Welkom bij Microsoft TeamsWelcome to Microsoft Teams

Als u de beheerder voor Microsoft Teams in uw organisatie bent, bent u op de juiste plek.If you're the admin for Microsoft Teams in your organization, you're in the right place. Wanneer u klaar bent om aan de slag gaat met Teams, begint u met het uitrollen van Teams.When you're ready to get going with Teams, start with How to roll out Teams.

Als u op zoek bent naar Help voor Teams, klikt u aan de linkerkant van de app op Help en gaat u naar het Helpcentrum van Microsoft Teams.If you're looking for end user Teams Help, click Help on the left side of the app, or go to the Microsoft Teams help center. Voor training, ga naar Microsoft Teams training.For training, go to Microsoft Teams Training.

Als u nog geen ervaring hebt met Teams en meer informatie wilt, raadpleeg onze korte Welkom bij Teams video (55 seconden).If you're new to Teams and want to learn more, check out our short Welcome to Teams video (55 seconds).

Teams-architectuurTeams architecture

Teams is gebaseerd op Office 365-groepen en Microsoft Graph en heeft dezelfde beveiliging, naleving en beheersbaarheid op bedrijfsniveau als de rest van Office 365.Teams is built on Office 365 groups, Office Graph, and the same enterprise-level security, compliance, and manageability as the rest of Office 365. Teams maakt gebruik van identiteiten die zijn opgeslagen in Azure Active Directory (Azure AD).Teams leverages identities stored in Azure Active Directory (Azure AD).

Als u wilt zien waar Teams binnen de context van Microsoft 365 past, bekijkt u deze architectuurposter: Teams als onderdeel van Microsoft 365To see where Teams fits in the context of Microsoft 365, check out this architecture poster: Teams as part of Microsoft 365

Wanneer u een team maakt, wordt het volgende gemaakt:When you create a team, here's what gets created:

 • Een nieuwe Office 365-groepA new Office 365 group
 • Een SharePoint Online-site en een documentbibliotheek om teambestanden op te slaanA SharePoint Online site and document library to store team files
 • Een gedeeld postvak en een gedeelde agenda van Exchange OnlineAn Exchange Online shared mailbox and calendar
 • Een OneNote-notitieblokA OneNote notebook
 • Kan worden gekoppeld aan andere Office 365-apps zoals Planner en Power BITies into other Office 365 apps such as Planner and Power BI

Wanneer u een team op basis van een bestaande groep maakt, worden het lidmaatschap van die groep, de site, het postvak en het notitieblok overgebracht naar Teams.When you create a team from an existing group, that group's membership, site, mailbox, and notebook are surfaced in Teams. Bekijk deze poster voor meer informatie: groepen in Microsoft 365 voor IT-architectenTo learn more, check out this poster: Groups in Microsoft 365 for IT Architects

Om Teams aan te passen en uit te breiden, voegt u apps van derden toe via apps, bots, & connectors.To customize and extend Teams, add third-party apps through apps, bots, & connectors. Met Teams kunt u mensen van buiten uw organisatie opnemen door ze als gast toe te voegen aan een team of kanaal.With Teams, you can include people from outside your organization by adding them as a guest to a team or channel. Als onderdeel van Office 365 biedt Teams een krachtig ontwikkelingsplatform, zodat u de teamwerkhub kunt bouwen die u nodig heeft voor uw organisatie.As part of Office 365, Teams offers a robust development platform so you can build the teamwork hub you need for your organization.

Tip

Bekijk de video's op de Teams Platform Academy voor een dieper inzicht in de Teams-architectuur.For a deep dive into Teams architecture, watch the videos on the Teams Platform Academy.

Teams beherenManaging Teams

Als beheerder beheert u Teams via het beheercentrum van Microsoft Teams.As the admin, you'll manage Teams through the Microsoft Teams admin center. Voor meer informatie:To learn more:

Als u op de hoogte wilt blijven van wat er aankomt voor Teams en alle andere Office 365-producten en -services in uw organisatie, raadpleegt u het Berichtencentrum en de Teams-roadmap.To stay on top of what’s coming for Teams and all other Office 365 products and services in your organization, be sure to check Message center and the Teams roadmap. U krijgt aankondigingen over nieuwe en bijgewerkte functies, van geplande wijzigingen en meldingen van problemen om u op de hoogte te houden en te zorgen dat u altijd voorbereid bent.You’ll get announcements about new and updated features, planned changes, and issues to help keep you informed and prepared.

Upgrade van Skype voor Bedrijven naar TeamsUpgrade from Skype for Business to Teams

Teams is de belangrijkste client voor intelligente communicatie in Office 365, die uiteindelijk Skype voor Bedrijven Online vervangt.Teams is the primary client for intelligent communications in Office 365, eventually replacing Skype for Business Online. U vindt meer informatie over de nieuwe functies in Teams in de Microsoft 365-roadmap.To stay on top of new features coming to Teams, see the Microsoft 365 Roadmap. Als aanvulling op de permanente chat- en berichtfuncties biedt Teams een uitgebreide vergader- en belervaring, met ingebouwde, volledig geïntegreerde spraak en video.To complement persistent chat and messaging capabilities, Teams offers a comprehensive meeting and calling experience, with built-in, fully integrated voice and video. Bekijk ook Teams is now a complete meeting and calling solution (Teams is nu een alomvattende oplossing voor vergaderingen en oproepen) in de blog van Microsoft Teams.Check out Teams is now a complete meeting and calling solution in the Microsoft Teams Blog.

Als u Skype voor Bedrijven gebruikt en klaar bent om naar Teams te upgraden, of als u Skype voor Bedrijven en Teams naast elkaar gebruikt en klaar bent om volledig naar Teams te gaan, hebben we de hulpprogramma's, tips en begeleiding om uw transitie succesvol te maken.If you’re running Skype for Business and are ready to upgrade to Teams, or if you’re running Skype for Business and Teams side-by-side and are ready to fully move to Teams, we have the tools, tips, and guidance to help make your transition successful. Zie voor meer informatie, een upgrade uitvoeren naar Teams.To learn more, see Upgrade to Teams.

Teamwerk en Office 365Teamwork and Office 365

Elk team is anders. Er is geen standaardoplossing voor samenwerking.Every team is different; there’s no one-size-fits-all approach to collaboration. Office 365 is ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van elk team en stelt mensen in staat om te communiceren, samen te werken en meer te bereiken met speciaal gebouwde, geïntegreerde toepassingen.Office 365 is designed to meet the unique needs of every team, empowering people to communicate, collaborate, and achieve more with purpose-built, integrated applications.

Wanneer u bepaalt welke Office 365-apps en -services zullen worden gebruikt, moet u nadenken over het werk dat uw organisatie doet en over de soorten gesprekken die uw teams moeten hebben.When deciding which Office 365 apps and services to use, think about the work your organization does and the types of conversations your teams need to have.

 • Teamsis een digitale hub waar mensen die nauw samenwerken aan kernprojecten, inclusief mensen buiten uw organisatie, in real time actief contact kunnen maken en samenwerken om resultaten te boeken.Teams, as the hub for teamwork, is where people - including people outside your organization - can actively connect and collaborate in real time to get things done. Voer een gesprek op de plek waar het werk gebeurt, of het nu gaat om de cocreatie van een document, een vergadering of samenwerking in andere apps en services.Have a conversation right where the work is happening, whether coauthoring a document, having a meeting, or working together in other apps and services. Teams is de plek om informele chats te houden, snel een project te overlopen, met teambestanden te werken en samen te werken aan gedeelde materialen.Teams is the place to have informal chats, iterate quickly on a project, work with team files, and collaborate on shared deliverables.

 • Outlook voor samenwerking in de vertrouwde omgeving van e-mail en op een meer formele, gestructureerde manier of wanneer gerichte en directe communicatie vereist is.Outlook for collaborating in the familiar environment of email and in a more formal, structured manner or when targeted and direct communication is required.

 • SharePoint voor sites, portals, intelligente contentdiensten, automatisering van bedrijfsprocessen en zoekopdrachten op ondernemingsniveau.SharePoint for sites, portals, intelligent content services, business process automation, and enterprise search. SharePoint zorgt ervoor dat content centraal staat in teamwerk, waardoor alle soorten content eenvoudig kunnen worden gedeeld en toegankelijk zijn voor alle teams.SharePoint keeps content at the center of teamwork, making all types of content easily shareable and accessible across teams. De nauwe integratie met Outlook, Yammer en Teams zorgt voor naadloze samenwerking aan inhoud tijdens gesprekken.Tight integration with Outlook, Yammer, and Teams enables seamless content collaboration across conversation experiences.

 • OneDrive voor Bedrijven voor het opslaan van bestanden en het delen ervan met mensen die door een gebruiker worden uitgenodigd.OneDrive for Business for storing files and sharing them with people that a user invites. Inhoud die een gebruiker opslaat in OneDrive voor Bedrijven is privé totdat de gebruiker deze met anderen deelt. Daardoor is dit de beste optie voor het opslaan van persoonlijke en conceptdocumenten die niet zijn bedoeld om te worden gedeeld of nog niet kunnen worden gedeeld.Content that a user saves to OneDrive for Business is private until the user shares it with others, making it the best option for storing personal and draft documents that are not intended to be shared or not ready to be shared.

 • Yammer om mensen in de hele organisatie met elkaar in contact te brengen.Yammer to connect people across the organization. Organiseer bedrijfsbrede initiatieven, deel best practices en bouw community’s rond veelvoorkomende interessegebieden, gebieden of praktijken.Drive company-wide initiatives, share best practices, and build communities around common topics of interest or areas or practice. Gooi ideeën in de groep om open discussies met mensen in het hele bedrijf te bevorderen.Crowdsource ideas to foster open discussions with people across the company.

 • Office-apps zijn alle vertrouwde hulpmiddelen die mensen kennen en regelmatig gebruiken, waaronder Word, Excel, PowerPoint en OneNote.Office apps are all the familiar tools that people know and use regularly, including Word, Excel, PowerPoint, and OneNote.

Inhoudsupdates voor TeamsTeams content updates

Bekijk een wekelijkse lijst met teamonderwerpen die zijn bijgewerkt.See a weekly list of Teams topics that have been updated.

Bekende problemen met TeamsTeams known issues

Zie Bekende problemen met Teams.See Known issues for Microsoft Teams.

Opmerkingen bij de release van Teams-clientTeams client release notes

Zie Wat is er nieuw in Teams.See What's new in Microsoft Teams.