’ve simplified how customers connect trunks or third-party telephony systems to Office 365, based on customer feedback. Om te bellen, kunnen klanten die hun eigen telefoondienst naar Teams willen brengen, dit nu doen met de algemene beschikbaarheid van Directe Routering.For calling, customers interested in bringing their own telephone service to Teams can now do so with the general availability of Direct Routing. Directe routering en Abonnementen zijn de twee keuzes voor kiestoon in Microsoft Teams.Direct Routing and Calling Plans are the two choices for dial tone in Microsoft Teams.

Mogelijkheden voor berichtenMessaging capabilities

Zullen mensgerichte gesprekken beschikbaar zijn in de nieuwe clent?Will people-centric conversations be available in the new client?

Een van de voordelen van het gebruik van Teams is dat gebruikers toegang krijgen tot nieuwe communicatiefuncties.One of the advantages of using Teams is that users gain access to new communication features. Alle chatgesprekken zijn mensgericht in Teams.All chat is people-centric in Teams. Gebruikers kunnen hun volledige chatgeschiedenis met andere gebruikers gemakkelijk nakijken via hun client of browser.Users can easily review their entire history of chat with other users from their client or browser. Het is gemakkelijker om zoekopdrachten uit te voeren.Searches are easier to execute.

Mogelijkheden voor vergaderingenMeeting capabilities

Verschilt de dekking voor audiovergaderingen in Teams van die van Skype voor Bedrijven?Is Audio Conferencing coverage in Teams different in Skype for Business?

De dekking van audiovergaderingen verandert niet nu ze beschikbaar zijn in Teams.There will be no change in the coverage for Audio Conferencing as a result of its availability in Teams. De huidige dekking van de meer dan 90 landen en meer dan 400 steden blijft bestaan in beide producten.The coverage of 90+ countries and 400+ cities we have today will continue to persist in both products. Raadpleeg Beschikbaarheid land/regio voor audiovergaderingen en belabonnementen voor de actuele lijst.For the current list, see Country and region availability for Audio Conferencing and Calling Plans.

Worden externe televergaderingproviders ondersteund in Teams?Are third-party audio conferencing providers (ACP) supported in Teams?

Er zijn momenteel geen plannen om externe televergaderingproviders te ondersteunen in Teams.There are no plans to support third-party audio conferencing providers (ACP) in Teams. We zijn ervan overtuigd dat de audiovergaderingen voor klanten van Teams en Skype voor Bedrijven het best via onze audiovergaderingservices in Office 365 (voorheen Vergaderen via PSTN) verlopen.We believe the best audio conferencing experience for customers using Teams and Skype for Business will be to use our Audio Conferencing services in Office 365 (formerly PSTN Conferencing). Klanten die gebruik willen maken van onze ondersteuning voor televergaderingproviders in vergaderingen in Skype voor Bedrijven kunnen onze Skype voor Bedrijven-client blijven gebruiken.Customers who need to leverage our ACP support in Skype for Business meetings can continue to use their Skype for Business client. Voor vergaderingen die binnen de Teams-client gepland worden, zullen alleen de audiovergaderingservices van Office 365 ondersteund worden.Meetings scheduled within the Teams client will only support the Audio Conferencing services of Office 365.

Wat zijn de plannen voor de ondersteuning van de interoperabiliteit voor video voor vergaderingen in Teams?What’s the plan for video interoperability support for Teams meetings?

Apparaten voor vergaderruimten zijn essentieel voor onze visie van de moderne werkplek.Meeting room devices are critical to our vision for the modern workplace. Cloudvideo-interoperabiliteitsservices ter ondersteuning van Teams-vergaderingen met bestaande VTC-systemen zijn beschikbaar via onze partners Pexip, Polycom en Blue Jeans.Cloud video interoperability services to support Teams meetings with existing VTC systems are available through our partners Pexip, Polycom, and Blue Jeans.

Zal de nieuwste generatie van Skype-ruimtesystemen versie 2 vergaderingen in Teams ondersteunen?Will the latest generation of Skype Room Systems v2 support meetings in Teams?

Wij ondersteunen nog steeds het momentum van Skype-ruimtesystemen.We continue supporting the momentum of Skype Room Systems. Er is nu een update beschikbaar voor Skype-ruimtesystemen, om te kunnen deelnemen aan Teams-vergaderingen, naast de mogelijkheid voor gebruikers om Skype-ruimtesystemen in de buurt te detecteren met behulp van proximity-detectie.A Skype Room Systems update is available to join Teams meetings, in addition to the ability for users to identify nearby Skype Room Systems with proximity detection. Dubbele schermen en panoramische videoapparaten staan op de planning voor latere releases.Dual screens and panoramic devices are planned for later releases.

Wordt Skype-ruimtesystemen versie 1 bijgewerkt om vergaderingen in Teams te ondersteunen?Will Skype Room Systems v1 be updated to support Teams meetings?

Voor Skype-ruimtesystemen versie 1 (ook wel Lync Room Systems genoemd) zal een upgrade beschikbaar zijn, zodat deze apparaten aan vergaderingen in Teams kunnen deelnemen.Skype Room Systems v1 (also known as Lync Room Systems) will have an upgrade available that will allow these devices to join Teams meetings. In het kader van deze upgradeprocedure zullen we deze apparaten ook upgraden van Windows 7 naar Windows 10 om de apparaten beter te beveiligen.As part of that upgrade process, we’ll also upgrade these devices from Windows 7 to Windows 10 to further secure the devices. Voor apparaten met aanraakschermen zult u niet langer toegang hebben tot aanraakfuncties en functies zoals inkt aanbrengen, notities bij PowerPoint en het gebruik van whiteboards. Ook de functie Voorkant van Room Touch zal niet langer werken.For those devices that use touchscreens, you’ll lose access to touch features and features such as inking, PowerPoint annotation, and Whiteboarding, and front-of-room touch to start a meeting will stop working.

BeheermogelijkhedenManagement capabilities

Welke nieuwe beheermogelijkheden staan op de planning?What’s planned for new management experiences?

Microsoft heeft het Beheercentrum van Microsoft Teams voor IT-professionals gelanceerd in het Microsoft 365-beheercentrum.Microsoft has launched the Microsoft Teams admin center for IT pros within the Office 365 Admin Center. Net als de beheerconsole van Skype voor Bedrijven wordt dit nieuwe portal de centrale plaats waar onze nieuwe functies zullen worden beheerd.Like the Skype for Business Admin Console, this new portal will be a single place to administer our new experiences. De initiële release van het portal, gepland voor het eerste kwartaal van 2018, is bedoeld om het beheer te ondersteunen via een beleidsmodel voor ondernemingen die alleen Teams gebruiken, ter vervanging van de bestaande beheerinterface voor Teams.The initial release of the portal, targeted for the first quarter of 2018, is designed to support administration through an enterprise-ready policy model for Teams-only customers, replacing the existing administration interface for Teams. Met dit portal kunnen we aangepaste beleidsregels opstellen voor aanwezigheid, chatgesprekken, apps, vergaderingen en spraak en deze beleidsregels toewijzen aan gebruikers van Teams.With this portal, we’ll be able to create custom presence, chat, app, meeting, and voice policies and assign those policies to Teams users.

Compatibiliteit met apparatenDevice compatibility

Kan ik Teams gebruiken op Surface Hub?Can I use Teams on Surface Hub?

Teams-vergaderingen zijn nu beschikbaar op Surface Hub met mogelijkheden om te bellen en te vergaderen.Teams meetings is now available on Surface Hub with Calling and Meetings experience. U vindt meer informatie in Microsoft Teams implementeren voor Surface Hub.For more information, see Deploy Microsoft Teams for Surface Hub.

Werken online telefoons die gecertificeerd zijn voor Skype voor Bedrijven ook met Teams?Will certified Skype for Business online phones work with Teams?

Lees Certified Skype for Business Online Phones and what this means for Teams (Online telefoons gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en wat dit betekent voor Teams) voor antwoorden op uw vragen in verband met de compatibiliteit van telefoons.For questions related to phone compatibility, read Certified Skype for Business Online Phones and what this means for Teams.