Power BI URL's toevoegen aan uw acceptatielijstAdd Power BI URLs to your allow list

Voor het gebruik van de Power BI-service is een internetverbinding vereist.The Power BI service requires connectivity to the internet. De eindpunten die in de tabellen in dit artikel worden vermeld, moeten bereikbaar zijn voor klanten die gebruikmaken van de Power BI-service.The endpoints listed in the tables in this article should be reachable for customers using the Power BI service.

Voor het gebruik van de Power BI-service moet u verbinding kunnen maken met de eindpunten die als Vereist zijn gemarkeerd in de onderstaande tabellen en eindpunten die als Vereist zijn gemarkeerd op de gekoppelde sites.To use the Power BI service, you must be able to connect to the endpoints marked required in the tables below, and to any endpoints marked required on the linked sites. Als de koppeling naar een externe site naar een specifieke sectie verwijst, hoeft u alleen maar de eindpunten in die sectie te bekijken.If the link to an external site refers to a specific section, you only need to review the endpoints in that section.

Eindpunten die zijn gemarkeerd als Optioneel, kunnen ook worden toegevoegd aan acceptatielijsten om een specifieke functionaliteit te laten werken.Endpoints marked optional may also be added to allow lists for specific functionality to work.

Voor de Power BI-service is alleen vereist dat TCP-poort 443 is geopend voor de vermelde eindpunten.The Power BI service requires only TCP Port 443 to be opened for the listed endpoints.

Jokertekens (*) weerspiegelen alle niveaus onder het hoofddomein, en er wordt N.v.t. gebruikt als gegevens niet beschikbaar zijn.Wildcards (*) represent all levels under the root domain, and we use N/A when information isn't available. De kolom Bestemmingen vermeld domeinnamen en koppelingen naar externe sites met extra informatie over het eindpunt.The Destination(s) column lists domain names and links to external sites, which contain further endpoint information.

Belangrijk

De informatie in de onderstaande tabellen is niet van toepassing op Power BI Duitsland en Power BI China, die worden wordt geëxploiteerd door 21Vianet of Power BI voor de Amerikaanse overheid.The information in the tables below doesn't apply to Power BI Germany, Power BI China operated by 21Vianet, or Power BI for US government. Lees Azure Government en algemene Azure Cloud Services verbinden voor meer informatie over de communicatie tussen cloudservices.Read Connect government and global Azure cloud services to learn more about communicating between cloud services.

VerificatieAuthentication

Power BI is afhankelijk van de vereiste eindpunten in de Microsoft 365-secties voor verificatie en identiteit.Power BI depends on the required endpoints in the Microsoft 365 authentication and identity sections. Voor het gebruik van Power BI moet u verbinding kunnen maken met de eindpunten in de onderstaande gekoppelde site.To use Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked site below.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Vereist: Verificatie en identiteitRequired: Authentication and identity Raadpleeg de documentatie voor Microsoft 365 Common en Office Online-URL'sSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs N.v.t.N/A

Algemeen gebruik van de websiteGeneral site usage

Voor algemeen gebruik van Power BI moet u verbinding kunnen maken met de eindpunten in de tabel en de gekoppelde sites eronder.For the general use of Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Vereist: Back-end API'sRequired: Backend APIs api.powerbi.comapi.powerbi.com TCP 443TCP 443
22 Vereist: Back-end API'sRequired: Backend APIs *.analysis.windows.net*.analysis.windows.net TCP 443TCP 443
33 Vereist: Back-end API'sRequired: Backend APIs *.pbidedicated.windows.net*.pbidedicated.windows.net TCP 443TCP 443
44 Vereist: Content Delivery Network (CDN)Required: Content Delivery Network (CDN) content.powerapps.comcontent.powerapps.com TCP 443TCP 443
55 Vereist: Integratie van Microsoft 365Required: Microsoft 365 integration Raadpleeg de documentatie voor Microsoft 365 Common en Office Online-URL'sSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs N.v.t.N/A
66 Vereist: PortalRequired: Portal *.powerbi.com*.powerbi.com TCP 443TCP 443
77 Vereist: Telemetrie naar serviceRequired: Service telemetry dc.services.visualstudio.comdc.services.visualstudio.com TCP 443TCP 443
88 Optioneel: Informatieve berichtenOptional: Informational messages dynmsg.modpim.comdynmsg.modpim.com TCP 443TCP 443
99 Optioneel: NPS-enquêtesOptional: NPS surveys nps.onyx.azure.netnps.onyx.azure.net TCP 443TCP 443

BeheerAdministration

Als u beheerfuncties wilt uitvoeren in Power BI, moet u verbinding kunnen maken met de eindpunten op de onderstaande gekoppelde sites.To perform administrative functions in Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked sites below.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Vereist: Voor het beheren van gebruikers en het bekijken van auditlogboekenRequired: For managing users and viewing audit logs Raadpleeg de documentatie voor Microsoft 365 Common en Office Online-URL'sSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs N.v.t.N/A

Gegevens ophalenGetting data

Als u gegevens wilt ophalen uit specifieke gegevensbronnen, zoals OneDrive, moet u verbinding kunnen maken met de eindpunten in de onderstaande tabel.To get data from specific data sources, such as OneDrive, you must be able to connect to the endpoints in the table below. Toegang tot extra internetdomeinen en URL's is mogelijk vereist voor specifieke gegevensbronnen die binnen uw organisatie worden gebruikt.Access to additional internet domains and URLs may be required for specific data sources used in your organization.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Vereist: AppSource (interne of externe apps in Power BI)Required: AppSource (internal or external apps in Power BI) appsource.microsoft.comappsource.microsoft.com
*.s-microsoft.com*.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 Optioneel: Aanmelden en gegevens voor inhoudspakketten ophalenOptional: Sign in and get data for content packs Afhankelijk van de gebruikte inhoudspakkettenDepends on content packs used Afhankelijk van de gebruikte inhoudspakkettenDepends on content packs used
33 Optioneel: Bestanden importeren uit OneDrive - PersoonlijkOptional: Import files From OneDrive personal Zie de Vereiste URL's en poorten voor OneDrive-siteSee the Required URLs and ports for OneDrive site N.v.t.N/A
44 Optioneel: Power BI in zelfstudievideo van 60 secondenOptional: Power BI in 60-Seconds tutorial video *.doubleclick.net*.doubleclick.net
*.ggpht.com*.ggpht.com
*.google.com*.google.com
*.googlevideo.com*.googlevideo.com
*.youtube.com*.youtube.com
*.ytimg.com*.ytimg.com
fonts.gstatic.comfonts.gstatic.com
TCP 443TCP 443
55 Optioneel: Bronnen voor PubNub-streaminggegevensOptional: PubNub streaming data sources Zie de PubNub-documentatieSee the PubNub documentation N.v.t.N/A

Integratie van dashboard en rapportDashboard and report integration

Power BI is afhankelijk van bepaalde eindpunten om uw dashboards en rapporten te kunnen ondersteunen.Power BI depends on certain endpoints to support your dashboards and reports. U moet verbinding kunnen maken met de eindpunten in de tabel en de gekoppelde sites eronder.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Vereist: Excel-integratieRequired: Excel integration Raadpleeg de documentatie voor Microsoft 365 Common en Office Online-URL'sSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs N.v.t.N/A

Power BI-visualsPower BI visuals

Power BI is afhankelijk van bepaalde eindpunten om aangepaste Power BI-visuals te kunnen weergeven en openen.Power BI depends on certain endpoints to view and access Power BI visuals. U moet verbinding kunnen maken met de eindpunten in de tabel en de gekoppelde sites eronder.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Vereist: Een aangepaste visual importeren uit de Microsoft Azure Marketplace-interface of uit een bestandRequired: Import a custom visual from the Marketplace interface or from a file *.azureedge.net*.azureedge.net
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net
*.osi.office.net*.osi.office.net
*.msecnd.net*.msecnd.net
store.office.comstore.office.com
web.vortex.data.microsoft.comweb.vortex.data.microsoft.com
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 Optioneel: Bing KaartenOptional: Bing Maps bing.combing.com
platform.bing.complatform.bing.com
*.virtualearth.net*.virtualearth.net
TCP 443TCP 443
33 Optioneel: PowerAppsOptional: PowerApps Zie het gedeelte Vereiste services van de site met systeemvereisten voor PowerAppsSee the Required services section from the PowerApps system requirements site N.v.t.N/A
44 Optioneel: VisioOptional: Visio Zie de documentatie voor Microsoft 365 Common en Office Online-URL's, en SharePoint Online en OneDrive voor BedrijvenSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs, as well as SharePoint Online and OneDrive for Business N.v.t.N/A

Power BI-koppelingen naar andere gerelateerde sites.Power BI links to other related sites. Deze sites hosten voor documentatie, ondersteuning, nieuwe functieaanvragen en meer.These sites host documentation, support, new feature requests, and more. De toegang tot deze sites heeft geen invloed op de functionaliteit van Power BI, dus toevoegen aan de acceptatielijst is niet verplicht.Access to these sites won't affect the functionality of Power BI, so adding them to allow lists is optional.

RijRow FunctiePurpose Bestemming(en)Destination(s) Poort(en)Port(s)
11 Optioneel: CommunitysiteOptional: Community site community.powerbi.comcommunity.powerbi.com
oxcrx34285.i.lithium.comoxcrx34285.i.lithium.com
TCP 443TCP 443
22 Optioneel: DocumentatiesiteOptional: Documentation site docs.microsoft.comdocs.microsoft.com
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net
statics-uhf-eas.akamaized.netstatics-uhf-eas.akamaized.net
cdnssl.clicktale.netcdnssl.clicktale.net
ing-district.clicktale.neting-district.clicktale.net
TCP 443TCP 443
33 Optioneel: Downloadsite (voor Power BI Desktop, enzovoort)Optional: Download site (for Power BI Desktop, etc.) download.microsoft.comdownload.microsoft.com TCP 443TCP 443
44 Optioneel: Externe omleidingenOptional: External redirects aka.msaka.ms
go.microsoft.comgo.microsoft.com
TCP 443TCP 443
55 Optioneel: Site met ideeënfeedbackOptional: Ideas feedback site ideas.powerbi.comideas.powerbi.com
powerbi.uservoice.compowerbi.uservoice.com
TCP 443TCP 443
66 Optioneel: Power BI-site - landingspagina, koppelingen voor meer informatie, ondersteuningssite, downloadkoppelingen, partnershowcase, enzovoort.Optional: Power BI site - landing page, learn more links, support site, download links, partner showcase, and so on. powerbi.microsoft.compowerbi.microsoft.com TCP 443TCP 443
77 Optioneel: Power BI-ontwikkelaarscentrumOptional: Power BI Developer Center dev.powerbi.comdev.powerbi.com TCP 443TCP 443
88 Optioneel: OndersteuningssiteOptional: Support site support.powerbi.comsupport.powerbi.com
s3.amazonaws.coms3.amazonaws.com
*.olark.com*.olark.com
logx.optimizely.comlogx.optimizely.com
mscom.demdex.netmscom.demdex.net
tags.tiqcdn.comtags.tiqcdn.com
TCP 443TCP 443