Beleid voor teams beheren in Microsoft TeamsManage app setup policies in Microsoft Teams

Als beheerder kunt u beleid voor teams in Microsoft Teams gebruiken om te bepalen wat gebruikers in uw organisatie kunnen doen in teams en kanalen.As an admin, you can use teams policies in Microsoft Teams to control what users in your organization can do in teams and channels. U kunt bijvoorbeeld instellen of gebruikers privéteams mogen ontdekken in zoekresultaten en in de teamgalerie en of gebruikers privékanalen mogen maken.For example, you can set whether users are allowed to discover private teams in search results and in the team gallery and whether users are allowed to create private channels.

U beheert het beleid voor teams via Teams > Teambeleid in het Microsoft Teams-beheercentrum.You manage teams policies by going to Teams > Teams policies in the Microsoft Teams admin center. U kunt globaal (standaardwaarde voor de hele organisatie) beleid gebruiken of een aangepast beleid maken en aan gebruikers toewijzen.You can use the global (Org-wide default) policy or create custom policies and assign them to users. Gebruikers in uw organisatie krijgen automatisch het globale beleid, tenzij u een aangepast beleid maakt en toewijst.Users in your organization will automatically get the global policy unless you create and assign a custom policy.

U kunt het globale beleid bewerken of een aangepast beleid maken en toewijzen.You can edit the global policy or create and assign a custom policy. Als een gebruiker een aangepast beleid krijgt toegewezen, is dat beleid van toepassing op de gebruiker.If a user is assigned a custom policy, that policy applies to the user. Als een gebruiker geen aangepast beleid krijgt toegewezen, is het globale beleid van toepassing op de gebruiker.If a user isn't assigned a custom policy, the global policy applies to the user. Wanneer u het globale beleid bewerkt of een beleid toewijst, kan het tot 24 uur duren voordat de wijzigingen van kracht worden.After you edit the global policy or assign a policy, it can take up to 24 hours for changes to take effect.

Een aangepast beleid voor teams makenCreate a custom teams policy

 1. Ga in de linkernavigatiebalk van het Microsoft Teams-beheercentrum naar Teams > Beleid voor teams.In the left navigation of the Microsoft Teams admin center, go to Teams > Teams policies.

 2. Klik op Toevoegen.Click Add.

 3. Voer een naam en beschrijving voor het beleid in.Enter a name and description for the policy.

  Schermafbeelding van de instellingen voor een beleid voor teams

 4. Kies de gewenste instellingen:Choose the settings that you want:

 • Privéteams ontdekken: Schakel deze instelling in als u wilt toestaan dat gebruikers privéteams kunnen ontdekken in zoekresultaten en in de teamgalerie.Discover private teams: Turn on this setting to allow users to discover private teams in search results and in the team gallery.
 • Privékanalen maken: Schakel deze instelling in als u wilt toestaan dat gebruikers privékanalen kunnen maken.Create private channels: Turn on this setting to allow users to create private channels.
 1. Klik op Opslaan.Click Save.

Een beleid voor teams bewerkenEdit a teams policy

U kunt het globale beleid of een aangepast beleid bewerken.You can edit the global policy or any custom policies that you create.

 1. Ga in de linkernavigatiebalk van het Microsoft Teams-beheercentrum naar Teams > Beleid voor teams.In the left navigation of the Microsoft Teams admin center, go to Teams > Teams policies.
 2. Selecteer het beleid door links van de beleidsnaam te klikken en vervolgens op Bewerken te klikken.Select the policy by clicking to the left of the policy name, and then click Edit.
 3. Schakel de gewenste instellingen in of uit en klik op Opslaan.Turn on or turn off the settings that you want, and then click Save.

Een aangepast beleid voor teams toewijzen aan gebruikersAssign a custom teams policy to users

U kunt het Microsoft Teams-beheercentrum gebruiken om een aangepast beleid toe te wijzen aan een of meer gebruikers of de PowerShell-module voor Skype voor Bedrijven gebruiken om een aangepast beleid toe te wijzen aan groepen gebruikers, zoals een beveiligingsgroep of een distributiegroep.You can use the Microsoft Teams admin center to assign a custom policy to one or more users or the Skype for Business PowerShell module to assign a custom policy to groups of users, such as a security group or distribution group.

Een aangepast beleid voor teams toewijzen aan een gebruikerAssign a custom teams policy to a user

 1. Ga in de linkernavigatiebalk van het Microsoft Teams-beheercentrum naar Gebruikers en klik vervolgens op de gebruiker.In the left navigation of the Microsoft Teams admin center, go to Users, and then click the user.
 2. Klik op Beleid en klik vervolgens naast Toegewezen beleid op Bewerken.Click Policies, and then next to Assigned policies, click Edit.
 3. Selecteer onder Beleid voor teams het beleid dat u wilt toewijzen en klik vervolgens op Opslaan.Under Teams policies, select the policy you want to assign, and then click Save.

Zie Gebruikersinstellingen in Teams bulksgewijs bewerken als u een aangepast beleid voor teams wilt toewijzen aan meerdere gebruikers tegelijk.To assign a custom teams policy to multiple users at a time, see Edit Teams user settings in bulk.

U kunt ook als volgt te werk gaan:Or, you can also do the following:

 1. Ga in de linkernavigatiebalk van het Microsoft Teams-beheercentrum naar Teams > Beleid voor teams.In the left navigation of the Microsoft Teams admin center, go to Teams > Teams policies.
 2. Selecteer het beleid door links van de beleidsnaam te klikken.Select the policy by clicking to the left of the policy name.
 3. Selecteer Gebruikers beheren.Select Manage users.
 4. Zoek in het deelvenster Gebruikers beheren naar de gebruiker op weergavenaam of op gebruikersnaam, selecteer de naam en selecteer vervolgens Toevoegen.In the Manage users pane, search for the user by display name or by user name, select the name, and then select Add. Herhaal deze stap voor elke gebruiker die u wilt toevoegen.Repeat this step for each user that you want to add.
 5. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met het toevoegen van gebruikers.When you're finished adding users, click Save.

Een aangepast beleid voor teams toewijzen aan gebruikers in een groepAssign a custom teams policy to users in a group

Mogelijk wilt u een aangepast beleid voor teams toewijzen aan meerdere gebruikers die u al hebt geïdentificeerd.You may want to assign a custom teams policy to multiple users that you’ve already identified. U kunt bijvoorbeeld een beleid toewijzen aan alle gebruikers in een beveiligingsgroep.For example, you may want to assign a policy to all users in a security group. U kunt dit doen door verbinding te maken met de PowerShell voor Graph-module voor Azure Active Directory en de PowerShell-module voor Skype voor bedrijven.You can do this by connecting to the Azure Active Directory PowerShell for Graph module and the Skype for Business PowerShell module. Zie Overzicht van PowerShell voor Teamsvoor meer informatie over het gebruik van PowerShell om teams te beheren.For more information about using PowerShell to manage Teams, see Teams PowerShell Overview.

In dit voorbeeld wijzen we een beleid voor teams met de naam Marketing toe aan alle gebruikers in de Contoso-Marketing-groep.In this example, we assign a teams policy called Marketing Teams Policy to all users in the Contoso Marketing group.

Notitie

Maak eerst verbinding met de PowerShell voor Graph-module voor Azure Active Directory en de PowerShell -module voor Skype voor Bedrijven door de stappen te volgen in (Connect to all Office 365 services in a single Windows PowerShell window (Verbinding maken met alle Office 365-services in een enkel Windows PowerShell-venster).Make sure you first connect to the Azure Active Directory PowerShell for Graph module and Skype for Business PowerShell module by following the steps in Connect to all Office 365 services in a single Windows PowerShell window.

Download de GroupObjectId van de betreffende groep.Get the GroupObjectId of the particular group.

$group = Get-AzureADGroup -SearchString "Contoso Marketing"

Haal de leden van de opgegeven groep op.Get the members of the specified group.

$members = Get-AzureADGroupMember -ObjectId $group.ObjectId -All $true | Where-Object {$_.ObjectType -eq "User"}

Wijs alle gebruikers in de groep toe aan een bepaald beleid voor teams.Assign all users in the group to a particular teams policy. In dit voorbeeld is dit het beleid voor teams met de naam Marketing.In this example, it's Marketing Teams Policy.

$members | ForEach-Object { Grant-CsTeamsChannelsPolicy -PolicyName "Marketing Teams Policy" -Identity $_.EmailAddress}

Afhankelijk van het aantal leden in de groep kan het enkele minuten duren voordat deze opdracht is uitgevoerd.Depending on the number of members in the group, this command may take several minutes to execute.