Hoe het is om als gast te werkenWhat the guest experience is like

Wanneer een gast wordt uitgenodigd voor een team, ontvangt hij per e-mail een welkomstbericht waarin info over het team staat en waarin hij kan lezen wat hij mag verwachten nu hij lid is.When a guest is invited to join a team, they receive a welcome email message that includes some information about the team and what to expect now that they're a member. De gast moet de uitnodiging in het e-mailbericht accepteren voordat hij toegang krijgt tot het team en alle kanalen ervan.The guest must redeem the invitation in the email message before they can access the team and its channels.

Schermafdruk van een voorbeeld van een bericht verwelkomingse-mail

Alle teamleden zien in de kanaalthread een bericht dat de teameigenaar een gast heeft toegevoegd, met vermelding van de naam van de gast.All team members see a message in the channel thread announcing that the team owner has added a guest and providing the guest's name. Iedereen van het team kan gemakkelijk zien wie een gast is.Everyone on the team can identify easily who is a guest. Zoals in de volgende screenshot van een monster team, geeft een spandoek "gasten dit team heeft" en een label '(Gast)' wordt weergegeven naast de naam van elke gast.As shown in the following screenshot of a sample team, a banner indicates "This team has guests" and a "(Guest)" label appears next to each guest's name.

![Schermafbeelding weergegeven banner melding gastgebruikers] (media/guest-experience-image2.png "Screenshot toont een deel van de channel Marketing voor Noordenwind, met de melding op de bovenste informatieregel met de mededeling dat het team gasten heeft en gebruikers die gasten zijn worden aangeduid met het woord GAST naast hun naam.")Screenshot showing banner notification guest users

Vergelijking van de team-lid en Gast-mogelijkhedenComparison of team member and guest capabilities

In de volgende tabel worden de functies die in Microsoft Teams ter beschikking staan van de teamleden van een organisatie vergeleken met de functies die beschikbaar zijn voor een gastgebruiker van het team.The following table compares the Microsoft Teams functionality available for an organization's team members to the functionality available for a guest user on the team.

Mogelijkheden voor teamsCapability in Teams Gebruiker van Teams in de organisatieTeams user in the organization GastgebruikerGuest user
Een kanaal makenCreate a channel
Deze instelling wordt beheerd door teameigenaars.Team owners control this setting.
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Deelnemen aan een privéchatgesprekParticipate in a private chat
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Deelnemen aan een gesprekParticipate in a channel conversation
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Berichten plaatsen, verwijderen en bewerkenPost, delete, and edit messages
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Een kanaalbestand delenShare a channel file
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Een chatbestand delenShare a chat file
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Apps toevoegen (tabs, bots of connectors)Add apps (tabs, bots, or connectors)
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Vergaderingen maken of toegang tot schema 'sCreate meetings or access schedules
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Toegang tot OneDrive voor Business-opslagAccess OneDrive for Business storage
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Beleid voor gasttoegang voor de volledige tenant en teams/kanalen makenCreate tenant-wide and teams/channels guest access policies
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Een gebruiker van buiten het domein van de Office365-tenant uitnodigenInvite a user outside the Office 365 tenant's domain
Deze instelling wordt beheerd door teameigenaars.Team owners control this setting.

Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Een team makenCreate a team
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Een openbaar team zoeken en er lid van wordenDiscover and join a public team
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark
Organisatieschema weergevenView organization chart
Een pictogram van een vinkjeAn icon depicting a check mark

De volgende tabel bevat de functies roepen en vergadering beschikbaar voor gasten.The following table shows the calling and meeting features available to guests.

De functie aanroepenCalling feature GastGuest E1 en E3E1 and E3 user E5 en EV-gebruikerE5 and EV user
VOIP-oproepenVOIP calling JaYes JaYes JaYes
Groep-callingGroup calling JaYes JaYes JaYes
Core oproep besturingselementen ondersteund (wachtruimte, dempen, video in- of uitschakelen, delen van het scherm)Core call controls supported (hold, mute, video on/off, screen sharing) JaYes JaYes JaYes
Doel van de overdrachtTransfer target JaYes JaYes JaYes
Een gesprek kunt overbrengenCan transfer a call JaYes JaYes JaYes
Consultatieve overdracht kanCan consultative transfer JaYes JaYes JaYes
Andere gebruikers kunnen toevoegen aan een gesprek via VOIPCan add other users to a call via VOIP JaYes JaYes JaYes
Gebruikers op telefoonnummer kunt toevoegen aan een gesprekCan add users by phone number to a call NeeNo NeeNo JaYes
Voorwaarts doelForward target NeeNo JaYes JaYes
Gesprek groep doelCall group target NeeNo JaYes JaYes
Onbeantwoorde doelUnanswered target NeeNo JaYes JaYes
Het doel van een aanroep van federatieve kan zijnCan be the target of a federated call NeeNo JaYes JaYes
Een federatieve kunt bellenCan make a federated call NeeNo JaYes JaYes
Kan onmiddellijk in kennis van hunCan immediately forward their calls NeeNo NeeNo JaYes
Hun gesprekken kunt tegelijkertijd ringCan simultaneously ring their calls NeeNo NeeNo JaYes
Kan de onbeantwoorde gesprekken rondsturenCan route their unanswered calls NeeNo NeeNo JaYes
Gemiste oproepen naar voicemail kunnen gaanMissed calls can go to voicemail NeeNo Geen1No1 JaYes
Een telefoonnummer die gesprekken kunnen ontvangenHave a phone number that can receive calls NeeNo NeeNo JaYes
Telefoonnummers kunt bellenCan dial phone numbers NeeNo NeeNo JaYes
Kan toegang tot instellingen bellenCan access call settings NeeNo NeeNo JaYes
Voicemail begroeting kunt wijzigenCan change voicemail greeting NeeNo Geen1No1 JaYes
Beltonen kunt wijzigenCan change ringtones NeeNo NeeNo JaYes
TTY ondersteuntSupports TTY NeeNo NeeNo JaYes
Gemachtigden kunnen hebbenCan have delegates NeeNo NeeNo JaYes
Een gemachtigde kan wordenCan be a delegate NeeNo NeeNo JaYes

1 deze functie is binnenkort beschikbaar.1 This feature will be available soon.

Notitie

De Office365-beheerder bepaalt welke functies beschikbaar zijn voor gasten.Office 365 admins control the features available to guests.

Gasttoegang vs. externe toegang (federatie)Guest access vs. external access (federation)

Externe toegang (federatie) en gasttoegang verschillen van elkaar:External access (federation) and guest access are different:

  • Gasttoegang biedt toegang aan een persoon.Guest access gives access permission to an individual. Externe toegang biedt toegang aan een heel domein.External access gives access permission to an entire domain.

  • Gasttoegang, eenmaal verleend door een teameigenaar, geeft een gast toegang tot resources, zoals kanaaldiscussies en bestanden voor een specifiek team. De gast kan chatten met andere gebruikers in het team waarvoor ze zijn uitgenodigd.Guest access, once granted by a team owner, allows a guest to access resources, such as channel discussions and files, for a specific team, and chat with other users in the team they have been invited to. Bij externe toegang (gefedereerde chat) hebben de externe chatdeelnemers geen toegang tot de team- of teamresources van de uitnodigende organisatie.With external access (federated chat), the external chat participants have no access to the inviting organization’s teams or team resources. Ze kunnen alleen deelnemen aan een direct gefedereerd chatgesprek.They can only participate in one-on-one federated chat. Tenantbeheerders kunnen kiezen tussen de twee communicatieopties, afhankelijk van welk samenwerkingsniveau wenselijk is met de externe partij.Tenant admins can choose between the two communication options depending on which level of collaboration is desirable with the external party. Beheerders kunnen kiezen voor een of beide opties, afhankelijk van de behoeften van hun organisatie. We raden aan om gasttoegang in te schakelen voor een volledigere Teams-ervaring met een betere samenwerking.Admins can choose either approaches or both, depending on their organizational needs, but we recommend enabling guest access for a fuller, collaborative Teams experience.

Zie voor een gedetailleerde vergelijking externe toegang beheren.For a detailed comparison, see Manage external access.

Veelgestelde vragenFrequently asked questions

Q.Q. Hoe laat ik een organisatie die ik heb uitgenodigd?How do I leave an organization that I've been invited to?
A.A. Als u bent uitgenodigd aan een organisatie die u niet wilt worden van de Gast, kunt u de organisatie verlaten.If you've been invited to an organization that you don't want to be a guest of, you can choose to leave the organization. Voor meer informatie gaat u naar een organisatie als een gastgebruiker verlaten.For more information, go to Leave an organization as a guest user. Ook vraagt u de beheerder van de organisatie van de huurder worden verwijderd.Alternatively, you can ask the admin of the organization to remove you from their tenant. Houd er rekening mee dat in beide gevallen u opnieuw worden uitgenodigd voor de huurder moet als u toegang wilt tot de organisatie in de toekomst.Note that in either case you'll need to be re-invited to the tenant if you want to access the organization in the future.

Q.Q. Beschikt over dezelfde mogelijkheden als leden van het team de gasten?Do guests have the same capabilities as team members?
A.A. Nee.No. Voor meer informatie over wat een gast en niet, gaat u naar de vergelijking van de team-lid en Gast mogelijkheden in dit artikel.For more information about what a guest can and cannot do, go to Comparison of team member and guest capabilities in this article.

Q.Q. Hoeveel gasten kan ik uitnodigen?How many guests can I invite?
A.A. U kunt maximaal 5 gasten per gebruiker een licentie toevoegen.You can add up to 5 guests per licensed user.

Q.Q. Hebt gasten toegang tot OneDrive voor Business?Do guests have access to OneDrive for Business?
A.A. Nee.No.

Q.Q. Gasten toegang hebben tot SharePoint-bestandenDo guests have access to SharePoint files?
A.A. Ja.Yes.

Q.Q. Kunnen de gasten zoeken in bestanden?Can guests search within files?
A.A. Nee.No.

Q.Q. Kunnen gasten bestanden koppelen?Can guests attach files?
A.A. Ja, Gast kunt bestandsbijlagen toevoegen op de volgende twee manieren:Yes, a guest can attach files in these two ways:

  • Bestanden selecteren in het linkerdeelvenster en Ga naar de locatie van het bestand.Select Files in the left pane, and then browse to the file location.
  • Uploaden van bestanden vanaf hun computer.Upload files from their computer.

Q.Q. Gast kunt downloaden van een bestand in een persoonlijk gesprek?Can a guest download a file in a private chat?
A.A. Ja, kunnen zij ontvangt een bestand van een lid in een privé chat en vervolgens downloaden naar hun bureaublad.Yes, they can receive a file from a member in a private chat, and then download it to their desktop.