Bekende problemen voor Microsoft TeamsKnown issues for Microsoft Teams

In dit artikel worden de bekende problemen voor Microsoft Teams opgesomd per functie.This article lists the known issues for Microsoft Teams, by feature area.

BeheerAdministration

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Auditlogboeken kunnen een onjuiste gebruikersnaam als initiator melden wanneer iemand uit een team is verwijderdAudit logs may report an incorrect username as initiator when someone has been removed from a Team
Teams-team is een moderne groep in AAD. Wanneer u een lid toevoegt/verwijdert via de gebruikersinterface van Teams, weet de stroom precies welke gebruiker de wijziging heeft gestart, en het auditlogboek weerspiegelt de juiste informatie. Als een gebruiker echter een lid toevoegt/verwijdert via AAD, wordt de wijziging gesynchroniseerd met de back-end van Teams zonder Teams te vertellen wie de actie heeft geïnitieerd. Microsoft Teams kiest de eerste eigenaar van het team als initiator, wat uiteindelijk ook wordt weerspiegeld in het auditlogboek.Teams team is a modern group in AAD. When you add/remove a member through the Teams user interface, the flow knows exactly which user initiated the change, and the Audit log reflects the correct info. However, if a user adds/removes a member through AAD, the change is synced to the Teams backend without telling Teams who initiated the action. Microsoft Teams picks the first owner of team as the initiator, which is eventually reflected in the Audit log as well.

11-5-20185/11/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Het EAF-beleid in de Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) wijst optimalisaties van de Chromium-sandbox soms onterecht aan als bedreigingen.EAF policy in the Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) can incorrectly identify Chromium sandbox optimizations as threats.
Er is een probleem met de Chromium-sandbox waarbij het beleid van Export Address Table Access Filtering (EAF) in de Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) en in de Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) optimalisaties van de Chromium-sandbox soms onterecht aanwijst als bedreigingen. Daardoor werkt Teams niet goed.There is an issue with Chromium sandbox in which the Export Address Table Access Filtering (EAF) policy in the Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) and in Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) can incorrectly identify Chromium sandbox optimizations as threats. This causes Teams to not work properly.
U kunt dit probleem vermijden door EAF voor Teams uit te schakelen. U vindt meer informatie over het probleem in Richtlijnen voor EMET-oplossingen U vindt meer informatie over Windows Defender ATP en het EAF-beleid in Customize exploit protection (Exploit Protection aanpassen)To work around this issue turn off EAF for Teams. You can read more about the issue EMET mitigations guidelines For more information about Windows Defender ATP and EAF policy, see Customize exploit protection
11-10-201810/11/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Kan geen leden aan teams toevoegen wanneer UsersPermissionToReadOtherUsersEnabled op onwaar is ingesteldUnable to add members to teams when UsersPermissionToReadOtherUsersEnabled is set to false
Als deze waarde in AAD op onwaar is ingesteld, kan de klant geen externe/interne leden toevoegen in Microsoft Teams en wordt het volgende foutbericht weergegeven: "We couldn't add member (Kan lid niet toevoegen). We ran into an issue (Er is een probleem opgetreden). Please try again later (Probeer het later opnieuw)." Leden kunnen echter wel rechtstreeks aan Office 365 Groepen worden toegevoegd.When this value is set to false in AAD, customer is unable to add external/internal members in Microsoft Teams, and the following error message is displayed: "We couldn't add member. We ran into an issue. Please try again later." However, members can be added directly to Office 365 groups.
Zet deze instelling op waar in AAD.Change this setting to true in AAD.
10-04-184/10/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Het beheerdersbeheer van tenantbrede connectors is niet langer beschikbaarAdmin management of tenant-wide Connectors is no longer available
Bij een poging om een ​​connector toe te voegen in zowel de client- als de online versie, krijgen we de foutmelding: Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later opnieuw. Set-OrganizationConfig -ConnectorsEnabled=TrueWhen trying to add a connector in both client and online version we get the error: An unexpected error occurred. Please try again. Set-OrganizationConfig -ConnectorsEnabled=True
Schakel uit met Teams-instellingen. Raadpleeg dit ondersteuningsartikel: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_o365admin-mso_teams-mso_o365b/how-to-enable-or-disable-connectors-in-office-365/33d4b2c1-00eb-420a-ad83-01a2b42ad098Disable with Teams settings. See this support article: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_o365admin-mso_teams-mso_o365b/how-to-enable-or-disable-connectors-in-office-365/33d4b2c1-00eb-420a-ad83-01a2b42ad098
21-6-176/21/17

AppsApps

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Voorwaardelijke toegang werkt mogelijk niet als u het tabblad Website in de bureaublad-app gebruiktConditional Access may not work when using the "Website" tab in the desktop app
Als voor een website, zoals een intranetportal, beleid met voorwaardelijke toegang geldt (zoals beperkingen voor browsers of IP-adressen), wordt die website mogelijk niet weergegeven als een tabblad in Teams in de bureaublad-appIf a website, such as an intranet portal, has conditional access policies (such as browser or IP address restrictions) then that website may not render as a tab inside of Teams in the desktop app
Gebruik Teams in een browser in plaats van de bureaublad-app.Use Teams in a browser instead of using the desktop app.
1-7-187/1/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
De connectoropties ontbreken voor bepaalde teamsConnector options is missing for some teams
Wanneer u met de rechtermuisknop op een kanaal klikt, is de optie Connectors niet aanwezig voor teamleden.When you right-click a channel, the Connectors option is not present for any member of the team.
De maker van het team moet over een online postvak beschikken, anders is er geen Connector-optie beschikbaar. Dit is normaal.The creator of the team must have an online mailbox; otherwise, no Connector option will be available. This is expected behavior.
26-6-20176/26/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
De app “Opdrachten” blijft zichtbaar wanneer de app uitgeschakeld is"Assignments" app remains visble when disabled
Wanneer de app "Opdrachten" uitgeschakeld is in het beheercentrum, blijft deze zichtbaar binnen de Teams-client voor gebruikers met een EDU-licentie. Als u deze selecteert wanneer hij uitgeschakeld is, wordt een foutmelding geretourneerd: "Doh! Er is iets misgegaan..."When the "Assignments" app is disabled in the admin center, it remains visible within the Teams client for EDU-licensed users. Selecting it when disabled will return an error indicating, "Doh! Something went wrong..."
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
29-12-201712/29/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Teameigenaar kan connectors niet verwijderenUnable to delete connectors as a team owner
Als een eigenaar probeert om een connector te verwijderen, in plaats van een connector toe te voegen, terwijl "Toestaan dat leden connectors maken, bijwerken en verwijderen" is uitgeschakeld, verschijnt een foutmelding waarmee wordt gemeld dat de gebruiker geen toestemming heeft om dit te doen.Attempting to delete a connector as an owner, that can otherwise add a conector, while "Allow members to create, update, and remove connectors" is disabled throws an error indicating the user does not have permission to do so.
Door “Toestaan dat leden connectors maken, bijwerken en verwijderen” tijdelijk in te schakelen, kan de eigenaar de connector verwijderen.Temporarily enabling "Allow members to create, update, and remove connectors" will allow the owner to delete the connector.
27-7-20187/27/18

AudiovergaderingenAudio Conferencing

ProbleemIssue Gedrag/symptomenBehavior/Symptoms Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
PSTN-bellers met hetzelfde nummer worden in het vergaderrooster als dezelfde gebruiker weergegeven.PSTN callers with the same "From" number are shown as the same user in meeting roster.
Wanneer meerdere PSTN-bellers een vergadering bijwonen en hun beller-id is gemaskeerd als één nummer, worden ze als één beller weergegeven in het vergaderrooster.When multiple PSTN callers join a meeting, and their caller IDs are masked as a single number, they will show up as a single caller in the meeting roster.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
25-9-20179/25/2017
Het deelvenster met informatie over de vergadering wordt af en toe niet weergegeven.Meeting Info panel is not showing up intermittently.
Het is mogelijk dat het deelvenster met informatie over de vergadering niet wordt weergegeven in de Teams-client wanneer gebruikers telefoonnummers voor de vergaderingsbrug of de vergadering-id proberen op te zoeken.Meeting Info panel may not show in Teams client when users are trying to look up for conference bridge phone numbers or conference ID.
Bekijk de gegevens van de vergadering of de agenda in Outlook om telefoonnummers voor de vergaderingsbrug of de vergadering-id op te zoeken.Look at meeting details or Outlook calendar to view conference bridge phone numbers or conference ID.
25-9-20179/25/2017
Uitnodigingen voor vergaderingen via de invoegtoepassing van Outlook bevatten onzinnige tekens in de PSTN-coördinaten voor andere landinstellingen dan die van de VS.Meeting invites from Outlook Add-in show garbage characters in PSTN coordinates for non-US locales.
Wanneer privévergaderingen worden ingesteld met de invoegtoepassing van Outlook voor Microsoft Teams op een computer met andere landinstellingen dan die van de VS, is het mogelijk dat de PSTN-coördinaten onzinnige tekens bevatten.When scheduling private meetings using Outlook Add-in for Microsoft Teams on a computer with non-US locales, PSTN coordinates may contain garbage characters.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
25-9-20179/25/2017
Voor uitbellen moeten 5 cijfers of meer worden gebruikt.Dial out needs to use 5 digits or more.
Gebruikers die tijdens een vergadering proberen uit te bellen, moeten 5 of meer cijfers typen, ook als de normalisatieregel van het kiesplan beschikbaar is om bellen met verkorte nummers te normaliseren naar E.164.Users trying to dial out from a meeting need to type in 5 or more digits, even though dial plan normalization rule is available to normalize short digit dialing to E.164.
Voor het volledige DID-nummer of de indeling van het lokale nummer in wanneer u naar buiten belt, in plaats van het interne toestelnummer.Dial out by typing the full DID number or local number format instead of internal extension number.
25-9-20179/25/2017
Het besturingselement voor naar buiten bellen wordt af en toe niet weergegeven.Dial out control is not showing up intermittently.
Het is mogelijk dat het besturingselement voor naar buiten bellen niet zichtbaar is in het deelvenster met gegevens over de vergadering.Dial out control may not be visible from the Meeting Info panel.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
25-9-20179/25/2017
Statische vergadering-id wordt niet ondersteund voor vergaderingen in Microsoft Teams.Static conference ID not supported for Microsoft Teams meetings.
Als de beheerder de standaardinstelling van een dynamische vergadering-id wijzigt in een statische vergadering-id, is deze instelling niet geldig voor vergaderingen in Microsoft Teams. Raadpleeg dynamische id's voor audiovergaderingen in uw organisatie. If the admin overrides the default setting from dynamic conference ID to static conference ID, this setting doesn't take effect for Microsoft Teams meetings. See Using Audio Conferencing dynamic IDs in your organization.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
25-9-20179/25/2017
Coördinaten van PSTN-vergaderingen zijn niet beschikbaar voor lokale gebruikers van Skype voor BedrijvenPSTN meeting coordinates are not available for Skype for Business on-premises users
Als de gebruiker een lokale gebruiker van Skype voor Bedrijven is, met een licentie van Skype voor Bedrijven Online, Audiovergaderingen en Teams, bevatten alle vergaderingen die zijn gepland met Teams geen coördinaten van PSTN-vergaderingen.If the user is a Skype for Business on-premises user, assigned with Skype for Business Online, Audio Conferencing, and Teams licenses, all meetings scheduled using Teams will not include PSTN meeting coordinates.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
1-2-20182/1/2018

VerificatieAuthentication

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Wanneer u probeert om lid te worden van Teams via Internet Explorer:of Edge blijft het programma eindeloos draaien of crasht het voordat u zich kunt aanmelden.When you try to join Teams from Internet Explorer or Edge, the program consistently loops or crashes and doesn't sign in.
Uw organisatie maakt gebruikt van Vertrouwde websites in Internet Explorer en de webtoepassing van Teams wordt niet op de correcte manier aangemeld omdat vertrouwde websites voor Teams niet toegestaan zijn.Your organization utilizes Trusted Sites in Internet Explorer and the Teams web-based application does not correctly log in because trusted sites for Teams are not allowed.
Voer de volgende wijzigingen door in de instellingen van Internet Explorer of via het Configuratiescherm, met beheerderrechten of via een groepsbeleidobject:Make the following changes to IE settings or from the Control Panel, either with Administrator rights or a Group Policy Object:
  1. Bij Internetopties > Privacy > Geavanceerd accepteert u Eigen cookies en Cookies van derden en vinkt u het vakje aan bij Cookies per sessie altijd toestaan.Under Internet Options > Privacy > Advanced, accept First-Party and Third-Party cookies, and check the box for Always allow session cookies.
  2. Klik op Internetopties > Beveiliging > Vertrouwde websites > Websites en voeg het volgende toe:Click Internet Options > Security > Trusted Sites > Sites, and add all of the following:
    • https://login.microsoftonline.com
    • https://*.teams.microsoft.comhttps://*.teams.microsoft.com

OPMERKING: valideer altijd alle vertrouwde URL’s voor Teams en voeg ze toe, en houd rekening met de vereisten uit het volgende document: URL's en IP-adresbereiken voor Office 365.NOTE: Always validate and allow all trusted URLs for Teams and the requirements from the following document: Office 365 URLs and IP address ranges.
1-11-201711/1/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Beperkingen van de invoegtoepassing van OutlookOutlook add-in limitations
Om de invoegtoepassing van Outlook te gebruiken, moet u zich via meervoudige verificatie aanmelden bij Teams. Indien meervoudige verificatie halverwege tijdens de aanmelding mislukt, kunt u zich nog altijd aanmelden bij Teams, maar ziet u een foutmelding wanneer u de invoegtoepassing probeert te gebruiken.To use the Outlook add-in, you must sign in to Teams using multi-factor authentication (MFA). If MFA fails halfway through the sign-in process, you'll still be able to sign into Teams, but you'll get an error message when you try to use the add-in.
De invoegtoepassing is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers van Windows.The add-in is only available for Windows users for the time being.
De invoegtoepassing werkt niet wanneer u een authenticatieproxy gebruikt.The add-in won't work if you're using an authentication proxy.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
2-8-20178/2/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Microsoft Teams meldt zich altijd aan bij de account van een pc die lid is van een domein.Microsoft Teams will always log into the Domain-joined PC account.
Als een gebruiker twee verschillende Teams-accounts heeft en een apparaat heeft waarvoor lidmaatschap van een domein is ingeschakeld, gebruikt Teams het profiel dat lid is van een domein op het apparaat om de gebruiker automatisch bij Teams aan te melden. Als de gebruiker wil overschakelen naar een ander Teams-account, moet deze zich handmatig afmelden bij de app en aanmeldingsgegevens voor het tweede account invoeren om zich aan te melden. Als de gebruiker zich afmeldt bij Teams en de computer opnieuw opstart, wordt de gebruiker automatisch bij Teams aangemeld met het profiel dat lid is van het domein.If a user has two different Teams accounts and has a machine with domain-joined enabled, Teams will use the domain-joined profile on the machine to automatically log the user into Teams. To switch to the other Teams account, the user must manually log out of the app and enter credentials to the second account to log in. If the user logs out of Teams and restarts the machine, upon restart, Teams will automatically log in using the domain-joined profile.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
2-8-20178/2/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Fout bij moderne verificatie - Formulierverificatie niet ingeschakeldModern authentication failure - Forms auth not enabled
Als meervoudige verificatie mislukt, kunt u de web-app gebruiken voor de verificatie.When there is an initial failure with multi-factor authentication, use the web app for authentication.
U vindt meer informatie in Active Directory Federation Services prompt=login parameter support.For more information, see Active Directory Federation Services prompt=login parameter support.
Controleer deze instelling: Set -MsolDomainFederationSettings -DomainName yourdomainhere -PreferredAuthenticationProtocol WsFed -SupportsMfa $False -PromptLoginBehavior Disabled.Check this setting: Set -MsolDomainFederationSettings -DomainName yourdomainhere -PreferredAuthenticationProtocol WsFed -SupportsMfa $False -PromptLoginBehavior Disabled.
19-6-20176/19/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Build van Planner met eenmalige aanmelding (SSO)Planner on single sign-on (SSO) build
Eenmalige aanmelding is niet beschikbaar voor Planner. De eerste keer dat u Planner op elke client gebruikt moet u zich opnieuw aanmelden.SSO does not apply to Planner. You will have to sign in again the first time you use Planner on each client.
Geen tijdelijke oplossing. Er wordt gewerkt aan verdere verbeteringen van de verificatieprocedures.No workaround. Further authentication enhancements are being worked on.
28-2-20172/28/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Profielafbeelding kan niet worden opgeslagenCan't save profile picture
Gebruikers kunnen hun profielafbeelding niet opslaan wanneer het Exchange-postvak on-premises wordt gehost (geplaatst) in Exchange 2016 CU2 of een eerdere versie.Users can't save their profile picture when the Exchange Mailbox is hosted (homed) on-premises on Exchange 2016 CU2 or lower.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
28-2-20172/28/17

BrowserBrowser

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Groene artefacten tijdens videorendering in ChromeGreen artifacts in Chrome video rendering
Er worden groene artefacten weergegeven wanneer u in Chrome video's bekijkt of het scherm deelt in een gesprek of vergadering.Green artifacts appear while viewing video or sharing the screen in a call or meetup in Chrome.
Schakel de instelling voor hardwareversnelling uit in Chrome.Disable the hardware acceleration setting in Chrome.
3-8-20178/3/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Ondersteuning van Safari-webclientSafari web client support
Teams is nu beschikbaar in preview op Safari 11.1+ op macOS.Teams is now available in preview on Safari 11.1+ on macOS. In preview kunnen gebruikers problemen tegenkomen die te maken hebben met Safari's Intelligent Tracking Prevention Bekende Safari-problemen.While in preview, users may run into issues related to Safari's Intelligent Tracking Prevention Known Safari Issues.
Terwijl Safari-browserondersteuning in preview is, gaat u naar Voorkeuren> Privacy  en schakelt u de optie  Cross-site tracking voorkomen   uit.While Safari browser support is in preview, go to Preferences > Privacy  and uncheck the Prevent cross-site tracking  setting. Sluit vervolgens uw browser en ga terug naar teams.microsoft.com in Safari. Then, close your browser and navigate back to teams.microsoft.com in Safari. 
2-11-201611/2/16

KanalenChannels

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Wanneer een gebruiker het bedrijf verlaat, wordt deze in Microsoft Teams weergegeven als "Onbekende gebruiker"When a user leaves the company, it appears in Microsoft Teams as "Unknown user"
Wanneer een gebruiker het bedrijf verlaat, wordt deze in Microsoft Teams weergegeven als "Onbekende gebruiker". Ook verschijnt op het gesprekstabblad: "Unknown user has been added to the team” (Er is een onbekende gebruiker toegevoegd aan het team).When a user leaves the company, it appears in Microsoft Teams as "Unknown user." Also, the conversation tab displays: "Unknown user has been added to the team."
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
12-9-20179/12/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Gebruikers kunnen eerdere namen van kanalen niet opnieuw gebruikenUsers can't recreate a pre-existing channel name
Wanneer een naam van een kanaal gebruikt is, kan deze niet opnieuw worden gebruikt, zelfs als het kanaal ondertussen verwijderd is. Ons systeem bewaart deze data met het oog op informatiebescherming.Once a channel name has been created, even if it's deleted, it cannot be recreated. Our system maintains this data for information protection scenarios.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Als u de naam van een kanaal wijzigt in Microsoft Teams, wordt de naam van de bijbehorende map in SharePoint Online niet gewijzigd.Renaming a channel in Microsoft Teams does not rename the corresponding folder in SharePoint Online
Als de naam van een kanaal wordt gewijzigd in Microsoft Teams, wordt de map in de documentbibliotheek van SharePoint Online die overeenkomt met het team, niet gewijzigd om overeen te komen. De juiste naam van de SharePoint Online-map wordt boven aan het tabblad met kanaalbestanden waarvan de naam is gewijzigd weergegeven.If a channel is renamed in Microsoft Teams, the folder in the SharePoint Online document library corresponding to the team does not change to match. The correct SharePoint Online folder name is displayed at the top of the renamed channel Files tab.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Het URL-voorbeeld verschijnt mogelijk niet voor alle URL’sURL preview may not show for all URL's
Voor sommige URL’s verschijnt mogelijk geen voorbeeld. Dit is afhankelijk van het feit of de originele URL een voorbeeld kan weergeven.Some URL's may not show a preview. This is reliant on the original URL having the capability to show a preview.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
1-9-20189/1/18

ChattenChat

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Melding van @vermeldingen in verwijderd bericht met kanaalkoppeling@ Mentions for deleted message send notification with channel link
Er is een bekende meldingsbeperking wanneer u wordt @vermeld in een bericht dat is verwijderd. De melding in de feed leidt naar het kanaal, maar niet naar een specifiek bericht.There's a known notification limitation when you are at-mentioned in a message that is deleted; the notification in the feed will navigate to the channel but not to a specific message.
StandaardBy design
28-3-20173/28/17

ClientClient

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Kan Teams voor Surface Hub niet starten vanuit Microsoft StoreCan't start Teams for Surface Hub from Microsoft Store Microsoft Teams voor Surface Hub start niet wanneer u klikt op Starten in de Microsoft Store.Microsoft Teams for Surface Hub won't start when you click Launch in the Microsoft Store. Het starten van de app Teams voor Surface Hub vanuit de Microsoft Store-lijst wordt niet ondersteund door Windows op Surface Hub.Launching the Teams for Surface Hub app from the Microsoft Store listing isn't supported by Windows on Surface Hub.

Start de Surface Hub opnieuw op na het installeren van Teams.Please restart your Surface Hub after installing Teams.
27/2/182/27/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Teams wordt niet automatisch bijgewerktTeams does not automatically update
Wanneer Microsoft Teams wordt geïnstalleerd in de programmabestanden met behulp van installatiescripts in plaats van de standaardlocatie, wordt de client niet automatisch bijgewerkt wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn.When Microsoft Teams is installed to Program Files using installation scripts rather than to the default location, the client doesn't auto-update when new versions are available.
Standaard. Installeer de toepassing op de standaardlocatie: user\Appdata. By design. Be sure to install the application in the default location: user\Appdata.
7-9-20179/7/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Als een symlink wordt gebruikt of een drive wordt toegewezen aan c:\gebruiker, geeft de app een wit scherm weerSymlink or mappying a drive to C:\users causes app to launch to white screen
Wanneer Microsoft Teams wordt geïnstalleerd in de programmabestanden met behulp van installatiescripts in plaats van de standaardlocatie, wordt de client niet automatisch bijgewerkt wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn.When Microsoft Teams is installed to Program Files using installation scripts rather than to the default location, the client doesn't auto-update when new versions are available.
Standaard. Installeer de toepassing op de standaardlocatie: user\Appdata. Als de toewijzing moet bestaan, moet u de webversie van Microsoft Teams gebruiken. By design. Be sure to install the application in the default location: user\Appdata. If the mapping must exist, you should use the web version of Microsoft Teams.
7-9-20179/7/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Als een symlink wordt gebruikt of een drive wordt toegewezen aan c:\gebruiker geeft de app een wit scherm weerSymlink or mapping a drive to c:\users will cause app to launch to white screen
Wanneer de standaardlocatie van C:\users\<user>\appData wordt gewijzigd door de map C:\users te verplaatsen of door symlink te gebruiken, geeft de app een wit scherm weer.When the default location of C:\users\<user>\appData is changed by moving the C:\users folder or using symlink, the app will launch with a white screen.
Er is geen bekende tijdelijke oplossing. Als de toewijzing moet bestaan, moet u de webversie van Microsoft Teams gebruiken.There is no known work around. If the mapping must exist, you should use the web version of Microsoft Teams.
13-3-20173/13/17

OmgevingEnvironment

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Postvakken van groepen kunnen niet worden gebruikt als archiveringsplaatsen (extra opslagruimte)Group mailboxes are not enabled for archival (extra storage) purposes
In het beveiligings- en compliancecentrum in het beheercentrum van Office 365 kunnen globale beheerders de archiveringsfunctie niet inschakelen in postvakken van Groepen. Ze kunnen dat alleen in postvakken van gebruikers.In the Office 365 Security and Compliance Center, Global Admins cannot enable archival on Group mailboxes. They can do this on user mailboxes only.
Indien de capaciteit van het postvak van de groep bijna vol is, kunt u contact opnemen met de Microsoft Office-ondersteuning om de capaciteit van het postvak te vergroten.If the Group mailbox capacity is nearly full, please contact Microsoft Office Support to extend mailbox size.
1-2-20172/1/17

GasttoegangGuest Access

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Klanten in de EU en Azië/Stille Oceaan krijgen een foutmelding wanneer ze een gastgebruiker van een andere tenant toevoegenEU and APAC customers receive an error when they add a guest user from another tenant
Klanten in de EU en Azië/Stille Oceaan zullen merken dat de replicatie tussen Microsoft Teams en Azure Active Directory langzamer verloopt dan verwacht. Wanneer een klant in de EU of Azië/Stille Oceaan een gastgebruiker van een andere tenant probeert toe te voegen, krijgt hij een foutmelding met de vraag om het opnieuw te proberen.Customers in EU and APAC experience a replication delay between Microsoft Teams and Azure Active Directory. When a user from an EU or APAC tenant tries to add a guest user from any other tenant, they receive an error message asking them to try again.
Klik opnieuw op de knop Opnieuw om de gastgebruiker toe te voegen.Click the retry button again to execute the addition of the guest user.
8-11-201711/8/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Wiki niet gemaakt voor kanalen gemaakt door gastenWiki not created for channels created by guests
Wanneer een gast een nieuw kanaal maakt, wordt het tabblad Wiki niet gemaakt. Het is niet mogelijk om een Wiki-tabblad handmatig aan het kanaal te koppelen. When a guest creates a new channel, the Wiki tab is not created. There isn't a way to manually attach a Wiki tab to the channel.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
20-9-20179/20/17

VergaderingenMeetings

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Gebruikers hebben geen toegang tot Vergaderingen/Connectors, maar hebben een postvak van Exchange Online.Users can't access Meetings/Connectors but have Exchange Online mailboxes.
Klant blokkeert actief EWS van services binnen Exchange Online, maar moet zorgen dat MS Teams aan het EWS-beleid voldoet.Customer actively blocks EWS from services within Exchange Online but needs to have MS Teams compliant within EWS policies.
Om MS Teams conform te maken, moet u de volgende tekenreeks van de gebruikersagent voor MS Teams toevoegen in EWSAllowList: SkypeSpaces/* en MicrosoftNinja/*, inclusief de sterretjes.To make MS Teams compliant, you must add the following User Agent Strings for MS Teams within the EWSAllowList: SkypeSpaces/* and MicrosoftNinja/*, including asterisks. De volgende opdracht kan worden gebruikt: Set-organizationconfig -EwsAllowList @{Add="MicrosoftNinja/*","SkypeSpaces/*"}The following command can be used: Set-organizationconfig -EwsAllowList @{Add="MicrosoftNinja/*","SkypeSpaces/*"}
Voor meer informatie: https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/organization/Set-OrganizationConfig?view=exchange-psFor more info: https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/organization/Set-OrganizationConfig?view=exchange-ps
30-5-20175/30/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Skype voor Bedrijven vereist voor sommige vergaderingenSkype for Business required for some meetings
U kunt uw agenda met afspraken zien in Microsoft Teams. Klik op de knop Deelnemen om naar een vergadering te gaan. Your calendar of appointments is conveniently displayed within Microsoft Teams. To enter a meeting, click the Join button.
We zijn bezig aan de verdere ontwikkeling hiervan. Ondertussen kunt u gewoon deelnemen aan de vergadering. Als deze vergadering met Skype voor Bedrijven werd gepland en u klikt op Deelnemen, wordt uw Skype voor Bedrijven-client gestart, zodat u toegang krijgt tot de vergadering. Vergaderingen die gepland zijn in Microsoft Teams worden direct in Teams gestart. While we are continuing development in this area, if this meeting was scheduled with Skype for Business and you click Join, Microsoft Teams will launch your Skype for Business client to complete your entrance into the meeting. Meetings scheduled within Microsoft Teams will initiate directly within the product.
In de toekomst zullen we deze manier van werken efficiënter maken.In the future, we will streamline this experience.
Klik op Deelnemen. Microsoft Teams beslist op intelligente wijze of Skype voor Bedrijven vereist is om deel te nemen aan de vergadering, op basis van de URL die in de beschrijving van de vergadering zit. Click Join. Microsoft Teams will intelligently decide whether Skype for Business is required for a user to join the meeting based on the URL included in the meeting description.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Maximum aantal deelnemers aan vergaderingenAttendee maximum for meetings
Elke vergadering in Microsoft Teams kan door maximaal 250 deelnemers worden bijgewoond.Each Microsoft Teams meeting can have up to 250 attendees.
Livegebeurtenissen maken in teams die 10.000 gebruikers kunnen hosten.Create live events in teams which can host 10000 users.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Vergaderingen zijn niet beschikbaarMeetings not available
De vergaderfunctionaliteit is niet beschikbaar als Exchange Mailbox on-premises wordt gehost (geplaatst) in een versie die lager is dan Exchange 2016 CU3.Meeting functionality is not available when Exchange Mailbox is hosted (homed) on-premises in version less than Exchange 2016 CU3.
Upgrade naar Exchange 2016 CU3 of nieuwer voor de implementatie on-premisesUpgrade to Exchange 2016 CU3 or later for the on-premises deployment.
28-2-20172/28/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Geen audio tijdens het delen van inhoud tijdens een uitgezonden vergaderingNo audio while sharing content during a broadcast meeting
Bij het delen van inhoud tijdens een uitgezonden vergadering kan audio van de gedeelde inhoud (YouTube-link of een opgeslagen videobestand) niet door deelnemers worden gehoord.When sharing content during a broadcast meeting, audio from the shared content (youtube link or a saved video file) cannot be hear by participants.
Geen, want dit is standaard. Teams ondersteunt momenteel geen audio van gedeelde inhoudNone as this is by design. Teams does not currently support audio from content sharing
9-10-201810/9/18

MobielMobile

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Kan geen kanalen zien die automatisch favoriet zijn gemaaktUnable to see auto-favorited channels
Sommige leden kunnen geen kanalen die automatisch favoriet zijn gemaakt zien in de mobiele app.Some members aren't able to see auto-favorited channels on the mobile app.
Leden moeten zich eerst bij de desktop- of webapp aanmelden om kanalen die automatisch favoriet zijn gemaakt in hun mobiele app te bekijken.Members must sign in to the desktop or web app first to see auto-favorited channels on their mobile app.
30-4-20184/30/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Het is mogelijk dat gebruikers niet van account kunnen wisselen op mobiele apparaten beheerd door IntuneUsers might not be able to switch accounts on Intune-managed mobile devices
Het is mogelijk dat gebruikers niet van account kunnen wisselen op mobiele apparaten beheerd door Intune.Users might not be able to switch accounts on Intune-managed mobile devices.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
20-9-20179/20/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Verschillen in de opmaak van de mobiele Teams-clientMobile Client Teams Layout differences
Op de mobiele client worden teams in alfabetische volgorde weergegeven en kunnen de kanalen niet worden samengevouwen.Teams are listed in alphabetical order and the channels can't be collapsed on the mobile client.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Problemen die kunnen optreden als u iOS 13 Bèta gebruiktIssues you may encounter if using iOS 13 Beta
1. Teams-meldingen worden niet geactiveerd.1. Teams notifications are not being fired. Dit omvat chats, vermeldingen en gesprekken.This includes chats, mentions, and calls. 2.2 Bestandsvoorbeeld werkt niet met de bètaversie.File preview is not working with the beta build.
Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.At this time there is no workaround. We werken met Apple-ontwikkelaars om oplossingen voor deze problemen te vinden.We are working with Apple developers to find fixes for these issues.
25-6-196/25/19

PersonenPeople

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Foto’s in gebruikersprofielenUser Profile Photos
Momenteel beschikt Teams niet over een mechanisme om te voorkomen dat gebruikers foto's kunnen wijzigen. Het BTS-team heeft dit besproken met het ontwikkelingsteam, dat het volgende heeft ingediend voor overweging: functie 108874: IT-beleid om het uploaden van profielfoto's uit te schakelenCurrently Teams does not have a mechanism to prevent users from changing photos. The BTS team has met with the development team who has filed the following for consideration: Feature 108874: IT Policy to disable Profile Photo uploading
Als u klanten hebt die de mogelijkheid willen hebben om het uploaden van profielefoto’s in Teams te voorkomen, kunt u hen vragen om hier hun stem en bedrijfscasus aan de opmerkingen toe te voegen: https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/18600505-disable-user-ability-to-change-profile-photosIf you have customers who would like the ability to prevent Profile Photo uploading in Teams, please have them add their vote and business case to comments here: https://microsoftteams.uservoice.com/forums/555103-public/suggestions/18600505-disable-user-ability-to-change-profile-photos
1-3-20173/1/17

TelefoonsysteemPhone System

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Resourceaccount verkeerd geconfigureerde AfdelingResource Account misconfigured Department
Resourceaccounts die zijn gekoppeld aan een auto-attendant of oproepwachtrij die vóór januari 2019 is gemaakt, hebben mogelijk de afdelingparameter niet goed ingesteld, waardoor een telefoonnummertoewijzing mislukt.Resource Accounts associated with an auto attendant or call queue created before January 2019 might not have the Department parameter set properly, which might cause a phone number assignment to fail. Er komt een oplossing om dit probleem op te lossen.A fix is undergoing to resolve this issue.

Voor resource-accounts die zijn geconfigureerd met New-CsHybridApplicationEndpoint met Skype voor Bedrijven Server is de parameter Afdeling niet correct ingesteld. Hierdoor mislukt het maken van het bronaccount in Skype voor Bedrijven online.Resource Accounts configured using New-CsHybridApplicationEndpoint with Skype for Business Server will not have the Department parameter set properly which will cause the resource account creation in Skype for Business online to fail. In dit geval moet u de afdelingsnaam in Active Directory configureren, voordat u online synchroniseert.In this case, you need to configure the department name in Active Directory before synchronizing to online.
Om dit probleem te verhelpen, kunt u de volgende Cmdlet uitvoeren om de afdelingsparameter in te stellen.To mitigate this issue, you can run the following Cmdlet to set the department parameter. Set-MsolUser -ObjectId  -afdeling 'Microsoft Communication Application Instance'Set-MsolUser -ObjectId  -Department "Microsoft Communication Application Instance"
8-5-195/8/19
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Synchronisatievertraging in bronaccountsResource accounts sync delay Het is niet mogelijk om een telefoonnummer toe te wijzen aan het bronaccount, of u ontvangt het foutbericht 'Het volgende toepassingsexemplaar is niet aanwezig in BVD'.Can’t assign a phone number to the resource account, or you get the error “The following application instance is not present in BVD.” Sta 24 uur toe voor synchronisatie.Allow 24 hours for syncing. Als er al 24 uur verstreken zijn, verwijdert u de toewijzing van het telefoonnummer, verwijdert u het bronaccount en maakt u een nieuw account met een andere naam.If it has already been 24 hours, remove the phone number assignment, delete the resource account, and create a new one with a different name. 18-5-20195/18/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Het is niet mogelijk om een niet-gratis servicenummer toe te wijzen vanuit het van beheercentrum van TeamsCan’t assign a toll service number from the Teams admin center Wanneer u probeert om een niet-gratis servicenummer in het beheercentrum voor Teams, krijgt u het foutbericht 'U hebt een licentie voor een telefoonsysteem nodig'.When you try to assign a toll service number in the Teams admin center, you get the error “You need a phone system license.” Gebruik in plaats daarvan PowerShell-cmdlets om een servicenummer toe te wijzen.Use PowerShell cmdlets to assign a toll service number instead. 18-5-20195/18/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Bronaccount beschadigdResource account corrupted Bronaccount werkt nietResource account not working Het verwijderen of vervangen van de licentie van een bronaccount of het maken van een nieuwe bronaccount met dezelfde SIP URI als een eerder verwijderde bron zal resulteren in een corrupt bronaccount.Removing or replacing the license of a resource account, or creating a new resource account with the same SIP URI as a previously deleted one will result in a corrupt resource account. 18-5-20195/18/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Telefoonnummer geblokkeerdPhone number blocked Telefoonnummer geblokkeerd: als u het bronaccount verwijdert voordat u het telefoonnummer verwijdert, wordt het telefoonnummer geblokkeerd.Phone number blocked: Deleting the resource account before removing the phone number will block the phone number. Neem contact op met Microsoft-ondersteuning voor het vrijgeven van het telefoonnummer.Contact Microsoft support to release the telephone number. 18-5-20195/18/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Kan onbeantwoorde oproepen niet configureren voor de voicemail in de desktop-appUnable to configure unanswered calls to go to voicemail in the desktop app Als een gebruiker in de alleen Teams-modus werkt, is het Exchange-postvak on-premises en als ze naar Instellingen > ** Oproepen** gaan in de Teams desktop-app, kan de optie voor het doorschakelen van gesprekken naar voicemail (onbeantwoorde oproepen of gesprekken) niet worden gekozen.When a user is in Teams-only mode, their Exchange mailbox is on premises and if they access Settings > Calls in the Teams desktop app, they cannot select the option to forward calls to voicemail (unanswered calls or all calls). Als een van beide opties al is geconfigureerd, dan wordt het doorschakelen naar voicemail uitgeschakeld door het openen van het tabblad Oproepen onder Instellingen.If either option was already configured, opening the Calls tab in Settings will disable forwarding to voicemail. Configureer doorschakelen naar voicemail met de Teams mobile app.Configure forwarding to voicemail using the Teams mobile app. 27-5-20195/27/2019

LeveringProvisioning

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Verkeerde SharePoint-gebruiker gemaakt voor SharePoint-site van Microsoft TeamsIncorrect SharePoint user created for Microsoft Teams SharePoint site
De SharePoint-maker voor een groep van Microsoft Teams is blijkbaar een SharePoint-beheerder, niet de juiste gebruiker.The SharePoint creator for a Microsoft Teams Group appears to be a SharePoint Admin, not the correct user.
Wanneer de controle via de beheerconsole van SharePoint wordt uitgevoerd, is de maker van de siteverzamelpagina die aan de Office 365-groep gekoppeld is die gemaakt is voor het team in Microsoft Teams ook de SharePoint-beheerder.When auditing from the SharePoint administration console, the creator for the site collection page associated with the Office 365 Group created against the team in Microsoft Teams is the SharePoint admin.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
21-7-20177/21/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Gebruikers kunnen geen team makenUsers can't create a team
Het is mogelijk dat uw bedrijf een beleid heeft opgezet waarin wordt bepaald wie groepen of teams in Office 365 kan maken.Your company may have set a policy restricting who can create Office 365 groups or teams.
Neem contact op met uw IT-beheerder om na te gaan welk beleid uw bedrijf hanteert voor het maken van groepen en teams.Check with your IT admin to understand your company's policy for creating groups and teams.
13-3-20173/13/17

Upgrade van Skype voor Bedrijven naar Microsoft TeamsSkype for Business to Teams Upgrade

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date

TabbladenTabs

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Websitetabblad leidt tot verwarring voor de klantWebsite tab leading to customer confusion
Websitetabbladen zijn niet hetzelfde als uw browser. Een aantal websites, vooral die waarvoor verificatie vereist is of die pop-ups gebruiken, werken niet als ze worden vastgezet als een websitetabblad.Website tabs are not equivalent to your browser. A number of sites, especially those requiring authentication or using popups, will not work when pinned as a website tab.
We werken aan het verbeteren van de gebruikersinterface om dit voor klanten duidelijker te maken.We are working on improving the UI to make it clearer for customers.
2-5-20185/2/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Tabbladen werken niet sinds Voorwaardelijke toegang is ingeschakeldTabs not working since Conditional Access was enabled
Sommige tabbladen worden mogelijk niet meer geladen in de bureaubladclient omdat Voorwaardelijke toegang is ingeschakeld voor de tenant. De tabbladen worden geladen bij gebruik van de webclient. Sommige tabbladen die mogelijk worden beïnvloed zijn: PowerBI, Formulieren, VSTS, PowerApps en SharePoint-lijst.Some tabs may not load anymore in the Desktop Client since Conditional Access was enabled on the tenant. The tabs load when using the Web Client. Some tabs that might be affected are: PowerBI, Forms, VSTS, PowerApps, and SharePoint List.
Als u de betreffende tabbladen wilt bekijken, moet u Teams in Edge, IE of Chrome gebruiken met de Windows 10-accountextensie geïnstalleerd. Sommige tabbladen zijn nog steeds afhankelijk van webverificatie, wat niet werkt in de bureaubladclient wanneer VT is ingeschakeld. We werken samen met partners om deze scenario's mogelijk te maken; tot nu toe hebben we Planner, OneNote en Stream ingeschakeld.To see affected tabs you must use Teams in Edge, IE, or Chrome with the Windows 10 Accounts extension installed. Some tabs still depend on web authentication, which doesn't work in the Desktop Client when CA is enabled. We are working with partners to enable these scenarios; so far we have enabled Planner, OneNote, and Stream.
5-4-20184/5/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Lijst met werkruimtes is niet alfabetisch gesorteerdList of workspaces is not alphabetized
Gebruikers die overstappen van de ene werkruimte op de andere wanneer ze een PowerBI-tabblad toevoegen, zien een lijst met werkruimtes waarop ze kunnen overstappen. Die lijst is niet alfabetisch gesorteerd.Users switching workspaces when adding a PowerBI tab will encounter an unalphabetized list of workspaces to switch between.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Schuifbalk verdwijnt wanneer rapporten geselecteerd wordenScroll bar disappears when selecting reports
Gebruikers die PowerBI-rapporten toevoegen, kunnen niet door een lijst met rapporten die langer is dan één pagina scrollen zonder de schuifbalk te verliezen.Users adding PowerBI reports can't scroll through a list longer than one screen of reports without losing their scroll bar.
Gebruik pijl-omhoog en pijl-omlaag om door te lijst te scrollen.Use Up and Down arrows to scroll through the list.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Integratie van de Planner van Teams met de Planner onlineTeams Planner integration with Planner online
Takenbuckets in Planner verschijnen niet in de Planner online.Tasks buckets in Planner do not show up in Planner online experience.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
28-2-20172/28/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Verouderde OneNote-tabLegacy OneNote Tab
Verouderde OneNote-tabs die zijn gemaakt tijdens de openbare preview van Microsoft Teams kunnen niet worden hernoemd of verwijderd.Legacy OneNote tabs created during the public preview of Microsoft Teams cannot be renamed or deleted.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
8-11-201711/8/2017
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Zoekfunctie op tabblad SharePoint-lijstSearch function in SharePoint list tab
Het openen van een bestand vanuit de zoekfunctie op het tabblad SharePoint-lijst activeert het bericht 'U hebt een nieuwe app nodig om dit te openen over' en het bestand wordt niet geopend.Attempting to open a file from the search function of the SharePoint list tab will trigger a "You'll need a new app to open this about" prompt and the file will not be opened.
Open het rechtstreeks vanuit de lijst in plaats van de zoekbalk.Open directly from list instead of search bar.
11-2-20192/11/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Fout bij downloaden van bestandFile download failure
Als u een bestand wilt downloaden met de Microsoft Teams-bureaubladclient waarbij het bestandspad een apostrof bevat, ziet u de foutmelding 'Het bestand is niet gedownload'.Attempting to download a file when the file path contains an apostrophe will trigger a "The file didn't download" failure when using the Microsoft Teams desktop client.
Download het bestand vanuit de webclient of van SharePoint OnlineDownload the file from the web client or SharePoint Online
10-5-20195/10/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
OneNote-bestand kan niet worden geüpload of gedownloadUnable to upload or download OneNote file
Het uploaden of downloaden van een OneNote-bestand of-notitieblok mislukt met Microsoft Teams.Attempting to upload or download a OneNote file or notebook will fail using Microsoft Teams.
Download of upload het bestand rechtstreeks in SharePoint OnlineDownload or upload the file directly in SharePoint Online
7-5-20195/7/2019

TeamsTeams

Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Auditlogboeken kunnen een onjuiste gebruikersnaam als initiator melden wanneer iemand uit een team is verwijderdAudit logs may report an incorrect username as initiator when someone has been removed from a Team
Teams-team is een moderne groep in AAD. Wanneer u een lid toevoegt/verwijdert via de gebruikersinterface van Teams, weet de stroom precies welke gebruiker de wijziging heeft gestart, en het auditlogboek weerspiegelt de juiste informatie. Als een gebruiker echter een lid toevoegt/verwijdert via AAD, wordt de wijziging gesynchroniseerd met de back-end van Teams zonder Teams te vertellen wie de actie heeft geïnitieerd. Microsoft Teams kiest de eerste eigenaar van het team als initiator, wat uiteindelijk ook wordt weerspiegeld in het auditlogboek.Teams team is a modern group in AAD. When you add/remove a member through the Teams user interface, the flow knows exactly which user initiated the change, and the Audit log reflects the correct info. However, if a user adds/removes a member through AAD, the change is synced to the Teams backend without telling Teams who initiated the action. Microsoft Teams picks the first owner of team as the initiator, which is eventually reflected in the Audit log as well.

11-5-20185/11/18
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
De functie om foto’s te uploaden naar Teams is niet geblokkeerd in OWA/Outlook zoals vereist in het beleidPhoto upload to Teams is not blocked on OWA/Outlook as policy requires
Met Teams kunnen gebruikers foto’s direct naar Office 365 uploaden, ook als foto-upload in OWA niet mogelijk is volgens de beleidsinstellingen.Teams allows users to upload photos directly to Office 365, in spite of policy settings in place preventing photo upload for OWA.

16-10-201710/16/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
In de lijst met openbare teams ontbreken teamsPublic team list does not display all teams
De lijst met openbare teams is gebaseerd op de Microsoft Graph.The list of public teams is based on the Microsoft Graph.
Als u een team niet ziet staan, kunt u het zoeken het zoekvak in de rechter bovenhoek. Ook moeten de teameigenaren de teamnaam aan collega's doorgeven, omdat er veel teams kunnen worden weergegeven in de zoekresultaten.If you don't see a team, try searching for it in the top right search box. Also, the team owners should communicate team names to colleagues since many teams could show up in the search results.
21-7-20177/21/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Als teamnamen speciale tekens bevatten, kan dat leiden tot fouten tijdens het maken van vergaderingenTeam names that contain special characters can create errors for meeting creation
De gebruiker ziet het bericht Er is een fout opgetreden in het rood wanneer hij probeert om een vergadering te maken voor een team met speciale tekens in de naam.User will receive error has occured message in red when trying to create a meeting for a Team that has special characters in the name.
Geef de team een nieuwe naam of maak een nieuw team en gebruik het symbool "/" niet in de naam.Rename or recreate team with a name that does not contain a "/".
13-7-20177/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Als de naam van een team het symbool & bevat, werkt de connector niet meerA team name with an & symbol in it breaks connector functionality
Wanneer een naam van een team wordt gemaakt met het symbool &, kunnen er geen connectoren binnen het team of de groep gemaakt worden.When a team name is created with the & symbol, connectors within the Team/Group cannot be established.
Gebruik geen speciale tekens in teamnamen.Don't use special characters in team names.
21-6-176/21/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Maximum aantal teamleden is 5000Team member maximum of 5000
Elk team in Microsoft Team kan uit maximaal 5000 deelnemers bestaan.Each Microsoft Team can have a maximum of 5000 members per team.
Geen tijdelijke oplossing.No workaround.
6-2-20192/6/2019
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Als u een team verwijdert, wordt de bijbehorende groep ook verwijderdDeleting a team will also delete the group associated with it
Gebruikers beseffen misschien niet dat de onderliggende Office 365-groep wordt verwijderd wanneer het team wordt verwijderd. Omgekeerd, als de onderliggende Office 365-groep wordt verwijderd, wordt het team ook verwijderd.Users may not realize that the underlying Office 365 Group is deleted when the team is deleted. Additionally, if the underlying Office 365 Group is deleted, the team is deleted as well.
Er is een extra taal in Microsoft Teams beschikbaar waarin deze informatie aan de gebruiker wordt doorgegeven. Deze informatie is niet beschikbaar in de interface van Office 365 Groepen. Uw helpdesk kan een verwijderde groep of een verwijderd team herstellen.Additional language in Microsoft Teams provides this information to the user. This information is not present in the Office 365 Groups interface. Your help desk can recover a deleted Group/Team.
13-3-20173/13/17
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
De desktop-app van Teams geeft een leeg scherm weerTeams desktop app showing white screen

Probeer of het helpt om de grafische stuurprogramma's op de computer te verwijderen of opnieuw te installeren of start Teams vanaf een opdrachtregel met een markering om de GPU uit te schakelen:Try deleting or reinstalling the graphics drivers on the computer, or start Teams from a command line with a disable GPU flag:
  • Voor Windows: open de opdrachtprompt en voer het volgende in: cd %localappdata%\microsoft\teams\current run Teams.exe --disable-gpuFor Windows: Open the command prompt and enter the following: cd %localappdata%\microsoft\teams\current run Teams.exe --disable-gpu
  • Voor Mac: start Terminal en voer het volgende in: cd \Applications folder Microsoft\ Teams.app/Contents/MacOS/Teams --disable-gpuFor Mac: Start Terminal and enter the following: cd \Applications folder Microsoft\ Teams.app/Contents/MacOS/Teams --disable-gpu


Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Gebruikers ontvangen geen welkomst-e-mail als ze administratief worden toegevoegdUser not recieving welcome email when added administratively
Als een lid aan een team wordt toegevoegd met behulp van PowerShell of het Teams-beheercentrum, ontvangen ze geen welkomst-e-mail van Microsoft TeamsWhen adding a member to a team using PowerShell or the Teams admin center, they are not recieving a welcome email from Microsoft Teams
Als een lid rechtstreeks wordt toegevoegd vanuit de Teams-gebruikersinterface, wordt er een e-mail verzonden.Adding a member from the Teams UI directly will send an email. Er is momenteel geen tijdelijke oplossing om dit administratief te doen.Currently, there is no workaround doing so administratively.
12-2-192/12/19
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Kan bestanden niet verplaatsen, verwijderen of hernoemen na bewerkingUnable to move, delete or rename files after editing
Nadat een bestand in Teams is bewerkt, kan het daarna niet meteen worden verplaatst, verwijderd of van naam worden gewijzigd.After a file is edited in Teams it cannot be moved or renamed or deleted immediately
Dit is momenteel een bekend probleem. De oplossing is om enige tijd te wachten voordat u administratieve wijzigingen aanbrengt.This is currently a known issue and the workaround is to wait for some time before making administrative changes.
12-3-1903/12/19
Titel van probleemIssue title Gedrag/symptoomBehavior / Symptom Bekende tijdelijke oplossingKnown workaround Datum van ontdekkingDiscovery date
Interoperabiliteitsprobleem tussen Symantec DLP en TeamsInteroperability issue between Symantec DLP and Teams
Symantec DLP Endpoint-agents kan het Teams-proces beïnvloeden, waardoor er een fout kan optreden bij het starten of afsluiten.Symantec DLP Endpoint agents can interfere with Teams process, which can then lead to a launch or exit failure.
U kunt de (goedgekeurde lijst) Teams.exe van de Symantec DLP's Endpoint-agents uitsluiten, zoals wordt beschreven in dit artikel van Symantec support.Exclude (whitelist) Teams.exe from the Symantec DLP's Endpoint agents as described in this Symantec support article.
15-7-1907/15/19